Na vsebino
EN

018-032/2022 Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve

Številka: 018-032/2022-5
Datum sprejema: 20. 4. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Aleksandra Petrovčiča kot predsednika senata, mag. Gregorja Šebenika kot člana senata in Tadeje Pušnar kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Upravljanje in vzdrževanje objektov, garaže, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje funkcionalnega zemljišča in garaže na objektih naročnika« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SPL, d. d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščenec), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 20. 4. 2022

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava obvestila o javnem naročilu 22. 11. 2021 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN007934/2021-B01, in 23. 11. 2021 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2021/S 227-597826) z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-20/2021/47 z dne 6. 1. 2022, ki je bil objavljen 7. 1. 2022 na portalu javnih naročil, pod številko objave JN007934/2021-ODL01, obvestil ponudnike, da je izbral ponudbo ponudnika Iskra, d. o. o., Stegne 21, Ljubljana. Naročnik je nato z dokumentom »Odločitev o razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila« št. 430-20/2021/57 z dne 19. 1. 2022, ki je bil objavljen 19. 1. 2022 na portalu javnih naročil, pod številko objave JN007934/2021-ODL01P1, obvestil ponudnike, da razveljavlja že sprejeto odločitev o oddaji javnega naročila. Naročnik je nato z dokumentom »Nova odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-20/2021/63 z dne 10. 2. 2022, ki je bil 14. 2. 2022 objavljen na portalu javnih naročil, pod št. objave JN007934/2021-ODL03, obvestil ponudnike, da je znova izbral ponudbo ponudnika Iskra, d. o. o., Stegne 21, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je 23. 2. 2022 na portalu eRevizija vložil zahtevek za revizijo z dne 23. 2. 2022 ter predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in povračilo stroškov. Vlagatelj je uveljavljal, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna (v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) in da je naročnik z njeno izbiro kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3). Vlagatelj je navedel, da:
- naročnik ne bi smel izbranega ponudnika pozvati, da dopolni ponudbo z obrazcem P-5 Specifikacije – popravek, saj mu je s tem v nasprotju s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 omogočil dopolnjevanje ponudbe v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- manjkajočega obrazca P-5 Specifikacije – popravek tudi ni mogoče obravnavati kot očitno pomoto,
- sedaj ni več niti jasna volja izbranega ponudnika, ker se v njegovi ponudbi nahajata obrazca P-5 Specifikacije in P-5 Specifikacije – popravek,
- je izbrani ponudnik 20. 1. 2022 podpisal obrazec P-5 Specifikacije – popravek, rok za prejem ponudb pa je bil 20. 12. 2021, zato je to »dopolnitev ponudbe v delu, katerega obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, ni mogoče objektivno preveriti«.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 4. 3. 2022, ki jo je vložil 4. 3. 2022 na portalu eRevizija, izjasnil o navedbah iz zahtevka za revizijo in navedel, da vlagatelju ni mogoče priznati aktivne legitimacije za obravnavo zahtevka za revizijo glede kršitve, ki se nanaša na nepredložitev izjave o sklenitvi pogodbe, da razpolaga z zahtevanimi kadri, s predložitvijo obrazca P-5 Specifikacije – popravek pa ni spreminjal ponudbe, zato je predlagal zavrnitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je 4. 3. 2022 na portalu eRevizija vložil dokument št. 430-20/2021/75 z dne 4. 3. 2022, s katerim je Državni revizijski komisiji predlagal, da izda sklep, s katerim bi mu dovolila skleniti pogodbo. Vlagatelj je 7. 3. 2022 na portalu eRevizija vložil vlogo z dne 7. 3. 2022, s katero je utemeljeval, zakaj naj Državna revizijska komisija ne ugodi predlogu za izdajo sklepa, s katerim bi naročniku dovolila skleniti pogodbo, pri tem pa je uveljavljal tudi povračilo stroškov. Državna revizijska komisija je 16. 3. 2022 sprejela sklep št. 018-022/2022-7, s katerim ni ugodila predlogu za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe. Državna revizijska komisija je tudi odločila, da se odločitev o stroških, ki jih je vlagatelj priglasil v vlogi z dne 7. 3. 2022, pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 8. 3. 2022, ki jo je vložil 9. 3. 2022 prek portala eRevizija, opredelil do navedb izbranega ponudnika v izjasnitvi o navedbah iz zahtevka za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja. Vlagatelj je priglasil povrnitev stroškov.

Naročnik je s sklepom št. 430-20/2021/83 z dne 23. 3. 2022, ki ga je vložil 23. 3. 2022 na portalu eRevizija, zahtevek za revizijo zavrnil, o zahtevi za povrnitev stroškov pa ni odločil. Naročnik je navedel, da:
- je ponudba izbranega ponudnika vsebovala tudi dokazila o stopnjah izobrazbe zahtevanega kadra,
- je izbranega ponudnika po razveljavitvi prvotne odločitve o oddaji javnega naročila pozval k dopolnitvi ponudbe s predložitvijo izjave in obrazca P-5 Specifikacije – popravek, saj je izbrani ponudnik že s prvotno dokumentacijo izpolnjeval vse zahteve in pogoje,
- obrazec P-5 Specifikacije – popravek vsebuje nižje stopnje izobrazbe, kot jih je pred spremembo, ki se je zgodila zaradi vprašanja ponudnikov, vseboval obrazec P-5 Specifikacije,
- izbrani ponudnik ni spremenil ponudbe, ko je predložil obrazec P-5 Specifikacije – popravek, saj je s podpisom tega obrazca le potrdil, da storitve ustrezajo naročnikovim zahtevam,
- izbrani ponudnik ni spremenil osebe, ki jo je priglasil za koordinatorja, ta oseba pa ima še vedno visoko izobrazbo,
- izbrani ponudnik ni spreminjal ponudbe v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- ni spremenil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, zato ponudnikom ni bilo treba predložiti obrazca P-5 Specifikacije – popravek,
- je izbrani ponudnik s predložitvijo obrazca P-5 Specifikacije – popravek izpolnil le formalnost glede na naročnikovo zahtevo in ni spreminjal volje, izbrani ponudnik pa tudi ni predložil nove ponudbe.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 25. 3. 2022, ki jo je vložil 25. 3. 2022 prek portala eRevizija, opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja. Vlagatelj je priglasil povrnitev nadaljnjih stroškov.

Naročnik je 28. 3. 2022 prek portala eRevizija Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je upoštevajoč drugo poved iz prvega odstavka 35. člena ZPVPJN zavrnila vlagateljev predlog za izvedbo ustne obravnave (zahtevek za revizijo, str. 10), saj je, kot bo razvidno v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa, mogoče dejansko stanje pravilno in popolno ugotoviti že na podlagi dokumentacije iz postopka javnega naročanja in predrevizijskega postopka. Državna revizijska komisija ob tem tudi ugotavlja, da ni izpolnjen niti pogoj iz druge povedi iz prvega odstavka 35. člena ZPVPJN za njeno obvezno izvedbo (prim. tretjo poved iz prvega odstavka 35. člena ZPVPJN), saj njene izvedbe ni predlagal tudi naročnik.

Ker je bilo obvestilo o javnem naročilu glede na podatke iz točke VI.5 tega obvestila 18. 11. 2021 poslano v objavo tako na portal javnih naročil kot v Dodatek k Uradnemu listu Evropske unije, je bilo torej poslano v objavo, preden je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 121/2021; v nadaljevanju: ZJN-3B) začel veljati (tj. 1. 1. 2022; 36. člen ZJN-3B), zato Državna revizijska komisija pri odločanju o zahtevku za revizijo ni upoštevala ZJN-3B (gl. prvi odstavek 33. člena ZJN-3B). Državna revizijska komisija prav tako pri odločanju o zahtevku za revizijo ni upoštevala Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 10/2022; v nadaljevanju: ZJN-3C) (četrti odstavek 9. člena ZJN-3C), saj se je postopek oddaje naročila začel, preden se je začel uporabljati ZJN-3C (10. člen ZJN-3C).

Po pregledu posredovane dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi razlogov, navedenih v nadaljevanju, odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Naročnik je v postopku oddaje naročila po odprtem postopku iz 40. člena ZJN-3 (točka IV.1.1 obvestila o naročilu) najprej izbral ponudbo izbranega ponudnika (dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-20/2021/47 z dne 6. 1. 2022). Vlagatelj je z vlogo z dne 10. 1. 2022 pozval naročnika, da mu med drugim omogoči vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je omogočil vpogled 19. 1. 2022, o čemer je sestavil zapisnik št. 430-20/2021/56, vanj pa je vključil tudi vlagateljevo pripombo, da »v ponudbi priložene specifikacije niso prave (ni zadnja verzija, ker je bil objavljen popravek specifikacij«. Naročnik je nato razveljavil že sprejeto odločitev o oddaji javnega naročila (dokument »Odločitev o razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila« št. 430-20/2021/57 z dne 19. 1. 2022) in z dopisom št. 430-20/2021/59 z dne 19. 1. 2022 pozval izbranega ponudnika, da »dopolni[…] ponudb[o]« tako, da med drugim pošlje tudi »manjkajoč[i] dokument[…]:« »podpisan končni obrazec P-5: Specifikacije-Popravek«. Izbrani ponudnik je 21. 1. 2022 po elektronski pošti med drugim poslal obrazec P-5: Specifikacije – popravek z dne 20. 1. 2022. Naročnik je znova izbral ponudbo izbranega ponudnika (dokument »Nova odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-20/2021/63 z dne 10. 2. 2022). Vlagatelj je z vlogo z dne 14. 2. 2022 pozval naročnika, da mu med drugim omogoči vpogled v posamezno dokumentacijo. Naročnik je omogočil vpogled 18. 2. 2022, o čemer je sestavil zapisnik št. 430-20/2021/71. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 23. 2. 2022 in uveljavljal, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna, da je naročnik v nasprotju s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 omogočil dopolnjevanje ponudbe v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, in da je naročnik z izbiro ponudbe izbranega ponudnika kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov. Izbrani ponudnik in naročnik sta nasprotovala vlagatelju, pri čemer je izbrani ponudnik tudi navedel, da vlagatelju ni mogoče priznati aktivne legitimacije za obravnavo zahtevka za revizijo glede kršitve, ki se nanaša na nepredložitev izjave o sklenitvi pogodbe.

Državna revizijska komisija pritrjuje izbranemu ponudniku (vloga z dne 4. 3. 2022, str. 2–4), da je vlagatelj v zahtevku za revizijo (gl. str. 4 in 5) sicer omenjal tudi nepredložitev izjave o sklenitvi pogodbe, vendar ne kot uveljavljanje kršitve, kar potrjuje tudi vlagateljeva navedba (zahtevek za revizijo, str. 5), da »je naročnik smel pozvati izbranega ponudnika k dopolnitvi ponudbe v delu ki se nanaša na "IZJAVO ponudnika, da bo sklenil pogodbe z navedenimi kadri za izpolnjevanje pogoja pred podpisom pogodbe tega javnega naročila"«, zato za obravnavo zahtevka za revizijo niso relevantne navedbe izbranega ponudnika o odreku aktivne legitimacije vlagatelju. Ker je Državna revizijska komisija pri predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo ugotovila, da so izpolnjeni (postopkovni, procesni) pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, ga je sprejela v (vsebinsko, meritorno) obravnavo (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN).

Kot izhaja iz zahtevka za revizijo in vloge z dne 25. 3. 2022, pa tudi vloge z dne 8. 3. 2022 (in sicer neodvisno od obstoja pravne podlage za upoštevanje te vloge), je vlagatelj očital naročniku, da je kršil ZJN-3 pri ravnanju s ponudbo izbranega ponudnika glede obrazca P-5 Specifikacije – popravek.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik prvotno določen rok za prejem ponudb (do 17. 12. 2021 do 10. ure; točka IV.2.2 obvestila o naročilu) spremenil, saj so ponudniki lahko predložili ponudbe do 20. 12. 2021 (točka VII.1.2 obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, ki je bil objavljen 7. 12. 2021 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN007934/2021-K03, in 8. 12. 2021 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2021/S 238-628209).

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je bila dostopna prek povezave iz prvega odstavka točke I.3 obvestila o naročilu, med drugim sestavljajo Navodila ponudnikom (oznaka N-1) in obrazci, med njimi tudi tisti z oznako P-5 Specifikacije.

Naročnik je v četrti alinei 4. točke Navodil ponudnikom (str. 4) določil, da ponudba mora vsebovati »Izpolnjen in podpisan obrazec P-5: Specifikacije«.

Kot je razvidno iz obrazca P-5 Specifikacije, ta ni vseboval posebnih polj ali razdelkov za vpis podatkov, saj so edina polja ali razdelki, ki jih je bilo mogoče izpolniti, na koncu obrazca za navedbo kraja, datuma ter imena in priimka podpisnika.

Naročnik je v obrazcu P-5 Specifikacije določil »Vrst[o], lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe« tako, da je navedel »Opis predmeta javnega naročila«, določil pa je tudi »Zahteve naročnika«, in sicer tudi za tri kadre: za koordinatorja (točka a) in dva hišnika- -vzdrževalca (točki b in c).

Naročnik je v prvi alinei zahtev za koordinatorja (točka a) določil potrebno izobrazbo, in sicer je to bila »najmanj visoka stopnja izobrazbe elektro ali strojne smeri«. Naročnik je v nadaljevanju obrazca P-5 Specifikacije določil tudi, katera dokazila je treba predložiti za posamezne kadre, in sicer tudi v zvezi z njihovo izobrazbo.

Naročnik je v 7. točki Navodil ponudnikom določil zahteve za »Preverjanje sposobnosti« (str. 10–14), pri čemer je pod naslov »Tehnična in/ali kadrovska sposobnost« (str. 13–14) vključil tudi zahteve pod zaporedno številko 13 (str. 13–14), pri čemer je za koordinatorja te določil v točki a:
»delavec z zaključeno najmanj visoko stopnjo izobrazbe elektro ali strojne smeri (koordinator)«.

Naročnik je pred potekom roka za prejem ponudb na prošnjo gospodarskega subjekta, »da spremeni[…] pogoj izobrazbe pri kadru koordinator in sicer iz visoke na višjo stopnjo izobrazbe«, prošnji »ugodi[l] in spremeni[l] pogoj tako v obrazcu P-5: Specifikacije kot v točki 13.a KADROVSKE SPOSOBNOSTI poglavja 7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI v obrazcu N-1 Navodila ponudnikom, in sicer:
namesto:
a) delavec z zaključeno najmanj visoko stopnjo izobrazbe elektro ali strojne smeri (koordinator);
se po novem glasi.
a) delavec z zaključeno najmanj višjo stopnjo izobrazbe elektro ali strojne smeri (koordinator);
Naročnik bo objavil popravek obrazcev N-1: Navodila ponudnikom - popravek in P-5: Specifikacije - popravek.« (gl. odgovor, objavljen 30. 11. 2021 ob 17.08 na portalu javnih naročil). Ta odgovor je postal del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (tretja poved iz prvega odstavka 67. člena ZJN-3). Naročnik je tudi z odgovorom, ki je bil objavljen 2. 12. 2021 ob 14.26 na portalu javnih naročil in ki je tudi postal del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (tretja poved iz prvega odstavka 67. člena ZJN-3), potrdil, da za koordinatorja zahteva »zaključeno najmanj višjo stopnjo izobrazbe elektro ali strojne smeri«.

Kot je razvidno iz točke VII.2 obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, ki je bil objavljen 6. 12. 2021 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN007934/2021-K02, in 7. 12. 2021 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2021/S 237-625326, je naročnik »objavil popravek obrazcev N-1: Navodila ponudnikom - popravek in P-5: Specifikacije - popravek«. Iz popravljene 7. točke Navodil ponudnikom v delu, v katerem so določene zahteve za »Preverjanje sposobnosti« (str. 10–14), naslov »Tehnična in/ali kadrovska sposobnost« (str. 13–14), zaporedna številka 13 (str. 13–14), točka a, ki se nanaša na koordinatorja, in popravljenega obrazca P-5 Specifikacije, prva alinea zahtev za koordinatorja (točka a), je razvidno, da je naročnik navedel, da mora imeti ta kader najmanj višjo stopnjo izobrazbe elektro ali strojne smeri.

Naročnik se je torej pred potekom roka za prejem ponudb odločil, da zniža stopnjo izobrazbe za koordinatorja, kot jo je sprva določil.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik predložil datiran (16. 12. 2021), podpisan in žigosan obrazec P-5 Specifikacije, pri čemer je v prvi alinei zahtev za koordinatorja (točka a) kot potrebna izobrazba določena »najmanj visoka stopnja izobrazbe elektro ali strojne smeri«. Državna revizijska komisija tako pritrjuje vlagatelju (zahtevek za revizijo, str. 4), da »v ponudbi ni bil priložen zadnji spremenjeni obrazec P5: Specifikacije-Popravek, ampak predhodni obrazec P5: Specifikacije«. Državna revizijska komisija hkrati ugotavlja, da je že iz citirane vlagateljeve navedbe razvidno, da je tudi vlagatelj priznal, da se je v ponudbi izbranega ponudnika (ob poteku roka za prejem ponudb 20. 12. 2021) nahajal tudi obrazec P-5 Specifikacije. Izbrani ponudnik torej s predložitvijo datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca P-5 Specifikacije ob poteku roka za prejem ponudb 20. 12. 2021 ni izjavil manj ali slabše, kot bi izjavil s predložitvijo datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca P-5 Specifikacije – popravek. Izbrani ponudnik je torej s predložitvijo datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca P-5 Specifikacije ob poteku roka za prejem ponudb 20. 12. 2021 naročniku izjavil več oziroma strožje, kot bi izjavil s predložitvijo datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca P-5 Specifikacije – popravek. Naročnik z upoštevanjem izjave izbranega ponudnika, kot je bila predložena na datiranem, podpisanem in žigosanem obrazcu P-5 Specifikacije ob poteku roka za prejem ponudb 20. 12. 2021, vlagatelja ali njegove ponudbe ne bi obravnaval ne slabše ne manj ugodno kot (ponudbe) izbranega ponudnika, zato ne bi mogla biti podana očitana kršitev načela enakopravne obravnave ponudnikov iz 7. člena ZJN-3.

Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, ki je večkrat navedel, da se besedilo »najmanj visoka stopnja izobrazbe elektro ali strojne smeri« nahaja v obrazcu P-5 Specifikacije, vendar zgolj umestitev tega besedila v obrazec P-5 Specifikacije ne odgovori na vprašanje, na kaj se nanaša to besedilo po vsebini. To besedilo ni tehnična specifikacija v smislu podtočke b 23. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, saj naročnik z njim ni določil zahtevane značilnosti storitve (prim. drugo poved iz prvega odstavka 68. člena ZJN-3). Sporno besedilo določa minimalno stopnjo izobrazbe koordinatorja (enega izmed kadrov) in bi ga bilo treba (kvečjemu) obravnavati kot eno izmed zahtev pogoja za sodelovanje, ki se nanaša na strokovno sposobnost v smislu točke c prvega odstavka 76. člena ZJN-3 glede človeških virov (gl. prvo poved iz desetega odstavka 76. člena ZJN-3 v povezavi s točko f osmega odstavka 77. člena ZJN-3). Naročnik je s spornim besedilom torej določil del »kadrovskega pogoja« (prim. 7. točko Navodil ponudnikom, zahteve za »Preverjanje sposobnosti«, naslov »Tehnična in/ali kadrovska sposobnost«, zahteve pod zaporedno številko 13, točka a). Zato je tudi napačno vlagateljevo sklicevanje, da se izobrazba koordinatorja nanaša na tisti del ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Za vprašanje izobrazbe koordinatorja (ki ga je priglasil izbrani ponudnik) tako tudi ni relevantna omejitev iz druge alinee šestega odstavka 89. člena ZJN-3.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik z dopisom št. 430-20/2021/59 z dne 19. 1. 2022 pozval izbranega ponudnika, da »dopolni[…] ponudb[o]« tako, da med drugim pošlje tudi »manjkajoč[i] dokument[…]:« »podpisan končni obrazec P-5: Specifikacije-Popravek«, kar je izbrani ponudnik tudi storil, saj je 21. 1. 2022 po elektronski pošti naročniku poslal podpisan in žigosan obrazec P-5: Specifikacije – popravek, pri čemer ga je datiral na 20. 1. 2022. Čeprav Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju (zahtevek za revizijo, str. 7), da je datum 20. 1. 2022 nastopil po poteku roka za prejem ponudb, ta datum v obravnavanem primeru ni bistven. Bistven pa ni, ker izbrani ponudnik, kot je Državna revizijska komisija že predhodno pojasnila, s predložitvijo datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca P-5 Specifikacije ob poteku roka za prejem ponudb 20. 12. 2021 ni izjavil manj ali slabše, kot bi ob poteku roka za prejem ponudb 20. 12. 2021 izjavil s predložitvijo datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca P-5 Specifikacije – popravek. To potrjuje tudi dejstvo, da je izbrani ponudnik že v ponudbi predložil obrazec ESPD (z dne 17. 12. 2021), pri čemer se je v delu IV, oddelek ɑ, izjavil z »Da« o trditvi »Izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo«.

Napačno je tudi vlagateljevo stališče, da je izbrani ponudnik zaradi datuma 20. 1. 2022 predložil novo ponudbo (zahtevek za revizijo, str. 9), saj je ponudbena vsebina kljub predložitvi datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca P-5 Specifikacije – popravek ostala enaka. Podpisani in žigosani obrazec P-5 Specifikacije – popravek zaradi že izjavljene vsebine iz datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca P-5 Specifikacije, predloženega ob poteku roka za prejem ponudb 20. 12. 2021, nima vpliva na ponudbo. Predložitev datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca P-5 Specifikacije – popravek tako tudi ne pomeni, da sta se naročnik in izbrani ponudnik pogajala o vsebini ponudbe.

Neutemeljena so vlagateljeva tolmačenja (zahtevek za revizijo, str. 7–9) o nejasni volji izbranega ponudnika, saj je kot bistveno treba upoštevati, da vlagatelj sploh ni uveljavljal, da je izbrani ponudnik s predložitvijo datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca P-5 Specifikacije – popravek navedel drugega koordinatorja, kot ga je navedel v ponudbi ob poteku roka za prejem ponudb 20. 12. 2021. Kot je razvidno iz posredovane dokumentacije (po prvem odstavku 29. člena ZPVPJN) (gl. v obrazec P-2, točka 2.3. Podatki o usposobljenih strokovnih delavcih; prim. za to osebo tudi diplomo, delovno knjižico in odločbo št. 211-324/2010-6 (111) z dne 5. 10. 2010), je izbrani ponudnik v ponudbi navedel osebo A kot koordinatorja in oseba A je ostala koordinator tudi potem, ko je izbrani ponudnik predložil datiran, podpisan in žigosan obrazec P-5 Specifikacije – popravek. Poleg tega je treba opozoriti, da vlagatelj niti ni uveljavljal, da oseba A nima visoke izobrazbe elektro ali strojne smeri, niti ni uveljavljal, da izjava izbranega ponudnika, kot izhaja iz obrazca ESPD (del IV, oddelek ɑ) glede na prvo alineo zahtev za koordinatorja (točka a) iz datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca P-5 Specifikacije ob poteku roka za prejem ponudb 20. 12. 2021, ne bi bila resnična, pa tudi ne neskladna z dokazili o izobrazbi, ki jih je izbrani ponudnik za osebo A predložil v ponudbi (diploma). Ker vlagatelj ni uveljavljal, da oseba A kot koordinator nima visoke izobrazbe elektro ali strojne smeri, to omogoča sklep, da ima oseba A kot koordinator najmanj višjo izobrazbo. Izjava izbranega ponudnika iz datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca P-5 Specifikacije – popravek, da naročnik zahteva, da ima koordinator najmanj višjo izobrazbo elektro ali strojne smeri, tako ni izjava, zaradi katere bi naročnik vlagatelja ali njegovo ponudbo obravnaval slabše ali manj ugodno kot (ponudbo) izbranega ponudnika oziroma da bi izbranega ponudnika ali njegovo ponudbo obravnaval bolje ali bolj ugodno kot (ponudbo) vlagatelja. Kršitve načela enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3) tako ni mogoče potrditi.

Državna revizijska komisija pri tem ni ugotavljala, ali je treba prvo poved iz petega odstavka 89. člena ZJN-3 razumeti, da se nanaša tudi na položaj, v katerem se je znašel izbrani ponudnik s svojo ponudbo. Če bi se jo namreč razumelo tako, da se nanj ne nanaša, ker že predložen datiran, podpisan in žigosan obrazec P-5 Specifikacije, ki se je nahajal v ponudbi izbranega ponudnika ob poteku roka za prejem ponudb 20. 12. 2021, vsebuje tudi položaj iz prve alinee zahtev za koordinatorja (točka a), saj se izjava nanaša na več oziroma strožje, kot je bilo določeno v obrazcu P-5 Specifikacije – popravek (ki je določal izobrazbo ob prislovu »najmanj«), potem je očitno, da ponudba izbranega ponudnika ni vsebovala pomanjkljivosti in zato poseg vanjo ne bi bil potreben. Če pa bi se jo razumelo tako, da se nanaša tudi na položaj, v katerem se je znašel izbrani ponudnik s svojo ponudbo, je neodvisno od tega, ali bi bila sicer relevantna druga poved iz petega odstavka 89. člena ZJN-3 o naročnikovi lastni popravi pomanjkljivosti brez udeležbe izbranega ponudnika, razvidno, da je izbrani ponudnik na dopis št. 430-20/2021/59 z dne 19. 1. 2022 predložil tudi datiran, podpisan in žigosan obrazec P-5 Specifikacije – popravek. Kot je Državna revizijska komisija že predhodno pojasnila, datum 20. 1. 2022, ki je nastopil po poteku roka za prejem ponudb, v obravnavanem primeru ni bistven. Ob takih ugotovitvah se Državni revizijski komisiji ni bilo treba opredeljevati do tega, ali bi bil v obravnavanem primeru v resnici podan položaj dopustnega pridobivanja dokazil zaradi izjave v obrazcu ESPD (del IV, oddelek ɑ) in torej do tega, ali bi šlo za neproblematično uporabo 79. člena ZJN-3, saj vlagatelj tudi ob potrditvi teh izhodišč ne bi bil uspešen z zahtevkom za revizijo.

Državna revizijska komisija tako tudi ni mogla ugotoviti, da bi moral naročnik šteti, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3.

Državna revizijska komisija tako zaključuje, da vlagatelj ni uspel utemeljiti kršitev, zaradi katerih bi bilo treba ugoditi zahtevku za revizijo in razveljaviti odločitev o oddaji naročila, zato je zahtevek za revizijo skladno s prvo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v sklepu št. 018-022/2022-7 z dne 16. 3. 2022 odločitev o stroških, ki jih je vlagatelj priglasil v vlogi z dne 7. 3. 2022, pridržala do odločitve o zahtevku za revizijo, zato je o njih odločila skupaj z zahtevami za povrnitev stroškov, ki jih je vlagatelj uveljavljal v zahtevku za revizijo, pa tudi vlogah z dne 8. 3. 2022 in 25. 3. 2022.

Čeprav naročnik ni odločil o stroških (prim. prvo poved iz osmega odstavka 70. člena ZPVPJN) v sklepu št. 430-20/2021/83 z dne 23. 3. 2022, je Državna revizijska komisija izhajajoč iz tega, da je zavrnil zahtevek za revizijo, štela, da bi zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, in sicer tudi tistih, ki jih je vlagatelj priglasil v vlogi z dne 7. 3. 2022.

Vlagatelj ni uspel z zahtevkom za revizijo, zato je Državna revizijska komisija zavrnila njegovo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija vlagatelju tudi ni priznala povrnitve stroškov za vlogo z dne 7. 3. 2022, saj čeprav ni ugodila naročnikovemu predlogu za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe, vlagateljev prispevek pri izdaji sklepa št. 018-022/2022-7 z dne 16. 3. 2022 ni bil bistven in tudi ni vplival na hitrost sprejema odločitve.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Pravni pouk:
Zoper odločitev o zahtevku za revizijo je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.


Predsednik senata:
Aleksander Petrovčič, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije

Vročiti (na portalu eRevizija):
˗ naročnik,
˗ vlagatelj po pooblaščencu,
˗ izbrani ponudnik,
˗ Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
˗ v spis zadeve, tu.

Natisni stran