Na vsebino
EN

018-169/2021 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-169/2021-6
Datum sprejema: 22. 11. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Marka Medveda, kot predsednika senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Reagenti in potrošni material za preiskave virusnih markerjev (hepatitis A, B in C, HIV in anti-Treponema pallidum) pri pacientih in krvodajalcih« - sklop 2, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Salus, Veletrgovina, d.o.o., Litostrojska cesta 46A, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 11. 2021

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 460-E-DS-610/21 z dne 22. 9. 2021 v delu, ki se nanaša na sklop 2.


2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v znesku 6.360,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 28. 6. 2021, pod št. objave JN004373/2021-B01 in dne 29. 6. 2021 v Uradnem listu EU, pod št. objave 2021/S 123-325330.

Naročnik je dne 22. 9. 2021 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 460-E-DS-610/21, s katero je predmetno javno naročilo v 1. sklopu oddal v izvedbo vlagatelju, v 2. sklopu pa je bilo javno naročilo oddano v izvedbo ponudniku Interexport mednarodna trgovina, d.o.o., Potok pri Komendi 12, Komenda (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je v 2. sklopu prejel tri ponudbe. Iz obrazložitve je razvidno, da je ponudba izbranega ponudnika v 2. sklopu dopustna in ekonomsko ugodnejša od vlagateljeve ponudbe. Drugouvrščena ponudba (Genos d.o.o., Ljubljana) je bila izločena iz postopka oddaje javnega naročila kot nedopustna.

Zoper navedeno odločitev v 2. sklopu je vlagatelj dne 4. 10. 2021 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, naj se izpodbijana odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna iz desetih razlogov. 1.) Ponudba izbranega ponudnika je najprej nedopustna iz razloga, ker v specifikaciji reagentov in potrošnega materiala ni navedel vseh postavk, s čimer ni ravnal v skladu z naročnikovo zahtevo iz 22. točke poglavja 2.3. Vlagatelj navaja, da se pri ponujeni opremi uporabljajo tudi materiali Humidity Packs 5, izbrani ponudnik pa v lastnem obrazcu (Izračun in specifikacija reagentov ter potrošnega in kontrolnega materiala za 7-letno razpisano količino preiskav) teh materialov ni navedel, zato njegova ponudba ni primerljiva z ostalimi ponudbami (vlagatelj se sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-176/2018). 2.) Ponudba izbranega ponudnika je nedopustna tudi iz razloga, ker v nasprotju z naročnikovo zahtevo (Strokovne in tehnične zahteve za sklop 2) ni ponudil dveh notranjih kontrol kljub njihovemu obstoju. Izbrani ponudnik je v ponudbi priložil dokument BioRad Brošura QC, iz katerega je razvidno, katere parametre pokrivajo posamezne kontrole. Izbrani ponudnik ni ponudil dveh notranjih kontrol, in sicer HAV IgM in Anti-HBc IgM, kljub temu, da sta navedeni kontroli razvidni iz brošure. Vlagatelj meni, da ponudba izbranega ponudnika tudi iz navedenega razloga ni primerljiva z ostalimi ponudbami. 3.) Tretji razlog se nanaša na navedbo notranjih kontrol proizvajalca BioRad. Vlagatelj v zvezi s tem opozarja na naročnikovo zahtevo, v skladu s katero morajo biti notranje kontrole pripravljene za uporabo v primernih vsebnikih, ki se vstavijo direktno v analizator brez prelivanja (Strokovne in tehnične zahteve za sklop 2). Navaja, da je izbrani ponudnik predložil tehnično dokumentacijo (BioRad Brošura_QC), kjer je navedeno, da bi Virotrol IV (stopnje 4) lahko bil primeren za opremo, ki jo ponuja izbrani ponudnik, pri čemer opozarja, da na seznamu pri pozitivnih kontrolah (v tabeli pri ponujeni opremi) ta možnost ni označena. Po vlagateljevem mnenju zato obstaja možnost, da ponujena notranja kontrola ni kompatibilna s ponujeno opremo. 4.) Četrti razlog za nedopustnost ponudbe izbranega ponudnika se nanaša na reference. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbi sicer navedel reference, vendar se referenčna oprema v drugih bolnišnicah ne uporablja za enak predmet javnega naročila. Poleg tega oprema v referenčnih bolnišnicah ni bila nameščena in v uporabi zadnja tri leta od objave tega javnega naročila. Le ena referenca se nanaša na opremo, ki je bila nameščena v letu 2018, pa še ta je bila nameščena s kasnejšim datumom od zahtevanega. 5.) Ponudba izbranega ponudnika je nadalje nedopustna tudi zato, ker za vso ponujeno opremo ni predložil zahtevanih CE certifikatov. Ponujena oprema je sestavljena iz 11 delov, izbrani ponudnik pa je predložil le tri CE certifikate. 6.) Vlagatelj nadalje navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi iz razloga, ker se količine in cene iz predračunskega obrazca ter iz lastne specifikacije ne ujemajo. Vlagatelj izpostavlja primer pri preiskavi Hepatitis B anti HBc IgG. Predvideno število preiskav, ki jih bo naročnik potreboval v 7-ih letih je 3.600. Izbrani ponudnik je za te preiskave podal ceno materiala na enoto v višini 5,03026 EUR in skupno vrednostjo 18.108,93 EUR brez DDV. V specifikaciji je za ta reagent (kat. št. 10995449 HBc IgM (aHBcM)-Atellica IM 100 Test) vpisanih 105 paketov za 7-letno obdobje (z navedeno količino paketov se lahko izvede 10.500 testov), cena za en paket v višini 163,80 EUR brez DDV ter skupna vrednost za vse pakete v višini 17.199,00 EUR brez DDV. V specifikaciji za potrošni in kontrolni material so navedene količine in cene. Že zneski reagentov so pri posamezni preiskavi višji od zneskov preiskav, še bolj sporno pa je, da ni nikjer razvidno, koliko in kateri materiali (po količini) so vključeni v posamezno preiskavo (vlagatelj se sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-020/2018). 7.) Ponudba izbranega ponudnika je nadalje nedopustna iz razloga, ker je kljub naročnikovi zahtevi, da mora biti kalibracija daljša od 28 dni, na lastnem obrazcu navedel, da zagotavlja obstoj kalibracije 24 dni. 8.) Osmi razlog, zaradi katerega je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, se nanaša na nepopolno izpolnjen ESPD obrazec, saj izbrani ponudnik na eno vprašanje (Ali gospodarski subjekt sodeluje pri postopku oddaje javnega naročila skupaj z drugimi subjekti?) ni odgovoril. 9.) Naslednja pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika se nanaša na pomanjkljivo specifikacijo opreme in materiala. Izbrani ponudnik namreč v njej za reagente in potrošne materiale ni navedel proizvajalca. Na začetku izjave je napisal naziv proizvajalca opreme, ni pa naročnikovemu navodilu sledil pri navedbi proizvajalca za reagente in potrošni material. 10.) Vlagatelj še navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi zato, ker v njej manjka potrditev zahtev s strani proizvajalca, s čimer je izbrani ponudnik ravnal v nasprotju s zahtevo iz 14. točke poglavja 2.3. Izbrani ponudnik je sicer podal izjave na lastnih obrazcih, vendar pa je predložil tudi »Letter of Confirmation«, s katerim je Siemens Healtchare Diagnostics GmbH iz Avstrije potrdil, da je sam odgovoren za distribucijo s strani treh proizvajalcev ter pooblaščen za trženje, distribucijo, prodajo, sodelovanje na javnih naročilih ter zagotavljanje servisa. Navedeno pa pomeni, da izbrani ponudnik nima ne pooblastila ne potrditve s strani proizvajalcev produktov, ki jih ponuja. Vlagatelj na koncu še očita naročniku, da ni opravil pregleda ponudbe izbranega ponudnika v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3), ravno tako ni opravil popolnega pregleda vseh prejetih ponudb (pregledal je le ponudbo drugouvrščenega ponudnika, ne pa tudi njegove ponudbe), s čimer je naročnik ravnal netransparentno, kršil pa je tudi temeljna načela javnega naročanja.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 11. 10. 2021, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Zavrača vse očitke, ki se nanašajo na nedopustnost njegove ponudbe. 1.) Navaja, da je vlagateljeva Priloga 1 k zahtevku za revizijo označena kot Humanity Pack in ne Humidity Packs, 5. Pojasnjuje, da material Humidity Pack, 5 ni potrošni material in ga zato naročnik ne menjuje sam. Navedeni material se uporablja za vzdrževanje primerne vlažnosti v reagenčnem prostoru, kar je razvidno iz priloženega izseka navodil za uporabo (Priloga 1 - Humidity Packs Izsek OG), kjer je zapisano, da sistem samodejno polni navedene produkte z vodo. Uporabnik pri tem nima nobenega dela in vpliva, prav tako navedenega materiala ni potrebno menjavati s strani uporabnika. Menjava Humidity Pack, 5 materiala se izvaja ob rednih servisih, kar pomeni, da ne gre za potrošni, temveč za servisni material. Dejstvo, da servisni material ni potrošni material, pa potrjuje tudi okoliščina, da sta obe vzdrževanji (redno in izredno) za naročnika brezplačni. 2.) Izbrani ponudnik nadalje navaja, da je neodvisna pozitivna notranja kontrola za HAV IgM ponujena, saj ta parameter pokriva kontrola Virotrol II # 00115B, ki je tudi navedena v spisku potrebnih reagentov in materiala, prav tako je navedena pravilna količina potrebne kontrole, izkazana je cena brez DDV, stopnja DDV in cena z DDV. Da je temu tako, še navaja izbrani ponudnik, izhaja tudi iz dokumenta Virotrol II - ref. 001158B, ki ga prilaga kot dokaz, kjer je v poglavju Intended use, in sicer v tretji vrstici navedeno, da je omogočeno izvajanje omenjenega testa (»determination of antibodies to Hepatitis A Virus (Anti - HAV)«, ki evidentno vsebuje tudi IgM protitelesa. Enaka navedba izhaja tudi iz poglavja »Reagenti«, druga vrstica. Izbrani ponudnik še navaja, da je iz dokumenta Virotrol II Unity Report, ki ga prilaga, tudi razvidno, da ponujeni sistem Atellica IM omogoča izvajanje navedenega testa. Prav tako je ponujena neodvisna pozitivna notranja kontrola za Anti-HBc IgM, saj ta parameter pokriva kontrola Virotrol I # 00101C, ki je tudi pravilno navedena v spisku potrebnih reagentov in materiala, prav tako je navedena pravilna količina potrebne kontrole, izkazana je cena brez DDV, stopnja DDV in cena z DDV. Da je temu tako, izhaja tudi iz dokumenta Virotrol I - ref. 00101C, ki ga prilaga kot dokaz, kjer je v poglavju Intended use v tretji vrstici navedeno, da je omogočeno izvajanje omenjenega testa (»determination of antibodies to Hepatitis B Core antigen (HBc)«), ki evidentno vsebuje tudi IgM protitelesa. Enaka navedba izhaja tudi iz poglavja »Reagenti«, druga vrstica. Izbrani ponudnik še navaja, da je iz dokumenta Virotrol I Unity Report, ki ga prilaga, tudi razvidno, da ponujeni sistem Atellica IM omogoča izvajanje navedenega testa. 3.) Izbrani ponudnik še navaja, da je naročnik (z odgovorom z dne 21. 7. 2021 ob 13:56 uri) dovolil prelivanje kontrole v primerne vmesnike, in sicer za teste HBeAG, Anti HBe, Anti HIV 1/2/0 in HIV p24Ag. Zato je ponujena kontrola ustrezna, kar izbrani ponudnik dodatno dokazuje z dokumentom Virotrol IV - ref. 00111, kjer je v poglavju Intended use v drugi vrstici navedeno, da izbrani ponudnik omogoča izvajanje tega testa, navedeno pa izhaja tudi iz poglavja Reagenti, prva vrstica. Navaja še, da je na prvi strani dokumenta Virotrol I Unity Report navedeno, da je ponujena kontrola 100 % kompatibilna s ponujenim sistemom Atellica IM. 4.) Izbrani ponudnik navaja, da vlagateljevi očitki, ki se nanašajo na referenčno opremo ne držijo, saj se v referenčnih laboratorijih uporablja enaka oprema, kot je ponujena v tem postopku, poleg tega vlagatelj zgolj dvomi v ustreznost referenčne opreme v drugih bolnišnicah, pri čemer ne navede, za katere bolnišnice gre in v zvezi s tem ne ponudi nobenega dokaza. Izbrani ponudnik še navaja, da je naročnik zahteval le, da mora biti oprema v uporabi zadnja 3 leta od objave javnega naročila, pri čemer tega obdobja ni specificiral. Zato je njegova ponudba z navedbo referenc, ki niso starejše od 3 let od dneva objave javnega naročila, tudi v tem delu dopustna. Morebitna naknadna drugačna razlaga referenčne zahteve bi pomenila spremembo razpisnih pogojev, kar po poteku roka za oddajo ponudb ni dopustno, nejasnih določil pa tudi ni dovoljeno interpretirati v škodo ponudnikov. 5.) Izbrani ponudnik še navaja, da so bili ponudniki CE certifikate dolžni predložiti šele, če bi jih k temu pozval naročnik. 6.) Izbrani ponudnik se strinja, da bo naročnik na preiskavi Hepatitis B anti HBc IgG predvideno potreboval 3.600 preiskav v 7-ih letih. Prav tako se strinja, da je ponudil ceno materiala na enoto v višini 5,03026 EUR in skupno vrednost 18.108,93 EUR brez DDV. Navaja, da je v njegovi specifikaciji tudi pravilno navedena količina 105 paketov za 7 letno obdobje, s čimer se lahko izvede 10.500 testov - cena pakiranja je 163,80 EUR in tudi zmnožek 17.199,00 EUR je pravilen. Navaja še, da je vlagatelj namerno prezrl, da mora cena za test, ki so jo morali ponudniki izračunati in podati na obrazcu Predračun za sklop 2, vsebovati tudi ves potrošni, kalibracijski in kontrolni material. Poleg tega naročnik ni zahteval, da morajo ponudniki specificirati, koliko materiala se porabi pri posamezni preiskavi. 7.) Izbrani ponudnik še opozarja, da je naročnik z odgovorom dne 15. 7. 2021 (ob 10:14 uri), kot je pravilno ugotovil tudi vlagatelj, pojasnil, da bo ustrezna tudi tista ponudba, kjer bo kalibracija za test Anti HIV 1/2/0 in HIV p24Ag obstojna 24 dni. Z odgovorom dne 23. 7. 2021 pa je naročnik tudi navedel, da če je reagent »on board« stabilen 30 dni, naj bi bila stabilnost kalibracije 28 dni. Poleg tega, da vlagatelj očitno ne loči med pojmoma obstojnost in stabilnost kalibracije, je tudi prezrl, da naročnik zahteve, ki bi se nanašala na 28 dnevno stabilnost kalibracije, ni podal, saj je navedel le, da naj bi bila stabilnost kalibracije 28 dni. Zapisano pa (skladno z ustaljeno prakso Državne revizijske komisije) predstavlja lahko le priporočilo. 8.) Navaja še, da iz ponudbene dokumentacije (npr. iz obrazca OBR-1) jasno in nedvoumno izhaja, da oddaja samostojno ponudbo. Poleg tega bi lahko naročnik to dejstvo (v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3) preveril sam. 9.) Izbrani ponudnik še navaja, da je iz predloženega lastnega obrazca (Lasten obrazec - Seznam opreme in specifikacija materiala) jasno razvidno, kdo je proizvajalec opreme, reagentov in potrošnega materiala. 10.) Izbrani ponudnik pojasnjuje, da je bil dokument »Letter of confirmation« predložen kot potrdilo, da zagotavlja pooblaščen servis. Siemens Healthcare Diagnostics GmbH namreč nastopa kot izvajalec servisa, izbrani ponudnik pa je ravnal skladno z naročnikovimi navodili, ki je določil, da prijava podizvajalcev v fazi oddaje ponudbe ni potrebna. Poleg tega naročnik ni zahteval predložitve izjave o tem, da je ponudnik s strani proizvajalca pooblaščen za ponudbo njegovih produktov - če ne bi bil avtoriziran za predložitev ponudbe s strani proizvajalca, pa tudi sicer ne bi mogel predložiti vse zahtevane dokumentacije.

Naročnik je s sklepom št. 460-E-DS-680/21 z dne 20. 10. 2021 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. V zvezi z vsemi desetimi razlogi, ki se nanašajo na nedopustnost ponudbe izbranega ponudnika, naročnik v celoti povzema navedbe izbranega ponudnika, zato jih Državna revizijska komisija v izogib ponavljanju ne navaja ponovno. Naročnik zavrača tudi zadnji vlagateljev očitek, ki se nanaša pregled prejetih ponudb. Navaja, da ZJN-3 ne zapoveduje naročniku, kako mora postopati pri ocenjevanju ponudb. Naročnik tudi navaja, da vlagatelju z njegovim domnevno spornim ravnanjem ni nastala nobena škoda, saj mu je na ta način celo olajšal postopek pravnega varstva - v nasprotnem primeru bi namreč moral vlagatelj (ne)dopustnost ponudbe drugouvrščenega ponudnika ugotavljati sam.

Vlagatelj se do naročnikovih navedb ni opredelil.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna in bi morala biti izločena iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Zatrjuje tudi, da naročnik v obravnavanem primeru ni izvedel popolnega pregleda vseh prejetih ponudb.

Revizijske navedbe, ki se nanašajo na nedopustnost ponudb, je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je ponudba dopustna, če jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in da je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Zaradi preglednejše obrazložitve je Državna revizijska komisija (kot sta to storila tudi izbrani ponudnik in naročnik) vlagateljeve očitke obravnavala po enakem vrstnem redu kot izhajajo iz zahtevka za revizijo.

1. Vlagatelj najprej zatrjuje, da se pri opremi, ki jo ponuja izbrani ponudnik, uporabljajo tudi materiali Humidity Packs 5, ki jih izbrani ponudnik v lastnem obrazcu (Izračun in specifikacija reagentov ter potrošnega in kontrolnega materiala za 7-letno razpisano količino preiskav) ni navedel.

Državna revizijska komisija temu vlagateljevemu očitku ni sledila. Izbrani ponudnik in naročnik sta namreč pojasnila, da se material Humidity Pack menja ob servisiranju ponujenega analitskega sistema, zato ga naročnik ne menja sam. Izbrani ponudnik je k izjasnitveni vlogi priloži tudi Prilogo 1 (Consumable Management), iz katere je razvidno, da se naveden produkt uporablja za vzdrževanje vlažnosti v prostoru (med 70 in 100 %) ter da sistem samodejno napolni navedeni produkt z vodo, kar posledično pomeni ne le, da uporabnik (naročnik) pri tem ne sodeluje niti na to proceduro ne more vplivati, pač pa tudi, da se naveden material neposredno ne nanaša na izvedbo katerekoli izmed preiskav, ki jih je razpisal naročnik. Ker naročnik v razpisni dokumentaciji ni postavil nobenih zahtev v zvezi z navedbo materiala, ki se menja ob rednih servisnih pregledih, naročnik pa tudi sicer ni kakorkoli specificiral nobenega potrošnega materiala (naročnik je zahteval od ponudnikom, da morajo sami predložiti spisek vseh potrebnih reagentov in potrošnega materiala za razpisano število preiskav - 22. točka poglavja 2.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe - Predložitev ponudbe), je Državna revizijska komisija vlagateljev očitek za revizijo zavrnila. Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v svojih številnih odločitvah, ohlapnih in nedorečenih zahtev ni dovoljeno interpretirati v škodo ponudnikom oziroma od ponudnikov ni mogoče zahtevati več ali drugače kot je od njih terjala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija. Nenazadnje morajo ponudniki v obravnavanem primeru zagotoviti brezplačno izvajanje rednih vzdrževalnih servisov ter odpravo vseh napak na ponujenih analitskih sistemih (Strokovne in tehnične zahteve za Sklop 2), kar posledično pomeni, da bo za naročnika brezplačen tudi ves material, ki ga bo potrebno ob tem zamenjati.

2. Naslednji vlagateljev očitek se nanaša na notranje kontrole. Vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi zato, ker ni ponudil dveh notranjih kontrol, in sicer HAV IgM in Anti-HBc IgM.

Državna revizijska komisija tudi temu vlagateljevemu očitku ni mogla slediti. Kot namreč pravilno opozarja izbrani ponudnik, je bila pozitivna notranja kontrola za HAV IgM ponujena, saj ta parameter pokriva kontrola Virotrol II # 00115B, ki je navedena v spisku potrebnih reagentov in materiala, ki ga je pripravil izbrani ponudnik (Izračun in specifikacija reagentov ter potrošnega in kontrolnega materiala za 7 - letno razpisano količino preiskav), v navedenem dokumentu pa je vpisano tudi število navedenih kontrol, cena za eno kontrolo brez DDV, stopnja DDV in skupna vrednost (brez in z DDV) za celotno število ponujenih kontrol. Da je temu res tako pa izhaja tudi iz dokumenta Virotrol II - ref. 00115B (ki ga je izbrani ponudnik priložil k izjasnitveni vlogi), in sicer je v poglavju »Intended use« med drugim navedeno, da je omogočeno izvajanje navedenega testa (»determination of antibodies to Hepatitis A Virus (Anti-HAV)«), enako pa je razvidno tudi iz poglavja »Reagent« - druga vrstica. Prav tako je izbrani ponudnik predložil dokument Unity Manufacturer Report for Siemens (Virotrol II …), iz katerega izhaja, da ponujeni analitski sistem Siemens Atellica IM omogoča izvajanje spornega testa (HAV Ab) - prva stran navedenega dokumenta.

Prav tako izbrani ponudnik pravilno opozarja, da je bila ponujena pozitivna notranja kontrola tudi za Anti-HBc IgM, saj ta parameter pokriva kontrola Virotrol 1 # 00101C, ki je ravno tako navedena v spisku potrebnih reagentov in materiala, ki ga je pripravil izbrani ponudnik (Izračun in specifikacija reagentov ter potrošnega in kontrolnega materiala za 7 - letno razpisano količino preiskav), v navedenem dokumentu pa je vpisano tudi število navedenih kontrol, cena za eno kontrolo brez DDV, stopnja DDV in skupna vrednost (brez in z DDV) za celotno število ponujenih kontrol. Navedeno potrjuje k izjasnitveni vlogi izbranega ponudnika priložen dokument Virotrol I - ref. 00101C, kjer je v poglavju »Intended use« med drugim navedeno, da je omogočeno tudi izvajanje navedenega testa (»determination of antibodies to Hepatitis B Core antigen (HBc)«). Enako pa je razvidno tudi iz poglavja »Reagent« - druga vrstica. Tudi v zvezi s tem očitkom je izbrani ponudnik predložil dokument Unity Manufacturer Report for Siemens (Virotrol I …), iz katerega je razvidno, da analizator Atellica IM omogoča izvajanje spornega testa (HBc-Ab) - prva stran navedenega dokumenta.

3. Nadaljnji (tretji) vlagateljev očitek se nanaša na (kot je navedel vlagatelj) »vprašljivo navedbo notranjih kontrol proizvajalca BioRad«. Vlagatelj v tem delu zahtevka za revizijo navaja, da »obstaja velika verjetnost, da ponujena notranja kontrola Virotrol IV Single Level/Dropper Bottle 1x5 ml ni kompatibilna s ponujeno opremo«.

Tudi ta vlagateljev očitek ni utemeljen. Vlagatelj sicer pravilno ugotavlja, da je naročnik v Strokovnih in tehničnih zahtevah za sklop 2 med drugim zapisal, da morajo biti notranje kontrole pripravljene za uporabo v primernih vsebnikih, ki se vstavijo direktno v analizator brez prelivanja. Vendar po drugi strani tudi izbrani ponudnik in naročnik pravilno opozarjata na naročnikov odgovor, ki je bil dne 21. 7. 2021 (ob 13:56 uri) objavljen na Portalu javnih naročil, s katerim je naročnik za kontrole HBeAG, anti HBe, Anti HIV 1/2/0 in HIV p24Ag dopustil, da so ponujene v vsebnikih, ki niso kompatibilni za direktno vstavitev v analizator, pač pa jih bo pred uporabo potrebno preliti v primerne vsebnike. Ta parameter, kot navaja tudi vlagatelj, pokriva kontrola Virotrol IV Single Level/Dropper Bottle (# 111), ki je navedena v spisku potrebnih reagentov in materiala, ki ga je pripravil izbrani ponudnik (Izračun in specifikacija reagentov ter potrošnega in kontrolnega materiala za 7 - letno razpisano količino preiskav), v navedenem dokumentu pa je vpisano tudi število navedenih kontrol, cena za eno kontrolo brez DDV, stopnja DDV in skupna vrednost (brez in z DDV) za celotno število ponujenih kontrol. Da je temu tako pa izhaja tudi iz dokumenta Virotrol IV - ref. 00111, (ki ga je izbrani ponudnik priložil k izjasnitveni vlogi), in sicer je v poglavju »Intended use« v drugi vrstici navedeno, da je omogočeno izvajanje tudi tega testa (»Determinatinof antibodies to Hepatitis B e Antigen (anti-HBe)«). Enako pa je razvidno tudi iz poglavja »Reagent« - prva vrstica. Izbrani ponudnik je k izjasnitveni vlogi priložil tudi dokument Unity Manufacturer Report for Siemens (Virotrol IV …), iz katerega izhaja, da je ponujena kontrola kompatibilna s ponujenim analitskim sistemom oziroma da analizator Atellica IM omogoča izvajanje spornega testa (HBe-Ab) - prva stran navedenega dokumenta.

4. Dva naslednja vlagateljeva očitka se nanašata na reference. Vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, ker se referenčna oprema v referenčnih bolnišnicah ne uporablja za enak namen, kot pri razpisanem javnem naročilu in zato, ker ni bila nameščena in v uporabi zadnja tri leta od objave tega javnega naročila.

Predmet obravnavanega javnega naročila je nakup reagentov in potrošnega materiala za preiskave virusnih markerjev, pri čemer se 1. sklop nanaša na krvodajalce, 2. sklop pa na paciente. V obravnavanem primeru so morali ponudniki (v obeh razpisanih sklopih) naročniku v brezplačno uporabo ponuditi tudi analitski sistem, ki ga bodo morali brezplačno montirati, zagnati in vzdrževati.

Referenčne zahteve se nanašajo na ponujeni analizator oziroma zgolj na ponujeno opremo (naročnik referenc v zvezi z dobavo razpisanih reagentov in potrošnega materiala ni zahteval). Naročnik je v poglavju Strokovne in tehnične zahteve za sklop 2, in sicer v 3. točki (Strokovne in tehnične zahteve za opremo) postavil naslednjo referenčno zahtevo:

»Ponudnik mora navesti najmanj 3 referenčne bolnišnične laboratorije v EU, v katerih je nameščena enaka oprema in je v uporabi zadnja 3 leta od objave tega javnega naročila.«

V zvezi s citirano referenčno zahtevo je bilo na Portalu javnih naročil postavljeno tudi naslednje vprašanje:

»Pozdravljeni. V strokovnih zahtevah za sklop 2 navajate, da mora ponudnik podati 3 reference. Prosimo za potrditev, da so reference lahko tudi od predstavnika proizvajalca, saj je namen referenc, da se preveri zanesljivost opreme.«

Naročnik je podal naslednji odgovor (vprašanje in naročnikov odgovor nanj sta bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 21. 7. 2021 ob 14:01 uri):

»Reference so lahko tudi od predstavnika proizvajalca.«

Iz zgoraj citiranih referenčnih zahtev je razvidno, da so morali ponudniki (bodisi sami ali proizvajalci ponujenega analizatorja) izkazati vsaj 3 referenčne laboratorije v EU, v katerih je nameščena enaka oprema kot so jo ponudili v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Referenčna oprema je morala biti v uporabi zadnja tri leta od objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je v dokumentu Reference za medicinsko opremo navedel pet referenčnih bolnišničnih laboratorijev: 1. Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, Laboratorio Analisi, Cuneo, Italija, 2. Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Institut fữ Klinische Chemie, Hamburg, 3. Brotzu Hospital, Cagliari, Italija, 4. Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za diagnostiko, Maribor in 5. Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za Nuklearno medicino, Ljubljana (pri prvi referenci so bili dobavljeni štirje analizatorji Atellica IM 1600, pri drugi dva, pri preostalih treh pa po en analizator Atellica IM 1600).

Državna revizijska komisija je prvi vlagateljev očitek zavrnila. Kot namreč pravilno zatrjujeta tako izbrani ponudnik, kakor tudi naročnik, so vlagateljeve navedbe v tem delu zgolj pavšalne. Čeprav med vlagateljem in naročnikom ni spora v tem, da je oprema v referenčnih bolnišnicah identična opremi, ki jo je izbrani ponudnik ponudil tudi v postopku oddaje predmetnega javnega naročila (v vseh primerih gre za analizator Atellica IM 1600), pa je vlagatelj v zvezi s tem zatrdil le, »da se referenčna oprema v drugih bolnišnicah ne uporablja za enak predmet javnega naročila, ki je Reagenti in potrošni material za preiskave virusnih markerjev (Hepatitis A, B in C, HIV in Antitreponema Pallidum) pri pacientih in krvodajalcih«, pri čemer pa ni navedel, za kakšne preiskave naj bi se analizatorji uporabljali v referenčnih bolnišnicah in v zvezi s tem tudi ni predložil nikakršnih dokazil. Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v svojih številnih odločitvah, ZPVPJN od vlagatelja zahteva aktivno vlogo pri navajanju dejstev in predlaganju dokazov. Vlagatelj mora kršitev zatrjevati tako, da jasno, določno in konkretizirano navede vsa dejstva, ki kažejo določeno nezakonitost ter predlagati dokaze, ki bodo ta dejstva izkazali. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v tem delu zahtevka za revizijo ni navedel (pravno relevantnih) dejstev, na podlagi katerih bi bilo mogoče sprejeti zaključke o naročnikovi kršitvi določb ZJN-3. Na podlagi prvega odstavka 7. člena ter 212. člena Zakonu o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in spremembami), v povezavi s 13. členom ZPVPJN, je Državna revizijska komisija zato upoštevala pravilo trditvenega in dokaznega bremena, na podlagi slednjega pa vlagateljeve revizijske navedbe iz tega dela zahtevka za revizijo zaradi njihove pavšalnosti in neobrazloženosti zavrnila kot neutemeljene.

Državna revizijska komisija je preverila tudi drugi referenčni očitek, pri čemer je ugotovila, da je utemeljen. Vlagatelj namreč pravilno opozarja, da je naročnik zahteval, da morajo biti referenčni analizatorji v uporabi zadnja 3 leta od objave tega javnega naročila. Referenčna zahteva je jasna in konsistentna ter ne omogoča različnega razumevanja. Referenčni analizatorji so morali biti v uporabi zadnja tri leta, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, kar pomeni, da je morala biti oprema zadnja tri leta od dneva objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil v referenčnih bolnišničnih laboratorijih tudi že nameščena in posledično, da so morali biti analizatorji v uporabi od dne 28. 6. 2018 oziroma 29. 6. 2018 (predmetno javno naročilo je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 28. 6. 2021, v Uradnem listu EU pa dne 29. 6. 2021). Ker nobena izmed referenc ne dosega zahtevanega (najmanj triletnega) obdobja (pri četrti in peti referenci je bila oprema dobavljena v letu 2020, pri prvi in tretji referenci v letu 2019, le druga referenca se nanaša na leto 2018, pa še pri tej referenci sta bila analizatorja dobavljena šele v oktobru 2018), ponudba izbranega ponudnika v tem delu ni dopustna.

5. Naslednji vlagateljev očitek se nanaša na CE certifikate. Vlagatelj v tem delu zahtevka za revizijo očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna iz razloga, ker je ponudil opremo, ki je sestavljena iz 11 delov, njegova ponudba pa vsebuje le 3 CE certifikate, kar pomeni, da preostalih 8 CE certifikatov manjka.

Naročnik je v točki 2.11 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (Tehnične specifikacije) navedel:

»Ponujene vrste blaga morajo imeti CE certifikate, izdane od pristojne ustanove v EU, ki jih bo ponudnik na zahtevo naročnika dokazal s predložitvijo ustreznih dokumentov.«

V zvezi citiranim navodilom na Portalu javnih naročil ni bilo postavljeno nobeno vprašanje.

Državna revizijska komisija predmetnemu očitku ni mogla slediti. Naročnik namreč v konkretnem primeru ni zahteval od ponudnikov, da morajo CE certifikate za ponujeni analitski sistem predložiti že v ponudbi, pač pa si je zgolj pridržal pravico, da jih lahko zahteva. Iz odstopljene dokumentacije ni razvidno, da bi naročnik izbranega ponudnika pozval k predložitvi certifikatov, tega pa ne zatrjuje niti vlagatelj. Zlasti pa vlagatelj tudi ne zatrjuje, da s strani izbranega ponudnika ponujena oprema nima CE certifikatov. Nenazadnje bo moralo biti predmetno javno naročilo izvedeno v skladu z vsemi naročnikovimi zahtevami (torej tudi v skladu z zahtevo, ki se nanaša na certificirano opremo), za nadzor nad pravilno izvedbo predmeta javnega naročila pa bo odgovoren tudi naročnik.

6. Šesti razlog, zaradi katerega naj bi bila ponudba izbranega ponudnika nedopustna, se nanaša na medsebojno neusklajena obrazca ponudbenega predračuna in lastne specifikacije. Vlagatelj v tem delu zahtevka za revizijo zatrjuje, da se predračunski obrazec in specifikacija reagentov in potrošnega materiala ne ujemata oziroma se razlikujeta tako po cenah, kakor tudi po količinah (vlagatelj v ta namen izrecno izpostavlja preiskavo Hepatitis B anti HBc IgG).

Tudi ta vlagateljev očitek ni utemeljen. Naročnik je pripravil obrazec Predračun za sklop 2, v katerega je vpisal enajst vrst preiskav in za vsako izmed njih vpisal tudi njihovo predvideno število v 7 letih, ponudniki pa so morali v obrazec vpisati še ceno materiala za eno preiskavo in skupno ceno materiala za celotno količino preiskav (obe ceni sta morali biti vpisani brez DDV). Naročnik je (v 22. točki poglavja 2.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe - Predložitev ponudbe) od ponudnikov tudi zahteval, da na lastnem obrazcu priložijo spisek vseh potrebnih reagentov in potrošnega materiala za razpisano število preiskav ter za vsak reagent in potrošni material navedejo ceno brez DDV, davčno stopnjo, znesek davka in ceno z DDV ter količino reagentov in potrošnega materiala, kar vse so morali ponudniki preračunati na sedemletno obdobje (v 22. alineji točke 2.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe - Predložitev ponudbe). Izbrani ponudnik je v celoti sledil vsem navedenim zahtevam naročnika - izpolnil in priložil je oba navedena obrazca (torej izpolnjen predračunski obrazec, ki ga je pripravil naročnik in lastni obrazec, v katerem je navedel reagente in potrošni material za razpisano število preiskav v 7 letih), pri čemer se končni ceni iz obeh obrazcev popolnoma ujemata in znašata 1.111.605,73 EUR brez DDV. Ker pa so morale cene za preiskave, ki so jih morali ponudniki vpisati v obrazec Predračun za sklop 2, vsebovati tudi ves potrošni, kalibracijski in kontrolni material, navedenih cen ni mogoče primerjati s cenami samih reagentov. Naročnik pa tudi sicer ni zahteval, da morajo ponudniki navesti, koliko materiala se porabi pri posamezni preiskavi. Kot že izhaja iz te obrazložitve, naročnik ni postavil nobenih zahtev o tem, koliko reagentov, potrošnega in kontrolnega materiala morajo ponudniki ponuditi, navedel je le enajst različnih preiskav in njihovo predvideno število v sedmih letih. Poleg tega pa vlagatelj tudi sam navaja, da se nekateri potrošni in kontrolni materiali lahko uporabijo pri več različnih preiskavah.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je naročnik razpisal 3600 preiskav Hepatitis B anti HBc IgG v 7 letih. Med vlagateljem, izbranim ponudnikom ter naročnikom ni spora o tem, da je izbrani ponudnik podal ceno materiala v višini 5,03026 EUR brez DDV za eno preiskavo in skupno vrednost materiala za vse preiskave v 7 letih v višini 18.108,93 EUR brez DDV. V specifikaciji, ki jo je pripravil izbrani ponudnik (Izračun in specifikacija reagentov ter potrošnega in kontrolnega materiala za 7-letno razpisano količino preiskav), je za reagent kat. št. 10995449 (HBc-IgM (aHBcM) - Atellica IM 100 Tests) navedena količina 105 paketov za 7-letno obdobje, pri čemer med vlagateljem, izbranim ponudnikom in naročnikom ni spora o tem, da naročnik z navedeno količino reagentov lahko izvede cca. 10.500 testov.

7. Vlagatelj tudi navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna iz razloga, ker znaša ponujena stabilnost kalibracije le 24 dni.

Naročnik je zahteve, ki se nanašajo na kalibracijo, postavil v 16. točki Strokovnih in tehničnih zahtev za sklop 2 (Strokovne in tehnične zahteve za opremo), in sicer:

»Kalibracija za posamezni reagent mora biti specifična za LOT in stabilna najmanj 28 dni.«

V zvezi z navedeno zahtevo sta bili postavljeni dve vprašanji. Prvo se je glasilo:

»Med strokovnimi in tehničnimi zahtevami za opremo za 2 sklop zahtevate sledeče: Kalibracija za posamezni reagent mota biti specifična za LOT in stabilna najmanj 28 dni. Naročnika vljudno prosimo, da kot ustrezno šteje ponudbo ponudnika, kjer je kalibracija za test Anti HIV 1/2/0 in HIV p24Ag obstojna 24 dni. Navedena obstojnost naročniku povsem zadošča, saj bo naročnik navedeni reagent porabil znotraj veljavne obstojnosti kalibracije in s tem ne bo potrebe po dodatnem izvajanju kalibracije reagenta.«

Naročnik je podal naslednji odgovor (vprašanje in naročnikov odgovor nanj sta bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 15. 7. 2021 ob 10:14 uri):

»Naročnik bo štel kot ustrezno tudi ponudbo ponudnika, kjer je kalibracija za test Anti HIV 1/2/0 in HIV p24Ag obstojna 24 dni.«

Drugo vprašanje se je glasilo:

»V razpisni dokumentaciji za sklop 2 zahtevate »Kalibracija za posamezni reagent mora biti specifična za LOT in stabilna najmanj 28 dni.« Prosimo za pojasnilo, ali je ta stabilnost povezana z vsemi pogoji za vse teste, neodvisno od tega, ali so testi nenehno v uporabi (na instrumentu) ali ne?«

Naročnik je podal naslednji odgovor (vprašanje in naročnikov odgovor nanj sta bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 23. 7. 2021 ob 16:26 uri):

»Naš cilj je čim manjkrat kalibrirati reagent (čas, poraba kalibratorjev!). Če je reagent »on board« stabilen 30 dni, naj bi bila stabilnost kalibracije vsaj 28 dni.«

Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, gre v tem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za dva različna zapisa kalibracije - za »obstojnost« in za »stabilnost« kalibracije. Ker je naročnik s pojasnilom dovolil, da je kalibracija za test Anti HIV 1/2/0 in HIV p24Ag obstojna 24 dni, je ponudba izbranega ponudnika, ki je za naveden test (dokument HIV Ag/Ab Combo (CHIV)), kar med strankama v tem postopku sicer ni sporno, ponudil 24 dnevno obstojnost, skladna z naročnikovo zahtevo. Državna revizijska komisija ob tem ni ugotavljala razlike med obema zapisoma, saj kot že izhaja iz te obrazložitve, nejasnih naročnikovih zahtev ni mogoče tolmačiti v škodo ponudnika, ki je zahtevo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izpolnil v mejah, ki jo razlaga takšne zahteve še dopušča. Ne glede na navedeno pa Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je mogoče naročnikov (drugi) odgovor, ki se nanaša na stabilnost kalibracije, razumeti tudi na način, kot ga je razumel izbrani ponudnik, in sicer, da gre v tem delu zgolj za naročnikovo priporočilo.

8. Naslednji vlagateljev očitek se nanaša na nepopolno izpolnjen ESPD obrazec. Vlagatelj namreč očita naročniku, da izbrani ponudnik na eno vprašanje iz ESPD obrazca ni odgovoril. Pregled ponudbe izbranega ponudnika sicer res pokaže, da izbrani ponudnik na eno izmed vprašanj iz ESPD obrazca ni odgovoril (izbrani ponudnik ni odgovoril na vprašanje, ali v postopku oddaje predmetnega javnega naročila sodeluje z drugimi subjekti). A iz razloga, ker je iz ponudbe izbranega ponudnika jasno izhaja, da oddaja samostojno ponudbo (izbrani ponudnik je npr. v obrazcu OBR-1 - Ponudba, v rubriki »Skupna ponudba: (navesti: da/ne)« obkrožil besedo »ne« …), vlagatelj pa tudi ne zatrjuje, da naj bi izbrani ponudnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročilo sodeloval s partnerji (soponudniki), Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku v tem delu zahtevka za revizijo ni sledila.

9. Vlagatelj nadalje navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi zato, ker v specifikaciji reagentov, potrošnega in kontrolnega materiala za 7 - letno razpisano količino preiskav ni navedel proizvajalcev.

Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem v tem, da je naročnik v 26. točki točke 2.3 (Predložitev ponudbe) zahteval od ponudnikov, da morajo na lastnem obrazcu za vsak ponujeni reagent in potrošni material navesti tudi ime proizvajalca. Vlagatelj prav tako pravilno opozarja, da izbrani ponudnik na lastnem obrazcu (to je v Izračunu in specifikaciji reagentov ter potrošnega in kalibracijskega materiala za 7-letno razpisano količino preiskav) za ponujene reagente ter potrošni in kontrolni material ni navedel proizvajalcev. Ker pa je izbrani ponudnik za vsakega izmed artiklov iz navedenega obrazca predložil tudi zahtevani prospektni material, iz katerega so jasno razvidni tudi proizvajalci za vse ponujene artikle (Siemens Healthineers, Bio - Rad in Centaur), poleg tega je mogoče proizvajalce ponujenih reagentov ter potrošnega in kontrolnega materiala ugotoviti že iz samih specifikacij posameznega artikla, Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku ni mogla slediti.

10. Vlagatelj še navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi zato, ker strokovnih zahtev, ki se nanašajo na ponujeni analitski sistem, ni potrdil proizvajalec opreme.

Naročnik je v 14. točki poglavja 2.3 (Predložitev ponudbe) postavil naslednjo zahtevo:

»Ponudnik mora v ponudbi predložiti za sklop 2 tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujeni Analitski sistem izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika. V kolikor Analitski sistem posamezno tehnično zahtevo izpolnjuje, ni pa to razvidno iz tehnične dokumentacije, bo naročnik, kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje te zahteve štel izjavo na lastnem obrazcu, ki mora biti potrjena s strani proizvajalca. Iz izjave mora biti nedvoumno razvidno izpolnjevanje te posamezne zahteve. Na izjavi mora biti navedena zahteva iz Strokovnih in tehničnih zahtev naročnika, na katero se izjava nanaša; velja v primeru, če ponudnik oddaja ponudbo za sklop 2.«

V zvezi z navedeno zahtevo sta bili postavljeni dve vprašanji. Prvo izmed njiju se je glasilo:

»Pozdravljeni, glede na čas letnih dopustov in globalno situacijo s covid-19, zaradi katere je pridobivanje dokumentacije močno oteženo, naročnika prosimo, da kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje tehničnih specifikacij dopusti tudi lastno izjavo, ki jo ponudnik poda pod kazensko in materialno odgovornostjo.«

Naročnik je podal naslednji odgovor (vprašanje in naročnikov odgovor nanj sta bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 15. 7. 2021 ob 11:53 uri):

»Prosimo vas, da natančneje specificirate za katere naročnikove zahteve bi predložili lastno izjavo.«

Drugo vprašanje se je glasilo:

»Potencialni ponudnik bi kot dokazilo za Sklop 2: Strokovne in tehnične zahteve za opreme, priložil izjavo ponudnika, in sicer za točke 1. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 28, 29, 31 in 32. Prosimo za ugoditev zahtevkov pri omenjenih točkah.«

Naročnik je odgovoril (vprašanje in naročnikov odgovor nanj sta bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 21. 7. 2021 ob 14:03 uri):

»Ponudniki lahko predložijo izjavo za omenjene točke.«

Iz zgoraj citirane zahteve ter iz obeh postavljenih vprašanj in naročnikovih odgovorov nanju (tudi citirana naročnikova odgovora sta skladno z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 postala sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) je razvidno, da je naročnik v dokaz, da ponujeni analitski sistem izpolnjuje vse tehnične zahteve, zahteval predložitev tehnične dokumentacije. V kolikor analitski sistem posamezno tehnično zahtevo izpolnjuje, ni pa to razvidno iz tehnične dokumentacije, pa so lahko ponudniki predložili bodisi lastno izjavo, ki je morala biti potrjena s strani proizvajalca opreme bodisi lastno izjavo, ki je podana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je izbrani ponudnik predložil 19 izjav o izpolnjevanju tehničnih zahtev, vendar nobena izjava ni potrjena s strani proizvajalca, prav tako nobena izjava ni podana pod kazensko in materialno odgovornostjo. Poleg tega se v ponudbi izbranega ponudnika nahaja tudi dokument »Letter of Confirmation« (dokument z dne 12. 2. 2018), s katerim je Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, Viena, Austrija potrdil, da je (sam) odgovoren za trženje, distribucijo, prodajo, ter za udeležbo na razpisih in zagotavljanje aplikacijske in servisne podpore za izdelke treh zakonitih proizvajalcev (Siemens Healthcare Diagnostics, Inc. New York, USA, Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Newark, USA in Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Marburg, Germany) na območju Republike Slovenije.

Državna revizijska komisija se sicer strinja z izbranim ponudnikom v tem, da je naročnik na eno izmed postavljenih vprašanj (»Prosim za potrditev, da razpisno dokumentacijo pravilno razumemo - prosim za potrditev, da skladno s 94. členom ZJN-3 in prakso DKOM, glede na to, da gre za javno naročilo za nakup blaga, prijava podizvajalcev ni potrebna.«) odgovoril, da prijava podizvajalcev v fazi oddaje ponudb ni potrebna (vprašanje in naročnikov odgovor nanj sta bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 15. 7. 2021 ob 11:25 uri). Prav tako je bilo navedeno potrdilo lahko priloženo zgolj zato, ker naj bi družba Healthcare Diagnostics GmbH, Viena, Austrija (kot bodoči podizvajalec izbranega ponudnika) v izvedbo prevzela le servisiranje ponujenega analitskega sistema. Ker pa naročnik navedenega ni raziskal (konec koncev je iz spornega potrdila razvidno, da je za trženje, distribucijo, prodajo, ter za udeležbo na razpisih in zagotavljanje aplikacijske in servisne podpore za ponujeni analitski sistem odgovorna družba Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, Viena, Austrija in torej ne tudi izbrani ponudnik), prav tako izbranega ponudnika ni pozval k popravku podanih izjav, poleg tega je v sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo v zvezi s tem le v celoti (kot je sicer storil tudi pri vseh ostalih očitkih, ki se nanašajo na nedopustnost ponudbe izbranega ponudnika) povzel navedbe izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija predmetnemu vlagateljevemu očitku sledila.

11. Zadnji vlagateljev očitek se nanaša na pregled prejetih ponudb. Vlagatelj v tem delu zahtevka za revizijo zatrjuje, da naročnik ni opravil pregleda ponudbe izbranega ponudnika, poleg tega je pregledal le ponudbo drugouvrščenega ponudnika in ne tudi njegove ponudbe, s čimer je ravnal netransparentno, kršil pa je tudi temeljna načela javnega naročanja.

Naročnik je v 2. sklopu prejel tri ponudbe. Kot izhaja iz izpodbijane odločitve, je naročnik v celoti pregledal ponudbo izbranega ponudnika, s čimer je bil vlagatelj seznanjen z izpodbijano odločitvijo. Iz obrazložitve naročnikove odločitve je namreč razvidno, da je naročnik za ponudbo prvouvrščenega izbranega ponudnika ugotovil, da je dopustna (naročnik je navedel, da je ponudba izbranega ponudnika ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da je izbrano ponudbo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter da pri izbranem ponudniku ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje in korupcija, poleg tega naročnik ponudbe izbranega ponudnika ni ocenil kot neobičajno nizko ter tudi ugotovil, da ponudbena cena izbranega ponudnika ne presega zagotovljenih sredstev). Naročnik je preveril tudi ponudbo drugouvrščenega ponudnika (Genos d.o.o., Ljubljana) in jo zavrnil kot nedopustno, vlagateljeve, tretjeuvrščene ponudbe pa ni pregledal. ZJN-3 (v četrtem odstavku 89. člena) dopušča možnost, da se naročnik ob uporabi odprtega postopka (in postopka naročila male vrednosti) lahko sam odloči o tem, ali bo prejete ponudbe najprej pregledal in nato v fazo vrednotenja uvrstil le tiste ponudbe, za katere je ugotovil, da izpolnjujejo vse v razpisnih dokumentih določene pogoje. Takšen klasičen pristop je bolj strukturiran in transparenten, vendar je lahko tudi precej zamuden. Zato ima naročnik na voljo še drugo možnost, in sicer da pristopi neposredno k ocenjevanju ponudb ter šele potem preveri sposobnost samo tistega ponudnika, za katerega je bilo ugotovljeno, da je oddal najbolje ocenjeno ponudbo. Naročnik pa v obravnavanem primeru ni ravnal v skladu z nobeno izmed predstavljenih možnosti, saj je (od skupaj treh prejetih ponudb) pregledal le dve najugodnejši ponudbi ter javno naročilo oddal v izvedbo prvouvrščenemu izbranemu ponudniku, za katerega je ugotovil, da je predložil dopustno ponudbo, za drugouvrščeno ponudbo pa je ugotovil, da ni dopustna. Ker pa z opisanim ravnanjem niso bile v ničemer prizadete vlagateljeve pravice in pravne koristi, saj opisano dejanje ni vplivalo niti na dostopnost do pravnega varstva, niti na končni izid obravnavanega postopka, Državna revizijska komisija temu vlagateljevemu očitku ni mogla slediti.

Državna revizijska komisija ob vsem navedenem ugotavlja, da je vlagatelj uspel utemeljiti, da ponudba izbranega ponudnika v delih, ki se nanašata na reference za ponujen analitski sistem in na podane izjave o izpolnjevanju tehničnih zahtev ponujenega analitskega sistema (v povezavi s predloženim dokumentom Letter of Confirmation z dne 12. 2. 2018), ni dopustna. Zato je Državna revizijska komisija na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 460-E-DS-610/21 z dne 22. 9. 2021 v delu, ki se nanaša na sklop 2.

Z razveljavitvijo izpodbijane odločitve se je postopek oddaje predmetnega javnega naročila vrnil v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika, z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, napotuje, da upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa, ter predmetni postopek zaključi na enega izmed načinov, ki ga omogoča ZJN-3. Če se bo naročnik odločil, da bo postopek oddaje javnega naročila zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika, mora ponovno presojo ponudbe izbranega ponudnika opraviti skladno z določbami ZJN-3 in določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter ob upoštevanju ugotovitev Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa. Če se bo naročnik odločil ravnati v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3, bo moral izbranega ponudnika pozvati k predložitvi novih treh referenc in popravljenih izjav, raziskati pa bo moral tudi namen spornega dokumenta »Letter of Confirmation« z dne 12. 2. 2018.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo (za plačano takso ter za stroške dela, ki so nastali v postopku, v višini petine zneska, ki bi mu pripadal, če bi bil v postopku pravnega varstva zastopan po odvetniku). Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je vlagatelj, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN, upravičen do povrnitve potrebnih stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Stroški predrevizijskega in revizijskega postopka so taksa in drugi izdatki, vključno s stroški dela, ki nastanejo med predrevizijskem, revizijskem in pritožbenim postopkom ali zaradi teh postopkov (prvi odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je prvemu vlagatelju kot potrebne priznala stroške, ki jih je imel s plačilom zakonsko določene takse, in sicer v višini 6.000,00 EUR (potrdilo o plačilu takse v navedeni višini je vlagatelj priložil k zahtevku za revizijo).

V skladu z ustaljeno prakso Državne revizijske komisije (gl. npr. odločitve v zadevah, št. 018- 056/2015, 018-069/2018, 018-054/2020) gre vlagatelju, ki v postopku pravnega varstva nastopa sam, kot potrebne stroške dela priznati petino zneska, ki bi mu pripadal, če bi bil v postopku pravnega varstva zastopan po odvetniku. Ob upoštevanju dejstva, da bi bilo vlagatelju, v kolikor bi nastopal z odvetnikom (upoštevaje vrednost spornega predmeta, tarifno št. 40/1 Odvetniške tarife - Uradni list RS, št. 2/15 s spremembami, in vrednost točke v višini 0,60 EUR), potrebno priznati stroške za sestavo zahtevka za revizijo v znesku 1.800,00 EUR, je Državna revizijska komisija vlagatelju kot potrebne stroške priznala stroške dela v višini petine navedenega zneska, to je znesek 360,00 EUR.

Naročnik je vlagatelju priznane stroške pravnega varstva v višini 6.360,00 EUR dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pravni pouk: Zoper to odločitev je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne Revizijske komisije.

V Ljubljani, dne 22. 11. 2021
Predsednik senata:
Marko Medved, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor,
- Salus, Veletrgovina, d.o.o., Litostrojska cesta 46A, Ljubljana,
- Interexport mednarodna trgovina, d.o.o., Potok pri Komendi 12,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.


Natisni stran