Na vsebino
EN

018-001/2022 Občina Zagorje ob Savi

Številka: 018-001/2022-3
Datum sprejema: 28. 1. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Andraža Žvana, kot predsednika senata ter Marka Medveda in Aleksandra Petrovčiča, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prevoz osnovnošolskih otrok na območju Občine Zagorje ob Savi za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025« v sklopu 2, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Avtobusno prevozništvo Miran Zupan s.p., Kal pri Dolah 12, Dole pri Litiji, ki ga zastopa Pravna pisarna Kotnik, mag. Karmen Kotnik s.p., pravno in poslovno svetovanje, mediacija, Grajski trg 2, Rače (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: naročnik), 28. 1. 2022

odločila:

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika v sklopu 2, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-33/2021 z dne 10. 12. 2021.

Obrazložitev:

Obvestilo o javnem naročilu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 15. 10. 2021, pod številko objave JN007098/2021-B01 in v Uradnem listu EU dne 18. 10. 2021, pod številko objave 2021/S 202-527914, s popravkom z dne 9. 11. 2021, pod številko objave JN007098/2021-K01 in v Uradnem listu EU dne 10. 11. 2021, pod številko objave 2021/S 218-575064.

Naročnik je dne 3. 12. 2021 sprejel in na Portalu javnih naročil (pod št. objave JN007098/2021-ODL01) objavil »Odločitev o ne oddaji javnega naročila« št. 430-33/2021, s katero je odločil, da se predmetno naročilo za sklop 7 in 8 ne odda, saj naročnik, do roka za prejem ponudb, za navedena sklopa ni prejel nobene ponudbe. Nadalje je naročnik dne 10. 12. 2021 sprejel in na Portalu javnih naročil (pod št. objave JN007098/2021-ODL02) objavil »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-33/2021 (v nadaljevanju: izpodbijana odločitev), iz katere med drugim izhaja, da je predmetno javno naročilu v sklopu 2 oddal ekonomsko najugodnejšemu ponudniku Franci Potisek, s.p., Avtokleparstvo, Rtiče 5, Podkum (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), ponudba vlagatelja pa je bila uvrščena na 4. mesto.

Vlagatelj je dne 22. 12. 2021 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila v delu, ki se nanaša na sklop 2. Zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna, saj ponudnik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje, ponudba pa ne ustreza zahtevam naročnika v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Navaja, da referenca izbranega ponudnika ne izkazuje izkušenj in seznama opravljenih prevozov osnovnošolskih otrok, saj gre za posel, opravljen za gasilsko društvo, ki ima manj potreb po prevozih otrok. Vlagatelj zatrjuje, da so tekmovanja, na katere je izbrani ponudnik vozil otroke, redka, občasna in ne trajajo najmanj eno šolsko leto, poleg tega pa takšnih morebitnih tekmovanj v času ukrepov za zajezitev epidemije Covid 19 niti ni bilo. Poudarja, da prostovoljno gasilsko društvo ne more biti naročnik osnovnošolskih prevozov in da gre lahko zgolj za občasne prevoze članov društva, hkrati zatrjuje, da je izbrani ponudnik licenco za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu (št. 014703/BGD71-7-4818/201 s strani Ministrstva za infrastrukturo) pridobil šele dva dni pred objavo predmetnega javnega naročila, kar potrjuje, da licence v času opravljanja referenčnega dela sploh ni imel. Nadalje zatrjuje, da dogovor izbranega ponudnika, ki ga je naročnik točkoval v okviru Merila 1, ni ustrezen, ker iz dogovora ne izhaja, da ima izbrani ponudnik na dan objave predmetnega javnega naročila zaposlene, ki jim omogoča v dogovoru navedene ugodnosti, zaradi česar ga naročnik ne bi smel točkovati. Dodaja še, da je dogovor datiran na dan 1. 9. 2021, Pravilnik o delovnih razmerjih, ki ga je ponudbi priložil izbrani ponudnik, pa na dan 1. 1. 2016 (čeprav so bili podjetniki šele s 1. 1. 2020 zavezani k izdelavi internih pravilnikov o delovnih razmerjih), ko razpis še sploh ni bil objavljen, kar poraja dvom v ustreznost, nepristranskost in neodvisnost predmetnega javnega naročila ter izbiro ponudnika. Nadalje vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ne razpolaga z vozilom na električni pogon; da je ponudbi priložil ponudbeni predračun v Word dokumentu in ne v Excel tabeli; da je priložil ponudbeni predračun z dne 18. 1. 2021, ko predmetni razpis in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila še nista bila objavljena, zaradi česar tudi ta ni ustrezen. Povrnitve stroškov pravnega varstva vlagatelj ne zahteva.

Naročnik je izbranega ponudnika z dopisom z dne 24. 12. 2021 obvestil o prejetem zahtevku za revizijo in o možnosti izjasnitve o navedbah vlagatelja skladno z ZPVPJN. Iz portala eRevizija je razvidno, da se izbrani ponudnik o navedbah iz zahtevka za revizijo ni izjasnil.

Naročnik je dne 7. 1. 2022 sprejel »Sklep« št. 430-33/2021-50 (v nadaljevanju: sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo), s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo. Zatrjuje, da v okviru referenčnega pogoja ni eksplicitno zahteval: da mora biti prevoz opravljen za osnovno šolo, kot končnega uporabnika; da se mora nanašati na prevoz osnovnošolskih otrok do šole in nazaj; da se mora nanašati na redne prevoze, glede na šolski urnik in koledar; niti ni zahteval določenega števila otrok ali vrste vozila; da ni določil, da je moral za izvajanje prevozov otrok razpolagati z veljavno licenco za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu. Pojasnjuje, da je izbrani ponudnik v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2021 opravljal prevoze, pri čemer je šlo za prevoze osnovnošolskih otrok, ker pa je bil pogoj v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določen ohlapno, ga ni mogoče razlagati v škodo ponudnikom, zaradi česar je referenco štel kot ustrezno. Navaja tudi, da reference ni pogojeval z veljavno licenco, skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 s sprem.; v nadaljevanju: ZPCP-2) pa licence, pod pogoji iz 82. člena, ni treba pridobiti za prevoz oseb za lastne potrebe. Naročnik zatrjuje, da vlagatelj pavšalno in nekonkretizirano navaja, da dogovor, ki je točkovan skladno z Merilom 1, ni resničen in ustrezen (ker iz dogovora ne izhaja, da ima zaposlene, ki jim omogoča navedene ugodnosti), da gre za antidatiranje Pravilnika o delovnih razmerjih in da je prišlo do netransparentnosti postopka. Prav tako naročnik dodaja, da vlagatelj pavšalno brez dokazov zatrjuje, da izbrani ponudnik ne razpolaga z ustreznim voznim parkom, poleg tega pa naročnik zatrjuje, da v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni zahteval, da morajo ponudniki že v času oddaje ponudbe razpolagati z okoljsko primernim vozilom, pač pa le, da bo v času izvajanja pogodbe uporabljal ustrezna vozila. Nadalje pojasnjuje, da je ponudbeni predračun v Excel dokumentu oblikoval kot pomoč ponudnikom za lažji preračun ponudbene cene, nadalje pa je določil, da mora biti ponudba izdelana na obrazcih, ki so del dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Glede datuma na ponudbenem predračunu naročnik zatrjuje, da je prišlo do očitne napake, veljavnost ponudbe je namreč skladna z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ne glede na datum, zapisan na obrazcu, je merodajen datum oddaje ponudbe v sistem eJN. Naročnik je v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo zavrnil tudi povračilo stroškov pravnega varstva.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 10. 1. 2022 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se do navedb naročnika ni opredelil.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo preverila, ali je vložen pravočasno in pri naročniku; ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN; ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN; ali obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ali je dopusten. Ker je ugotovila, da so izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, je zahtevek za revizijo, na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPVPJN, sprejela v obravnavo.

Predmet predmetnega javnega naročila so prevozi osnovnošolskih otrok z bivališčem v Občini Zagorje ob Savi, in sicer v različne osnovne šole, glede na relacije prevozov pa je javno naročilo razdeljeno na različne sklope.

Med vlagateljem in naročnikom je sporno, ali je naročnik ravnal skladno z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3), s tem ko je predmetno javno naročilo v sklopu 2 oddal izbranemu ponudniku, za katerega vlagatelj zatrjuje, da ne izpolnjuje pogojev in zahtev, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vlagatelj najprej zatrjuje, da referenčni posel izbranega ponudnika ni ustrezen, saj ne izpolnjuje referenčnega pogoja, ki izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, zaradi česar njegova ponudba ni dopustna. Naročnik vlagatelju nasprotuje in zatrjuje, da je referenčni pogoj v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določen ohlapno, upoštevaje nejasno dikcijo pogoja, ki je ni mogoče razlagati v škodo ponudnikom, pa je referenca izbranega ponudnika ustrezna.

Revizijske navedbe vlagatelja je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, skladno s katero je dopustna ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. Skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: (a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in (b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so ta bila določena.

Naročnik lahko v postopku javnega naročanja postavi pogoje za sodelovanje z namenom ugotavljanja sposobnosti ponudnikov za izvedbo javnega naročila. Pogoj za sodelovanje je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in je izključne narave.

Na podlagi prvega odstavka 76. člena ZJN-3 ima naročnik možnost, da določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na: a) ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, b) ekonomski in finančni položaj ter c) tehnično in strokovno sposobnost. Glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko naročnik skladno z desetim odstavkom 76. člena ZJN 3 določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil.

ZJN-3 torej opredeljuje le osnovna izhodišča za določanje pogojev za priznanje tehnične in strokovne sposobnosti ter posamezna dokazila, ne določa pa vsebinskih zahtev pogojev. Naročnik je tisti, ki mora v vsakem konkretnem postopku oddaje javnega naročila določiti posamezne vsebinske zahteve oz. referenčne kriterije (vsebinske, vrednostne, časovne, ipd.), ki jih mora izpolnjevati referenčni posel, da lahko ponudnik z izkazovanjem njegove uspešne izvedbe dokaže sposobnost za izvedbo naročila. Pri oblikovanju referenčnih kriterijev mora naročnik upoštevati, da morajo biti posamezni referenčni kriteriji sorazmerni in povezani s predmetom naročila. Z drugimi besedami to pomeni tudi, da mora naročnik zahteve za referenčni posel opisati na način, da bo ta obsegal storitev, primerljivo predmetu javnega naročila. Referenca je namreč po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti določeno javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je istovrstno storitev (ki jo je po obsegu, zahtevnosti in kvaliteti mogoče primerjati s predmetom naročila) v preteklosti že uspešno izvedel. Naročnik lahko le na podlagi dokazila, da je ponudnik (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljivo naročilo, utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje, izkušnje in kapacitete, potrebne za izvedbo javnega naročila, ki ga razpisuje.

Z vpogledom v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v 6.2 poglavju dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila »Pogoji za sodelovanje« v točki 6.2.3.3 »Pogoj 3 – Reference« določil:
- »Gospodarski subjekt mora predložiti dokazilo, da je v zadnjih treh (3) letih pred oddajo tega javnega naročila uspešno izvedel storitev prevoza osnovnošolskih otrok v trajanju najmanj enega šolskega leta.«

Iz vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika izhaja, da je kot referenčni posel priglasil referenčno delo prevoza otrok za Prostovoljno gasilsko društvo Padež, 1/2018, za relacije po Sloveniji v obdobju od 1. 1. 2018 za nedoločen čas, za katerega je predložil tudi referenčno potrdilo. Iz referenčnega potrdila izhaja, da izbrani ponudnik že več let izvaja prevoze za potrebe gasilskega društva, in sicer otrok in mladine, ki se udeležujejo gasilskih tekmovanj med društvi.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz citiranega referenčnega pogoja izhaja, da je naročnik za presojo ustreznosti priglašenih referenčnih del določil vsebinski kriterij, in sicer »storitev prevoza osnovnošolskih otrok«, kar skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in vzorcem pogodbe obsega redne dnevne prevoze šolskih otrok v Občini Zagorje ob Savi vse dni pouka v skladu s šolskim koledarjem. Določil pa je tudi časovni kriterij, ki ga je vezal na šolsko leto. Kljub temu, da naročnik v referenčnem pogoju ni izrecno navedel, da mora biti prevoz opravljen za osnovno šolo, kot končnega uporabnika, da se mora nanašati na prevoz do osnovne šole in nazaj ali da mora iti za redne prevoze, je ob upoštevanju dikcije, konteksta in namena referenčnega pogoja mogoče povsem jasno ugotoviti, da se obravnavana zahteva »storitve prevoza osnovnošolskih otrok« nanaša predvsem na redno organizirane dnevne prevoze osnovnošolskih otrok v določenem šolskem letu po točno določenem organiziranem voznem redu, kar je tudi predmet predmetnega javnega naročila. Kot je Državna revizijska komisija že pojasnila, je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je v preteklosti primerljiva dela že uspešno opravil, zaradi česar je razumljivo, da se morajo tudi referenčna dela nanašati na istovrstna oz. primerljiva dela, tako po vsebinski kot tudi časovni komponenti, in katerih izvedba se pričakuje od izvajalca predmetnega javnega naročila (v konkretnem primeru torej reden prevoz osnovnošolskih otrok). Le na ta način je namreč mogoče ugotavljati, ali bo tudi razpisana dela (prevoz osnovnošolskih otrok glede na šolsko leto, šolski koledar in urnik) izvedel uspešno. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da referenčni posel občasnega brezplačnega prevoza tekmovalcev gasilskega društva, četudi gre za osnovnošolske otroke, predvsem zaradi drugačne organiziranosti, nestalnih voznih redov in nerednih prevozov, ne more predstavljati primerljivega posla predmetnemu javnemu naročilu, v okviru katerega bo moral izvajalec vsak delovni dan voziti otroke iz točno določenih destinacij in ob točno določenih urah. Posel rednega prevoza osnovnošolskih otrok in posel občasnega volonterskega prevoza otrok in mladine po vsebini in zahtevnosti nista primerljiva, zaradi česar naročnik ni imel podlage za zaključek, da je referenčni posel izbranega ponudnika (ki se nanaša na občasne prevoze otrok in mladine na gasilska tekmovanja) v konkretnem primeru primerljiv predmetnemu javnemu naročilu in z vidika presojanja reference ustrezen.

Slediti gre sicer naročniku, da mora pri določanju pogojev za priznanje sposobnosti ravnati pregledno, nejasnih določb pa ni mogoče razlagati ponudnikom v škodo, vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da se določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila primarno razlaga tako, kot se glasijo, šele v primeru, če so te nejasne, pa se lahko razlagajo v korist ponudnikov. Kot nejasne določbe je mogoče obravnavati le tiste določbe, ki glede na besedilo ali kontekst, v katerem so izoblikovane, objektivno gledano omogočajo več različnih razlag. Če so zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila jasne, ne morejo biti predmet razlage (in claris non fit interpretatio). Morebitna nejasnost, ki izvira izključno iz subjektivnega dojemanja ponudnika ali naročnika, zato ne more biti relevantna. Državna revizijska komisija je v konkretnem primeru z vpogledom v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ugotovila, da je naročnik povsem jasno in nedvoumno določil zahtevo glede referenčnega pogoja, pri čemer dikcija pogoja glede na besedilo in kontekst ne dopušča razlage, da je ustrezen kakršen koli referenčni posel, ki je obsegal kakršnokoli (tudi občasno oziroma volontersko) prevažanje šoloobveznih otrok v zahtevanem časovnem okvirju. Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni mogoče slediti navedbam naročnika, da je dikcija referenčnega pogoja omogočala razlago, skladno s katero je ustrezna vsaka referenca, ki se nanaša na prevoz osnovnošolskih otrok, ne glede na relacijo in ne glede na naročnika posla. Navedeno razumevanje bi lahko predstavljalo le subjektivno razlago, ki pa iz dikcije in konteksta obravnavanega referenčnega pogoja ne izhaja. Takšno ravnanje bi pomenilo tudi dajanje širše in drugačne vsebine, kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kar bi pomenilo kršitev načela transparentnosti po 6. členu ZJN-3 in kršitev drugega odstavka 67. člena ZJN-3, v skladu s katerim naročnik po poteku roka za prejem ponudb ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni imel podlage za priznanje ustreznosti referenčnega posla izbranega ponudnika.

Vlagatelj nadalje zatrjuje, da izbrani ponudnik v času izvajanja priglašenega referenčnega dela ni imel licence za prevoze; da je naročnik v okviru Merila 1 točkoval predloženi dogovor izbranega ponudnika, čeprav le ta ni ustrezen; prav tako zatrjuje, da izbrani ponudnik nima ustreznega voznega parka oziroma ne razpolaga z vozilom na električni pogon; da ponudbeni predračun izbranega ponudnika ni ustrezen, saj je predložen v Word dokumentu in ne v Excel tabeli, ki je bila del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, datiran pa je na 18. 1. 2021, ko predmetno javno naročilo še niti ni bilo objavljeno. Ker je že ugotovitev o neizpolnjevanju referenčnega pogoja izbranega ponudnika narekovala razveljavitev odločitve in ugoditev vlagateljevemu pravovarstvenemu predlogu, navedenih preostalih očitkov Državna revizijska komisija vsebinsko ni obravnavala, saj njihova obravnava ne bi mogla v ničemer vplivati na presojo že ugotovljene kršitve in na položaj vlagatelja v predmetnem postopku ter na (drugačno) odločitev Državne revizijske komisije.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelju uspelo izkazati, da je naročnik kršil določbe ZJN-3 in določila lastne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila s tem, ko je za ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je dopustna. V posledici navedenega je Državna revizijska komisija na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 430-33/2021 z dne 10. 12. 2021, v delu, ki se nanaša na sklop 2.

Državna revizijska komisija naročnika, z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (niti v poznejših vlogah) ni zahteval povračila stroškov postopka pravnega varstva. Naročnik je v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo odločil o stroških, in sicer je povračilo le-teh zavrnil.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da lahko vlagatelj skladno s petim odstavkom 70. člena ZPVPJN povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, zahteva v petih delovnih dneh od vložitve zahtevka za revizijo, povrnitev potrebnih stroškov, nastalih v revizijskem postopku, do odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, povrnitev stroškov, nastalih v pritožbenem postopku, pa do odločitve Državne revizijske komisije o pritožbi. Vlagatelj mora v svoji zahtevi za povračilo stroškov opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo. Ker vlagatelj povrnitve stroškov pravnega varstva v navedenih rokih ni zahteval, Državna revizijska komisija o povrnitvi oziroma povračilu le teh ni odločala.

Pravni pouk: Zoper to odločitev je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.


V Ljubljani, 28. 1. 2022


Predsednik senata:
Andraž Žvan, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti (na portalu eRevizija):
- naročnik,
- vlagatelj, po pooblaščencu,
- izbrani ponudnik,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran