Na vsebino
EN

018-171/2021 Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

Številka: 018-171/2021-4
Datum sprejema: 22. 11. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu dr. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Sama Červeka in Marka Medveda, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup in dobava oblačil za potrebe prosilcev za mednarodno zaščito«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 11. 2021

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-77/2021/26 z dne 5. 10. 2021.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 2.447,27 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 26. 8. 2021, pod št. objave JN005827/2021-W01. Naročnik izvaja postopek oddaje naročila male vrednosti »Nakup in dobava oblačil za potrebe prosilcev za mednarodno zaščito«.

Z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-77/2021/26 z dne 5. 10. 2021 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila) je naročnik predmetno javno naročilo, upoštevaje merilo za izbor ponudb (ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje skupne vrednosti z DDV) oddal ponudniku LONGIS, družba za posredništvo in storitve, d.o.o., Ogljenšak 27, Zgornja Polskava (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve navedenega dokumenta izhaja, da se je ponudba vlagatelja uvrstila na drugo mesto in da naročnik dopustnosti njegove ponudbe ni presojal.

Zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila je vlagatelj dne 12. 10. 2021 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila in zahteva povrnitev stroškov pravnega varstva. Navaja, da je predmetna odločitev o oddaji naročila nezakonita, saj predložena vzorca pod postavko 6. »Zimska bunda za odrasle« (v nadaljevanju: zimska bunda) in 7. »Moške spodnje hlače« (v nadaljevanju: moške spodnje hlače) dokumenta »Predračun« ne ustrezata zahtevanim značilnostim, določenim v tehničnih specifikacijah in posledično ponudba izbranega ponudnika ni skladna z naročnikovimi zahtevami in bi jo zato moral zavrniti kot nedopustno, predmetno javno naročilo pa oddati njemu. Glede videza zimske bunde vlagatelj opozarja, da predloženi vzorec ni zimska bunda, temveč tanka prehodna jakna, ki ni primerna za zimske razmere. Glede same surovinske sestave pojasnjuje, da je naročnik zahteval vsaj 80 % poliestra, izbrani ponudnik pa je predložil vzorec, pri katerem je zunanja plast (»shell«) iz 100% poliamida. Navedeno je, kot meni vlagatelj, v nasprotju z zahtevo naročnika, saj zunanja plast nima in ne more imeti ustrezne surovinske sestave, zahtevani material poliester in poliamid pa sta dva različna tipa vlaken.

V zvezi z lastnostmi drugega predloženega vzorca (moških spodnjih hlač) vlagatelj navaja, da je bila vsebina naročnikove zahteve, da so spodnje hlače tipa bokser v beli barvi, izbrani ponudnik pa je predložil vzorec navedenega modela spodnjih hlač v kombinaciji rdeče, temno modre in bele barve. Vlagatelj izpostavi tudi dejstvo, da iz načina zašitja etikete s podatki o surovinski sestavi in vzdrževanjem (ni namreč prišita v celoti) izhaja, da je etiketa zelo verjetno prešita iz drugega artikla, kar posledično vzbuja močan dvom v navedeno surovinsko sestavo predloženega vzorca.

Izbrani ponudnik v vlogi »Pojasnila na ugotovitve vlagatelja« (v nadaljevanju: Izjasnitev), vloženi dne 18. 10. 2021, s katero se je opredelil do navedb vlagatelja, katere v celoti zavrača in hkrati pojasnjuje, da proizvajalec vzorec predložene bunde uvršča v zimsko kolekcijo, kot to izhaja iz kataloga in da je narejena po sistemu »Lightweight«, kar pomeni, da kljub nižji teži (g/m2) omogoča dobro funkcionalno in toplotno zaščito. Nadalje navaja, da naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija), v resnici ni zahteval izpolnjevanja standarda (kot npr. EN342), ki določa stopnjo zaščite toplotne izolacije. Izbrani ponudnik glede vlagateljevega očitka v zvezi z neizpolnjevanjem zahtevane surovinske sestave vzorca zimske bunde pojasnjuje, da je upošteval naročnikovo zahtevo po »vsaj 80 % poliestra«. Navaja, da je ponudil zimsko bundo, katere surovinska sestava vrhnjega sloja je iz 100 % poliamida, podloga pa iz 100 % poliestra, kar glede na delež sestave oblačil v g/m2 (ker naročnik svoje zahteve po količini poliestra v zimskem vrhnjem oblačilu ni opredelil v g/m2) v celoti ustreza naročnikovi zahtevi. Izbrani ponudnik zaključi s prednostjo ponujene kombinacije dveh različnih materialov v vzorcu za nošnjo v zimskih razmerah, saj poliamid v vrhnjem sloju učinkovito ščiti uporabnika pred vlago, poliester na notranji strani nudi učinkovito toplotno izolacijo in ohranja dobro zračnost.

V zvezi z drugim vlagateljevim očitkom izbrani ponudnik navaja, da je predložil povsem skladen vzorec modela spodnjih hlač, boksaric, z zahtevanimi značilnostmi, saj da je ponudil model boksaric brief, za katerega je značilna elastika v več barvah, naročnik pa v razpisni dokumentaciji ni izrecno opredelil, da mora biti tudi elastika spodnjih hlač v beli barvi. Nadalje v zvezi z očitkom prešite etikete pojasnjuje, da ni proizvajalec kot tudi ne uvoznik predloženega vzorca moških spodnjih hlač, in zato subjektivnega mnenja vlagatelja ne more upoštevati, kot tudi, da navedeno predstavlja hudo obtožbo in blati njegovo dobro ime. Izbrani ponudnik na koncu z namenom razrešitve dvoma glede surovinske sestave predložene zimske bunde predlaga imenovanje izvedenca kemijske stroke.

Naročnik je z vlogo »odločitev«, vloženi dne 26. 10. 2021 zavrnil zahtevek za revizijo in vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da predložena vzorca izbranega ponudnika v celoti ustrezata naročnikovim zahtevam po značilnostih, opisu in kvaliteti posameznega artikla. Naročnik v zvezi z zahtevano surovinsko sestavo zimske bunde pojasni, da se je njegova zahteva po »vsaj 80% poliestra« nanašala zgolj na odstotek zahtevanega materiala, iz katere ne izhaja prepoved po različni kombinaciji materialov, kot to zmotno tolmači vlagatelj. Nadalje naročnik vztraja pri stališču izbranega ponudnika, da predloženi vzorec glede na delež v gramih ustreza zahtevani surovinski sestavi, kot tudi, da je predloženi vzorec bunde zimska jakna, kar naj bi izhajalo tako iz njenega materiala, kot tudi navedene izjave proizvajalca. Naročnik zaključi, da vlagatelj, ki zatrjuje nasprotno, za to ni predložil nobenega dokaza.

Glede predloženih spodnjih hlač naročnik pojasnjuje, da v celoti ustrezajo zahtevi po beli barvi, saj je v drugi barvi zgolj elastika, ki je hkrati tudi zaščitni znak in okras modela boksaric-brief. V zvezi z očitkom prišite etikete naročnik izpostavi, da domnevno prišite etikete med pregledom vzorca ni opazil, kot tudi, da vlagatelj navedenih zatrjevanj ni podkrepil z nobenim dokazom. Naročnik zaključi in pritrdi izbranemu ponudniku, da etiketa ni prišita in hkrati navede dobavitelja.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 28. 10. 2021 in 2. 11. 2021 skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se do navedb naročnika v »odločitvi« (v nadaljevanju: odločitev) ni opredelil.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, vpogledu v vzorce izdelkov ter po preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je sporno, ali je naročnik ravnal v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) in lastne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ko je ponudbo izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na ustreznost vzorcev ponujenega predmeta (zimske bunde za odrasle in moških spodnjih hlač) z zahtevami, določenimi v tehničnih specifikacijah, ocenil kot skladno in posledično kot dopustno. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo na podlagi vpogleda v predložena vzorca zatrjuje, da izbrani ponudnik ni predložil ustrezne zimske budne, saj gre za tanko prehodno jakno, in da ne ustreza naročnikovi zahtevi glede surovinske sestave »vsaj 80% poliestra«, in da moške spodnje hlače niso zahtevane bele barve.

Navedeno vprašanje je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je ponudba dopustna, kadar ponudnik (med drugim) izpolni pogoje za sodelovanje (76. člen ZJN-3) in kadar ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
‒ ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
‒ ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena. Skladno z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 mora naročnik pred oddajo javnega naročila preveriti obstoj in vsebino podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

Ena od predpostavk dopustne ponudbe je torej tudi njena skladnost z zahtevami naročnika, opredeljenimi v tehničnih specifikacijah. Naročnik opredeli predmet javnega naročila s tehničnimi specifikacijami, ki morajo biti oblikovane ob upoštevanju določb 68. člena ZJN-3. Način in obseg opisa predmeta javnega naročila je odvisen od lastnosti in kompleksnosti samega predmeta. Ker je ponudnik tisti, ki mora v ponudbi dokazati, da ponuja blago z zahtevanimi tehničnimi lastnostmi, mora naročnik v razpisni dokumentaciji določiti tudi način izkazovanja tehnične ustreznosti ponujenega blaga (npr. z opisom tehničnih lastnosti, predložitvijo skic, prospektov, izjav in druge tehnične dokumentacije itd.). Ob tem ZJN-3 v okviru ugotavljanja tehnične sposobnosti ponudnika predvideva, da lahko naročnik v zvezi s proizvodi, ki jih je treba dobaviti, od ponudnikov zahteva tudi predložitev vzorcev, opisov ali fotografij, katerih ustreznost mora biti potrjena, če to zahteva naročnik (točka k osmega odstavka 77. člena ZJN-3).

Predmet javnega naročila je nakup in dobava oblačil za potrebe prosilcev za mednarodno zaščito, pri čemer je iz ponudbenega predračuna razvidno, da naročnik naroča 12 različnih tekstilnih izdelkov za otroke in odrasle (majice, nogavice, pulover, itd.). Naročnik je tehnične specifikacije določil v razpisni dokumentaciji v drugem poglavju »II. Tehnične specifikacije in zahteve naročnika« (v nadaljevanju: Tehnične specifikacije) pod prvo točko »1. Predmet javnega naročila«, kjer je zahteval »da mora blago ustrezati naslednjim značilnostim, kvaliteti in opisu«, pri čemer je v opombi pojasnil, da se lahko znotraj posamezne postavke ponudi različne modele določenega artikla, ki pa morajo ustrezati značilnostim, kvaliteti in opisu posamezne postavke. Kot dokazilo, da ponujena oblačila izpolnjujejo tehnične zahteve, je naročnik pod drugo točko »2. Predložitev vzorca ponujenega blaga« zahteval predložitev vzorcev ponujenega blaga, in sicer »artikle po posamezni postavki in vse modele znotraj posamezne postavke (v primeru, da bo ponudnik ponujal različne modele znotraj posamezne postavke), ki so navedeni v ponudbenem predračunu, razen za točko 12 – ostalo nepredvideno blago. Vzorce ponudnik predloži po pozivu naročnika najpozneje v roku 3 delovnih dni na lokacijo naročnika. Vzorci artiklov morajo ustrezati vsem zahtevam iz dokumentacije, v nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz nadaljnje obravnave.«

Iz predstavljenih določb razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik od ponudnikov zahteval, da izpolnjevanje naročnikovih tehničnih zahtev izkažejo z vzorci ponujenih izdelkov (navedenih v ponudbenem predračunu po posameznih postavkah oz. vse modele znotraj posamezne postavke), ki so jih ponudniki morali predložiti na lokacijo naročnika v roku treh delovnih dni po prejemu naročnikovega poziva na predložitev.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim izpostavlja, da vzorec izdelka »Zimska bunda za odrasle« (št. 6 ponudbenega predračuna) in vzorec izdelka »Moške spodnje hlače« (št. 7 ponudbenega predračuna), ki ju je izbrani ponudnik predložil naročniku, nista skladna z zahtevami razpisne dokumentacije – zimska bunda glede surovinske sestave, moške spodnje hlače pa glede barve.

Naročnik je v Tehničnih specifikacijah za izdelek »Zimska bunda za odrasle« (št. 6 ponudbenega predračuna) med drugim zapisal:
»surovinska sestava vsaj 80% poliester«.

Za izdelek »Moške spodnje hlače« (št. 7 ponudbenega predračuna) je naročnik v Tehničnih specifikacijah med drugim zapisal:
»bele barve«.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik izbranega ponudnika s pozivom z dne 24. 9. 2021 pozval na predložitev vzorcev vseh ponujenih izdelkov. Izbrani ponudnik je v zahtevanem roku predložil vzorce ponujenih izdelkov, kot to izhaja iz »vhodn[ega] dokumenta št. 430-77/2021/20«.

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v vzorce izdelkov ugotavlja, da se v vrečki z etiketo »6 Zimska bunda za odrasle (zimsko vrhnje oblačilo, ki pokriva zgornji del telesa): primerna za moški in ženski spol, različne barve, surovinska sestava vsaj 80 % poliester, različne velikosti: od št. M do št. XL« nahaja vzorec bunde surovinske sestave, razdeljene v dva dela (zgornja plast »shell« iz 100% poliamida in notranja plast »lining« iz 100 % poliestra), v vrečki z etiketo »7 Moške spodnje hlače: bele barve, model-tip: boksarice, surovinska sestava vsaj 80% bombaž, različne velikosti: od št. M do št. XL« pa vzorec moških spodnjih hlač. Glede predloženega vzorca moških spodnjih hlač Državna revizijska komisija že na podlagi vizualnega pregleda ugotavlja, da je elastika iz dveh barv, in sicer temno modre in rdeče barve, preostanek blaga pa je zahtevane bele barve.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ne more slediti navedbam naročnika v odločitvi (oz. povsem enakim navedbam izbranega ponudnika v Izjasnitvi), da je večbarvna elastika zaščitni znak predloženega modela boksar-brief in da predstavlja zgolj okras, kar naj bi pomenilo, da je predloženi vzorec skladen z naročnikovo zahtevo po moških spodnjih hlačah bele barve. Elastika je namreč del spodnjih hlač, iz naročnikove zahteve v razpisni dokumentaciji pa, kot ugotavlja Državna revizijska komisija, jasno izhaja, da se je zahtevana značilnost po beli barvi nanašala na celoten artikel moških spodnjih hlač in posledično ni mogoče slediti zatrjevanju izbranega ponudnika, da naročnik v tehničnih specifikacijah ni posebej izpostavil dejstva, da mora biti tudi elastika spodnjih hlač v beli barvi. Glede na navedeno naročnik ni imel podlage, da je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in posledično kot dopustno. Državna revizijska komisija na tem mestu še dodaja, da vlagateljeve revizijske navedbe, povezane s predmetnim očitkom glede domnevno prišite etikete na predloženem vzorcu spodnjih hlač, ki naj ne bi odražala njegove dejanske surovinske sestave, ni vsebinsko obravnavala, saj njihova obravnava v ničemer ne bi mogla več vplivati na ugotovitev o nedopustnosti ponudbe izbranega ponudnika.

V izogib morebitnim nadaljnjim sporom Državna revizijska komisija še pojasnjuje, da je ponudnik tisti, ki je dolžan zagotoviti skrbno pripravljeno ponudbo. Natančnost in skrbnost pri pripravi ponudbene dokumentacije ter njena skladnost z vsemi naročnikovimi zahtevami je v postopku oddaje javnega naročila temeljni interes in dolžnost, ki zavezuje vsakega (razumno obveščenega in povprečno skrbnega) ponudnika. Če ponudnik pri pripravi ponudbe ne ravna s potrebno skrbnostjo, mora sam nositi morebitne posledice, če ponudba ni pripravljena skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Še toliko bolj velja nameniti posebno skrbnost za tisti del ponudbene dokumentacije, v kateri ponudnik predstavi predmet ponudbe, ki je eden izmed najpomembnejših delov ponudbe in ponudnika brezpogojno zavezuje.

V posledici vsega navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj v omenjenem delu zahtevka za revizijo uspel izkazati, da vzorec artikla moških spodnjih hlač v delu naročnikove zahteve po beli barvi ni skladen s tehničnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. Gre torej za pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika v delu tehničnih specifikacij ponujenega predmeta, ki v skladu s šestim odstavkom (druga alineja) 89. člena ZJN-3, ni odpravljiva. Državna revizijska komisija glede na zgoraj navedeno ni vsebinsko obravnavala preostalih revizijskih navedb v zvezi z drugim očitkom o (ne)izpolnjevanju tehničnih zahtev glede surovinske sestave »vsaj 80 % poliestra« predloženega vzorca zimske bunde in je posledično zavrnila tudi z njim povezane dokazne predloge. Njihova vsebinska presoja namreč ne bi mogla v ničemer več vplivati na presojo zakonitosti naročnikovega ravnanja pri oceni ponudbe izbranega ponudnika in s tem na odločitev, kot je razvidna iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je štel, da je izbrani ponudnik v delu, ki se nanaša ponujeni vzorec izdelka moške spodnje hlače, predložil dopustno ponudbo, kršil točko a) prvega odstavka 89. člena ZJN-3. Zato je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, razveljavila odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila, kot je razvidna iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-77/2021/26 z dne 5. 10. 2021.

Državna revizijska komisija naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen) na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3. Če se bo naročnik odločil, da bo nadaljeval postopek javnega naročanja s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, mora ponovno presojo ponudbe izbranega ponudnika opraviti skladno z določili predmetne razpisne dokumentacije in določili ZJN-3 ter ob upoštevanju ugotovitev Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v predmetnem postopku pravnega varstva zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku, in sicer v višini plačane takse. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagatelju kot potrebnega priznala priglašeni strošek takse za predrevizijski in revizijski postopek v višini 2.447,27 EUR. Priznane stroške je naročnik vlagatelju dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


PRAVNI POUK: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


V Ljubljani, 22. 11. 2021

Predsednica senata
dr. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti (prek portala eRevizija):
- vlagatelj,
- naročnik,
- izbrani ponudnik,
- RS, MJU.


Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran