Na vsebino
EN

018-045/2022 Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Številka: 018-045/2022-4
Datum sprejema: 30. 5. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata ter Sama Červeka in dr. Mateje Škabar kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava kuhinjske opreme za zavode za prestajanje kazni zapora« v sklopu 2 »Kuhinjska oprema za ZPKZ Ljubljana«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja KOVINASTROJ SERVIS d.o.o., Adamičeva cesta 44, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Beethovnova ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 30. 5. 2022

odločila:


1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo na portalu javnih naročil objavljeno 8. 2. 2022, pod št. objave JN000772/2022-B01 (s popravki dne 28. 2. 2022, 8. 3. 2022, 10. 3. 2022) ter 9. 2. 2022 v Uradnem listu EU, pod št. objave 2022/S 028-071054. Naročnik izvaja odprti postopek.

Naročnik je 7. 4. 2022 na portalu javnih naročil (pod št. objave JN000772/2022-ODL01) objavil »ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA« z dne 6. 4. 2022, št. 430-86/2022/13, iz katere med drugim izhaja, da je javno naročilo v sklopu 2 »Kuhinjska oprema za ZPKZ Ljubljana« oddal ponudniku KAZA SISTEMI d.o.o., Trpinčeva ulica 37A, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi odločitve je še navedeno, da je naročnik izbranega ponudnika »pozval na dopolnitev formalno nepopolne ponudbe«, ki jo je ta dopolnil v roku, ki mu ga je določil naročnik.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila 20. 4. 2022 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna, ker tehnična dokumentacija v celoti ne ustreza zahtevam naročnika: izbrani ponudnik je za sklop 2 »ELEKTRIČNI PARNOKONVEKCIJSKI APARAT 10 GN 2/1 Z INOX PODSTAVKOM Z VODILI ZA PLADNJE« priložil tehnične karakteristike, v celoti prekopirane iz razpisne dokumentacije naročnika, s pripisom navedbe proizvajalca Rational in navedbo modela »iCP 20-2/1 E«. Poleg tehničnih karakteristik je priložil tudi original prospekt Rational, na katerem je skupaj navedenih sedem modelov iCP (iCombi Pro) električnih parnokonvekcijskih aparatov, pri čemer pa na prospektu ni označil modela, ki ga ponuja v svoji ponudbi. Za navedeni model »iCP 20-2/1 E« je iz original prospekta razvidno, da ne ustreza tehničnim karakteristikam naročnika glede kapacitete, širine, globine, višine in priključne moči. Vlagatelj meni, da ne gre za očitno napako pri navedbi modela, saj je izbrani ponudnik tega jasno in nedvoumno navedel. Predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, vlagatelju pa povrnejo priglašeni stroški pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je o zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 25. 4. 2022. Pojasnjuje, da je za sklop 2 priložil tehnično dokumentacijo v dveh delih: iz prve priloge je tako razvidno, da je ponudil peč kapacitete 10 x GN2/1, iz naziva in opisa ponujene naprave v original prospektu proizvajalca (ki je druga priloga) pa je jasno razvidno, da ponuja model 10-2/1, iz česar izhaja, da je v navedbi modela 20-2/1 prišlo do očitne napake. Poudarja, da ponuja napravo po karakteristikah, ki jih je navedel v prilogi 1 in jih je mogoče preveriti v original prospektu proizvajalca, ki je priloga 2.

Naročnik je s sklepom z dne 3. 5. 2022 (ki pa ga je vlagatelju prek portala eRevizija posredoval dne 4. 5. 2022) zahtevek za revizijo zavrnil. Sklicujoč se na navedbe izbranega ponudnika pojasnjuje, da je iz priloge 1 zaradi naziva naprave in tehnične specifikacije ponujene parnokonvekcijske peči jasno razvidno, da je izbrani ponudnik ponudil peč kapacitete 10 x GN2/1, kar glede na priloženi originalni katalog proizvajalca ustreza zgolj modelu Rational iCP 10-2/1 E, saj imajo ostali modeli peči v katalogu drugačne kapacitete in noben od preostalih modelov ni kapacitete 10 x GN2/1. Vse navedeno pomeni, da je v navedbi modela 20-2/1 prišlo do očitne napake izbranega ponudnika; naročnik tako zaključuje, da izbrani ponudnik ponuja napravo ustreznih karakteristik in specifikacij, ki jih je navedel v prilogi 1, in jih je mogoče preveriti v original prospektu proizvajalca (priloga 2 v ponudbi).

Vlagatelj se je do navedb naročnika opredelil z vlogo z dne 5. 5. 2022. Poudarja, da je izbrani ponudnik v prilogi 1 v celoti prekopiral karakteristike in specifikacije iz razpisne dokumentacije naročnika, njegova navedba oz. pripis k tej kopiji tehničnih karakteristik pa je navedba »proizvajalec RATIONAL, Model Icp20-2/1 E«, iz česar je torej jasno, da ponuja to napravo, ki pa ne ustrezna zahtevam naročnika.

Naročnik je Državni revizijski komisiji 6. 5. 2022 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno, ali je naročnik ravnal skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3), ko je ponudbo izbranega ponudnika obravnaval kot dopustno in temu ponudniku javno naročilo tudi oddal.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika (29. točka drugega odstavka 2. člena ZJN-3). Skladno s prvim odstavkom 89. ZJN-3 sme naročnik javno naročilo oddati le ponudniku, čigar ponudba je dopustna. Naročnik namreč skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Naročnik lahko, v kolikor so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne, oz. če posamezni dokumenti manjkajo, v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3, zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave ponudnikov in transparentnosti. Ista določba ZJN-3 med drugim določa tudi, da naročnik od gospodarskega subjekta zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam ter da se lahko predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj je pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila (šesti odstavek 89. člena ZJN-3).

Predmet obravnavanega javnega naročila je dobava, priklop in montaža profesionalne kuhinjske opreme v zavodih za prestajanje kazni in v prevzgojnem domu (v sklopu 2: parnokonvekcijske pečice za ZPKZ Ljubljana), pa tudi morebiten odvoz starega aparata in šolanje uporabnikov za dobavljeno opremo. Naročnik je v dokumentu »Razpisna dokumentacija« med drugim navedel:

- v poglavju »1.1. Predmet javnega naročila«:
»Ponudnik mora ob ponudbi predložiti original prospekte/kataloge proizvajalca, v slovenskem jeziku, s katerimi dokazuje ustreznost z zahtevanimi tehničnimi karakteristikami. Pri tem mora biti jasno označeno na katero pozicijo iz popisa/opisa opreme, se nanaša prospekt ter na kateri sklop. Iz prospekta morajo biti jasno razvidne vse zahtevane karakteristike naprave in vsa dodatna oprema. V primeru predložitve tehnične dokumentacije v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika.«;

- v 4. točki poglavja »2.2. Sestavni deli ponudbe«:
»Skenirani originalni prospekti/katalogi iz katerih izhaja, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.«

Podrobnejše tehnične specifikacije je naročnik opredelil v dokumentu »Kuhinjska oprema - SKLOP 2«.

Med strankama ni sporno, enako pa potrjuje tudi vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, da je izbrani ponudnik za sklop 2 v ponudbi predložil dva dokumenta, in sicer:

- dokument »Sklop 2_prospekt_1.pdf«, v katerem je za »Električni parnokonvekcijski aparat kapacitete 10 GN 2/1 z inox podstavkom z vodili za pladnje« podal opis in tehnične karakteristike, z navedbo proizvajalca Rational in modela ponujene opreme (»iCP 20-2/1E«);

- dokument »Sklop 2_iCombi_Pro_prospekt.pdf«, ki predstavlja prospekt/katalog proizvajalca Rational v slovenskem jeziku, vsebuje pa tehnične podatke različnih modelov serije proizvodov iCombi Pro (XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1,020-1/1 in 20-2/1 – vsi razen prvonavedenega so dobavljivi v električni ali plinski izvedbi).

V zvezi z ugotovitvijo vlagatelja, da se prospekt proizvajalca nanaša na sedem modelov parnokonvekcijskih aparatov ter da izbrani ponudnik v tem dokumentu ni označil, kateri model ponuja, zaradi česar naj ne bi mogel preveriti ustreznosti ponujenega, Državna revizijska komisija pojasnjuje, da izpostavljenega dokumenta v ponudbi izbranega ponudnika ni mogoče obravnavati brez upoštevanja dokumenta »Sklop 2_prospekt_1.pdf«, s katerim je izbrani ponudnik podal opis oz. opredelitev ponujenega predmeta. Vlagatelj sicer zatrjuje, da je izbrani ponudnik v dokumentu »Sklop 2_prospekt_1.pdf« v celoti prepisal karakteristike in specifikacije iz razpisne dokumentacije, vendar pri tem niti ni jasno, kakšno kršitev s tem sploh uveljavlja – vlagatelj tako ne zatrjuje niti tega, da bi bile karakteristike v tem dokumentu neustrezno predstavljene ali da se ne bi nanašale (le) na eno izmed sedmih različnih naprav v prospektu proizvajalca; iz podanega opisa oz. karakteristik tudi ne izhaja, da ponujena naprava ne bi bila skladna z naročnikovimi zahtevami.

Kot ključno pa vlagatelj problematizira še, da v prvonavedenem dokumentu izrecno naveden model peči glede na prospekt proizvajalca ne ustreza nekaterim zahtevam naročnika – tj. glede kapacitete naprave (zahteva naročnika je bila 10 GN 2/1, v spornem dokumentu opredeljena naprava pa naj bi imela glede na prospekt proizvajalca kapaciteto 20x2/1 GN), dimenzij in priključne moči. Izbrani ponudnik in naročnik navedbo modela »iCP 20-2/1E« v dokumentu »Sklop 2_prospekt_1.pdf« označujeta za očitno napako, saj naj bi bilo glede na preostale opise oz. karakteristike v tem dokumentu jasno razvidno, da je ponujen model 10-2/1 – zagovarjata stališče, da le ta model ustreza vsem podanim tehničnim karakteristikam, čemur vlagatelj ne oporeka (saj kot neustreznega izpostavlja le en model naprave), vztraja pa pri tem, da navedba modela »iCP 20-2/1E« v omenjenem dokumentu ne predstavlja očitne napake.

Tudi če gre pritrditi vlagatelju v tem, da model iCP 20-2/1E iz kataloga proizvajalca ne ustreza (najmanj) zahtevi naročnika glede kapacitete naprave (zahteva naročnika je bila 10 GN 2/1, v spornem dokumentu opredeljena naprava pa ima glede na karakteristike v prospektu proizvajalca kapaciteto 20x2/1 GN), pa je ob tem, da je izbrani ponudnik poleg prospekta proizvajalca (ki nesporno vključuje tudi ustrezen model naprave) predložil tudi dokument »Sklop 2_prospekt_1.pdf«, v katerem je med drugim izrecno navedel, da se nanaša na »[…] aparat kapacitete 10 GN 2/1« ter v karakteristikah v nadaljevanju dokumenta kot eno izmed karakteristik opredelil »Kapaciteta: 10 GN 2/1«, treba ugotoviti, da je izbrani ponudnik na vsaj dveh mestih za ponujeno napravo predstavil karakteristike ustrezne naprave in ne modela iCP 20-2/1E, kot je to zapisal (zgolj) na enem mestu v tem dokumentu. V okoliščinah konkretnega primera ni mogoče izključiti možnosti tipkarske napake (tipki 1 in 2 sta na tipkovnici skupaj) pri navedbi modela naprave v spornem dokumentu, to napako pa je ob upoštevanju celote vseh navedb v spornem dokumentu (kjer je torej izbrani ponudnik zgolj na enem mestu podal navedbo neustreznega modela naprave, po drugi strani pa na vsaj dveh drugih mestih izrecno navedel karakteristike ustrezne naprave) mogoče obravnavati kot očitno napako, ki jo naročnik lahko spregleda (peti odstavek 89. člena ZJN-3).

Upoštevaje vse navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni izkazal naročnikovih kršitev ZJN-3 ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ko je na podlagi (celotne) vsebine obeh izpostavljenih dokumentov v ponudbi izbranega ponudnika preveril skladnost ponujenega z zahtevanim in ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika dopustna, ker ustreza njegovim potrebam in zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj ni uspel z zahtevkom za revizijo, zato je Državna revizijska komisija zavrnila njegovo zahtevo za povrnitev stroškov v višini plačane takse za zahtevek za revizijo (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Pravni pouk:
Zoper odločitev o zahtevku za revizijo je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.


Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti (prek portala eRevizija):
- vlagatelj,
- naročnik,
- izbrani ponudnik,
- RS MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran