Na vsebino
EN

018-139/2021 Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica

Številka: 018-139/2021-4
Datum sprejema: 23. 9. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu dr. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Nine Velkavrh in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Oprema za ambulantno histeroskopijo«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KARL STORZ Endoskopija d.o.o., Cesta v Gorice 34B, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Pirc, o.p., d.o.o., Dunajska cesta 159, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: naročnik), dne 23. 9. 2021


odločila:


1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu male vrednosti je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 22. 6. 2021 pod št. objave JN004222/2021-W01.

Naročnik je dne 3. 8. 2021 sprejel Odločitev o izidu javnega naročila (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da je izbral ponudbo ponudnika MEDIP, PRODAJA MEDICINSKE OPREME d.o.o., Leskoškova cesta 9E, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V zvezi s ponudbo vlagatelja je naročnik zapisal, da dopustnosti ponudbe skladno z drugim odstavkom 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) ni preverjal.

Odločitev o oddaji naročila je bila dne 5. 8. 2021 objavljena na Portalu javnih naročil pod št. objave JN004222/2021-ODL01, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena ZJN-3 z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Vlagatelj je dne 12. 8. 2021 preko portala eRevizija pravočasno vložil Zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi tako, da se v celoti razveljavi odločitev o oddaji naročila, ponovno izvede izbirni postopek ter javno naročilo odda njemu. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov postopka. Vlagatelj navaja, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna, ker ne izpolnjuje ene od zahtev, določene v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponujena oprema izbranega ponudnika namreč ne izpolnjuje zahteve iz točke 2 obrazca »specifikacije«, ki določa, da mora elektro-kirurška enota omogočati »avtomatično prepoznavo endoskopskih bipolarnih inštrumentov in prilagoditev izhodne moči, ki podaljšuje življenjsko dobo inštrumenta«. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi izpolnjevanje sporne zahteve utemeljeval s prospektno dokumentacijo in izjavo, da so na podlagi vprašanj in odgovorov na Portalu javnih naročil dovoljena odstopanja. Naročnik je sicer na vprašanje: »Ali vam lahko ponudimo elektrokirurško enoto, ki je poleg klasičnih in endoskopskih programov, prilagojena tudi namensko za histeroskopske posege v fiziološki raztopini:
- dvojna stopalka rezanje/koagulacija
- aktivni nadzor nevtralne elektrode in izhodnih moči ter vračanja tokov,
- monopolarna moč do max.350W in bipolar do max. 320W
- možnost priklopa dveh monopolarnih inštrumentov in enega bipolarnega hkrati.
- medicinski certifikati IEC 60601-1 in IEC 601-2-2 Standards. (Class I - Type CF)
- velikost 380x350x170mm.
Poleg teh lastnosti omogoča uporabo prilagojenih programov za ambulantne posege:
- program pulznega dovajanja energije, prilagojen za uporabo z resektoskopom, mini-resektoskopom in 5Fr. elektrodami s ciljem preciznega, natančnega rezanja, s čim manjšo stimulacijo živčevja in s tem varnejši poseg predvsem pri resekciji blizu endometrija,
- ter možnostjo uporabe programa enega pulza, ko generator pošlje le en pulz - za rezanje na občutljivih predelih (npr. ostij jajcevoda) ali za rezanje v primeru večje občutljivosti na bolečino.« odgovoril: »lahko«, vendar pa navedeno vprašanje in naročnikov odgovor nanj nikakor ne utemeljujeta odstopanja od sporne zahteve, saj ponudnik ni postavil vprašanja na način, ali je dopustno odstopanje od zahteve »avtomatična prepoznava priključenih inštrumentov in s tem prilagoditev moči inštrumenta priključenemu inštrumentu«. Posledično naročnik v zvezi s tem ni podal nobenega odgovora, ki bi pomenil spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ker naročnik z odstopanjem od sporne zahteve ni nikoli soglašal in ker izbrani ponudnik v svoji ponudbeni dokumentaciji ni izkazal izpolnjevanja sporne zahteve, je več kot očitno, da oprema, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, ne zadosti naročnikovim tehničnim specifikacijam. S tem, ko je naročnik izbral nedopustno ponudbo, je zakrivil kršitev same dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter načel in pravil javnega naročanja, predvsem 7., 37., 68., 70. in 89. člena ZJN-3.

Naročnik je izbranega ponudnika dne 16. 8. 2021 obvestil o prejetem zahtevku za revizijo.

Izbrani ponudnik se je o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo izjasnil v vlogi z dne 18. 8. 2021. Navedbam vlagatelja nasprotuje in zatrjuje, da ponujena elektro-kirurška enota omogoča avtomatsko prepoznavo endoskopskih bipolarnih inštrumentov, kot tudi prilagoditev izhodne moči.

Naročnik je dne 26. 8. 2021 sprejel Sklep (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), s katerim je zavrnil tako vlagateljev zahtevek za revizijo, kot tudi vlagateljev zahtevek za povračilo stroškov. Naročnik uvodoma izpostavi, da po njegovem mnenju vlagateljeva aktivna legitimacija ni podana, vendar pa se v nadaljevanju vsebinsko opredeljuje do revizijskih navedb. Naročnik pojasnjuje, da vlagatelj utemeljuje zahtevek za revizijo z določbo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki pa jo je naročnik s svojim odgovorom na Portalu javnih naročil dne 6. 7. 2021 ob 9:56 uri spremenil. Potencialni ponudnik je namreč naročnika vprašal, ali lahko v okviru predmeta naročila namesto elektro-kirurške enote, kot je opisana v točki 2 obrazca »specifikacije«, ponudi elektro-kirurško enoto z značilnostmi, kot jih je opisal v navedenem vprašanju. Naročnik je presodil, da njegove potrebe izpolnjuje tudi taka elektro-kirurška enota, zato je dopustil, da ponudnik ponudi tako enoto. Iz vsebine vprašanja in odgovora je razvidno, da gre za spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Glede na vsebino in obseg opredelitve elektro-kirurške enote v navedenem vprašanju je tudi jasno, da so s tem vprašanjem opisane vse zahtevane značilnosti elektro-kirurške enote, torej da se lahko ponudi elektro-kirurška enota, ki vsebuje navedene značilnosti namesto in ne poleg značilnosti, določenih v tehničnih specifikacijah. Točka 2 obrazca »specifikacije« v okoliščinah, ko ponudnik ponudi elektro-kirurško enoto, ki izpolnjuje specifikacijo iz odgovora na Portalu javnih naročil z dne 6. 7. 2021 ob 9:56 uri, ne velja. Elektro-kirurška enota, ki jo je v okviru predmeta naročila ponudil izbrani ponudnik, pa je v celoti skladna z zahtevami naročnika iz spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljene dne 6. 7. 2021 ob 9:56 uri, kot taka pa je v celoti skladna s potrebami in zahtevami naročnika, določenimi v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Sicer pa ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje tudi prvotno postavljeno zahtevo, da mora ponudnik ponuditi elektro-kirurško enoto, ki omogoča avtomatično prepoznavo endoskopskih bipolarnih inštrumentov in prilagoditev izhodne moči, ki podaljšuje življensko dobo inštrumenta.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 31. 8. 2021 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 31. 8. 2021 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika). Vlagatelj vztraja pri očitkih iz zahtevka za revizijo ter dodaja, da je naročnik z odgovorom na Portalu javnih naročil dne 6. 7. 2021 ob 9:56 uri dovolil, da ponudniki poleg tehničnih zahtev, podanih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudijo aparat, kot je opisan v omenjenem vprašanju. Naročnik se pri podaji odgovora torej ni odpovedal zahtevi, da mora aparat izpolnjevati vse preostale tehnične zahteve, ki v vprašanju niso bile izpostavljene. Vlagatelj dalje poudarja, da je ključno vprašanje pojma »avtomatična prepoznava«, ker je naročnik v specifikaciji podal zahtevo po avtomatični prepoznavi endoskopskih bipolarnih inštrumentov in prilagoditvi izhodne moči. To v praksi pomeni, da naprava oz. generator izhodne moči že ob priključitvi endoskopske bipolarne enote nanj prepozna, da je priključena bipolarna enota in prilagodi izhodno moč generatorja, naprava izbranega ponudnika pa te možnosti ne omogoča – po prvi priključitvi naprave na generator izhodne moči naprava ne deluje in je predhodno potrebno, da uporabnik izbere ustrezen program, ki šele omogoča delovanje naprave. Prepoznava tako ni avtomatična, pač pa manualna. Naročnik pa je – nasprotno – zahteval, da naj ponujena oprema omogoča, da je izbor programa avtomatičen, torej brez posredovanja uporabnika.

Po pregledu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter po preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Pred meritorno obravnavo kršitev, ki jih vlagatelj očita naročniku, je Državna revizijska komisija v skladu z 31. členom ZPVPJN po uradni dolžnosti opravila predhodni preizkus zahtevka za revizijo in ugotovila, da so procesne predpostavke za vsebinsko odločanje o zahtevi za pravno varstvo izpolnjene. Ker je naročnik v okviru obrazložitve odločitve, sprejete v predrevizijskem postopku, izrazil dvom v obstoj aktivne legitimacije vlagatelja, Državna revizijska komisija uvodoma pojasnjuje razloge, na podlagi katerih zaključuje, da je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo.

V 14. členu ZPVPJN je določeno, da je treba aktivno legitimacijo priznati vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem ali kvalifikacijski sistem in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda (prva alineja prvega odstavka 14. člena ZPVPJN). Iz navedene določbe izhajata dva bistvena elementa za priznanje aktivne legitimacije, in sicer: (1) interes za dodelitev javnega naročila ter (2) možnost nastanka škode, ki bi vlagatelju utegnila nastati zaradi zatrjevane kršitve. Za priznanje aktivne legitimacije morata biti oba elementa izpolnjena kumulativno. Šteje se, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno ponudbo, če je rok za oddajo ponudb že potekel (prva poved drugega odstavka 14. člena ZPVPJN).

Iz odstopljene dokumentacije izhaja, da je vlagatelj v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila oddal pravočasno ponudbo, zato gre ugotoviti, da je prvi element aktivne legitimacije iz prve alineje prvega odstavka 14. člena ZPVPJN, tj. vlagateljev interes za dodelitev javnega naročila, podan. Ker iz odločitve o oddaji naročila izhaja, da se je naročnik opredelil zgolj do dopustnosti ponudbe izbranega ponudnika, ne pa tudi do dopustnosti ponudbe vlagatelja, vlagatelj drugi element aktivne legitimacije iz prve alineje prvega odstavka 14. člena ZPVPJN, tj. škodo oziroma možnost nastanka škode, izkazuje že s tem, ker izpodbija izbiro ponudbe izbranega ponudnika. Če bi se namreč vlagateljevi revizijski očitki o domnevnih kršitvah ZJN-3, ki naj bi jih zagrešil naročnik ob presoji ponudbe izbranega ponudnika, izkazali za utemeljene, bi se vlagateljeva ponudba na ocenjevalni lestvici lahko uvrstila na prvo mesto in bi lahko bila izbrana. Ob tako ugotovljenih dejanskih podlagah obravnavanega primera, pa po mnenju Državne revizijske komisije, vlagatelju ni mogoče odreči aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo.

Med vlagateljem in naročnikom je sporno, ali je naročnik ravnal skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami ZJN-3, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil kot dopustno in mu oddal predmetno javno naročilo. Vlagatelj meni, da ponujena oprema izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahteve iz točke 2 obrazca »specifikacije«, ki določa, da mora elektro-kirurška enota omogočati »avtomatično prepoznavo endoskopskih bipolarnih inštrumentov in prilagoditev izhodne moči, ki podaljšuje življenjsko dobo inštrumenta«.

Revizijske navedbe vlagatelja je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, skladno s katero je dopustna ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, po tem, ko preveri da so izpolnjeni naslednji pogoji: (a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in (b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so ta bila določena.

Ena od predpostavk dopustne ponudbe je torej tudi njena skladnost z zahtevami naročnika, opredeljenimi v tehničnih specifikacijah. Tehnične specifikacije določajo zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila. Tehnične specifikacije lahko naročnik določi bodisi v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti bodisi s sklicevanjem na tehnične specifikacije in različne standarde oz. tehnične ocene bodisi s kombinacijo navedenih načinov (prim. peti odstavek 68. člena ZJN-3). Ponudnik mora v svoji ponudbi z vsemi ustreznimi sredstvi dokazati, da blago, ki je skladno s standardom, izpolnjuje zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je določil naročnik (prim. deveti odstavek 68. člena ZJN-3).

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik v obrazcu »specifikacije«, pod točko 2) ELEKTRO-KIRURŠKA ENOTA, določil:

- univerzalen aparat za rezanje in koagulacijo pri klasičnih in endoskopskih posegih
- monopolarni in bipolarni vhod
- preklop funkcije med načini / nastavitvami s sterilnega polja s pomočjo nožnega stikala
- možnost vnaprej programiranih postopkov
- port-Service za posodobitev programske opreme in razširitev funkcij
- samodejni test aparata takoj po vsakem vklopu
- CF izhodišča za največjo varnost bolnikov in uporabnikov
- stalno spremljanje nevtralne elektrode
- samodejno testiranje ob vklopu vseh ustreznih parametrov in funkcionalnosti za varnost bolnikov in uporabnikov
- kontrola rezanja
- kontrola koagulacije
- monopolarna moč : najmanj 350 W, vsaj 5 stopenj rezanja in stopenj koagulacije, precizna nastavitev moči po 1 W pri nizkih vrednostih
- bipolarna moč : najmanj 350 W, bipolarna resekcija in vaporizacija
- avtomatična prepoznava endoskopskih bipolarnih inštrumentov in prilagoditev izhodne moči, ki podaljšuje življenjsko dobo inštrumenta
- Autostart
- stalna kontrola izhodne moči
- stalna kontrola kontaktne površine nevtralne elektrode
- kontrola vračanja tokov preko nevtralne elektrode
- proženje koagulacije in rezanja preko stopalke ali ročnika z integriranimi tipkami
- Priključki: 2 x monopolarni, 2 × bipolarna nevtralna elektroda, 2 x nožna stopalka
- Tip: IEC 60601-1, CE acc. na MDD
- dimenzije (WxHxD): do 550 x 180 x 500 mm.
- razred zaščite I / CF, medicinski pripomoček razreda IIb.

Skladno s prvim odstavkom 67. člena ZJN-3 se kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja. Skladno z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 se informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik na Portalu javnih naročil dne 6. 7. 2021 ob 9:56 na vprašanje potencialnega ponudnika, ki se glasi:

»Ali vam lahko ponudimo elektrokirurško enoto, ki je poleg klasičnih in endoskopskih programov, prilagojena tudi namensko za histeroskopske posege v fiziološki raztopini:
- dvojna stopalka rezanje/koagulacija
- aktivni nadzor nevtralne elektrode in izhodnih moči ter vračanja tokov,
- monopolarna moč do max.350W in bipolar do max. 320W
- možnost priklopa dveh monopolarnih inštrumentov in enega bipolarnega hkrati.
- medicinski certifikati IEC 60601-1 in IEC 601-2-2 Standards. (Class I - Type CF)
- velikost 380x350x170mm.
Poleg teh lastnosti omogoča uporabo prilagojenih programov za ambulantne posege:
- program pulznega dovajanja energije, prilagojen za uporabo z resektoskopom, mini-resektoskopom in 5Fr. elektrodami s ciljem preciznega, natančnega rezanja, s čim manjšo stimulacijo živčevja in s tem varnejši poseg predvsem pri resekciji blizu endometrija,
- ter možnostjo uporabe programa enega pulza, ko generator pošlje le en pulz - za rezanje na občutljivih predelih (npr. ostij jajcevoda) ali za rezanje v primeru večje občutljivosti na bolečino.«

objavil odgovor:

»lahko«.

Navedeni naročnikov odgovor se skladno z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 šteje za spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da je naročnik s citiranim odgovorom spremenil tehnične zahteve, vezane na elektro-kirurško enoto, na način, da lahko ponudniki namesto elektro-kirurške enote, kot je opredeljena v točki 2 obrazca »specifikacije«, ponudijo tudi elektro-kirurško enoto, kot je opredeljena v vprašanju, objavljenem na Portalu javnih naročil dne 6. 7. 2021 ob 9:56 uri. Ni pa mogoče slediti revizijski navedbi vlagatelja, da morajo ponudniki, v kolikor se odločijo za slednjo možnost, ponuditi elektro-kirurško enoto, ki poleg tehničnih zahtev, podanih v izpostavljenem vprašanju, izpolnjuje tudi vse preostale tehnične zahteve, podane v točki 2 obrazca »specifikacije«, ki v vprašanju niso navedene. Kot pravilno navaja naročnik, iz izpostavljenega vprašanja in odgovora nanj jasno izhaja, da v takšnih primerih lahko ponudniki ponudijo elektro-kirurško enoto, ki izpolnjuje v vprašanju navedene značilnosti namesto značilnosti, ki so določene v točki 2 obrazca »specifikacije«.

Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, niti ne dokazuje, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni ponudil elektro-kirurške enote z lastnostmi, kot so opredeljene v spremembi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljene na Portalu javnih naročil dne 6. 7. 2021 ob 9:56 uri, Državna revizijska komisija zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati kršitve določb ZJN-3 in lastnih določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za skladno z njegovimi zahtevami in posledično kot dopustno ter mu oddal javno naročilo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očita tudi kršitev načela enakopravne obravnave ponudnikov. Ker vlagatelj kršitev omenjenega načela izpeljuje iz očitka o nezakoniti označitvi ponudbe izbranega ponudnika kot dopustne, s katerim, kot predhodno ugotovljeno, ni uspel, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku posledično tudi ni mogoče očitati kršitve tega načela.

Ker vlagatelj v okviru zahtevka za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel. Ker je povrnitev stroškov odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, njegovo zahtevo za povrnitev stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Pravni pouk:
Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


V Ljubljani, 23. 9. 2021Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti (preko portala eRevizija):
- naročnik,
- vlagatelj,
- izbrani ponudnik,
- RS, MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran