Na vsebino
EN

018-074/2022 Mestna občina Kranj

Številka: 018-074/2022-6
Datum sprejema: 29. 6. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Aleksandra Petrovčiča kot predsednika senata ter Tadeje Pušnar kot članice in Marka Medveda kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema (DNS) za izdelavo poenostavljenih/prelilminarnih energetskih pregledov, razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike in energetskih izkaznic za objekte v lasti naročnikov«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil prijavitelj ZEUS ENERGIJA d.o.o., Robova cesta 3, Vrhnika (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje pooblaščenega naročnika Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 29. 6. 2022

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Vzpostavitev DNS za izdelavo poenostavljenih/prelilminarnih energetskih pregledov, razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike in energetskih izkaznic za objekte v lasti naročnikov«, voden na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil dne 17. 6. 2022, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 3. 11. 2021 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 31. 1. 2022, pod številko objave JN000573/2022-B01. Naročnik izvaja dinamični nabavni sistem.

Naročnik je dne 13. 5. 2022 na Portalu javnih naročil objavil dokument »Sklep o uvrstitvi v katalog oz. zavrnitvi prijav« št. 360-2/2021-88-(40/51/07) z dne 12. 5. 2022 in dne 16. 6. 2022 »Sklep o zavrnitvi prijave« št. 360-2/2021-108-(40/51/07) z dne 15. 6. 2022, iz vsebine katerih izhaja, da je naročnik vlagateljevo prijavo v katalog za 3. kategorijo: »Izdelava energetskih izkaznic« zavrnil kot nedopustno, iz razloga obstoja izključitvenega razloga neizpolnjevanja obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti.

Zoper Odločitev je vlagatelj dne 17. 6. 2022 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, s katerim je izpodbijal naročnikovo Odločitev.

Naročnik je dne 27. 6. 2022 sprejel dokument »Sklep« št. 360-2/2021-118-(40/51/07) (v nadaljevanju: Sklep), s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen.

Naročnik je Državni revizijski komisiji 27. 6. 2022 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj je na naročnika in Državno revizijsko komisijo naslovil dopis z dne 27. 6. 2022, v katerem navaja, da umika zahtevek za revizijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.Pravni pouk:
Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.

Predsednik senata:
Aleksander Petrovčič, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije


Vročiti (prek portala eRevizija):
- vlagatelj,
- naročnik,
- RS, MJU,
- SOLVERA LYNX nove tehnologije za energetiko d.o.o.
- Prevajanje in urejanje tehnične dokumentacije, Tomaž Terček s.p.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran