Na vsebino
EN

018-031/2022 Dom upokojencev Ptuj

Številka: 018-031/2022-5
Datum sprejema: 4. 4. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata ter Sama Červeka in Marka Medveda kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu skladno z zahtevami naročnika in upoštevajoč določila veljavne gradbene zakonodaje pri gradnji objekta za projekt«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja ŠTRAF gradnje, svetovanje, inženiring d.o.o., Skorba 40A, Hajdina, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Turk, d.o.o., Kržičeva ulica 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), 4. 4. 2022

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu skladno z zahtevami naročnika in upoštevajoč določila veljavne gradbene zakonodaje pri gradnji objekta za projekt«, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 22. 3. 2022, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu male vrednosti objavil na portalu javnih naročil dne 22. 2. 2022, pod št. objave JN001073/2022-W01.

Naročnik je na portalu javnih naročil dne 15. 3. 2021, pod št. objave JN001073/2022-ODL01, objavil »Odločitev v zvezi z javnim naročilom«, s katero je predmetno naročilo male vrednost oddal ponudniku PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), obe preostali – po merilih ugodnejši – ponudbi (tj. tudi ponudbo vlagatelja) pa zavrnil kot nedopustni.

Vlagatelj je 22. 3. 2022 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal, naj se razveljavi odločitev o oddaji naročila, vlagatelju pa povrnejo vsi priglašeni stroški pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je o zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 25. 3. 2022.

Naročnik je 28. 3. 2022 vlagatelju prek portala eRevizija posredoval »Odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo«.

Naročnik je Državni revizijski komisiji 28. 3. 2022 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje naročila male vrednosti in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji 31. 3. 2022 posredoval vlogo z dne 30. 3. 2022, s katero zahtevek za revizijo z dne 22. 3. 2021 umika.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


Pravni pouk: zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.


Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti (prek portala eRevizija):
- vlagatelj,
- pooblaščenec vlagatelja,
- naročnik,
- izbrani ponudnik,
- RS MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran