Na vsebino
EN

018-029/2022 Splošna bolnišnica Celje

Številka: 018-029/2022-14
Datum sprejema: 6. 5. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata, Nine Velkavrh kot članice senata in Andraža Žvana kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »DOBAVA, MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE CT APARATA« na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GH HOLDING, storitvena družba, d. o. o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Kunovar, Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik),
6. 5. 2022

odločila:

1. Postopek revizije oddaje javnega naročila »DOBAVA, MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE CT APARATA«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 11. 3. 2022, se ustavi.
2. Vlagatelj nosi stroške postopka v višini stroškov izvedbe dokaza s strokovnjakom, preostali znesek založenega predujma v višini 53,10 EUR se vrne na njegov račun.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga naročnik oddaja po odprtem postopku, je bilo 11. 2. 2022 objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN000846/2022-B01 in 14. 2. 2022 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije pod št. 2022/S 031-078979.

Vlagatelj je 11. 3. 2022 (pred potekom roka za prejem ponudb) vložil zahtevek za revizijo zoper vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, zahteval je tudi povrnitev stroškov v zvezi s pravnim varstvom.

Naročnik je z dokumentom »Sklep«, št. 14/SKL-2021 z dne 23. 3. 2022 vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov.

Vlagatelj je 4. 5. 2022 prek portala eRevizija vložil vlogo »Umik zahtevka za revizijo in zahtevek za vračilo takse«, v kateri je navedel, da v celoti umika zahtevek za revizijo zoper obvestilo o naročilu in razpisno dokumentacijo v okviru javnega naročila »DOBAVA, MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE CT APARATA«, ki ga je vložil dne 11.03.2022. V vlogi je podal tudi zahtevek za vračilo polovice vplačane takse (2.000,00 EUR).

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Glede na dejstvo, da je vlagatelj umaknil zahtevek za revizijo, in ob smiselni uporabi drugega odstavka 36. člena ZPVPJN, vlagatelj nosi stroške postopka v višini stroškov izvedbe dokaza s strokovnjakom. Državna revizijska komisija je namreč na podlagi drugega odstavka 36. člena ZPVPJN vlagatelju, ki je predlagal pridobitev strokovnega mnenja, s sklepom št. 018-29/2022-5 z dne 12. 4. 2022 naložila, naj za izdelavo strokovnega mnenja založi predujem v znesku 600,00 EUR, kar je vlagatelj tudi storil. Strokovnjak je svoje delo obračunal v znesku 500,00 EUR bruto, s čimer celoten strošek izplačevalca za opravljeno delo na podlagi sklenjene avtorske pogodbe znaša 546,90 EUR, in katerega višino Državna revizijska komisija ocenjuje kot ustrezno ter mu jo priznava v celoti. Glede na navedeno razlika do založenega zneska predujma znaša 53,10 EUR, ki se vlagatelju vrne na njegov račun.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pravni pouk: Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti (na portalu eRevizija):
˗ naročnik,
˗ vlagatelj,
˗ ponudnik Siemens Healthcare, d.o.o.
˗ Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

V vednost:
- Oddelek za splošne, pravne, finančne in kadrovske zadeve, tu.

Vložiti:
v spis zadeve, tu.

Natisni stran