Na vsebino
EN

018-010/2022 Okrožno sodišče v Novi Gorici

Številka: 018-010/2022-4
Datum sprejema: 15. 2. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Andraža Žvana in Aleksandra Petrovčiča, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Opravljanje storitev fizično - tehničnega varovanja za potrebe Okrožnega sodišča v Novi Gorici, Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici in okrajnih sodišč novogoriškega sodnega okrožja«, na podlagi pritožbe vlagatelja SSA Varovanje in storitve d.o.o., Kresnice 17A, Kresnice, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI, Kidričeva ulica 14, Nova Gorica (v nadaljevanju: naročnik), dne 15. 2. 2022

odločila:

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep o zavrženju z dne 26. 1. 2022. Naročnik mora o delu zahtevka za revizijo, o katerem še ni bilo vsebinsko odločeno, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

2. Odločitev o stroških vlagatelja, nastalih v pritožbenem postopku, se pridrži za končno odločitev o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga naročnik oddaja po odprtem postopku, je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 28. 12. 2021, pod št. objave JN008775/2021, in v Uradnem listu EU dne 29. 12. 2021, pod št. objave 2021/S 253-672409.

Vlagatelj je (pred potekom roka za predložitev ponudb) z vlogo z dne 25. 1. 2022 vložil Zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita kršitve določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3). Vlagatelj izpodbija sledeče vsebinske zahteve (pogoje) obravnavanega javnega naročila:
1. zahtevo po razpolaganju z 10 operaterji varnostno-nadzornega centra (VNC),
2. pogoj glede referenc podizvajalcev,
3. zahtevo glede razpolaganja z nadomestnim VNC,
4. pogoj glede predložitve licence in certifikata SIST EN 50518 za nadomestni VNC, ki ga izda »akreditirani laboratorij« ter
5. pogoj, da mora subjekt, ki zagotavlja nadomestni VNC, nastopati kot partner v skupnem nastopu ali podizvajalec.

V utemeljitev pravočasnosti zahtevka za revizijo vlagatelj navaja, da je naročnik dne 11. 1. 2022 na Portalu javnih naročil objavil odgovor, s katerim je pojasnil, da je na mestu, kjer je bila objavljena izhodiščna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, istega dne objavil manjkajoči vzorec pogodbe o izvedbi javnega naročila, prav tako pa je istega dne objavil tudi spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila glede kadrovskega pogoja v zvezi s številom VNC operaterjev. Posledično je treba rok za vložitev zahtevka za revizijo šteti vsaj od dne 11. 1. 2022 dalje, kar pomeni, da se rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izteče dne 25. 1. 2022. Vlagateljev zahtevek za revizijo je tako pravočasen, saj je bil vložen tekom desetdnevnega roka, poleg tega pa je bil vložen pred potekom roka za prejem ponudb, ki se izteče dne 31. 1. 2022 ob 12:00.

Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo s Sklepom in odločbo, št. Su 742/2021 z dne 26. 1. 2022, v delu, ki se nanaša na nadomestni VNC, kot prepoznega zavrgel, v delu, ki se nanaša na kadrovsko zahtevo po razpolaganju z 10 VNC operaterji, in v delu, ki se nanaša na referenčni pogoj, pa kot neutemeljenega zavrnil. Naročnik v obrazložitvi svoje odločitve v delu, v katerem je zahtevek za revizijo zavrgel, navaja, da se strinja z vlagateljem, da je z objavo z dne 11. 1. 2022 spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila glede kadrovskega pogoja; ne more pa se strinjati s stališčem vlagatelja, da je potrebno začetek teka roka za vložitev revizijskega zahtevka tudi v delu, ki se nanaša na nezakonitost zahteve glede nadomestnega VNC, šteti od omenjenega dne. Zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na nadomestni VNC, namreč ni uperjen proti spremenjeni, dopolnjeni ali pojasnjeni vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kar bi utemeljevalo začetek štetja roka za njegovo pravočasnost z objavo sprememb, dopolnitev ali pojasnil. Naročnik še pojasnjuje, da je preko Portala javnih naročil prejel tri vprašanja, ki se neposredno nanašajo na zahtevo glede (nadomestnega) VNC, na katera je odgovoril 5. 1. 2022 ob 8:54, 11. 1. 2022 ob 15:11 ter 21. 1. 2022 ob 8:15 in ob 13:50 uri. V nobenem od navedenih odgovorov pa zahteve glede nadomestnega VNC ni spreminjal ali dopolnjeval, v vseh primerih je šlo zgolj za pojasnila.

Zoper sklep o zavrženju je vlagatelj z vlogo z dne 1. 2. 2022 vložil Pritožbo, v kateri navaja, da je naročnik v izpodbijanem sklepu izhajal z (zmotnega) stališča, da naj bi spreminjanje oz. dopolnjevanje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila rok za vložitev zahtevka za revizijo pretrgalo zgolj glede tistih konkretnih določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, na katere se ta sprememba ali dopolnitev (oziroma vprašanje, ki je izzvalo spremembo ali dopolnitev) nanaša. Takšno stališče ni utemeljeno ter je v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena ZPVPJN in ustaljeno prakso Državne revizijske komisije. Vsakršna sprememba ali dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila namreč pretrga tek roka za vse naročnikove kršitve, za katere je bilo (kadarkoli) dano opozorilo prek Portala javnih naročil, torej tudi za tiste kršitve, ki jih je naročnik zavrnil in s tem dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila zgolj »pojasnjeval«, ne pa tudi »dopolnjeval« ali »spreminjal«. Iz druge povedi prvega odstavka 25. člena ZPVPJN ne izhaja, da bi moralo obstajati ujemanje med delom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki ga naročnik »spreminja« ali »dopolnjuje«, in med delom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki ga vlagatelj izpodbija v zahtevku za revizijo. V utemeljitev navedenega se vlagatelj sklicuje in povzema več odločitev Državne revizijske komisije. Dalje še navaja, da je v obravnavanem primeru naročnik z odgovori, objavljenimi na Portalu javnih naročil dne 5. 1. 2022, 11. 1. 2022 ter 21. 1. 2022, »pojasnjeval« tisti del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki ga z zavrženim delom zahtevka za revizijo izpodbija vlagatelj. Vendar pa je naročnik dne 11. 1. 2022, 12. 1. 2022 in 19. 1. 2022 na Portalu javnih naročil objavil tudi odgovore, s katerimi je »spreminjal ali dopolnjeval« dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. S tem je naročnik po vsebini nedvomno »dopolnil navedbe v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila« oziroma »spremenil ali dopolnil zahteve« v smislu prvega odstavka 25. člena ZPVPJN in je zahtevek za revizijo pravočasen.

Naročnik je z vlogo z dne 1. 2. 2022 Državni revizijski komisiji odstopil pritožbo in dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija po proučitvi pritožbe in predložene dokumentacije ugotavlja, da je pritožba vlagatelja utemeljena, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V predmetnem pritožbenem postopku je med vlagateljem in naročnikom spor glede vprašanja, ali je zahtevek za revizijo, vložen dne 25. 1. 2022, v delu, ki ga je naročnik s sklepom zavrgel, pravočasen.

Skladno s 26. členom ZPVPJN naročnik po prejemu zahtevka za revizijo opravi predhodni preizkus zahtevka za revizijo, in sicer je dolžan preveriti, ali so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, med drugim tudi pogoj, da je zahtevek za revizijo vložen pravočasno. V primeru, če naročnik ugotovi, da ta ni bil vložen pravočasno, zahtevek za revizijo s sklepom zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN).

Roki za vložitev zahtevka za revizijo so določeni v 25. členu ZPVPJN. Ker je v predmetnem postopku pravnega varstva zahtevek za revizijo vložen zoper dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je potrebno upoštevati prvi odstavek navedenega člena, ki določa, da se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bilo na Portalu javnih naročil obvestilo o javnem naročilu objavljeno dne 28. 12. 2021. Naročnik je na Portalu javnih naročil zagotovil tudi informacije v obliki odgovorov na vprašanja potencialnih ponudnikov, in sicer dne 3. 1. 2022, 5. 1. 2022, 11. 1. 2022, 12. 1. 2022, 17. 1. 2022, 18. 1. 2022, 19. 1. 2022, 20. 1. 2022 in 21. 1. 2022.

Glede na navedeno gre ugotoviti, da predmetni zahtevek za revizijo ni bil vložen v roku, ki ga določa prva poved prvega odstavka 25. člena ZPVPJN (tj. v roku desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu), saj je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno dne 28. 12. 2021, zahtevek za revizijo pa je bil vložen (šele) dne 25. 1. 2022, torej po izteku desetih delovnih dni ob objave obvestila o javnem naročilu.

Presoditi pa je še potrebno, ali je bil zahtevek za revizijo vložen v roku, ki ga določa druga poved prvega odstavka 25. člena ZPVPJN. Slednja določa rok za vložitev zahtevka za revizijo v primeru, ko naročnik spremeni ali dopolni dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru spremembe ali dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se rok za vložitev zahtevka za revizijo šteje skladno z drugo (in ne več prvo) povedjo iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN, saj se zahtevek za revizijo nanaša »na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji«.

Kot je Državna revizijska komisija že večkrat pojasnila (glej npr. odločitve št. 018-064/2018, 018/094-2018, 018-225/2018, 018-174/2019), so tudi informacije, ki so objavljene na Portalu javnih naročil kot odgovori na vprašanja gospodarskih subjektov, lahko relevantne za ugotovitev pravočasnosti zahtevka za revizijo, vendar le, če je naročnik z njimi spremenil ali dopolnil navedbe v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ne pa tudi, če je s temi informacijami le pojasnil navedbe v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila tako, da s pojasnili ni tudi povzročil spremembe ali dopolnitve navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za razmejitev, kdaj informacija pomeni dopolnitev, spremembo ali pojasnilo, se upošteva vsebinski kriterij (tj. kaj je vsebina informacije), ne pa poimenovanje te informacije. Za presojo pravočasnosti je treba tako razrešiti, ali iz vsebine informacij, objavljenih na Portalu javnih naročil, izhaja, da je naročnik z njimi spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Ugotovitev, kaj je vsebina informacije, je zato odvisna od konkretnih okoliščin vsakokratnega primera.

Pritrditi gre sicer naročniku, da dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v delu, ki se nanaša na zahteve, povezane z nadomestnim VNC, po objavi obvestila o javnem naročilu ni spreminjal, pač pa je v tem delu dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila zgolj »pojasnjeval« (glej odgovore naročnika, objavljene dne 5. 1. 2022 ob 8:54, 11. 1. 2022 ob 15:11 (odgovor št. 2) ter 21. 1. 2022 ob 8:15 uri). Vendar pa navedeno v obravnavani zadevi ni ključno. Iz druge povedi prvega odstavka 25. člena ZPVPJN je namreč treba razbrati, da čeprav zgolj pojasnilo ne varuje roka za vložitev zahtevka za revizijo, pa lahko vlagatelj v primeru, če je naročnik spremenil ali dopolnil navedbe v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, vloži zahtevek za revizijo v zahtevanem roku tudi zoper tisto vsebino dokumentacije, ki jo je naročnik le pojasnil (glej npr. odločitve št. 018-064/2018, 018/094-2018, 018-210/2018).

V nadaljevanju je zato potrebno presoditi, ali iz vsebine informacij, objavljenih na Portalu javnih naročil, izhaja, da je naročnik z njimi spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Med strankama je nesporno, da je naročnik z odgovorom, objavljenim na Portalu javnih naročil dne 11. 1. 2022, spreminjal oz. dopolnjeval dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik je namreč na vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:

»1. Naročnik v točki 4.4 - Tehnični, strokovni in kadrovski pogoji oziroma sposobnosti, v točki 3 razpisne dokumentacije zahteva najmanj 40 zaposlenih od tega 5 operaterjev VNC, kar ni skladno z Zakonom o zasebnem varovanju. Zakon o zasebnem varovanju v 22. členu opredeljuje, da je za pridobitev licence za upravljanje z varnostno nadzornim centrom pogoj imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom v delovnem razmerju najmanj DESET operaterjev varnostno nadzornega centra. Naročnika zato pozivamo, da svojo zahtevo spremeni na način, ki bo skladna z Zakonom o zasebnem varovanju. Ta določa pogoje za pridobitev licence za upravljanje varnostno nadzornega centra. Pogoj naj bo skladen za glavni in nadomestni varnostno nadzorni center.

[…]

3. Naročnik v točki 4.5 - Drugi pogoji; Priloge, pod zadnjo alinejo navaja »Vzorec pogodbe«, ki pa jo v okviru razpisne dokumentacije NI zaslediti. Naročnika pozivamo, da manjkajoči Vzorec pogodbe dodatno priloži, kot del razpisne dokumentacije ali označi povezavo do nje.«

objavil sledeč odgovor:

»1. Naročnik je na istem mestu, kjer je objavljena izhodiščna razpisna dokumentacija, 11.1.2021 objavil spremembo razpisne dokumentacije, s katero je pripombo iz vprašanja št. 1. upošteval.

[…]

3. Naročnik je na istem mestu, kjer je objavljena izhodiščna razpisna dokumentacija, 11.1.2021 objavil vzorec Pogodbe.«

Naročnik je torej z izpostavljenim odgovorom dopolnjeval oz. spreminjal dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila na način, da je objavil manjkajoči vzorec pogodbe ter spremenil število zahtevanih operaterjev VNC. S tem je posegel v zahteve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na način, ki vpliva na zaščito začetka teka roka za vložitev zahtevka za revizijo. Posledično je potrebno, skladno z drugo povedjo prvega odstavka 25. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo zoper (pojasnjeno) vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je vložen v desetih delovnih dneh od objave odgovora dne 11. 1. 2022, šteti za pravočasnega. Ob upoštevanju navedenega in ob upoštevanju, da je v obravnavanem primeru vlagatelj vložil zahtevek za revizijo dne 25. 1. 2022, torej pred iztekom desetih delovnih od objave izpostavljenega odgovora na Portalu javnih naročil, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, ki ga je naročnik z izpodbijanim sklepom zavrgel, pravočasen.

Ker je že ob upoštevanju navedenega potrebno ugoditi pritožbi, Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni presojala, ali je zahtevek za revizijo v delu, ki ga je naročnik z izpodbijanim sklepom zavrgel, pravočasen tudi upoštevaje naročnikov odgovor, objavljen na Portalu javnih naročil dne 12. 1. 2022 ob 11:19, ter odgovor, objavljen na Portalu javnih naročil dne 19. 1. 2022 ob 15:04, saj presoja navedenega ne bi mogla vplivati na drugačno odločitev Državne revizijske komisije.
Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, ko je v predmetnem postopku pravnega varstva zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na zahteve, povezane z nadomestnim VNC, kot nepravočasnega zavrgel, saj je treba šteti, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo v roku, ki ga določa druga poved iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN in torej pravočasno. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN, pritožbi vlagatelja ugodila in razveljavila sklep o zavrženju z dne 26. 1. 2022.

Naročnik mora o delu zahtevka za revizijo, o katerem še ni bilo vsebinsko odločeno, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN (drugi odstavek 55. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Vlagatelj je v tem pritožbenem postopku zahteval povrnitev stroškov, ki so mu nastali s pritožbo. Državna revizijska komisija je odločitev o stroških pritožbenega postopka pridržala do odločitve o zahtevku za revizijo (75. člen ZPVPJN in tretji odstavek 165. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s sprem.) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 15. 2. 2022

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti (prek portala e-Revizija):
- naročnik,
- vlagatelj – po pooblaščencu,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran