Na vsebino
EN

018-085/2022 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Številka: 018-085/2022-4
Datum sprejema: 1. 8. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Andraža Žvana kot predsednika senata ter Tadeje Pušnar in dr. Mateje Škabar kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Storitve pisnega prevajanja, jezikovne redakcije mednarodnih sporazumov in pogodb, lektoriranja ter prevajanja s sodno overitvijo«, v zvezi s predlogom vlagatelja Prevajanje in tolmačenje, Lea Burjan, s.p., Ljubljanska ulica 7A, 2000 Maribor, ki ga zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila naročnika Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 1. 8. 2022

odločila:

Predlogu vlagatelja za zadržanje predmetnega postopka oddaje javnega naročila po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN, ki ga je podal v zahtevku za revizijo z dne 20. 7. 2022, se ne ugodi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil 7. 7. 2022 pod št. objave JN004767/2022-B01 in 8. 7. 2022 v Dodatku k Uradnem listu EU pod št. objave 2022/S 130-369894.

Vlagatelj je z vlogo z dne 20. 7. 2022 pred potekom roka za predložitev ponudb vložil zahtevek za revizijo zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v katerem predlaga razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila v tretjem sklopu, ki se nanaša na prevajanje s sodno overitvijo, oziroma podredno, da se odpravi očitano neskladje z Zakonom o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18 s sprem.) in Pravilnikom o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/18 s sprem.) na način, da javno naročilo v tretjem sklopu za storitve prevajanja s sodno overitvijo med ponudniki ne bi predvidevalo merila najugodnejše ponudbe, ki bi vključevalo tekmovanje s ceno. Hkrati predlaga zadržanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika oz. Državne revizijske komisije.

Naročnik je 22. 7. 2022 vlagateljev predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila z dopisom v odločanje odstopil Državni revizijski komisiji, ob tem pa o njem podal tudi svoje mnenje, iz katerega je razvidno, da ni zadržal nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (ravnanje po prvi alinei drugega odstavka 19. člena ZPVPJN). Meni namreč, da predlog za zadržanje postopka ni utemeljen, saj vlagatelj ne navaja nobenih okoliščin, ki bi predstavljale tehtne razloge za zadržanje postopka, zato v predlogu manjkata tako trditvena kot dokazna podlaga za morebitno zadržanje. Dodaja, da glede na naravo javnega naročila, pri katerem ne gre za zahtevno pripravo ponudbe niti ni zahtevanega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, ponudnikom v primeru, da postopek ne bo zadržan, ne bodo nastale škodljive posledice.
Po preučitvi spisovne dokumentacije in vlagateljevega predloga je Državna revizijska komisija na podlagi 19. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa zavrniti vseh ponudb zaradi okoliščin na strani naročnika, skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če se zahtevek za revizijo nanaša na oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu. Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Iz citiranih določb izhaja, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon), oziroma opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Namen tega pravila je preprečiti, da bi naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila ali isti predmet naročila oddal v drugem postopku, še preden bi bil postopek pravnega varstva končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato, skladno z 19. členom ZPVPJN, pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

V konkretnem primeru je tako treba presoditi, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na pravni položaj vlagatelja zahtevka za revizijo.

Ugotoviti gre, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki ga bo moral naročnik (oz. Državna revizijska komisija) obravnavati skladno z določili ZPVPJN. Če bo vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, bo moral naročnik delno ali v celoti razveljaviti postopek javnega naročanja ali odpraviti kršitve (glej drugo alinejo prvega odstavka 28. člena ZPVPJN in drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), kar pomeni, da bo moral naročnik uskladiti svoja ravnanja že v fazi pred potekom roka za predložitev ponudb, t. i. razpisni fazi. S tem bodo kršitve naročnika v primeru ugoditve zahtevku za revizijo sanirane in bo vlagatelju (kot tudi ostalim gospodarskim subjektom) dana možnost potegovati se za pridobitev javnega naročila v drugačnih dejanskih okoliščinah oz. ob drugačnih zahtevah naročnika in s tem možnost (ponovne) oddaje ponudbe, neobremenjeno z ugotovljenimi kršitvami. Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da učinkovitost pravnega varstva vlagatelju, ne glede na nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila (največ do sklenitve pogodbe o oddaji naročila, zavrnitve vseh ponudb ali do začetka novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja), ne bo niti zmanjšana niti otežena. Pravno varstvo bo namreč vlagatelju (tudi) v primeru nadaljevanja postopka oddaje javnega naročila zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku javnega naročanja, izvedena v nasprotju z zakonom.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da vlagatelj ni z ničemer utemeljil, kako bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila (bistveno) vplivalo na učinkovitost njegovega pravnega varstva, kar predstavlja poglavitno okoliščino, ki mora biti izpolnjena, da bi Državna revizijska komisija lahko ugodila njegovemu predlogu (prim. že citiran četrti odstavek 19. člena ZPVPJN). Glede na navedeno in glede na to, da tudi Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ni ugotovila tehtnih razlogov za zadržanje postopka, predlogu vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


Predsednik senata:
Andraž Žvan, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisijeVročiti (prek portala eRevizija):
- vlagatelj,
- naročnik,
- Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve.


Natisni stran