Na vsebino
EN

018-023/2022 Pošta Slovenije, d.o.o.

Številka: 018-023/2022-3
Datum sprejema: 28. 3. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Aleksandra Petrovčiča kot predsednika senata ter mag. Gregorja Šebenika in Andraža Žvana kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Lahki električni štirikolesniki«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja EVRORENT d.o.o., Zaloška cesta 183, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 28. 3. 2022

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga naročnik oddaja po postopku s pogajanji z objavo [45. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN 3)], je bilo objavljeno na portalu javnih naročil 13. 12. 2021, pod št. objave JN008399/2021-E01, ter 14. 12. 2021 v Uradnem listu EU, pod št. objave 2021/S 242-639019.

Naročnik je 7. 2. 2022 na portalu javnih naročil objavil dokument »ODLOČITEV ŠT. 0052/2021/0052/JNB/6«, iz katerega izhaja, da je usposobljenost za izvajanje naročila podelil prijaviteljema Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, ter PRIGO, d.o.o., Podpeška cesta 10, Brezovica pri Ljubljani, ne pa tudi vlagatelju – pojasnjuje, da so ponudniki morali v prvi fazi oddaje prijav predložiti tudi izpolnjeno prilogo, iz katere so morali biti razvidni podatki o izpolnjevanju tehničnih karakteristik (pogoj P19 iz razpisne dokumentacije). Vlagatelj je na tem obrazcu (»Tehnične karakteristike […]«) navedel neustrezne pnevmatike ponujenega vozila (tj. 135/70-R12 in 145/70-R12, pri čemer so bile zahtevane pnevmatike premera R13 ali R14). Še dodatno naročnik navaja, da vlagatelj ni navedel nekaterih zahtevanih podatkov glede izpolnjevanja tehničnih zahtev, in sicer:
- ni izpolnil stolpca, kjer bi moral navesti »ali vozilo omogoča tudi delo na terenu z naklonom od 18 do 25%« (kot se je glasila naročnikova zahteva),
- ni vpisal vrste vzvratne kamere ali parkirnega senzorja, torej ni navedel niti, ali ima vozilo vzvratno kamero ali parkirne senzorje,
- ni navedel medosne razdalje.
Naročnik pojasnjuje, da dopolnjevanje ali popravljanje ponudb oz. prijav v delu, ki se nanaša na tehnične zahteve, ni dovoljeno, ter da izpolnjevanja tehničnih zahtev ni mogel ugotoviti niti iz nobenih drugih dokumentov v prijavi. Kočno naročnik še pojasnjuje, da vlagatelj ni predložil nekaterih zahtevanih dokumentov:
- terminskega plana rednih servisnih pregledov,
- podatkov za okvare, ki so praviloma najpogostejše,
- navodil za vzdrževanje, garancijske in servisne knjižice in krajših navodil za vzdrževanje in uporabo.

Vlagatelj je zoper navedeno odločitev dne 18. 2. 2022 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Naročniku oz. Državni revizijski komisiji predlaga, naj zahtevku za revizijo ugodi, razveljavi izpodbijano odločitev in mu povrne priglašene stroške pravnega varstva. Zavrača naročnikove navedbe in zatrjuje, da je ponudil vozilo, ki ustreza naročnikovim zahtevam; poudarja, da je naročnik tudi sam izrecno dovolil odstopanje od navedenih tehničnih zahtev – vlagatelj je naročnikove odgovore (na portalu javnih naročil) razumel tako, da je dovoljeno ponuditi tudi pnevmatike R12 (10% odstopanje). Nadalje zatrjuje, da je naročnik obrazec »Tehnične karakteristike« pripravil tako, da ponudniku ni povsem jasno, katera mesta na obrazcu mora izpolniti in kako. Meni, da bi ga moral naročnik pozvati vsaj k dopolnitvi ponudbe, saj naj bi bili manjkajoči podatki vsi taki, katerih obstoj prek iztekom roka je možno objektivno preveriti, pri čemer ne bi šlo za spreminjanje predmeta ponudbe. Naročniku še očita, da je njegovo ponudbo obravnaval preveč restriktivno in mu ni omogočil dopolnitve oz. pojasnila oddane ponudbe, istočasno pa je podelil usposobljenost ponudniku Telekom Slovenije, d.d., čeprav po vlagatelju znanih javno dostopnih podatkih le-ta ni usposobljen za izvajanje predmeta naročila (ni pooblaščen prodajalec lahkih električnih štirikolesnikov niti ni pooblaščen serviser za taka vozila niti nima registrirane ustrezne dejavnosti).

Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo z dokumentom »Odločitev« z dne 24. 2. 2022, ki pa ga je vlagatelju prek portala eRevizija posredoval šele dne 3. 3. 2022. Poudarja, da je iz tehničnih zahtev v razpisni dokumentaciji jasno razvidno, da je zahteval pnevmatike 145/70 R13, z odgovorom na portalu javnih naročil pa je dopustil pnevmatike R13 ali R14. Dodaja, da ne držijo navedbe vlagatelja, da je pri dimenziji pnevmatik dopustno 10% odstopanje: v razpisni dokumentaciji je bilo namreč jasno določeno, kje je dovoljeno 10% odstopanje (tj. pri dimenzijah vozila in pri volumnu tovornega prostora). Ostro zavrača vlagateljeve trditve glede obrazca »Tehnične karakteristike«: poudarja, da je bilo v zadnjem stolpcu obrazca točno navedeno, da morajo ponudniki vpisati vrednosti oz. potrditi izpolnjevanje tehničnih zahtev (z »DA«), torej postavka ne more ostati prazna. Preostala dva ponudnika, ki sta oddala prijavo, pri izpolnjevanju obrazca nista imela težav in sta obrazec izpolnila pravilno. Če vlagatelj resnično ne bi razumel, kako mora izpolniti obrazec, ne bi pravilno izpolnil obrazca v postavkah, kjer je ponujeno vozilo tehnične zahteve izpolnjevalo, lahko pa bi v času objavljenega razpisa naročniku postavil vprašanje in prejel tudi odgovor. Glede očitkov v zvezi s prijavo Telekom Slovenije, d.d., naročnik navaja, da je po pregledu te prijave ugotovil, da pogoje in zahteve naročnika izpolnjuje.

Naročnik je Državni revizijski komisiji 7. 3. 2022 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se do navedb naročnika ni opredelil.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik kršil določbe ZJN-3 in lastne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila s tem, ko vlagatelju ni priznal sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi oddaje javnega naročila.

Kot že navedeno, naročnik predmetno javno naročilo oddaja po postopku s pogajanji z objavo, ki je v 45. členu ZJN-3 predviden za infrastrukturno področje. Postopek s pogajanji z objavo je razdeljen na več faz. V prvi fazi naročnik objavi povabilo k sodelovanju, na podlagi katerega lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt (kandidat) odda prijavo za sodelovanje. Prijava mora vsebovati vse informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik. Naročnik izbere gospodarske subjekte, ki bodo sodelovali v drugi fazi postopka oddaje naročila s predložitvijo ponudbe, tako, da upošteva osmi odstavek 89. člena ZJN-3. V postopku pregledovanja prijav naročnik v skladu z vnaprej določenimi zahtevami iz povabila k sodelovanju preveri, ali so zainteresirani gospodarski subjekti izpolnili pogoje za priznanje sposobnosti, ki jih je določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Kvalificiranim ponudnikom naročnik prizna sposobnost in jih povabi v drugo fazo (fazo pogajanj). Pri tem ima možnost, da omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo. V prvo fazo pogajanj (k oddaji prve ponudbe) naročnik povabi tiste kandidate, ki so se kvalificirali (ki so torej izpolnili pogoje za priznanje sposobnosti), v primeru, če je predvidel zmanjšanje števila (kvalificiranih) kandidatov, pa le tiste kvalificirane kandidate, ki so se uvrstili v drugo fazo na podlagi vnaprej določenih pravil za zmanjšanje števila kandidatov.

Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija) pod poglavjem »1.1 Način izvajanja naročila« med drugim navedel, da bo postopek potekal v dveh fazah, pri čemer bo naročnik v prvi fazi po prejemu prijav za sodelovanje priznal sposobnost ponudnikom (kandidatom), ki bodo izpolnjevali pogoje javnega naročila in jih povabil k oddaji ponudbe, v drugi fazi pa bo s sposobnimi ponudniki (kandidati) izvedel pogajanja v enem ali več krogih.

Pod točko »P19 Izpolnjevanje tehničnih karakteristik« v poglavju »2 POGOJI ZA UDELEŽBO« razpisne dokumentacije je naročnik zahteval, da »ponudnik izpolni prilogo, iz katere so razvidni podatki o izpolnjevanju tehničnih karakteristik«.

Naročnik je nadalje pod poglavjem »3 NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE« navedel:

»Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

V fazi oddaje prijav (1. faza) mora ponudnik oddati vsa zahtevana dokazila za izpolnjevanje pogojev in zahtev ter dokumente, podatke o predmetu naročila in tehničnih karakteristikah, razen ponudbenega predračuna (cene), ki ga predloži v fazi oddaje ponudb (2. faza) po prejemu naročnikovega poziva.«

Tehnične specifikacije predmeta naročila je naročnik navedel v poglavju »4.2 Tehnične zahteve«; pod razdelkom »Tehnični parametri« je tako med drugim določil:

»PNEVMATIKE:
- 145/70 R13
- jeklena platišča«.

Iz pregleda objav na portalu javnih naročil je razvidno, da je naročnik odgovoril (tudi) na vprašanje potencialnega ponudnika v zvezi z dimenzijami pnevmatik:

»Datum objave: 30.12.2021 10:17
[…]
1. Pnevmatike

V razpisni dokumentaciji naročnik navaja samo eno dimenzijo pnevmatik, kar je po našem mnenju diskriminatorno, še posebej zato, ker je navedeni tip pnevmatik značilen le za kategorijo L6e.
Glede na to, da velikost pnevmatik na noben način ne vpliva na funkcionalnost ali uporabnost vozila, vas vljudno naprošamo da pri tem kriteriju omogočite uporabo drugih dimenzij pnevmatik.
Predlog za spremembo dokumentacije:
Predlagamo, da se trenutni tehnični kriterij Pnevmatike spremeni, in naj glasi:
R13 ili R14

Odgovor: Naročnik soglaša s predlogom: Dovoljene so pnevmatike premera R13 ali R14. […]«

Skladno z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 se informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji. Z objavo citiranega odgovora 30. 12. 2021 ob 10.17 je naročnik prvotno zahtevo glede dimenzije pnevmatik spremenil tako, da kot ustrezne določa pnevmatike premera R13 ali R14.

V obravnavanem primeru je med strankama nesporno, enako pa potrjuje tudi vpogled v prijavno dokumentacijo vlagatelja, da je vlagatelj ponudil vozilo s pnevmatikami dimenzije oz. premera R12 (»135/70 R12/145/70 R12«). Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku v tem, da je bila dopustna dimenzija pnevmatik z razpisno dokumentacijo (in odgovorom na portalu javnih naročil) izrecno določena oz. omejena na pnevmatike premera R13 in R14. Ni mogoče soglašati z vlagateljem v tem, da naj bi naročnik za dimenzije pnevmatik dopustil 10% odstopanje od podanih zahtev – tudi vlagatelj ne navaja, na podlagi česa »[…] je naročnikove odgovore razumel tako, da je dovoljeno ponuditi tudi pnevmatike R12 (10% odstopanje)«. V posledici vsega navedenega zato naročniku ni mogoče očitati, da vlagatelju iz razloga neizpolnjevanja tehničnih zahtev za predmetna vozila ni priznal sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi oddaje javnega naročila in posledično vlagatelja ne bo povabil k oddaji ponudbe v drugi fazi. Ker naročnik utemeljeno ni priznal vlagatelju sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi že na podlagi obravnavanega razloga, Državna revizijska komisija ni presojala navedb vlagatelja glede neutemeljenosti preostalih razlogov, ki jih je naročnik navedel v izpodbijani odločitvi v prid odločitve glede prijave vlagatelja – vsebinska presoja teh navedb namreč ne bi mogla več vplivati na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v tem postopku.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo izpostavlja še, da naj bi naročnik kršil ZJN-3 (zlasti načelo enakopravne obravnave ponudnikov) s tem, ko je usposobljenost priznal kandidatu Telekom Slovenije, d.d. Vlagatelj najprej s tem v zvezi zatrjuje, da po njemu znanih javno dostopnih podatkih kandidat ni pooblaščen prodajalec in serviser predmetnih vozil – Državna revizijska komisija pojasnjuje, da je naročnik pod točko »P11 Pooblaščeni prodajalec« v poglavju »2 POGOJI ZA UDELEŽBO« razpisne dokumentacije kot pogoj za sodelovanje določil, da je »ponudnik pooblaščen prodajalec za prevozno sredstvo, ki ga ponuja« – s tem v zvezi so morali kandidati predložiti (lastno) izjavo o izpolnjevanju pogoja. V obravnavanem primeru je iz pregleda prijave kandidata Telekom Slovenije, d.d., razvidno, da je kandidat tako izjavo predložil, iz navedb vlagatelja pa ni mogoče razbrati, s čim konkretno utemeljuje svoj očitek, da ta kandidat ni pooblaščen prodajalec za ponujeno prevozno sredstvo. Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da naročnik kot pogoja za sodelovanje ni določil, da bi morali biti kandidati tudi pooblaščeni serviserji predmetnih vozil, zato je s tem povezan očitek vlagatelja neutemeljen. Prav tako je neutemeljen tudi očitek vlagatelja, da kandidat Telekom Slovenije, d.d., »nima registrirane ustrezne dejavnosti«; naročnik namreč ni določil pogoja za sodelovanje, ki bi se nanašal na registracijo določene dejavnosti. Naročnik je pri ugotavljanju sposobnosti ponudnikov zavezan upoštevati le tiste zahteve, ki so bile navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer na način, kot so bile zapisane. Upoštevaje navedbe vlagatelja v zahtevku za revizijo tako ni mogoče ugotoviti, da bi naročnik s priznanjem sposobnosti kandidatu Telekom Slovenije, d.d., ravnal v nasprotju z določili razpisne dokumentacije oz. ZJN-3.

Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, zato je, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj ni uspel z zahtevkom za revizijo, zato je Državna revizijska komisija zavrnila njegovo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Pravni pouk:
Zoper odločitev o zahtevku za revizijo je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.


Predsednik senata:
Aleksander Petrovčič, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije

Vročiti (prek portala eRevizija):
- vlagatelj,
- naročnik,
- kandidata s priznano sposobnostjo,
- RS MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran