Na vsebino
EN

018-145/2021 Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Številka: 018-145/2021-6
Datum sprejema: 19. 10. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Marka Medveda, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nadgradnja in vzdrževanje obstoječih sistemov tehničnega opazovanja objektov DEM d.o.o.«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik MIKRO MEDICA, podjetje za proizvodnjo, trgovino, montažo, projektiranje in konstruiranje d.o.o., Puconci 12, Puconci (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 19. 10. 2021

odločila:


1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o javnem naročilu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 18. 6. 2021, št. objave JN004131/2021-W01.

Naročnik je dne 19. 8. 2021 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila) iz katere izhaja, da je v predmetnem postopku prejel ponudbi dveh ponudnikov. Po izvedenih pogajanjih je ponudbo prvouvrščenega ponudnika, vlagatelja, zavrnil kot nedopustno, ponudbo drugouvrščenega ponudnika, družbe ELproing, računalniško programiranje, d.o.o., Markišavska ulica 4, Murska Sobota, pa označil za dopustno in ponudniku oddal javno naročilo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Naročnik je ponudbo vlagatelja zavrnil, ker
- je upoštevaje predložena certifikata o usposobljenosti kadra, izdana s strani vlagatelja samega in upoštevaje odgovor proizvajalca Eltratec d.o.o. (pri katerem je preverjal, ali vlagatelj razpolaga s kadri, ki so usposobljeni za delo z merilno opremo proizvajalca Eltratec d.o.o.) o tem, da proizvajalec Eltratec d.o.o. v Republiki Sloveniji nima uradnega distributerja in da je sam ekskluzivni serviser vse opreme, ugotovil, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je usposobljen za delo z merilno opremo proizvajalca Eltratec d.o.o.;
- je upoštevaje predložena potrdila o izvedenih referenčnih poslih in upoštevaje razmerje prevzetih del med vlagateljem in njegovim podizvajalcem ugotovil, da si vlagatelj eno referenco nedopustno izposoja od svojega podizvajalca, zato ne more zaključiti, da referenčni pogoj izpolnjuje.

Odločitev o oddaji naročila je bila dne 19. 8. 2021 objavljena na Portalu javnih naročil, št. objave JN004131/2021-ODL01, v posledici česar se, na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; s sprem., v nadaljevanju: ZJN-3), z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj dne 26. 8. 2021 pravočasno vložil Zahtevek za revizijo (brez datuma), v katerem predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi, izpodbijana odločitev o oddaji naročila pa razveljavi, ker naročnik pri obravnavi njegove ponudbe ni ravnal skladno z določbami ZJN-3, zahteva pa tudi povračilo stroškov postopka pravnega varstva (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo).

Vlagatelj ob sklicevanju na odločitev Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-011/2018 in pojasnjevanju, da mora naročnik pri oblikovanju dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ravnati pregledno (6. člen ZJN-3), zahteve določiti jasno, natančno in nedvoumno (s čemer v zvezi se sklicuje na sodbo Sodišča EU št. C-368/10) ter jasne zahteve razlagati tako, kot so zapisane (drugi odstavek 67. člena ZJN-3), zatrjuje, da je naročnik kot dokazilo zahteval potrdilo distributerja, in ne potrdilo »uradnega distributerja«, kot navaja v odločitvi o oddaji naročila. Pojem »uradni distributer«, vezan na ekskluzivnost, je v nasprotju v pravili konkurenčnega prava. Pojem »distributer« pa je opredeljen v 4. členu Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS; št. 17/11; v nadaljevanju: ZTZPUS) in pomeni pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči dostopnost proizvoda na trgu. Vlagatelj je distributer proizvodov proizvajalca Eltratec d.o.o., saj jih trži, prodaja, vgrajuje in z njegovo podporo servisira že od leta 2007 ter ima v ta namen s proizvajalcem Eltratec d.o.o. vzpostavljen poslovni odnos (prilaga listine, s katerimi dokazuje ta odnos). Ker ima vlagatelj nedvomno položaj distributerja, je v ponudbi predložen certifikat v celoti ustrezen in skladen z zahtevami naročnika. Vlagatelj naročniku očita, da po poteku roka za prejem ponudb nedovoljeno spreminja in oži pomen sporne zahteve (»uradni distributer«), ki sicer iz nje izhaja na jasen in nedvoumen način (»distributer«). Vlagatelj opozarja še na stališče Državne revizijske komisije, da morebitnih nejasnih določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ni mogoče razlagati v škodo ponudnikov (s tem v zvezi se sklicuje na odločitvi Državne revizijske komisije v zadevah št. 018-023/2018, 018-004/2019). Ker zahteve po »uradnem distributerju« naročnik pred potekom roka za prejem ponudb ni določil, tudi ni imel podlage, da proizvajalca Eltratec d.o.o. povprašuje o tem, ali ima uradnega distributerja, lahko pa bi preveril, ali družbi poslovno sodelujeta na način, da proizvajalec Eltratec d.o.o. vlagatelju prodaja svojo opremo, ta pa jo nadalje trži. Vlagatelj nadalje zatrjuje, da naročnik tudi ni imel podlage za zavrnitev njegove ponudbe iz drugega razloga, navedenega v izpodbijani odločitvi o oddaji naročila (referenčni pogoj).

Naročnik je izbranega ponudnika dne 30. 8. 2021 obvestil o prejetem zahtevku za revizijo in o možnosti izjasitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo skladno z ZPVPJN. Izbrani ponudnik se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 2. 9. 2021. Navaja, da je vlagatelj s tem, ko je predložil lasten certifikat o usposobljenosti kadra vedel, da zahtevanih strokovnih sposobnosti nima. V praksi noben prodajalec merilne opreme proizvajalca Eltratec d.o.o. ne razpolaga s pravico, da izobražuje in/ali izdaja certifikate o usposobljenosti za delo z njihovo merilno opremo, ampak izobraževanja izvaja in certifikate izdaja izključno proizvajalec sam. Izbrani ponudnik nasprotuje tudi navedbam vlagatelja v zvezi z referenčnim pogojem.

Naročnik je Odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo z dne 7. 9. 2021 objavil na portalu eRevizija dne 8. 9. 2021, z njo pa zavrnil tako vlagateljev zahtevek za revizijo kot tudi njegovo zahtevo za povračilo stroškov postopka pravnega varstva (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo).

V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik uvodoma pojasnjuje ključne vsebinske vidike predmeta javnega naročila. Nadaljuje, da je kriterije tehnične in strokovne sposobnosti oblikoval jasno in nedvoumno. Ugotavlja, da je vlagatelj razumel pomen besede »distributer« in da ga pri sporni zahtevi problematizira v zagovor svoje neusposobljenosti, med tem, ko mu je bil v zvezi z nekim drugim pogojem pomen te besede povsem jasen, predložena dokazila tistega distributerja pa ustrezna. Naročnik zavrača vlagateljevo sklicevanje na zakonsko definicijo distributerja, saj meni, da ZTZPUS vsebinsko ni vezan niti na predmet javnega naročila niti na ZJN-3, ob pregledu evidenc pa ugotavlja, da enoznačnega odgovora glede pomena besede »distributer« ne daje niti Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dokazila, ki jih v izkaz obstoja distribucijskega razmerja predlaga vlagatelj, po mnenju naročnika ne izkazujejo distribucijskih upravičenj. Status distributerja bi moral vlagatelj izkazati najmanj z ustrezno prodajno pogodbo, saj bi šele na podlagi take ureditve distributer od proizvajalca prejel pravice do uporabe blagovne znamke, pravice za organizacijo usposabljanja osebja itd. Proizvajalec Eltratec d.o.o. je v odgovoru na poizvedbo naročnika izrecno navedel, da nima uradnega distributerja za svojo opremo in da je njen ekskluzivni serviser, pa tudi, da kader vlagatelja pri njem ni opravil nobenega izobraževanja za uporabo in vzdrževanje ponujene merilne tehnike. Tudi, če bi vlagatelj imel status distributerja, mu to še ne bi dajalo pravice izvajati izobraževanja oz. izdajati certifikatov o usposobljenosti kadra. Vlagateljevo dokazilo ne ustreza dejanskemu stanju in vlagatelj z njim ne izkazuje zahtevane kadrovske usposobljenosti. Naročnik kot neutemeljene zavrača tudi revizijske navedbe, povezane z drugim razlogom za zavrnitev vlagateljeve ponudbe (referenčni pogoj).

Naročnik je 8. 9. 2021 prek portala eRevizija Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo (brez datuma), vloženo dne 13. 9. 2021 prek portala eRevizija, opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (v nadaljevanju: opredelitev od navedb naročnika). Navaja, da je ZTZPUS temeljni zakon za vključitev blaga na trg, zato kot neutemeljene zavrača naročnikove navedbe o nerelevantnosti opredelitve pojma »distributer«, ki iz njega izhaja. Četudi je vlagatelj v ponudbi v zvezi z drugim pogojem predložil dokazilo distributerja, to ne pomeni, da je v odnosu do njega več/uradni/boljši distributer kot v odnosu do proizvajalca Eltratec d.o.o.. Vlagatelj kot nerelevantne zavrača tudi navedbe izbranega ponudnika in naročnika glede »pravice do izobraževanja«, saj meni, da to ni predmet spora. Vlagatelj se sprašuje, ali predložitev certifikata sploh izkazuje usposobljenost za servisiranje, če naj bi servis izvajal le proizvajalec sam. Ker je naročnik zožil pojem »distributer« in vlagateljevo ponudbo na tej podlagi izločil, proizvajalec Eltratec d.o.o. pa je edini in ekskluzivni serviser vse opreme, vlagatelj poziva Državno revizijsko komisijo, da v sled zahteve po naročnikovi enakopravni obravnavi ponudnikov preveri, kako je usposobljenost za servisiranje in montažo izkazal izbrani ponudnik.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo opravila predhodni preizkus v skladu z 31. členom ZPVPJN. Ker je ugotovila, da so izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, je zahtevek za revizijo, na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPVPJN, sprejela v obravnavo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagateljeve navedbe o tem, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je zaključil, da vlagatelj ni uspel izkazati, da razpolaga s kadrom, usposobljenim za delo z merilno opremo proizvajalca Eltratec d.o.o., je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, skladno s katero je dopustna ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3, odda javno naročilo na podlagi meril, po tem, ko preveri da je a) ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in da je b) ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so ta bila določena. Naročnik, v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3, pred oddajo javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Če ob tem ugotovi, da so informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oz. če posamezni dokumenti manjkajo, lahko, pod pogoji iz petega odstavka 89. člena ZJN-3, zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo.

V zvezi z določanjem pogojev za priznanje sposobnosti ZJN-3 določa, da lahko naročnik gospodarskim subjektom kot zahtevo za sodelovanje naloži pogoje, ki so določeni v 76. členu ZJN-3. V skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost. Naročnik lahko v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila (drugi odstavek 76. člena ZJN-3). Glede tehnične in strokovne sposobnosti deseti odstavek 76. člena ZJN-3 v prvi povedi določa, da lahko naročnik zapiše zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Skladno z osmim odstavkom 77. člena ZJN-3 lahko gospodarski subjekt tehnično sposobnost (med drugim) izkaže z navedbo tehničnega osebja ali tehničnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila (točka c) in z dokazilom o izobrazbi in strokovni usposobljenosti izvajalca storitev ali gradenj ali vodstvenih delavcev podjetja (točka f).

V točki 4/2 poglavja 3. Tehnična in strokovna sposobnost v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: točka 4/2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) je naročnik določil:

»Ponudnik mora razpolagati z ustreznim kadrom za izvedbo predmeta naročila, ki bodo storitve tudi dejansko izvajali, in sicer:

[…]

- z najmanj 2 (dvema) osebama za montažo in servisiranje opreme tehničnega opazovanja, ki je vgrajena v sistemu naročnika (NTG, NT, NTG-GSM in NTG-GPRS sonde)

Dokazilo: Lastna izjava (Obrazec 5) + M1 obrazec (potrdilo o zaposlitvi) + kopija certifikata proizvajalca opreme ali njegovega distributerja o usposobljenosti za delo z merilno opremo.

POJASNILO: Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal s pomočjo Lastne izjave (Obrazec 5). Naročnik bo izpolnjevanje pogoja lahko dodatno preverjal tudi s pomočjo obrazca M1 (potrdilo o zaposlitvi) + kopije certifikata proizvajalca opreme ali njegovega distributerja o usposobljenosti za delo s programsko in merilno opremo.

[…]«.

Po vpogledu v odstopljeno dokumentacijo Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je vlagatelj naročniku predložil ponudbo, v kateri je za montažo in servisiranje opreme tehničnega opazovanja, ki je vgrajena v sistemu naročnika, priglasil dve osebi (R. K. in Š. V.; Obrazec 5 Lastna izjava, točka b/6, ponudba z dne 14. 7. 2021). V dokaz izpolnjevanja citiranega pogoja je vlagatelj v ponudbi (pomotoma, kot izhaja iz njegovega odgovora z dne 11. 8. 2021) predložil potrdilo o usposobljenosti za delo z merilno opremo za dve drugi osebi, na podlagi poziva naročnika na dopolnitev ponudbe z dne 9. 8. 2021, pa še dve potrdili, Certifikat o usposobljenosti z dne 14. 7. 2021, za priglašeni osebi iz obrazca 5 (R. K. in Š. V.).

Dalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik, v okviru pregleda in ocenjevanja ponudb po 89. členu ZJN-3, proizvajalca Eltratec d.o.o. dne 15. 7. 2021 zaprosil za potrditev, da so se tri osebe, zaposlene pri izbranem ponudniku, pri njem izobraževale, zanimalo pa ga je tudi, ali je potrdilo o usposobljenosti, ki ga je za svoje zaposlene sestavil in podpisal vlagatelj sam, veljavno. Dne 16. 7. 2021 je naročnik prejel odgovor proizvajalca Eltratec d.o.o., ki je, vezano na poizvedbo v zvezi z izbranim ponudnikom, pojasnil, da so »zaposleni podjetja Elproing d.o.o.« opravili ustrezno izobraževanje za uporabo in vzdrževanje merilne opreme proizvajalca Eltratec d.o.o. in da so jim bila iz tega razloga tudi izdana potrdila o izobraževanju; vezano na poizvedbo v zvezi z vlagateljem pa je pojasnil, da proizvajalec Eltratec d.o.o. v Republiki Sloveniji nima uradnega distributerja svoje opreme, da je proizvajalec Eltratec d.o.o. edini in ekskluzivni serviser te opreme, da »zaposleni podjetja Mikro Medica d.o.o.« niso opravili nobenega izobraževanja za uporabo in vzdrževanje njegove opreme pri podjetju Eltratec d.o.o. ter jim z njegove strani tudi niso bila izdana nobena potrdila o opravljenem izobraževanju.

Kot izhaja iz predhodno citiranega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik določil, da mora ponudnik razpolagati z ustreznim kadrom za izvedbo predmeta javnega naročila, tj. z dvema osebama za montažo in servisiranje opreme tehničnega opazovanja, ki je vgrajena v sistemu naročnika, kar izkaže (med drugim) s predložitvijo certifikata, ki ga izda bodisi proizvajalec opreme bodisi njegov distributer in iz katerega izhaja, da je določena oseba usposobljena za delo z merilno opremo.

V konkretnem primeru med vlagateljem in naročnikom ni sporno, da je vlagatelj v izkaz izpolnjevanja navedenega pogoja v svoji ponudbi predložil certifikate o usposobljenosti kadra za delo z merilno opremo proizvajalca Eltratec d.o.o., ki jih je vlagatelj izdal sam, (med drugim) kot distributer merilne opreme proizvajalca Eltratec d.o.o.; je pa med njima sporno, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je ugotovil, da vlagatelj s temi certifikati ni uspel izkazati, da razpolaga s kadrom, ki je usposobljen za delo z merilno opremo proizvajalca Eltratec d.o.o., kot je naročnik zahteval v točki 4/2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in njegovo ponudbo zaradi tega zavrnil.

Tako vlagatelj kot naročnik obširno pojasnjujeta, zakaj bi bilo vlagatelju (po njegovo) potrebno priznati status distributerja, kot enega izmed upravičenih izdajateljev certifikata o usposobljenosti kadra za delo z merilno opremo proizvajalca Eltratec d.o.o. oz. zakaj mu statusa distributerja (po naročnikovo) ni mogoče priznati, s tem v zvezi pa Državna revizijska komisija ugotavlja, kot pojasnjeno v nadaljevanju.

Če bi bilo v konkretnem primeru potrebno slediti navedbam naročnika, da vlagatelj s ponudbami proizvajalca in vabili na sejem ni uspel izkazati obstoja distribucijskega razmerja s proizvajalcem Eltratec d.o.o. in distribucijskih upravičenj, ki iz tega razmerja izhajajo, zaradi česar mu statusa distributerja ne bi bilo mogoče priznati, potem naročniku ne bi bilo mogoče očitati, da ni ravnal pravilno, ko je že na podlagi presoje, ali je predložene certifikate izdal upravičen subjekt ugotovil, da vlagatelj s certifikati, ki jih je sam izdal kot distributer opreme proizvajalca Eltratec d.o.o., izpolnjevanja pogoja iz točke 4/2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ni uspel izkazati.

Če pa bi bilo v konkretnem primeru potrebno slediti navedbam vlagatelja, da a) je naročnik jasno zahteval, da morajo ponudniki predložiti certifikat proizvajalčevega distributerja, v zvezi z definicijo katerega bi šlo izhajati iz ZTZPUS ali pa b) če bi bilo potrebno ugotoviti, da je sporna zahteva glede distributerja taka, da dopušča več možnih razlag (tj. najmanj razlago, za katero se zavzema naročnik (»uraden distributer«) in hkrati razlago, za katero se zavzema vlagatelj (sklicevanje na definicijo iz ZTZPUS in poslovni odnos oz. položaj v razmerju do proizvajalca Eltratec d.o.o.)), in je v skladu s prakso Državne revizijske komisije (ki jo izpostavlja tudi vlagatelj) ne bi bilo mogoče razlagati v škodo vlagatelja, ki bi zahtevo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izpolnil v mejah, ki bi jo razlaga take zahteve še dopuščala, potem bi bilo potrebno vlagatelju priznati status distributerja, kot enega izmed upravičenih izdajateljev zahtevanih certifikatov. Vendar pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da tudi v primeru, ko bi šlo vlagatelju tak status priznati, upoštevaje odgovor proizvajalca Eltratec d.o.o. z dne 16. 7. 2021, naročniku ne bi bilo mogoče očitati, da ni ravnal pravilno, ko je ugotovil, da vlagatelj s predloženimi dokazili ni uspel izkazati, da razpolaga s kadrom, usposobljenim za delo z merilno opremo proizvajalca Eltratec d.o.o., kot je bilo zahtevano v pogoju iz točke 4/2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Upoštevati je namreč potrebno, da je proizvajalec Eltratec d.o.o. v svojem odgovoru naročniku jasno navedel, da zaposleni pri vlagatelju niso pri proizvajalcu Eltratec d.o.o. opravili nobenega izobraževanja za uporabo in vzdrževanje pri njih proizvedene opreme (da bi bilo drugače ne zatrjuje niti vlagatelj sam) – če pa nihče od vlagateljevih zaposlenih oz. niti on sam izobraževanja oz. usposabljanja za delo z merilno opremo proizvajalca Eltratec d.o.o. pri samem proizvajalcu ni opravil, vlagatelj že po naravi stvari ne more nadalje ustrezno usposabljati svojih zaposlenih in z izdanimi certifikati ne more veljavno potrditi usposobljenosti svojih zaposlenih za delo z merilno opremo proizvajalca Eltratec d.o.o..

Kot izhaja iz odstopljene dokumentacije, je naročnik vlagatelja na odpravo pomanjkljivosti v delu ponudbe, ki se nanaša na izkazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 4/2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila že pozival dne 9. 8. 2021, ko je od vlagatelja zahteval predložitev dokazil o usposobljenosti za delo z merilno opremo za osebi, priglašeni v obrazcu 5. Upoštevaje navedeno in upoštevaje že večkrat zapisano stališče, da večkratno pozivanje k odpravi iste pomanjkljivosti ponudbe ni možno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v konkretnem primeru ugotovljene pomanjkljivosti svoje ponudbe ne bi več mogel odpraviti. Državna revizijska komisija zato v nadaljevanju vsebinsko ni obravnavala vlagateljevih navedb o dopustnosti njegove ponudbe v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje referenčnega pogoja (s strani naročnika zatrjevani drugi razlog za nedopustnost ponudbe) niti ni izvedla s temi navedbami povezanih predlaganih dokazov. Morebitna ugotovitev utemeljenosti teh vlagateljevih navedb namreč ne bi mogla več vplivati na vlagateljev položaj (oz. na drugačen status njegove ponudbe), prav tako pa tudi ne na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v konkretnem primeru.

Ker iz vlagateljevih navedb izhaja tudi očitek, da je naročnik, glede na podano razlago pojma »distributer«, ponudbo izbranega ponudnika preverjal drugače, kot njegovo ponudbo, je Državna revizijska komisija vpogledala tudi v relevantni del ponudbe izbranega ponudnika. Ugotovila je, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi priglasil tri osebe za montažo in servisiranje opreme tehničnega opazovanja, ki je vgrajena v sistemu naročnika (Obrazec 5 Lastna izjava, točka b/6, ponudba z dne 9. 7. 2021), zanje pa predložil potrdila samega proizvajalca o udeležbi teh oseb na izobraževanju za delo z njegovo merilno opremo. Upoštevaje, da je naročnik od ponudnikov zahteval predložitev certifikata o usposobljenosti za delo z merilno opremo (ni pa, kar med strankama ni sporno, natančneje definiral vsebine certifikata o usposobljenosti), ki ga izda bodisi proizvajalec opreme bodisi distributer in upoštevaje, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil dokazila, izdana s strani proizvajalca (ne distributerjeva oz. lastna), v katerih proizvajalec potrjuje tudi usposobljenost posameznih oseb za delo z njegovo merilno opremo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati, da ni ravnal pravilno, ko je ugotovil, da je izbrani ponudnik s predloženimi dokazili izkazal izpolnjevanje spornega pogoja, prav tako pa mu ni mogoče očitati, da je ponudbo izbranega ponudnika preverjal drugače kot vlagateljevo ter pri pregledu in ocenjevanju ponudb ravnal v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3).

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati, da je ravnal v nasprotju z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3, ko je vlagateljevo ponudbo označil za nedopustno in jo zavrnil. Glede na to, je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov postopka pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, njegovo zahtevo za povrnitev stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Pravni pouk: Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.

V Ljubljani, 19. 10. 2021Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- naročnik
- vlagatelj
- izbrani ponudnik
- RS, MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu
Natisni stran