Na vsebino
EN

018-194/2021 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-194/2021-6
Datum sprejema: 12. 1. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika kot predsednika senata ter Marka Medveda in Sama Červeka kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »A-78/21; PZI ureditve izven nivojskega križanja regionalne ceste R3-711/9006 Fram Rače z železniško progo št. 30 Zidani Most Šentilj v Račah« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba LINEAL biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o., Jezdarska ulica 3, Maribor, ki jo zastopa Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d. o. o., Ajdovščina 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 12. 1. 2021

odločila:


1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem naročilu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 2. 4. 2021 pod številko objave JN002046/2021-B01 in dne 6. 4. 2021 v Uradnem listu EU pod št. objave 2021/S 066-171595 (s popravkoma pod št. objave JN002046/2021-K01 z dne 27. 4. 2021 oz. 2021/S 082-212438 z dne 28. 4. 2021 in pod št. objave JN002046/2021-K02 z dne 6. 5. 2021 oz. 2021/S 089-230975 z dne 7. 5. 2021).

Naročnik je dne 2. 9. 2021 sprejel »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 43001-139/2021/21 412, s katero je javno naročilo oddal ponudniku PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 84, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), ki je oddal ponudbo v konzorciju skupaj s partnerjema MEGALIT inženirski biro, d.o.o., Zgornje Poljčane, Na Boč 25, Poljčane in VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o., Glavni trg 19C, Maribor (v nadaljevanju: VGB Maribor d.o.o.). Dne 13. 9. 2021 je naročnik sprejel »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 43001-139/2021/18, s katero je na podlagi prejetega vlagateljevega poziva k odpravi nezakonitosti z dne 10. 9. 2021 razveljavil prvotno odločitev in postopek javnega naročila vrnil v fazo ponovnega pregleda in ocenjevanja ponudb. Dne 23. 11. 2021 je naročnik sprejel »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 43001-139/2021/ 21 412 (v nadaljevanju: odločitev), s katero je javno naročilo tudi po ponovnem pregledu oddal izbranemu ponudniku, vlagateljevo ponudbo pa zavrnil iz razloga, ker naj bi bila manj ugodna od ponudbe izbranega ponudnika. V obrazložitvi navaja, da je izbrani ponudnik navedel pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva za izdelavo načrta odvodnjavanja podvoza A. V., ki izpolnjuje zahteve iz točke 3.2.3.6 [pooblaščeni inženir s področja gradbeništva za izdelavo načrta odvodnjavanja podvoza, zaposlen pri gospodarskem subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi)] in iz alineje e) točke 3.2. 3.7 Navodil za pripravo ponudbe [da mora referenčni posel, ki ga je izvedel neposredno sam, izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) in tovrstna dela sam neposredno izvesti pri predmetnem naročilu]. Poleg tega naročnik še pojasni, da »neposredno sam« pomeni, da ima gospodarski subjekt pri sebi zaposlen potreben kader za izvedbo in zagotovljene tehnične zmogljivosti. Ponudnik, kot navaja naročnik, je v ponudbi priložil popis del, iz katerega izhaja, da bo PZI načrt ureditve odvodnjavanja podvoza izvedel partner VGB Maribor d.o.o., ki je izkazal referenco na ustrezen način. Naročnik pojasnjuje, da v razpisni dokumentaciji ni podal zahteve, da mora biti pooblaščeni inženir iz točke 3.2.3.6 Navodil zaposlen pri tistem subjektu, ki bo izkazal izpolnjevanje referenčne zahteve oziroma prispeval referenco.

Zoper Odločitev je vlagatelj dne 29. 11. 2021 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga, da naročnik razveljavi odločitev z dne 23. 11. 2021, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva. Navaja, da je izpodbijana odločitev naročnika nezakonita, saj je ponudba izbranega ponudba nedopustna, ker ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje in tako ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija) in bi posledično izbrani ponudnik moral biti izločen, javno naročilo pa oddano vlagatelju, ki je oddal dopustno ponudbo. Pojasnjuje, da iz referenčnega pogoja na način, kot ga je oblikoval naročnik, izhaja jasna in nedvoumna zahteva, da mora referenčni posel označen pod alinejo e) izkazati ponudnik sam in ne z referencami morebitnih podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe pa katerikoli izmed partnerjev (pri čemer bo moral subjekt v konkretnem javnem naročilu tovrstna dela neposredno sam tudi izvesti). Vlagatelj pojasnjuje, da gre naročnikovo definicijo termina »neposredno sam« razumeti na način, da mora imeti subjekt, ki bo prispeval referenco in bo istovrstna dela pri predmetnem naročilu tudi prevzel v izvedbo, hkrati tudi zaposlen lasten kader, tj. pooblaščenega inženirja za izdelavo načrta odvodnjavanja podvoza. Vlagatelj glede na navedeno zaključi, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna, saj je na mesto pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva imenoval osebo, ki pri njem ni zaposlena, temveč je zaposlena pri njegovem partnerju, ki pa tovrstnih del pri predmetnem naročilu ne bo izvajal in zanje tudi ni izkazal reference. Vlagatelj še dodatno izpostavi pomislek v zvezi s partnerjem VGB Maribor d.o.o., ki je v izvedbo prevzel predmetna dela, da teh ne bo sposoben izvesti, saj ne razpolaga z lastnim kadrom. Vlagatelj prav tako odločno zavrača naročnikovo interpretacijo pojma »neposredno sam« v alineji e) točke 3.2.3.7., da se ta nanaša na katerikoli gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi in ne na tisti subjekt, ki je prispeval referenco. Vlagatelj zaključi, da izbrani ponudnik ni uspel izkazati, da bo zadevna dela (projektiranje odvodnjavanja) izvedel skladno z zahtevami naročnika in je zato njegova ponudba nedopustna. Vlagatelj na koncu še dodatno pojasni, da vsakršno širjenje vsebine zahtev naročnika iz predmetnih točk razpisne dokumentacije pomeni nezakonit poseg v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in s tem kršitev drugega odstavka 67. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3), načela transparentnosti in enake obravnave ponudnikov.

Vlagatelj glede nezakonitosti naročnikove odločitve, poleg že očitane kršitve ZJN-3 in razpisne dokumentacije, očita še nezakonitost v delu kršitve področne zakonodaje, in sicer 5. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/2017 s sprem.; v nadaljevanju ZAID) in 12. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/2017 s sprem.; v nadaljevanju GZ) – v podkrepitev navedenega je vlagatelj priložil še mnenje Ministrstva za okolje in prostor in Inženirske Zbornice Slovenije. Nadalje vlagatelj pojasnjuje, da ni v skladu s kogentnimi določbami navedenih predpisov, da bi bil na projektu kot projektant (izdelovalec načrtov) podpisan projektant X (npr. VGB MARIBOR d.o.o.) kot pooblaščeni inženir pa oseba, ki je zaposlena pri projektantu Y (kot npr. v konkretnem primeru A. V., zaposlen pri družbi PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 84, Maribor), kot je to navedel izbrani ponudnik.

Naročnik je v skladu s prvim odstavkom 27. člena ZPVPJN izbranemu ponudniku posredoval kopijo zahtevka za revizijo in prejel njegovo izjasnitev z dne 9. 12. 2021. Izbrani ponudnik v celoti sledi naročnikovemu zatrjevanju v obrazložitvi izpodbijane odločitve, povrnitve stroškov postopka pravnega varstva pa ni zahteval.

Naročnik je z dokumentom »Sklep«, št. 43001-139/2021/, posredovanim prek portala eRevizija dne 17. 12. 2021 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov. Zatrjuje, da je izbrani ponudnik sporni zahtevi iz točke 3.2.3.6 in alineje e) točke 3.2.3.7 izpolnil. Nadalje pojasni, da vlagatelj napačno tolmači pogoje za sodelovanje, in sicer termin »neposredno sam«, saj naročnik v alineji e) točke 3.2.3.7 Navodil ni nikjer zahteval, da mora biti pooblaščeni inženir za izdelavo načrta odvodnjavanja podvoza zaposlen pri tistem gospodarskem subjektu, ki izkazuje referenco iz alineje e) točke 3.2.3.7 Navodil in bo v izvedbo prevzel dela, za katera je priglasil referenco, kot to zmotno zatrjuje vlagatelj. Naročnik v nadaljevanju še dodatno pojasni, da če bi bila zahteva naročnika taka, kot jo želi prikazati vlagatelj, bi jo sam tudi na tak način zapisal. Naročnik vlagateljeve očitke glede naročnikove domnevne kršitve področne zakonodaje (5. člena ZAID in 12. člena GZ) v celoti zavrača in še dodatno pojasni, da razpisna dokumentacija kot pogoja za sodelovanje ni določala vsebine omenjenih dveh členov in da se predmetna člena, kot tudi oba priložena mnenja Ministrstva za okolje in prostor in Inženirske zbornice Slovenije, nanašata na fazo izvedbe predmetnega javnega naročila, zato v zvezi z navedenim naročniku ni mogoče očitati nobene kršitve.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 17. 12. 2021 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 22. 12. 2021 opredelil do naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, v kateri prereka njegovo odločitev ter vztraja pri očitkih iz zahtevka za revizijo in jih še dodatno utemeljuje. Izpostavlja, da je pogoja, ki jih je naročnik določil v točki 3.2.3.6 in v alineji e) točke 3.2.3.7 treba šteti za med seboj povezana, saj če želi gospodarski subjekt VGB Maribor d.o.o. v izvajanje prevzeti izdelavo projektiranja črpališča odvodnje padavinskih vod, mora po veljavni zakonodaji imeti pooblaščenega inženirja. Iz navedenega razloga, kot navaja, je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, saj ni uspel izkazati izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, določenih v razpisni dokumentaciji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo preverila, ali je vložen pravočasno in pri naročniku; ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN; ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN; ali obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ali je dopusten. Ker je ugotovila, da so izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, je zahtevek za revizijo na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPVPJN sprejela v obravnavo.

Med vlagateljem in naročnikom je spor v tem, ali je naročnik ravnal v skladu z ZJN-3 in razpisno dokumentacijo, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil kot dopustno ter mu oddal javno naročilo.

Revizijske navedbe vlagatelja je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, skladno s katero je dopustna tista ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. Skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, po tem, ko preveri da so izpolnjeni naslednji pogoji: (a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in (b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so ta bila določena.

Naročnik lahko gospodarskim subjektom kot zahtevo za sodelovanje naloži pogoje, ki so določeni v 76. členu ZJN-3. V skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost. Glede tehnične in strokovne sposobnosti deseti odstavek 76. člena ZJN-3 med drugim določa, da lahko naročnik zapiše zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.

Iz navedb vlagatelja in naročnika izhaja, da si zahtevi iz točke 3.2.3.6 in točke 3.2.3.7 (alineje e) razlagata različno – vlagatelj namreč zatrjuje, da izbrani ponudnik, ki v izvedbo prevzema izdelavo projektne dokumentacije, v ponudbi ni priglasil (svojega) pooblaščenega inženirja. Vlagatelj pomanjkljivost v ponudbi izbranega ponudnika res zatrjuje skozi točki 3.2.3.6, ki določa kadrovske zahteve za ponudnika in alinejo e) točke 3.2.3.7, ki določa zahteve glede referenc ponudnika, da sta med seboj povezani in je druga zgolj konkretizacija prve, da mora pooblaščeni inženir s področja gradbeništva (iz točke 3.2.3.6), biti zaposlen pri tistem gospodarskem subjektu, ki prispeva referenco in prevzema v izvedbo ta ista dela, kar izhaja iz besede »neposredno sam« določene v alineji e) točke 3.2.3.7, naročnik pa temu nasprotuje in zatrjuje, da je iz razpisne dokumentacije jasno izhajalo, da predmetni zahtevi nista povezani, kar pomeni, da ni obstajala naročnikova zahteva, da mora biti pooblaščeni inženir zaposlen pri tistem gospodarskem subjektu, ki bo hkrati tudi v izvedbo prevzel navedena dela. Državna revizijska komisija v posledici navedenega ugotavlja, da vlagatelj po vsebini zatrjuje, da izbrani ponudnik, ki prevzema v izvedbo izdelavo projektne dokumentacije za predmetno naročilo, s tem ko sam ni priglasil svojega pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva, ni izpolnil pogoja za sodelovanje iz alineje e) točke 3.2.3.7.

Dalje Državna revizijska komisija pojasnjuje, da je v zvezi z razlago postavljenih zahtev že večkrat opozorila na potrebo po preglednem ravnanju naročnika. Načelo transparentnosti (6. člen ZJN-3) med drugim zahteva tudi, da so vsi pogoji in zahteve v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določeni jasno, natančno in nedvoumno oz. tako, da lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako, naročnik pa lahko učinkovito preizkusi, ali ponudbe ponudnikov ustrezajo zahtevam, ki se nanašajo na zadevno javno naročilo (prim. sodbo Sodišča EU št. C-368/10, točka 109). Namen zahteve po vnaprejšnji jasni, natančni in nedvoumni določitvi zahtev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je preprečiti naročnikovo subjektivno oz. arbitrarno ocenjevanje in vrednotenje ponudb ter zagotoviti, da se ponudniki že vnaprej seznanijo z okoliščinami, ki bodo vplivale na oddajo javnega naročila. Le na ta način lahko ponudniki pripravijo dopustno ponudbo, ki jo bo mogoče primerjati s ponudbami drugih ponudnikov.

Državna revizijska komisija je najprej preverila določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ugotovila, da je naročnik v dokumentu »Navodila za pripravo ponudbe« (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) v III. poglavju (»Pogoji in merila za izbor ponudb«) v točkah 3.2.3.6. in v alineji e) 3.2.3.7 (relevantni za obravnavano zadevo) določil:

»3.2.3.6 Za izdelavo načrta odvodnjavanja podvoza mora biti zagotovljen pooblaščeni inženir s področja gradbeništva, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva
 vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir za področje elektrotehnike, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
 zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi
 v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot pooblaščeni inženir izdelal vsaj:

- en načrt na nivoju DGD (PGD po ZGO-1) ali PZI s področja projektiranja črpališča odvodnje padavinskih vod, ki je vseboval ureditev črpališča meteornih vod s kapaciteto minimalno 100 l/s.

dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: pooblaščeni inženir za načrt odvodnjavanja podvoza s področja gradbeništva), navedeni skladno s predlogo in ESPD ponudnika oziroma sodelujočega gospodarskega subjekta, ki osebo zagotavlja.
opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o ustrezni strokovni izobrazbi, vpisu v imenik poklicne zbornice in referencah.
Več izdelanih načrtov pri istem projektu šteje le kot eno referenčno delo (točkovanje pri merilih).
DGD (PGD po ZGO-1) ali PZI za isti projekt štejejo le kot eno referenčno delo (točkovanje pri merilih).
Za zahtevanega strokovnjaka, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.

3.2.3.7 Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle iz zadnjih desetih let pred rokom za oddajo ponudb:
a) DGD (PGD po ZGO-1) in/ali PZI ali IZN projekt ceste širine vozišča vsaj 5,00 m, v sklopu katerega je bila predvidena novogradnja objekta (podvoz) na izven nivojskem križanju državne/lokalne ceste z železnico,
b) DGD (PGD po ZGO-1) in/ali PZI načrt ceste, v sklopu katerega je bila predvidena novogradnja ali rekonstrukcija državne ali lokalne ceste dolžine vsaj 300 m in širine vsaj 5,50 metrov,
c) DGD (PGD po ZGO-1) ali PZI ali IZN načrt gradbenih konstrukcij novogradnje objekta (podvoza) na izven nivojskem križanju državne/lokalne ceste z državno/lokalno cesto ali z železnico z voziščem ceste v širini vsaj 6,00 m,
d) DGD (PGD po ZGO-1) ali PZI ali IZN načrt s področja projektiranja železniške infrastrukture, ki je vseboval ureditev signalno varnostnih (SV) naprav na zavarovanem železniškem prehodu,
e) DGD (PGD po ZGO-1) ali PZI en načrt na nivoju DGD (PGD po ZGO-1) ali PZI s področja projektiranja črpališča odvodnje padavinskih vod, ki je vseboval ureditev črpališča meteornih vod s kapaciteto minimalno 100 l/s.
dokazilo: Referenca gospodarskega subjekta, vsebinsko skladna s predlogo in ESPD ponudnika oziroma sodelujočega gospodarskega subjekta.
opombe: Zahtevane reference, ločene po točkah (a, b, c, d, e) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (projektov) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla.
Referenčni posel iz točke a, ki ga je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov (podizvajalcev) mora izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).
Referenčni posel iz točke b, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) in tovrstna dela sam neposredno izvesti tudi pri predmetnem naročilu.
Referenčni posel iz točk c in d, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti.
Referenčni posel iz točke e, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) in tovrstna dela sam neposredno izvesti tudi pri predmetnem naročilu.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, končni obračun, potrdilo o izplačilu, izvajalsko zasedbo, ...) o uspešni izvedbi referenčnega posla. Neposredno sam pomeni, da ima gospodarski subjekt pri sebi zaposlen potreben kader za izvedbo in zagotovljene tehnične zmogljivosti.«

Iz citiranih zahtev je razvidno, da so morali gospodarski subjekti z referencami izkazati pet različnih referenčnih del (znanj), tista dela, ki jih z referencami izkazujejo, pa so morali v predmetnem javnem naročilu tudi prevzeti in jih kasneje neposredno sami izvesti z zaposlenim kadrom in zagotovljenimi tehničnimi zmogljivostmi. Zahteva po izvedbi del z zaposlenim kadrom se tako nanaša (le) na prevzeta dela, ki so istovrstna delom iz referenčnih zahtev (izdelava projektne dokumentacije), ne pa tudi na delo pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva, zaradi česar vlagatelju v zatrjevanju, da mora izbrani ponudnik, glede na vrsto del, ki jih v ponudbi prevzema, v konkretnem primeru priglasiti (še) svojega pooblaščenega inženirja, ni mogoče slediti. Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v objave pri predmetnem javnem naročilu na Portalu javnih naročil in ugotovila, da naročnik v okviru pojasnil ali odgovorov na vprašanja ni podal (morebitne širše ali drugačne) razlage te zahteve.
Tudi navedba vlagatelja, da je moral vsak gospodarski subjekt, ki prevzema v izvedbo izdelavo projektne dokumentacije, priglasiti svojega (pri njem zaposlenega) pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva, ki jo (izdelava projektne dokumentacije) izvaja tudi v skladu s 5. členom ZAID in 12. členom GZ, v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila nima podlage. Naročnik namreč ni določil, da mora pooblaščeni inženir izpolnjevati pogoje, kot jih določata področna zakona ZAID in GZ, v zvezi z zaposlitvijo pooblaščenega inženirja pa je v točki 3.2.3.6 izrecno dopustil, da je pooblaščeni inženir lahko zaposlen pri katerem koli gospodarskem subjektu, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner), kot tudi pri podizvajalcu.
Državna revizijska komisija na tem mestu ugotavlja, da vztrajno zatrjevanje vlagatelja o povezavi med točkama 3.2.3.6 in (alineji e) 3.2.3.7 (alineja e) razpisne dokumentacije, oziroma, da druga predstavlja zgolj konkretizacijo prve, nima nikakršne podlage v razpisni dokumentaciji, saj iz točke 3.2.3.6, kot že zgoraj omenjeno izhaja, da je naročnik kot eno izmed možnosti predvidel zaposlitev pooblaščenega inženirja pri ponudnikovem podizvajalcu, pri čemer pa v konkretnem primeru niti ni mogoče, da bi ta ista oseba, če bi bila dejansko zaposlena pri podizvajalcu ponudnika, izvedbo projektne dokumentacije tudi prevzela, saj točka 3.2.3.7, ki določa kateri subjekti morajo izkazati posamezne reference, s terminom »ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekt«, podizvajalca niti ne predvideva . Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da iz naročnikove kadrovske in referenčne zahteve, ne izhaja da bi pooblaščeni inženir moral biti zaposlen pri tistem gospodarskem subjektu, ki hkrati izkazuje referenco in bo v izvedbo prevzel dela, za katera tudi daje referenco, kot tudi, da se termin »neposredno sam« iz alineje e) točke 3.2.3.7, ne nanaša na konkretno osebo pooblaščenega inženirja, temveč na katerikoli gospodarski subjekt, ki bo v izvedbo prevzel dela pri predmetnem javnem naročilu.

V kolikor vlagatelj s sklicevanjem na določbe GZ in ZAID zatrjuje, da naročnik zahteve glede pooblaščenega inženirja (točka 3.2.3.6) in referenčne zahteve v e) alineji 3.2.3.7 točke ni ustrezno določil, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj s temi navedbami v fazi postopka, tj. po izdaji odločitve o oddaji naročila, prepozen (prim. tretji odstavek 25. člena ZPVPJN). Vsebinska presoja revizijskih navedb, ki se nanašajo na vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, zato ni več mogoča.

Ker med vlagateljem in naročnikom ni sporno, o tem pa se je z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika prepričala tudi Državna revizijska komisija, da je priglašeni pooblaščeni inženir s področja gradbeništva, oseba A. V., zaposlen pri partnerju izbranega ponudnika, družbi PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 84, Maribor (prim. obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih za osebo A. V. iz ponudbe izbranega ponudnika), kar je bilo v konkretni zadevi glede na točko 3.2.3.6 izrecno dopuščeno, priglasitve pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva s strani posameznega gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi, pa naročnik ni pogojeval s prevzemom v izvedbo izdelave projektne dokumentacije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati ravnanja v nasprotju z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3, ko je v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da izpolnjuje zahteve in pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jo označil za dopustno.

Glede na ugotovljeno, Državna revizijska komisija kot brezpredmetne zavrača vlagateljeve navedbe, da naročnik v zvezi s pojasnilom izbranega ponudnika na njegov poziv z dne 5. 8. 2021 glede domnevnega neskladja med priglašenim kadrom in tistim, ki je dela dejansko prevzel v izvedbo, ni v zadostni meri pojasnil, zakaj je pojasnilo izbranega ponudnika štel za ustrezno, kot tudi, da se do navedenega (domnevnega neskladja) v odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik sploh ni opredelil. Državna revizijska komisija ugotavlja, da se je, ob zatrjevanju, da v točki 3.2.3.6 ni bila zahtevana priglasitev pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva, ter da je bilo v točki 3.2.3.6 dopuščeno, da je pooblaščeni inženir lahko zaposlen pri partnerju, naročnik do navedenega konkretizirano opredelil v odločitvi o zahtevku za revizijo (utemeljenost naročnikovih navedb pa je ugotovila tudi Državna revizijska komisija) in tako izpolnil svojo zakonsko dolžnost, in sicer, da argumentirano odgovori na zahtevek za revizijo, vložen zoper njegovo odločitev o oddaji naročila, ter ob tem navede dejstva in zanje tudi predloži dokaze.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel. Ker je povrnitev stroškov odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, njegovo zahtevo za povrnitev stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Pravni pouk: Zoper to odločitev je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.


V Ljubljani, dne 12. 1. 2021
Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisije


Vročiti (prek portala eRevizija):
- vlagatelj po pooblaščencu,
- naročnik,
- izbrani ponudnik,
- RS, MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran