Na vsebino
EN

018-058/2022 Republika Slovenija Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-058/2022-3
Datum sprejema: 31. 5. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu dr. Mateje Škabar kot predsednice senata, Aleksandra Petrovčiča kot člana in Tadeje Pušnar kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo informacijske opreme, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki in postavitev delovnega okolja Sharepoint farme, št. 430-436/2021«, ki ga je z vložitvijo zahtevka za revizijo začel vlagatelj ZELINKA & SINOVI Zastopanje in trgovina d. o. o., Stožice 100a , Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana, v zvezi s predlogom vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, dne 31. 5. 2022

odločila:

Predlogu vlagatelja za zadržanje predmetnega postopka oddaje javnega naročila po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN, ki ga je podal v zahtevku za revizijo z dne 23. 5. 2022, se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 3. 1. 2022 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN000026/2022-B01. Naročilo je bilo dne 4. 1. 2022 objavljeno tudi v Uradnem listu EU pod št. objave 2022/S 002-002285. Dne 12. 5. 2022 je naročnik na portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev v zvezi z oddajo naročila« (dokument št. 430-436/2021/62 (1631-08) z dne 3. 5. 2022), iz katerega je razvidno, da je predmetno naročilo v sklopu 3 (Odločitev št. 430-436/2021-3) dodelil ponudniku SRC sistemske integracije, d.o.o., Tržaška cesta 116, Ljubljana in v sklopu 4 (Odločitev št. 430-436/2021-4) dodelil ponudniku S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova cesta 6, Ljubljana.

Zoper navedeni odločitvi za sklopa 3 in 4 je vlagatelj z vlogo z dne 23. 5. 2022 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je predlagal tudi, da naročnik v predmetnem postopku oddaje predmetnega javnega naročila izda sklep o zadržanju nadaljnjih aktivnosti. Kot je navedel vlagatelj, bi on moral biti izbran kot najugodnejši ponudnik v obeh sklopih, v 3. in 4., zato bi nadaljevanje postopka bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega sredstva oz. ga izničilo, vlagatelju pa bi lahko povzročilo nepopravljivo škodo.

Naročnik je z dopisom št. 430-436/2021/71 (1631-08) z dne 26. 5. 2022 predlog za zadržanje postopka odstopil Državni revizijski komisiji.

Po pregledu odstopljene dokumentacije je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN). Če naročnik vlagateljevemu predlogu ne ugodi, ga mora odstopiti Državni revizijski komisiji (druga alineja drugega odstavka 19. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija predlogu ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Iz določbe prvega odstavka 17. člena ZPVPJN izhaja temeljno pravilo predrevizijskega in revizijskega postopka, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži sklenitev pogodbe (praviloma) do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka. Takšno posledico ex lege povzroči že sama vložitev zahtevka za revizijo, zato druge aktivnosti vlagatelja zahtevka za revizijo niso potrebne. To pravilo zagotavlja, da po vloženem zahtevku za revizijo (razen v zakonu izrecno določenih izjemnih primerih) ne more priti do sklenitve pogodbe in da so zato lahko vsa naročnikova ravnanja, za katera se izkaže njihova nezakonitost, razveljavljena. ZPVPJN naročniku ob prejemu zahtevka za revizijo ne prepoveduje le sklenitve pogodbe, temveč mu (razen v zakonu izrecno določenih izjemnih primerih) izrecno prepoveduje tudi zavrnitev vseh ponudb zaradi okoliščin na njegovi strani, ustavitev postopka javnega naročanja ali začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Namen tega pravila je preprečiti, da bi naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila ali isti predmet naročila oddal v drugem postopku, še preden bi se končal postopek pravnega varstva.

V predmetnem postopku je treba pri presoji, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva in upoštevati, da je naročnik že sprejel odločitev o oddaji naročila oz. da je bil zahtevek za revizijo vložen po objavi odločitve o oddaji naročila. To pomeni, da bi lahko naročnik postopek oddaje javnega naročila nadaljeval le še tako, da bi sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila (ali izvedel druga ravnanja, našteta v prvem odstavku 17. člena ZPVPJN, česar pa vlagatelj v zahtevku za revizijo ne izpostavlja). Z drugimi besedami: vlagatelj bi lahko s predlogom za zadržanje postopka praviloma dosegel le zadržanje sklenitve pogodbe. Ker pa je sklenitev pogodbe po samem zakonu zadržana že na podlagi vložitve zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev predlog po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN za zadržanje postopka oddaje javnega naročila brezpredmeten. Vlagatelj je pravno posledico (tj. preprečitev sklenitve pogodbe o oddaji naročila) dosegel že s pravočasno vložitvijo zahtevka za revizijo, zaradi česar tudi ne more priti do vpliva na učinkovitost pravnega varstva. Le-to bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, ki so bila izvedena v nasprotju z zakonom.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ni ugotovila okoliščin, ki bi izkazovale, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, predlogu vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ni ugodila.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


predsednica senata
dr. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije
Vročiti (prek portala eRevizija):

- vlagatelj
- naročnik
- RS, MJU


Vložiti:

- v spis zadeve.

Natisni stran