Na vsebino
EN

018-037/2022 Občina Bovec

Številka: 018-037/2022-7
Datum sprejema: 3. 5. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Marka Medveda kot predsednika senata ter Andraža Žvana in Sama Červeka kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Državno kolesarsko omrežje Goriške razvojne regije – Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec – 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku Bovec–Čezsoča« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Kolektor CPG, d. o. o., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec (v nadaljevanju: naročnik), 3. 5. 2022

odločila:


1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev, da se ne odda javno naročilo, kot izhaja iz »Sklepa o neoddaji javnega naročila« št. 4303-08/2021-15 z dne 9. 3. 2022.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 1.000 eurov v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku (objava obvestila o javnem naročilu 24. 12. 2021 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN008703/2021-B01, in obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku 4. 1. 2022 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN008703/2021-K01) s »Sklepom o neoddaji javnega naročila« št. 4303-08/2021-15 z dne 9. 3. 2022, ki je bil 15. 3. 2022 objavljen na portalu javnih naročil, pod št. objave JN008703/2021-ODL01, ponudnike obvestil, da ne odda javnega naročila.

Vlagatelj je 24. 3. 2022 na portalu eRevizija vložil zahtevek za revizijo z dne 24. 3. 2022 in predlagal razveljavitev odločitve, da se ne odda javno naročilo, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
- je naročnik rok za veljavnost ponudb 30. 3. 2022 spremenil na 31. 3. 2022, kar so morali ponudniki upoštevati pri pripravi ponudb, zato tudi ni onemogočena (objektivna) primerljivost ponudb,
- neskladje v datumih ni tipkarska napaka,
- razlog o neskladnosti datumov »je ne samo objektivno neutemeljen, temveč dejansko sploh ne obstaja« in je navidezen,
- je pri pripravi ponudbe upošteval datum 31. 3. 2022, ni pa ga upošteval ponudnik Erik Sever, s. p., Dobravlje, saj njegova ponudba velja do 30. 3. 2022,
- je naročnik evidentno favoriziral ponudnika Erik Sever, s. p., Dobravlje, da bi ta lahko v novem postopku oddal dopustno ponudbo, to pa tudi pomeni zlorabo instituta zavrnitve vseh ponudb,
- je odločitev, da se ne odda javno naročilo, kontradiktorna naročnikovi ugotovitvi, da sta vlagateljeva ponudba in ponudba ponudnika Erik Sever, s. p., Dobravlje dopustni,
- ponudba ponudnika Erik Sever, s. p., Dobravlje ni dopustna in bi jo moral naročnik izločiti, zato bi kot edina dopustna ostala vlagateljeva ponudba.

Naročnik je z dokumentom št. 4303-08/2021-19 z dne 29. 3. 2022, ki ga je vložil 1. 4. 2022 na portalu eRevizija, zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da:
- je na naročnikovi spletni strani še vedno objavljena celotna dokumentacija, v kateri je v razdelku »Razpisna dokumentacija« kot rok veljavnosti ponudb naveden datum 30. 3. 2022, v razdelku »Popravek razpisne dokumentacije (04.01.2022)« pa je naveden datum 31. 3. 2022,
- zapisi datuma, do katerega je zahtevana veljavnost ponudbe, med seboj niso skladni oziroma so celo zavajajoči,
- je pri zapisu datuma šlo za tipkarsko napako, kljub vsemu pa je končni rezultat neujemanje določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazcev,
- so bila z odločitvijo, da zavrne vse ponudbe in začne nov postopek oddaje javnega naročila, spoštovana vsa načela »v postopku pravnega varstva, saj je ravno z odločitvijo o zavrnitvi vseh ponudb naročnik vse ponudnike obravnaval enako«.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 5. 4. 2022, ki jo je vložil 5. 4. 2022 prek portala eRevizija, opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja. Vlagatelj je navedel, da je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo na podlagi utemeljevanja razlogov, ki jih ni navedel v »Sklepu o neoddaji javnega naročila« št. 4303-08/2021-15 z dne 9. 3. 2022, poleg tega ni niti odgovoril na vlagateljeve navedbe.

Naročnik je 14. 4. 2022 prek portala eRevizija Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Ker je bilo obvestilo o javnem naročilu glede na podatek iz točke VI.5 tega obvestila 24. 12. 2021 poslano v objavo na portal javnih naročil, je bilo torej poslano v objavo, preden je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 121/2021; v nadaljevanju: ZJN-3B) začel veljati (tj. 1. 1. 2022; 36. člen ZJN-3B), zato Državna revizijska komisija pri odločanju o zahtevku za revizijo ni upoštevala ZJN-3B (gl. prvi odstavek 33. člena ZJN-3B). Državna revizijska komisija prav tako pri odločanju o zahtevku za revizijo ni upoštevala Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 10/2022; v nadaljevanju: ZJN-3C) (četrti odstavek 9. člena ZJN-3C), saj se je postopek oddaje javnega naročila začel, preden se je začel uporabljati ZJN-3C (10. člen ZJN-3C).

Po pregledu posredovane dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi razlogov, navedenih v nadaljevanju, odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku (točka IV.1.1 obvestila o javnem naročilu) sprejel odločitev, da ne odda javnega naročila, kar je vlagatelj izpodbijal, saj naj bi naročnik navedel le navidezen razlog, sicer pa ga je naročnik tudi diskriminiral, s čimer mu je po vsebini očital kršitev načela iz 7. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3). Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo, vlagatelj pa je v vlogi z dne 5. 4. 2022 uveljavljal, da je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo na podlagi utemeljevanja razlogov, ki jih ni navedel za razloge za zavrnitev vseh ponudb, poleg tega ni niti odgovoril na vlagateljeve navedbe.

Državna revizijska komisija je vpogledala v »Sklep o neoddaji javnega naročila« št. 4303-08/2021-15 z dne 9. 3. 2022, pri čemer je ugotovila, da je naročnik odločitev, da ne odda javnega naročila, obrazložil tako, da je najprej opisal potek postopka javnega naročanja, pri čemer je navedel, da je prejel tri ponudbe in da je kot dopustni štel vlagateljevo ponudbo in ponudbo ponudnika Erik Sever, s. p., Dobravlje, na koncu pa je še zapisal:
»V fazi pregledovanja in ocenjevanja prejetih ponudb je naročnik ugotovil, da je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila prišlo do (sicer tipkarskih) napak, zaradi katerih ponudbe med seboj niso primerljive in naročnik predmetnega javnega naročila ne more oddati oziroma mora zavrniti vse ponudbe. Naročnik je tako v dokumentaciji na strani 9 (točka 4.6.4.) zapisal: "Ponudba mora veljati najmanj do 31. 3. 2022.'', v obrazcu št. 8 Predračuna pa: "2. Ponudba velja za celotno naročilo do 30. 3. 2022.''
Naročnik bo za predmetno javno naročilo začel nov postopek skladno z ZJN-3.«

Državna revizijska komisija uvodoma in neodvisno od naročnikovega utemeljevanja izpodbijane odločitve pojasnjuje, da ZJN-3 ureja več različnih institutov (gl. prvi, drugi in peti odstavek 90. člena ZJN-3), ki naročniku bodisi omogočajo bodisi nalagajo zaključek postopka oddaje javnega naročila tudi brez oddaje. ZJN-3 tudi ni zastavljen tako, da bi naročniku nalagal, da mora javno naročilo obvezno oddati v izvedbo. Če so izpolnjeni katerikoli pogoji, ki naročniku bodisi omogočajo bodisi nalagajo, da ne odda javnega naročila v izvedbo, naročnik ravna skladno z ZJN-3, če javnega naročila, ko so izpolnjeni ti pogoji, ne odda.

Kot je razvidno iz »Sklepa o neoddaji javnega naročila« št. 4303-08/2021-15 z dne 9. 3. 2022, se je naročnik odločil, da ne odda javnega naročila zaradi razlogov, ki kot temeljno izvirajo iz naročnikove sfere. Naročnik je namreč uveljavljal, da dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila vsebuje napake, zaradi teh napak pa so ponudbe medsebojno neprimerljive. Naročnik je torej odločitev, da ne odda javnega naročila, utemeljeval z uporabo instituta zavrnitve vseh ponudb iz petega odstavka 90. člena ZJN-3.

Naročnik lahko skladno s petim odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestiti ponudnike ali kandidate. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja, v katerem objavi povabilo k sodelovanju, mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil, in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Iz petega odstavka 90. člena ZJN-3 izhaja naročnikova obveznost, da razloge, s katerimi utemeljuje odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, navede že v dokumentu, s katerim ponudnike seznani s svojo odločitvijo (»[...] mora o razlogih za takšno odločitev [...]«), s čimer se zagotovi transparentnost javnega naročanja kot minimum uresničitve načela enake obravnave ponudnikov (6. in 7. člen ZJN-3) ter možnost uveljavljanja učinkovitega pravnega varstva (9. člen ZPVPJN) (prim. zadevo št. 018-197/2021). Čeprav peti odstavek 90. člena ZJN-3 ne določa, kateri so razlogi, zaradi katerih naročniku ni treba oddati javnega naročila, zaradi česar ima naročnik torej določen obseg svobode, ti ne smejo biti taki, da bi pomenili kršitev načela iz 7. člena ZJN-3. Kadar naročnik namreč na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3 postopek oddaje javnega naročila zaključi z zavrnitvijo vseh ponudb, je o kršitvi enake obravnave ponudnikov mogoče govoriti zlasti v primeru, kadar je razlog za zaključek postopka naveden le formalno oziroma navidezno, dejansko pa je uporabljen z namenom, da se enega ali več ponudnikov postavi v neupravičeno boljši oziroma slabši položaj v primerjavi z drugimi ponudniki (gl. zadeve št. 018-203/2018, 018-018/2020, 018-020/2020 in 018-012/2021). Odpravljanje neskladnosti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila bi sicer pomenilo odpravljanje razlogov, zaradi katerih naročnik ne bi zagotavljal enake obravnave ponudnikov, vendar v primeru, če neskladnosti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ne bi bilo, bi naročnik z uveljavljanjem, da so v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila podane neskladnosti in da je zato treba zaključiti postopek javnega naročanja, lahko povzročil neenako obravnavo ponudnikov, saj bi nepravilnosti v ravnanju ponudnikov pri pripravi ponudbe pripisoval neobstoječi svoji kršitvi, ponudnike, ki so predložili ponudbo z nepravilnostmi, pa bi obravnaval bolje ali bolj ugodno kot ponudnike, ki so predložiti ponudbo brez nepravilnosti.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz točke IV.2.2 obvestila o javnem naročilu razvidno, da je naročnik kot rok za prejem ponudb določil 27. 1. 2022, do 11. ure.

Kot je razvidno iz »Sklepa o neoddaji javnega naročila« št. 4303-08/2021-15 z dne 9. 3. 2022, se je naročnik skliceval na točko 4.6.4. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazec št. 8 (»Predračun«). Državna revizijska komisija je vpogledala v ta dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sta bila objavljena ob objavi obvestila o javnem naročilu in sta bila, kot je bilo določeno v prvem odstavku točke I.3 obvestila o naročilu, dostopna na naročnikovi spletni strani (https://obcina.bovec.si/, konkretno pa na spletni strani https://obcina.bovec.si/javna/1drzavno-kolesarsko-omrezje-goriske-razvojne-regije-ureditev-drzavne-kolesarske-povezave-na-obmocju-obcine-bovec-1-2-3-pododsek-v-1-odseku-bovec-cezsoca/). Državna revizijska komisija je pri tem ugotovila, da je naročnik določil:
- točko 4.6.4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 9):
»4.6.4 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj do 30. 3. 2022.«
in
- obrazec št. 8:
»2. Ponudba velja za celotno naročilo do 30. 3. 2022.«

Iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kot je bila objavljena ob objavi obvestila o javnem naročilu, je razvidno, da je naročnik tako v točki 4.6.4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila kot v 2. točki obrazca št. 8 navedel enak datum veljavnosti ponudbe, in sicer 30. 3. 2022.

Državna revizijska komisija je sicer tudi ugotovila, da je naročnik ob objavi obvestila o javnem naročilu:
- v četrti alinei enajstega odstavka točke 7.2.3 Obrazec "Predračun" (str. 18 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) določil:
»Ponudba mora veljati vsaj do 31. 3. 2022 po roku za oddajo ponudb«,
- v točki IV.2.6 obvestila o javnem naročilu, ki se nanaša na »Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe«, pa je določil:
»Ponudba mora biti veljavna do 30.03.2022«.

Kot je razvidno iz zgornjih podatkov, ki izhajajo iz časa objave obvestila o javnem naročilu in torej preden je naročnik pojasnjeval in dopolnjeval dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se je naročnik v zvezi z veljavnostjo ponudbe v obvestilu o javnem naročilu in dveh točkah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila skliceval na datum 30. 3. 2022, v eni točki dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pa na datum 31. 3. 2022. Ker se je naročnik v »Sklepu o neoddaji javnega naročila« št. 4303-08/2021-15 z dne 9. 3. 2022 skliceval na datum 31. 3. 2022 iz točke 4.6.4. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, je očitno, da točka 4.6.4. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila do poteka roka za prejem ponudb ni ostala nespremenjena. Državna revizijska komisija je tako ugotovila, da je bilo na portalu javnih naročil 4. 1. 2022 objavljeno obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, pod št. objave JN008703/2021-K01, pri čemer je bilo v:
- točki VII.1.2 tega obvestila, ki se nanaša na »Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu«, navedeno:
»Številka oddelka: IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe«, »Datum: 30.03.2022« in »Se glasi: 31.03.2022«,
- v točki VII.2 tega obvestila, ki se nanaša na »Druge dodatne informacije«, pa:
»Glej popravek RD objavljen na povezavi: http//obcina.bovec.si in čistopis popravek RD«.

Državna revizijska komisija je sledeč točki VII.2 obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, ki je bilo objavljeno 4. 1. 2022 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN008703/2021-K01, vpogledala na naročnikovo spletno stran (https://obcina.bovec.si/, konkretno pa na spletno stran https://obcina.bovec.si/javna/1drzavno-kolesarsko-omrezje-goriske-razvojne-regije-ureditev-drzavne-kolesarske-povezave-na-obmocju-obcine-bovec-1-2-3-pododsek-v-1-odseku-bovec-cezsoca/), pri tem pa je ugotovila, da je naročnik objavil tudi posamezne dokumente pod naslovom »POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE (04.01.2022)«, med drugim »Navodila za pripravo ponudbe-POPRAVEK RD«, »Navodila za pripravo ponudbe ČISTOPIS« in »8_Predračun kolesarska Bovec«. Državna revizijska komisija je vpogledala v dokument »Navodila za pripravo ponudbe-POPRAVEK RD«, pri tem pa je ugotovila, da je naročnik določil v:
- 3. točki (str. 4), kako se spremeni točka 4.6.4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:
»4.6.4 Veljavnost ponudbe _ stran 9 RD razpisne dokumentacije se glasi:
Ponudba mora veljati najmanj do 31. 3. 2022.«,
- 5. točki (str. 5), kako se spremeni obrazec št. 8:
»Obrazec 8: Predračun
Veljavnost ponudbe do 31. 3. 2021.«,
vpogledala pa je tudi v dokument »8_Predračun kolesarska Bovec« in ugotovila, da je njem navedeno:
- »2. Ponudba velja za celotno naročilo do 31. 3. 2022.«

Državna revizijska komisija na podlagi zgornjih podatkov ugotavlja, da se od obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, ki je bilo objavljeno 4. 1. 2022 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN008703/2021-K01, datum, ki se nanaša na veljavnost ponudbe, tako v točki IV.2.6 obvestila o javnem naročilu (na katerega je vplivala točka VII.1.2 obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, ki je bilo objavljeno 4. 1. 2022 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN008703/2021-K01) kot v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (točka 4.6.4 in četrta alinea enajstega odstavka točke 7.2.3 ter obrazec št. 8, 2. točka) glasi 31. 3. 2022. Od obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, ki je bilo objavljeno 4. 1. 2022 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN008703/2021-K01, tako med podatki na portalu javnih naročil in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni več razhajanja zaradi datuma veljavnosti ponudbe.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da dejstvo, da se je podatek o veljavnosti ponudbe ob objavi obvestila o javnem naročilu razhajal, pri odločanju o zahtevku za revizijo ne more biti relevantno, saj je očitno, da je naročnik – upoštevaje prvo alineo prvega odstavka 60. člena ZJN-3 in drugi odstavek 60. člena ZJN-3 – pred potekom roka za prejem ponudb zagotovil objavo obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, s katerim je v obvestilu o javnem naročilu in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila popravil razhajanje v datumih. Naročnik se tako od 4. 1. 2022 dalje ne more več sklicevati, da se podatki o datumu veljavnosti ponudbe v obvestilu o javnem naročilu in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila razhajajo. To pa tudi pomeni, da so ponudniki že od 4. 1. 2021 vedeli oziroma so mogli in morali vedeti, da datum veljavnosti ponudbe 30. 3. 2022 ni pravilen, ker je pravilen datum 31. 3. 2022.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se je naročnik v »Sklepu o neoddaji javnega naročila« št. 4303-08/2021-15 z dne 9. 3. 2022, da bi utemeljil odločitev, da ne odda javnega naročila, skliceval na dejstvo, ki ob poteku roka za prejem ponudb 27. 1. 2022, do 11. ure, ni obstajalo, saj ni obstajalo že od 4. 1. 2022. Državna revizijska komisija zato ne more zaključiti, da je naročnik v »Sklepu o neoddaji javnega naročila« št. 4303-08/2021-15 z dne 9. 3. 2022 navedel razloge v smislu druge povedi iz petega odstavka 90. člena ZJN-3. Naročnik je namreč razlog navedel le formalno oziroma navidezno, tako naveden razlog pa je v korist tistih vlagateljevih konkurentov, ki niso upoštevali, da mora biti datum veljavnosti ponudbe 31. 3. 2022, temveč so kot datum veljavnosti ponudbe upoštevali 30. 3. 2022. Državna revizijska komisija pri tem sprejema vlagateljevo navedbo, da taka obrazložitev »Sklepa o neoddaji javnega naročila« št. 4303-08/2021-15 z dne 9. 3. 2022 pomeni kršitev 7. člena ZJN-3, saj je vlagatelj, kot je razvidno iz ponudbe, predložil obrazec št. 8, v katerem je datum veljavnosti ponudbe naveden 31. 3. 2022, konkurent Erik Sever, s. p., Dobravlje pa je predložil obrazec št. 8, v katerem je naveden datum veljavnosti ponudbe 30. 3. 2022. Čeprav je sicer res, da naročnik ni oddal javnega naročila nobenemu ponudniku in s tem niti ponudniku Erik Sever, s. p., Dobravlje, ni mogoče spregledati, da je spregledal neskladje v veljavnosti ponudbe pri ponudniku Erik Sever, s. p., Dobravlje in njegovo ponudbo štel za dopustno (v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3).

Iz predstavljenega je razvidno, da naročnik s sporno obrazložitvijo ne uspe utemeljiti izpodbijane odločitve (kršitev petega odstavka 90. člena ZJN-3 v povezavi s 6. členom ZJN-3) in z njo tudi ni zagotovil enake obravnave ponudnikov (kršitev 7. člena ZJN-3). Ker je Državna revizijska komisija ugotovila že te kršitve, ji ni bilo treba ugotavljati, ali bi bila podana tudi kakšna druga kršitev ZJN-3, saj to ne bi več vplivalo na vlagateljev uspeh z zahtevkom za revizijo.

Upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija skladno z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila zahtevku za revizijo in razveljavila odločitev, da se ne odda javno naročilo, kot izhaja iz »Sklepa o neoddaji javnega naročila« št. 4303-08/2021-15 z dne 9. 3. 2022.

Skladno z drugo povedjo iz tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo izpodbijane odločitve se postopek oddaje javnega naročila znova znajde v trenutku pred njenim sprejemom, naročnik pa je znova zavezan sprejeti eno izmed odločitev, ki jih omogoča 90. člen ZJN-3, pri čemer jo mora obrazložiti skladno z drugo povedjo iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3 in z njo seznaniti gospodarske subjekte (prva poved iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3). Naročnik mora pri svojih ravnanjih upoštevati 6. in 7. člen ZJN-3. Pri tem je treba dodati, da naročnik ni zavezan oddati javnega naročila v izvedbo, pri čemer v primeru sprejema odločitve, da ne odda javnega naročila v izvedbo, mora biti že iz obrazložitve razvidno, zakaj se je tako odločil.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je uspel z zahtevkom za revizijo, zato mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN kot potrebne priznava stroške takse v višini 1.000 eurov, ki mu jih je naročnik dolžan povrniti v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Pravni pouk:
Zoper odločitev o zahtevku za revizijo je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.


Predsednik senata:
Marko Medved, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije
Vročiti (na portalu eRevizija):
- naročnik,
- vlagatelj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran