Na vsebino
EN

018-151/2021 SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Številka: 018-151/2021-4
Datum sprejema: 28. 9. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Marka Medveda, kot predsednika senata, ter Tadeje Pušnar in dr. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij« v sklopu 2 »Lokacija 2 Goriška: PLS od km 54+215 do km 54+305«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d., Ob zeleni jami 2, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Cukrov o.p., d.o.o., Linhartova cesta 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 28. 9. 2021

odločila:


Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij« v sklopu 2 »Lokacija 2 Goriška: PLS od km 54+215 do km 54+305«, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 6. 9. 2021, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu male vrednosti objavil na portalu javnih naročil dne 8. 6. 2021, pod št. objave JN003795/2021-W01.

Naročnik je na portalu javnih naročil dne 30. 8. 2021, pod št. objave JN003795/2021-ODL01, objavil »Odločitev o oddaji javnega naročila«, s katero je predmetno naročilo male vrednost v sklopu 1 oddal vlagatelju, v sklopu 2 pa ponudniku MONTERRA d.o.o., Podružnica za geotehniko, Dolenje pri Jelšanah 62, Jelšane (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je 6. 9. 2021 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal, naj se razveljavi odločitev o oddaji naročila v sklopu 2, vlagatelju pa povrnejo vsi priglašeni stroški pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je o zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 10. 9. 2021.

Naročnik je 23. 9. 2021 vlagatelju prek portala eRevizija posredoval sklep z dne 22. 9. 2021, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Posledično je naročnik zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva.

Naročnik je 23. 9. 2021 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji 27. 9. 2021 posredoval vlogo, s katero zahtevek za revizijo z dne 6. 9. 2021 umika, predlaga pa tudi, naj se mu povrne polovica plačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


Pravni pouk: zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.


V Ljubljani, 28. 9. 2021Predsednik senata:
Marko Medved, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- pooblaščenec vlagatelja,
- naročnik,
- izbrani ponudnik
- RS MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve.

V vednost:
- oddelek za splošne, pravne, finančne in kadrovske zadeve.

Natisni stran