Na vsebino
EN

018-163/2021 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-163/2021-4
Datum sprejema: 21. 10. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Marka Medveda, kot predsednika senata, mag. Gregorja Šebenika, kot člana senata in dr. Mateje Škabar, kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »Nakup pralne osebne varovalne opreme« in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj BTT TEKSTIL d.o.o., Zgornja Kungota 73, Zgornja Kungota (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21. 10. 2021

odločila:1. Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 30. 8. 2021, pod številko objave JN005902/2021-B01 in v Uradnem listu EU dne 31. 8. 2021, pod številko objave 2021/S 168-439426.

Zoper dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija) je vlagatelj dne 6. 10. 2021 vložil zahtevek za revizijo. Navaja, da je naročnik z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila kršil določbe 68. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3), saj je kot eno izmed zahtev določil test po standardu EN ISO 17491-4, čeprav tega za predmet javnega naročila ni mogoče dobiti, podal je tudi zelo podrobne tehnične zahteve in s tem dajal prednost točno določenemu proizvajalcu.

Naročnik je dne 8. 10. 2021 sprejel »Odločitev o zahtevku za revizijo« (v nadaljevanju: Odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo) s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Zatrjuje, da zahtevek ni pravočasen. Naročnik navaja, da je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je bila objavljena dne 30. 8. 2021, določil vse zahteve, v zvezi s katerimi je na Portalu javnih naročil objavljal tudi odgovore na vprašanja, in sicer dne 2. 9. 2021, dne 3. 9. 2021 in dne 16. 9. 2021. Zatrjuje, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil šele dne 6. 10. 2021, torej po poteku prekluzivnega roka 10 delovnih dni od dneva objave obvestila o naročilu, zaradi česar je njegov zahtevek za revizijo zavrgel kot prepoznega.

Zoper Odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo je vlagatelj pravočasno vložil »Pritožbo zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo« z dne 10. 10. 2021 (v nadaljevanju: pritožba). Predlaga, prekinitev predmetnega javnega naročila, povrnitev stroškov v zvezi s pravnim varstvom in vložitev kazenske ovadbe zoper odgovorne osebe naročnika. Zatrjuje, da je na spletni strani Elektronskega javnega naročanja navedeno, da se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, v primerih ko je rok za oddajo ponudb daljši kot 10 dni, vloži le (najkasneje) do roka za oddajo ponudb. Nadalje pa utemeljuje v zahtevku za revizijo zatrjevano kršitev naročnika po 68. členu ZJN-3.

Naročnik je dne 13. 10. 2021 Državni revizijski komisiji odstopil pritožbo in dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu in preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Da bi naročnik sprejel zahtevek za revizijo v (vsebinsko) obravnavo, morajo biti, skladno z drugim odstavkom 26. člena ZPVPJN, izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, med drugim pogoj, da je zahtevek za revizijo vložen pravočasno. V nasprotnem primeru naročnik zahtevek za revizijo, skladno s tretjim odstavkom istega člena ZPVPJN, zavrže s sklepom.

Med vlagateljem in naročnikom je sporno, ali je zahtevek za revizijo vložen pravočasno. Naročnik zatrjuje, da je svoj zadnji odgovor na Portalu javnih naročil objavil dne 16. 9. 2021, zaradi česar je vlagatelj s kršitvami, ki jih uveljavlja v zahtevku za revizijo z dne 6. 10. 2021, prepozen. Vlagatelj nasprotno zatrjuje, da je zahtevek za revizijo pravočasen, iz njegovih navedb vsebinsko izhaja, da zahtevek ni prepozen, saj je bil vložen pred potekom roka za oddajo ponudb.

Roki za vložitev zahtevka za revizijo so določeni v 25. členu ZPVPJN. Ker je v predmetnem postopku pravnega varstva zahtevek za revizijo vložen zoper dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je potrebno upoštevati prvi odstavek navedenega člena, ki določa, da se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Državna revizijska komisija je v več svojih odločitvah že ugotovila, da skladno z drugo povedjo prvega odstavka 25. člena ZPVPJN za ugotovitev pravočasnosti zahtevka za revizijo ni odločilno, ali je naročnik objavil obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (6. točka prvega odstavka 52. člena ZJN-3), temveč, da je naročnik gospodarskim subjektom zagotovil informacije, ki so bile objavljene na Portalu javnih naročil kot odgovori na vprašanja gospodarskih subjektov (kot v konkretnem primeru). V taki obliki objavljene informacije so namreč po svoji vsebini in namenu enake informacijam, ki so objavljene v obvestilih o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. Nadalje je potrebno upoštevati še, da so te informacije lahko relevantne za ugotovitev pravočasnosti zahtevka za revizijo le, če je naročnik z njimi spremenil ali dopolnil navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, ne pa tudi, če je z njimi svoje navedbe le pojasnil tako, da s pojasnili ni povzročil spremembe ali dopolnitve teh navedb (primerjaj odločitev Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-064/2018).

Vlagatelj je zahtevek za revizijo vložil dne 6. 10. 2021, kar med strankama niti ni sporno. Kot je bilo že ugotovljeno, je naročnik obvestilo o predmetnem javnem naročilu na Portalu javnih naročil objavil dne 30. 8. 2021. Po vpogledu na navedeni portal je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik dne 2. 9. 2021, dne 3. 9. 2021 ter dne 16. 9. 2021 objavil še odgovore na vprašanja potencialnih ponudnikov.

Vlagatelj zatrjuje, da je na spletni strani (https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html) Elektronskega javnega naročanja objavljeno: »Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na razpisno dokumentacijo je torej lahko vložen po roku za oddajo ponudb le v primeru, če je rok za oddajo ponudb krajši od 10 delovnih dni. V primeru, da je rok za oddajo ponudb daljši od 10 delovnih dni, se lahko zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo vedno vloži le (najkasneje) do roka za oddajo ponudb, tudi v primeru, če je (zadnja) sprememba ali dopolnitev navedb v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji izvedena manj kot 10 delovnih dni pred rokom za oddajo ponudb.«. V kolikor gre citirane navedbe razumeti na način, da vlagatelj zatrjuje, da se lahko v primerih, ko je rok za oddajo ponudb daljši od 10 dni, zahtevek za revizijo vloži do roka za oddajo ponudb, Državna revizijska komisija pojasnjuje, da so roki za vložitev zahtevka za revizijo določeni v 25. členu ZPVPJN. Ker iz zakona izhaja, da je rok za vložitev zahtevka deset delovnih dni od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe ali deset delovnih dni od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, vlagateljevim navedbam ni mogoče slediti. Tudi z vpogledom na navedeno spletno stran Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljeve navedbe, s katerimi utemeljuje pravočasnost zahtevka za revizijo, predstavljajo le del povzetka 25. člena ZPVPJN. Pred citiranim besedilom so tudi na omenjeni spletni strani Elektronskega javnega naročanja jasno navedeni roki, ki jih določa 25. člen ZPVPJN.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev zahtevek z dne 6. 10. 2021, vložen več kot mesec dni po objavi obvestila o predmetnem javnem naročilu na Portalu javnih naročil. Tudi če bi šlo slediti naročnikovim navedbam, da je z objavami odgovorov na Portalu javnih naročil spreminjal ali dopolnjeval zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in bi rok za vložitev zahtevka za revizijo tekel od zadnjega odgovora dalje - torej od dne 16. 9. 2021, je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil štirinajsti delovni dan od dneva objave informacije, s katero je naročnik spremenil ali dopolnil zahteve v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ob navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil prepozno.

Ker ob upoštevanju navedenih ugotovitev zahtevka za revizijo ni mogoče obravnavati kot pravočasnega, je Državna revizijska komisija vlagateljevo pritožbo skladno s prvim odstavkom 55. člena ZPVPJN, zavrnila kot neutemeljeno.

V zvezi z vlagateljevim predlogom za vložitev kazenske ovadbe zoper odgovorne osebe naročnika Državna revizijska komisija pripominja, da lahko vlagatelj, če meni, da obstaja sum storitve kaznivega dejanja, poda ovadbo pristojnemu državnemu tožilcu. Ker predpostavke za vsebinsko odločanje o zahtevku niso bile podane, Državna revizijska komisija ni ugotavljala resničnosti vlagateljevih navedb, zato tudi ni mogla presojati, ali obstajajo okoliščine, ki narekujejo vložitev kazenske ovadbe.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Z zavrnitvijo pritožbe kot neutemeljene vlagatelj tudi ni upravičen do povračila stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pravni pouk: Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.V Ljubljani, dne 21. 10. 2021Predsednik senata:
Marko Medved, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisijeVročiti (prek portala eRevizija):
- vlagatelj,
- naročnik,
- RS, MJU.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran