Na vsebino
EN

018-096/2022 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.

Številka: 018-096/2022-4
Datum sprejema: 22. 8. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata ter Aleksandra Petrovčiča in Marka Medveda kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja deviacije obstoječe proge v Divači«, v zvezi s predlogom vlagatelja Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş., Burhaniye Mh. Hacı Reşit Paşa Sokak No:4 Üsküdar, 34676 Istanbul, Turčija, ki ga zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila naročnika 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 22. 8. 2022

odločila:

Predlogu vlagatelja za zadržanje predmetnega postopka oddaje javnega naročila po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN, ki ga je podal v zahtevku za revizijo z dne 11. 8. 2022, se ne ugodi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil 20. 6. 2022 pod št. objave JN004253/2022-E01 in 21. 6. 2022 v Dodatku k Uradnem listu EU pod št. objave 2022/S 118-333834 (s popravkoma na Portalu javnih naročil pod št. objav JN004253/2022-K01 z dne 15. 7. 2022 in JN004253/2022-K02 z dne 18. 7. 2022 ter popravkom v Dodatku k Uradnem listu EU pod št. objave 2022/S 136-390416 z dne 18. 7. 2022).

Vlagatelj je z vlogo z dne 11. 8. 2022, po poteku roka za predložitev ponudb, vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila ter povrnitev stroškov predrevizijskega in revizijskega postopka. Zatrjuje, da mu je bila zaradi nedelovanja informacijskega sistema e-JN onemogočena pravočasna oddaja ponudbe in ker naročnik kljub pravočasno prejetem obvestilu ni podaljšal roka za oddajo ponudb in je izvedel javno odpiranje ponudb, je s tem kršil načela javnega naročanja in ustavnopravna načela. Hkrati z zahtevkom za revizijo vlagatelj predlaga zadržanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo.

Naročnik je 17. 8. 2022 vlagateljev predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila z dopisom odstopil v odločanje Državni revizijski komisiji, ob tem pa o njem podal tudi svoje mnenje, iz katerega je razvidno, da ni zadržal nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (ravnanje po prvi alineji drugega odstavka 19. člena ZPVPJN). Meni namreč, da predlog za zadržanje postopka ni utemeljen, saj nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila, skladno z vzpostavljeno prakso Državne revizijske komisije, ne bi bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Po preučitvi spisovne dokumentacije in vlagateljevega predloga je Državna revizijska komisija na podlagi 19. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v skladu z drugim odstavkom 19. člena ZPVPJN v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (četrti odstavek 19. člena ZPVPJN).

V konkretnem primeru je tako treba presoditi, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost vlagateljevega pravnega varstva.

Iz določbe prvega odstavka 17. člena ZPVPJN izhaja temeljno pravilo predrevizijskega in revizijskega postopka, in sicer, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži sklenitev pogodbe (praviloma) do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka. Takšno posledico ex lege povzroči že sama vložitev zahtevka za revizijo, zato druge aktivnosti vlagatelja zahtevka za revizijo niso potrebne. To pravilo zagotavlja, da po vloženem zahtevku za revizijo (razen v zakonu izrecno določenih izjemnih primerih) ne more priti do sklenitve pogodbe in da so zato lahko vsa naročnikova ravnanja, za katera se izkaže njihova nezakonitost, razveljavljena. ZPVPJN naročniku ob prejemu zahtevka za revizijo ne prepoveduje le sklenitve pogodbe, temveč mu (razen v zakonu izrecno določenih izjemnih primerih) izrecno prepoveduje tudi zavrnitev vseh ponudb zaradi okoliščin na njegovi strani, ustavitev postopka javnega naročanja ali začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Namen tega pravila je preprečiti, da bi naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila ali isti predmet naročila oddal v drugem postopku, še preden bi se končal postopek pravnega varstva.

Glede na navedeno je pri presoji, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost vlagateljevega pravnega varstva, treba upoštevati, da bodo v primeru, če bo vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo in bo moral naročnik delno ali v celoti razveljaviti postopek javnega naročanja ali odpraviti kršitve (glej drugo alinejo prvega odstavka 28. člena ZPVPJN in drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), kršitve naročnika sanirane in bo vlagatelju (kot tudi ostalim gospodarskim subjektom) ponovno dana možnost potegovati se za pridobitev javnega naročila. Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da učinkovitost pravnega varstva vlagatelju, ne glede na nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila (največ do sklenitve pogodbe o oddaji naročila, zavrnitve vseh ponudb, ustavitve postopka javnega naročanja ali do začetka novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja), kot pravilno ugotavlja tudi naročnik, ne bo niti zmanjšana niti otežena. Pravno varstvo bo namreč vlagatelju (tudi) v primeru nadaljevanja postopka oddaje javnega naročila zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku javnega naročanja, izvedena v nasprotju z zakonom.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da vlagatelj ni z ničemer utemeljil, kako bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost njegovega pravnega varstva, kar predstavlja poglavitno okoliščino, ki mora biti izpolnjena, da bi Državna revizijska komisija lahko ugodila njegovemu predlogu (prim. že citiran četrti odstavek 19. člena ZPVPJN). Glede na navedeno in glede na to, da tudi Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ni ugotovila tehtnih razlogov za zadržanje postopka, predlogu vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti (prek portala eRevizija):
- vlagatelj,
- naročnik,
- Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve.


Natisni stran