Na vsebino
EN

018-086/2022 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-086/2022-3
Datum sprejema: 18. 8. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna
revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Marka Medveda kot predsednika senata ter Nine Velkavrh in Andraža Žvana kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Najem energijsko učinkovitih multifunkcijskih naprav - ponovitev« na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Dobre rešitve, svetovanje in najem pisarniško računalniške opreme, d.o.o., Parmova ulica 53, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 18. 8. 2022

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 1. 6. 2022, št. objave JN003696/2022-W01.

Naročnik je dne 29. 6. 2022 sprejel in istega dne na portalu eRevizija objavil Odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere izhaja, da je javno naročilo oddal ponudniku COPIA BIRO, prodaja, servis, fotokopiranje d.o.o., Koprska ulica 106b, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 6. 7. 2022 vložil Zahtevo za revizijo Odločitve o oddaji javnega naročila za najem energijsko učinkovitih multifunkcijskih naprav – ponovitev št. 461-(810115)-24/2022-3 z dne 29. 6. 2022, v kateri predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in kršitev pri izbiri ponudnika odpravi oz. podredno, da se postopek predmetnega javnega naročila razveljavi (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). Vlagatelj zatrjuje, da je naročnikov zaključek o dopustnosti ponudbe izbranega ponudnika napačen, saj izbrani ponudnik ponuja programsko opremo, ki ni skladna s tehnično zahtevo glede prilagoditve uporabniškega vmesnika na nivoju posameznega oddelka ali uporabnika po jezikovni različici na podlagi avtentifikacije na posamezni napravi. Ob sklicevanju na navodila proizvajalca te programske opreme zatrjuje, da izbrani ponudnik ponuja opremo, pri kateri je izbira jezika po uporabnikih in napravah mogoča preko multifunkcijske naprave, ne pa preko programske opreme, kot je zahteval naročnik. Vlagatelj še meni, da so ostali ponudniki zahtevo očitno izpolnjevali, saj je tovrstna oprema dražja, kar se odraža tudi v ponudbeni ceni. Če bi vlagatelj podal ponudbo s programsko opremo, ki jo ponuja izbrani ponudnik, bi bila njegova ponudbena cena nižja od cene izbranega ponudnika.

V zaključku vlagatelj še opozarja, da obrazložitve izpodbijane odločitve ni mogoče preizkusiti, saj se delno nanaša na izbor ponudnika multifunkcijskih naprav, delno pa na izbor ponudnika protihrupne sanacije v stavbi naročnika, zaradi česar je odločitev obremenjena z bistveno kršitvijo postopka.

Naročnik je izbranega ponudnika dne 8. 7. 2022 obvestil o prejetem zahtevku za revizijo in o možnosti izjasitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo skladno z ZPVPJN. Izbrani ponudnik se je o navedbah vlagatelja izjasnil v vlogi z dne 12. 7. 2022 (v nadaljevanju: izjasnitev). Navedbam vlagatelja nasprotuje in opozarja na naročnikov odgovor na Portalu javnih naročil z dne 10. 6. 2022 ob 15:07.

Naročnik je dne 25. 7. 2022 sprejel in istega dne na portalu eRevizija objavil Sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). Navedbe vlagatelja zavrača kot neutemeljene. Ob navajanju podatkov, ki izhajajo iz izpodbijane odločitve naročnik pojasnjuje, da je odločitev o oddaji javnega naročila obrazložena ustrezno in skladno z določbo tretjega odstavka 90. člena ZJN-3. Sklicuje se na ustaljeno prakso Državne revizijske komisije in navaja, da je namen odločitve o oddaji javnega naročila predvsem seznanitev ponudnikov z zadostnimi informacijami, potrebnimi za učinkovito uveljavljanje pravnega varstva. Poudarja, da je v zadnjem odstavku izpodbijane odločitve očitno pomotoma zapisan naziv drugega javnega naročila, vendar taka napaka ne vpliva na možnost vlagatelja, da odločitev preizkusi. V zvezi z vlagateljevim očitkom, da programska oprema, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, ni skladna s tehničnimi zahtevami opozarja na odgovor na Portalu javnih naročil z dne 10. 6. 2022 ob 15:07, s katerim je, kot zatrjuje, na transparenten način »dodatno pojasnil oz. omilil« sporno tehnično zahtevo glede programske opreme. Sprva je namreč zahteval (»laično pojasnjeno«) možnost izbire jezika po uporabnikih in napravah preko programske opreme, nato pa je z odgovorom sporno zahtevo omilil in dopustil možnost izbire jezika po uporabnikih in napravi preko multifunkcijske naprave. Ker je odgovor, objavljen na Portalu javnih naročil, postal del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, izbrani ponudnik izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika, njegova ponudba pa je posledično dopustna.

Vlagatelj se do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo ni opredelil.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 27. 7. 2022 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo opravila predhodni preizkus v skladu z 31. členom ZPVPJN. Ker je ugotovila, da so izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, je na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo sprejela v obravnavo.

Revizijske navedbe vlagatelja je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, skladno s katero je dopustna ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, po tem, ko preveri da so izpolnjeni naslednji pogoji:
- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so ta bila določena.

Iz navedenih določil ZJN-3 je med drugim razvidno, da mora ponudba ustrezati (tudi) tistim zahtevam naročnika, ki se nanašajo na predmet naročila in jih naročnik določi s tehničnimi specifikacijami. S tehničnimi specifikacijami naročnik v skladu z 68. členom ZJN-3 opiše predmet naročila oz. opredeli zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila.

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik v zadnjem odstavku točke 4 Programska oprema poglavja D) Priloga k specifikaciji zahtev naročnika v dokumentu Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila glede sistema za upravljanje tiskanja in dela z dokumenti (v nadaljevanju: točka 4) določil:

»Programska oprema omogoča prilagoditev uporabniškega vmesnika na nivoju posameznega oddelka ali uporabnika tako kar se tiče funkcionalnosti (tipk) kot tudi jezikovne različice (glede na nastavitev posameznega uporabnika). Uporabnika ima na podlagi avtentikacije tako na vsaki napravi enak uporabniški vmesnik.«

Na Portalu javnih naročil je naročnik prejel vprašanje zainteresiranega ponudnika:

»Pozdravljeni, glede razpisa nas zanima:
- Kakšna tehnologija čitalcev kartic je zahtevana pri avtentikaciji na MFP napravah?
- Pri programski opremi nadzornega sistema zahtevate da:
"Programska oprema omogoča prilagoditev uporabniškega vmesnika na nivoju posameznega oddelka ali uporabnika tako kar se tiče funkcionalnosti (tipk) kot tudi jezikovne različice (glede na nastavitev posameznega uporabnika). Uporabnika ima na podlagi avtentikacije tako na vsaki napravi enak uporabniški vmesnik."
Pri tem nas zanima ali lahko ponudimo programsko opremo, ki bi omogočala enak uporabniški vmesnik na nivoju posameznega oddelka ali uporabnika pri čemer bi uporabnik po opravljeni avtentikaciji lahko s pritiskom na tipko preklopil med različnimi jezikovnimi nastavitvami? Hvala in lp.«

na katerega je dne 10. 6. 2022 ob 15:07 odgovoril:

»Naročnik odgovarja, kot sledi:
- RFID 125 khz
- DA«.

Kot je razvidno iz citirane točke 4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik sprva zahteval, da mora prilagoditev uporabniškega vmesnika, kar se tiče jezikovne različice, omogočati ponujena programska oprema, z odgovorom z dne 10. 6. 2022 ob 15:07 pa je to tehnično zahtevo spremenil in dopustil, da se omenjena prilagoditev lahko izvede (tudi) s pritiskom na tipko, torej preko multifunkcijske naprave. Navedeni odgovor, s katerim je bila prvotna tehnična zahteva iz točke 4 spremenjena oz. dopolnjena, je s trenutkom objave postal sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (tretja poved prvega odstavka 67. člena ZJN-3 in drugi odstavek 67. člena ZJN-3).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med vlagateljem, izbranim ponudnikom in naročnikom ni sporno, da izbrani ponudnik ponuja prilagoditev uporabniškega vmesnika na nivoju posameznega oddelka ali uporabnika glede jezikovne različice preko multifunkcijske naprave (s pritiskom na tipko). Ker je naročnik v odgovoru na Portalu javnih naročil dne 10. 6. 2022 ob 15:07 izrecno navedel, da ponudniki lahko izvedbo prilagoditve jezikovnih nastavitev zagotovijo (tudi) preko multifunkcijske naprave, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati, da je kršil določbe ZJN-3 in določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za skladno z zahtevami in posledično kot dopustno ter mu oddal javno naročilo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku dalje tudi ni mogoče očitati, da je obrazložitev izpodbijane odločitve pripravil na način, da je ni mogoče preizkusiti.

Državna revizijska komisija je že v več svojih odločitvah zapisala, da se možnost uresničitve pravice do učinkovitega pravnega sredstva uresničuje skozi določbo tretjega odstavka 90. člena ZJN-3 (ki opredeljuje obvezno vsebino odločitve o oddaji naročila), ta pa (med drugim) odraža tudi načelo transparentnosti javnega naročila (6. člen ZJN-3), v skladu s katerim mora biti ponudnik izbran na pregleden način po predpisanem postopku.

Čeprav drži, kot zatrjuje vlagatelj, da je naročnik v zadnjem odstavku izpodbijane odločitve res navedel, da »se javno naročilo za Izvedbo protihrupne sanacije v stavbi v UKC Maribor« odda […]«, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je glede na preostalo vsebino izpodbijane odločitve jasno in nedvoumno, na katero javno naročilo se odločitev o oddaji naročila nanaša (uvodne določbe, izrek). Da je bil vlagatelj seznanjen s tem, na katero javno naročilo se izpodbijana odločitev nanaša, je razvidno tudi iz zahtevka za revizijo, v katerem je ugovarjal naročnikovi ugotovitvi, da javno naročilo za Najem energijsko učinkovitih multifunkcijskih naprav – ponovitev odda izbranemu ponudniku.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa utemeljena.

Pravni pouk: Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.


Predsednik senata:
Marko Medved, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije


Vročiti (prek portala eRevizija):
- vlagatelj,
- izbrani ponudnik,
- naročnik,
- RS MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran