Na vsebino
EN

018-126/2021 Občina Kamnik

Številka: 018-126/2021-6
Datum sprejema: 8. 9. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika kot predsednika senata, Andraža Žvana kot člana senata in Nine Velkavrh kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Storitev strokovnega gradbenega nadzora ter vzpostavitev skupnega podatkovnega okolja (SPO)« v sklopu 1, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja LOKAINŽENIRING, podjetje za svetovalni inženiring d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja Loka, ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik (v nadaljevanju: naročnik), dne 8. 9. 2021

odločila:1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.


Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava obvestila o naročilu 6. 4. 2021 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN002087/2021-B01, in 7. 4. 2021 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2021/S 067-173490), ki ga oddaja po odprtem postopku, z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 351-0069/2021 z dne 14. 7. 2021 (v nadaljevanju: Odločitev), ki je bila istega dne objavljena na portalu javnih naročil pod št. objave JN002087/2021-ODL01, sodelujoče ponudnike med drugim obvestil, da je za sklop 1 izbral ponudbo ponudnika PROPLUS inženiring, projektiranje, družba za inženiring, projektiranje, gradbeništvo, trgovino, gostinstvo in druge storitve, d.o.o., Strma ulica 8, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), pri vlagatelju pa ugotovil obstoj razloga za izključitev iz drugega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) in njegovo ponudbo kot nedopustno zavrnil.

Vlagatelj je dne 22. 7. 2021 prek portala eRevizija vložil zahtevek za revizijo zoper Odločitev z dne 14. 7. 2021 v sklopu 1. Vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, naj Odločitev v predmetnem sklopu v celoti razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev priglašenih stroškov pravnega varstva. Vlagatelj sprva navaja, da Odločitev ni bila v zadostni meri obrazložena, saj je naročnik navedel zgolj, da iz aplikacije e-Dosje izhaja, da pri vlagatelju obstaja izključitveni razlog iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, ni pa pojasnil, na katerega izmed dveh (1. neizpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eur ali več in 2. če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave) elementov tega razloga se izključitev nanaša. Vlagatelj v nadaljevanju zanika, da bi pri njem obstajal drugi element izključitvenega razloga, saj da je imel na dan oddaje ponudb plačane vse davke in prispevke, pravočasno pa je predložil tudi obrazce REK-1. Nadalje vlagatelj navaja, da ga je naročnik v okviru »popravnega mehanizma« pozval, naj izpolni vse obveznosti 19. 5. 2021 do 12. ure ter da bo manjkajoče podatke naknadno preveril še v evidenci e-Dosje. Vlagatelj je navedel, da iz potrdila Finančne uprave RS (FURS) št. DT 42900-78877/2021-2 z dne 21. 7. 2021, ki ga je predložil v dokaz, izhaja, da je imel na dan 26. 4. 2021 »plačane vse evidentirane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti, ki jim je potekel rok plačila do dne 26. 4. 2021 in da je imel na dan 26. 4. 2021 predložene vse obračune davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače (REK-1 obračuni) za obdobje zadnjih 60 mesecev, razen REK-1 obračuna za mesec marec. Dodatno pojasnjujemo, da je zavezanec dne 15. 4. 2021 pravočasno predložil obračun davčnega odtegljaja za izplačilo in nadomestila plače, vendar z napačno navedbo obdobja za mesec april 2021. Zaradi tega je v evidenci na dan 26. 4. 2021 zaveden neoddan REK-1 obračun za mesec marec 2021. Zavezanec je napako popravil in dne 21. 5. 2021 oddal REK-1 obračun s pravilno navedbo obdobja.« Vlagatelj v nadaljevanju pojasnjuje, da gre v omenjenem primeru za napačen zapis meseca oziroma očitno napako, ki jo je vlagatelj tudi naknadno dne 21. 5. 2021 odpravil, in tako ne more predstavljati izločitvenega razloga po drugem odstavku 75. člena ZJN-3, saj je dejstvo, da so bili REK-1 obrazci pravočasno predloženi, izkazano, naročnikova Odločitev pa je posledično nezakonita.

Naročnik je v skladu z prvim odstavkom 27. člena ZJN-3 z dopisom št. 351-0069/2021 z dne 26. 7. 2021, izbranega ponudnika obvestil, da je bil vložen zahtevek za revizijo zoper izdano Odločitev.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 27. 7. 2021, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Predlaga njegovo zavrnitev. V nadaljevanju izbrani ponudnik izpostavlja, da vlagatelj neizpolnjevanja obveznosti ne more opravičiti z lapsusom, saj je bil s strani naročnika pozvan na odpravo pomanjkljivosti, česar pa v navedenem roku ni storil. Glede zatrjevanja vlagatelja o nezadostni obrazložitvi Odločitve pa meni, da vlagatelj za tovrstne navedbe nima utemeljenega razloga, saj je bil o tem, da so pri njemu izkazane neizpolnjene obveznosti, obveščen že z naročnikovim pozivom na njihovo odpravo.

Naročnik je z dokumentom »Odločitev« št. 351-0069/2021 z dne 29. 7. 2021 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo) zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik v obrazložitvi navaja, da se informacija o obstoju izključitvenega razloga po drugem odstavku 75. člena ZJN-3 preveri na portalu e-Dosje, pri čemer se ta izpiše zgolj v obliki odgovora DA ali NE in zajame oba elementa izključitvenega razloga, iz katere ni razvidno, kateri element ni oz. je bil izpolnjen. Naročnik je glede navedeno vlagateljev očitek, da Odločitev ni v zadostni meri obrazložena, zavrnil z utemeljitvijo, da naročnik s konkretnejšimi podatki, kot je pričakoval sam vlagatelj, niti ne more razpolagati, kot tudi, da gre v konkretnem primeru za podatke, ki se nanašajo nanj in bi jih vsaj moral poznati in da torej neupravičeno zatrjuje, da mu razlogi za odločitev niso bili znani.
V nadaljevanju je naročnik natančneje pojasnil, da je s pozivom št. 351-0069/2021 z dne 12. 5. 2021 vlagatelja opozoril, da na dan oddaje ponudbe dne 26. 4. 2021 ni imel izpolnjenih vseh obveznosti, kot to določa drugi odstavek 75. člena ZJN-3, ter ga pozval na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/2020; v nadaljevanju: ZIUOOPE), ki omogoča uvedbo popravnega mehanizma, naj do 19. 5. 2021 do 12. ure izpolni manjkajoče obveznosti. Nadalje je naročnik še dodatno pojasnil, da je bila vsebina poziva splošna, in sicer na izpolnitev obeh manjkajočih obveznosti, ker naročnik ni razpolagal z informacijo, katerega od dveh elementov razloga za izključitev po drugem odstavku 75. člena ZJN-3 vlagatelj ni izpolnil. Naročnik je vlagatelja na koncu še dodatno opozoril, da bo naročnik obstoj razlogov za izključitev po poteku roka na dan 19. 5. 2021 ponovno preveril v aplikaciji eDosje.
Naročnik v nadaljevanju navaja, da vlagatelj ni izpostavil, da bi bil rok, ki ga je naročnik določil vlagatelju za izpolnitev manjkajočih obveznosti, neprimeren oziroma prekratek. V nadaljevanju naročnik navaja, da iz pridobljenega potrdila FURS št. DT 429000-57885/2021-1 z dne 13. 5. 2021 izhaja, da je imel vlagatelj na dan 13. 5. 2021 pri FURS plačane vse do dne 26. 4. 2021 evidentirane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti, ki jim je potekel rok plačila. Ker iz predloženega potrdila ni izhajalo izpolnjevanje vseh pogojev, ki jih določa ZJN-3 za neobstoj razloga za izključitev, je naročnik, kot je že predhodno napovedal, ponovno preveril obstoj razlogov za izključitev na dan 19. 5. 2021, ko je potekel rok za izpolnitev obveznosti na podlagi »popravnega mehanizma«, pri čemer je ugotovil, da je še vedno obstajal razlog za izključitev na podlagi drugega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik je glede na navedeno zaključil, da je vlagatelj očitno zanemaril svojo dolžno skrbnost, saj je vlagateljeva dolžnost, da posluje in ravna v skladu z veljavnimi predpisi. Zatem je naročnik ponovno preveril vlagateljevo stanje pri FURS in v odgovor prejel dokument »Podatki o kandidatih oziroma ponudnikih, za katere se preverja izpolnjevanje zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti za potrebe enotnega informacijskega sistema na področju javnega naročanja« št. DT 02112-42699-2021 z dne 9. 7. 2021, iz katerega izhaja, da je imel vlagatelj na dan 26. 4. 2021, ko je oddal ponudbo tako davčni dolg kot neoddane obrazce REK-1, na dan 19. 5. 2021, ko je potekel rok za izpolnitev »popravnega mehanizma«, pa neoddane obrazce REK-1. Glede na navedeno, kot navaja naročnik, je davčni organ ugotovil in potrdil, da je na oba presečna datuma obstajal razlog za izključitev vlagatelja iz postopka oddaje javnega naročila. Naročnik pojasnjuje, da je davčni organ sicer navedel, da je vlagatelj dne 15. 4. 2021 predložil obrazec REK-1, na katerem je napačno navedel obdobje ter da je napako odpravil dne 21. 5. 2021 s storno dokumentom in pravilno oddajo obrazca REK-1 za obdobje 3/2021. Naročnik v nadaljevanju glede samega vprašanja izpolnjevanja obveznosti na podlagi davčnih predpisov pojasnjuje, da je to v celoti v pristojnosti FURS, z vidika postopka oddaje javnega naročila pa navedeno vprašanje predstavlja predhodno vprašanje, ki se ugotavlja na podlagi vpogleda v e-Dosje ali z vpogledom v uradno evidenco, ki jo skladno z Zakonom o finančni upravi vodi FURS. Nadalje naročnik pojasnjuje, da je zato FURS zaprosil za posredovanje podatkov, saj sam nima pristojnosti o obstoju izključitvenega razloga po drugem odstavku 75. člena ZJN-3 odločiti drugače, kot je o njem že odločil pristojni organ, ker za to v ZJN-3 nima podlage. Naročnik nadalje zaključi, da je glede na že predstavljena dejstva navedbe vlagatelja v zvezi z morebitnim obstojem očitne napake pri navedbi obdobja, za katero je bil oddan obrazec REK-1, niti ni opredeljeval, saj so ga pri svoji odločitvi prepričala dejstva, navedena v posredovanem dokumentu FURS oziroma je ta dejstva štel za že dokazana. Vlagatelj, kot navaja naročnik, je tisti, ki je odgovoren za lastno poslovanje in izpolnjevanje svojih obveznosti do davčnih organov. Naročnik v potrditev, da je vlagatelj zanemaril svojo skrbnost, navede potrdilo FURS št. DT 42900-7877/2021-2 z dne 21. 7. 2021, ki ga je vlagatelj priložil zahtevku za revizijo, in iz katerega izhaja, da vlagatelj na dan 26. 4. 2021 ni imel predloženega obračuna REK-1 za mesec marec. Kljub dodatnemu pojasnilu FURS, kot navaja naročnik, ostaja nespremenjena ugotovitev, da po evidencah FURS obračun REK-1 za mesec marec 2021 ni bil predložen niti na dan 26. 4. 2021 niti na dan 19. 5. 2021, temveč je bil predložen šele 21. 5. 2021, ko je vlagatelj oddal nov obračun (s katerim ni popravil starega). V nadaljevanju naročnik vsebinsko pojasni »pravilen« način oz. pravilno izvedeno obveznost plačnika davka oz. predložitve davčnega obračuna, ki je skladna z davčno zakonodajo.

Naročnik je z dopisom z dne 2. 8. 2021 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z naslovom »prva pripravljalna vloga«, ki je bila vložena prek portala eRevizija dne 3. 8. 2021, opredelil do navedb naročnika. Vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo, ter zavrača naročnikove navedbe v zvezi z vsebino poziva, ki naj ne bi bila takšna, da bi vlagatelj lahko vedel, da mora predložiti manjkajoče REK-1 obrazce, oziroma, da bi naročnik moral jasno in nedvoumno povedati, zakaj vlagateljeva ponudba ni dopustna in kaj naj stori zato, da bi to nepravilnost lahko odpravil. V nadaljevanju vlagatelj vztraja in še dodatno pojasnjuje, da je naročnik napačno ugotovil dejansko stanje, saj skladno z zakonodajo redno plačuje vse davčne obveznosti, kakor tudi prispevke in oddaja obrazce REK-1, kot tudi v konkretnem primeru, da je bil sporni obrazec REK-1 predložen, prišlo je zgolj do pomote (lapsusa) pri navedbi ustreznega meseca, kar pa je očitna napaka, ki jo je dopustno odpraviti.

Naročnik je z vlogo »odgovor na navedbe vlagatelja«, vloženo prek portala eRevizija dne 6. 8. 2021, odgovoril na navedbe vlagatelja. V zvezi z domnevno nejasnim pozivom vlagatelju na odpravo nepravilnosti še dodatno pojasnjuje, da je ustrezno pojasnil, zakaj s podatkom o tem, kateri od dveh elementov izključitvenega razloga manjka, ni bil seznanjen in da bi se z opozorilom o obstoju razloga za izključitev po drugem odstavku 75. člena ZJN-3 vlagatelj moral zavedati, da zgolj s plačilom denarnih obveznosti ne zadosti zakonskemu pogoju. Naročnik v odgovor na vlagateljevo navedbo, da mora biti poziv takšen, da je povprečno usposobljenemu subjektu jasno, kaj mora storiti, da bo obveznost izpolnjena, navaja, da se povprečno usposobljen subjekt na trgu zaveda svojih davčnih obveznosti, pozna svoje poslovanje in ne pričakuje, da ga bodo učili tisti, ki v njegovo poslovanje (kot na primer naročnik) nimajo vpogleda. Naročnik v nadaljevanju še dodatno pojasni, da iz predloženih dokazov vlagatelja izhaja, da vlagatelj svojih obveznosti ni izpolnil, oziroma jih ni izpolnil pravočasno. V zvezi z vlagateljevim očitkom, da preveritev podatkov iz e-Dosjeja ne predstavlja zadostnega dokaza za obstoj razlogov za izključitev, naročnik pojasnjuje, da se ni zanesel zgolj na informacijo iz e-Dosjeja, temveč je za popolno ugotovitev dejanskega stanja ugotovljeno preveril tudi pri FURS, ki je potrdil, da vlagatelj 19. 5. 2021 do 12h ni izpolnil svojih obveznosti iz naslova predlaganja davčnih obračunov. Naročnik nadalje v zvezi z vlagateljevim zatrjevanjem, da gre pri napačni navedbi meseca obračuna za očitno napako, pojasnjuje, da bi bilo v primeru, da bi šlo v resnici za očitno napako, predloženi davčni obračun mogoče obravnavati, ne da bi ga bilo treba stornirati, nadalje pa je vlagateljeve navedbe, da naj bi bilo očitno pomoto v vseh sistemih dopustno odpraviti, štel za pavšalne in nedokazane.

Vlagatelj v vlogi »druga pripravljalna vloga«, ki je bila vložena prek portala eRevizija dne 11. 8. 2021, vztraja pri posameznih navedbah iz zahtevka za revizijo in v »prvi pripravljalni vlogi« ter se opredeljuje do posameznih naročnikovih navedb v vlogi, vloženi prek portala eRevizija dne 6. 8. 2021.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija na podlagi razlogov, navedenih v nadaljevanju, odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo izpostavlja dva očitka, in sicer, da Odločitev naročnika ni v zadostni meri obrazložena, saj da je naročnik v obrazložitvi navedel zgolj, da pri vlagatelju na dan oddaje ponudbe 26. 4. 2021 obstoji razlog za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, pri čemer pa ni navedel katerega od dveh elementov razloga vlagatelj ni izpolnil, kar pomeni, da ni pripravil obrazložitve skladno z zahtevami ZJN-3. Vlagatelj z drugim očitkom z navajanjem razlogov, da je imel dne 26. 4. 2021 »plačane vse davke in prispevke, pravočasno je predložil tudi REK-1 obrazce kot to zahteva zakon in razpisna dokumentacija, pri čemer je pri navedbi meseca, za katerega so bili predloženi, prišlo do očitne pomote, saj je bil naveden napačen mesec-april in ne marec na katerega so se v resnici nanašali« po vsebini uveljavlja, da ni podan razlog iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 za njegovo izključitev, kar je naročnik zavrnil z navedbo, da mu je s pozivom z dne 12. 5. 2021 omogočil t.i »popravni mehanizem« za izpolnitev manjkajočih obveznosti, pri čemer mu je določil rok 19. 5. 2021 do 12h, ki pa jih je vlagatelj izpolnil po poteku roka, dne 21. 5. 2021.

Kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 351-0069/2021 z dne 29. 7. 2021, je naročnik odločitev, da vlagatelja izključi, s tem pa zavrne njegovo ponudbo kot nedopustno, čeprav je bila za sklop 1 cenovno ugodnejša od ponudbe izbranega ponudnika, utemeljil na način:
- »Naročnik je pri preverjanju izpolnjevanja zakonskih obveznosti ponudnika v aplikaciji e-Dosje (negativne reference, prekršek vezan na plačilo za delo in neplačane zapadle obveznosti) ugotovil, da pri njem obstaja razlog za izključitev iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3. Pri ponudbi je šlo za pomanjkljivost, ki je take narave , da jo je skladno z 2. odstavkom 38. člena ZIUOOPE s t.i. »popravnim mehanizmom« dovoljeno odpraviti. Ponudnik je na poziv naročnika predložil dokazila o izpolnjevanju zakonsko določenih obveznosti, ki pa so dokazovala izpolnjevanje le dela pogoja, ne pa celote. Naročnik je iz tega razloga izpolnjevanje obveznosti preveril direktno pri Finančni upravi RS. Iz pridobljenega potrdila FURS-a izhaja, da ponudnik na presečna datuma preverjanja (datum oddaje ponudbe in datum roka ureditve t. i. popravnega mehanizma) ne izpolnjuje vseh obveznosti iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3.«

Drugi odstavek 75. člena ZJN-3 določa, da mora naročnik iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Naročnik je razlog za izključitev, ki temelji na drugem odstavku 75. člena ZJN-3, določil v dokumentu »Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe v postopku oddaje javnega naročila storitev po odprtem postopku« iz aprila 2021, v poglavju 6 »Ugotavljanje sposobnosti«, pod razdelkom 6.1.1 »Razlogi za izključitev«, točka B (str. 9 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila):
»Če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi, da gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, k ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ Ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.«

Ponudniki so morali neobstoj tega razloga za izključitev dokazati s predložitvijo obrazca ESPD.

Gospodarski subjekti so prek povezave iz točke I.3 obvestila o naročilu lahko dostopali do obrazca ESPD, ki ga je naročnik pripravil tako, da je v delu III »Razlogi za izključitev«, oddelek B »Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost« vseboval besedilo:
»Člen 57(2) Direktive 2014/24/EU je v nacionalno zakonodajo prenesen z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3, ki določa, da mora gospodarski subjekt izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika (vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne sme znašati 50 eurov ali več). Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. Spodaj navedena razloga v celoti zajemata razlog za izključitev, kot je opredeljen v drugem odstavku 75. člena ZJN-3 in ki se uporablja pri oddaji javnega naročila:«,
ki sta mu sledili vprašanji:
- »Ali je gospodarski subjekt kršil svoje obveznosti v zvezi s plačilom davkov v državi, v kateri ima sedež, in državi članici naročnika, če ta ni ista kot država sedeža« v zvezi z zahtevo, ki se nanaša na »[p]lačevanje davkov«,
in
- »Ali je gospodarski subjekt kršil svoje obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost v državi, v kateri ima sedež, in državi članici naročnika, če ta ni ista kot država sedeža«.

Iz vpogleda v vlagateljevo ponudbo je razvidno, da je vlagatelj predložil izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD, pri čemer je v delu III, oddelek B na vprašanji o kršitvi obveznosti v zvezi s plačilom davkov in prispevkov za socialno varnost odgovoril z »Ne«.

Čeprav je obrazec ESPD skladno s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 (le) predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt med drugim (skladno s točko a) ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega je ali bi lahko bil izključen iz sodelovanja v postopku javnega naročanja, saj kot zadosten dokaz, da ne obstaja razlog za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, naročnik skladno s točko b tretjega odstavka 76. člena ZJN-3 sprejme potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi, vlagatelju ni bilo treba v ponudbi predložiti potrdil pristojnih državnih organov, saj je tako iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3 kot iz osmega odstavka 79. člena ZJN-3 razvidno, da lahko naročnik sam ugotovi (ne)obstoj razloga za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik je to ugotavljal z vpogledom v aplikacijo e-Dosje, ko je preveril vlagateljevo izjavo iz obrazca ESPD (del III, oddelek B).

Pravna podlaga za aplikacijo e-Dosje je določena v devetem do dvanajstem odstavku 77. člena ZJN-3, ki ureja enotni informacijski sistem. Pravna podlaga za aplikacijo e-Dosje je torej vključena v člen, ki ureja dokazila pri javnem naročanju. Skladno s prvo povedjo iz desetega odstavka 77. člena ZJN-3 se v enotnem informacijskem sistemu pridobijo javni podatki iz (med drugim) davčne evidence, ki izkazujejo, ali za ponudnika (med drugim) ne obstajajo s tem povezani razlogi za izključitev po ZJN-3. Aplikacija e-Dosje torej omogoča pridobitev podatkov, ki jih vodi FURS, v zvezi z razlogom za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. V enotnem informacijskem sistemu se podatki zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrebe postopkov javnega naročanja in izvajanja pogodb o izvedbi javnega naročila oziroma okvirnih sporazumov (prva poved iz enajstega odstavka 77. člena ZJN-3). Naročniki uporabljajo te podatke izključno za preveritev ponudb v skladu drugim 89. členom ZJN-3, pri čemer za posamezen razlog za izključitev iz 75. člena ZJN-3 ali pogoj glede osnovne sposobnosti kandidata ali ponudnika iz zakona, ki ureja javno naročanje na področju obrambe in varnosti, o katerem se vodi uradna evidenca ali za razlog za razvezo pogodbe v skladu s 67.a členom ZJN-3, pridobijo le pritrdilen ali zavrnilen podatek o tem, ali ponudnik oziroma izvajalec ali njegov podizvajalec izpolnjuje pogoj (druga poved iz enajstega odstavka 77. člena ZJN-3). Aplikacija e-Dosje torej naročniku olajšuje preveritev ponudb in mu pri posameznem ponudniku pri razlogu za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 ne omogoča seznanitve z več kot le navedbo »DA« ali »NE« v stolpcu »Izpolnjuje pogoj iz zakona«.

Državna revizijska komisija v zvezi s prvim vlagateljevim očitkom, da Odločitev ni v zadostni meri obrazložena pojasnjuje, da je razlog za izključitev podan, če je izpolnjen katerikoli od dveh razlogov. Kot izhaja iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 in kot je naročnik navedel v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 9), je razlog za izključitev to, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z določenimi predpisi, pri čemer sta v nadaljevanju določena še pogoja, ko ima ta razlog za izključitev dejanski vpliv, in sicer, prvič, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več, in, drugič, če gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe (tj. predložitev obrazcev REK-1). Ta dva elementa, ki sestavljata razlog za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, sta navedena tudi v obeh dokumentih »Poizvedba« (izpisih iz aplikacije e-Dosje z vseh treh datumov preveritve). Naročnik lahko glede na drugi odstavek 75. člena ZJN-3 in s tem tudi glede na razlog za izključitev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 9) izključi gospodarski subjekt, če gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z določenimi predpisi bodisi že zaradi obstoja dolga v znesku 50 eurov ali več bodisi že zaradi ne predložitve obrazcev REK-1. Državna revizijska komisija v posledici navedenega tako ni mogla slediti vlagateljevim navedbam, da Odločitev ni bila v zadostni meri obrazložena, ker naročnik v njej ni navedel, kateri izmed dveh elementov razloga za izključitev je bil podan pri vlagatelju, saj naročnik z vpogledom v aplikacijo e-Dosje, kot že navedeno niti ne more pridobiti podatkov, na način kot jih je pričakoval vlagatelj. V zvezi z navedbami vlagatelja v nadaljnjih vlogah (prva in druga pripravljalna vloga), da je e Dosje zgolj zbirka podatkov in zato ne predstavlja zadostnega dokaza o (ne)izpolnjevanju izključitvenega razloga, kot je informacija, posredovana s strani FURS, Državna revizijska komisija (kot že navedeno) pojasnjuje, da je e-Dosje določen v skladu s devetim odstavkom 77. člena ZJN-3 kot »enoten informacijski sistem, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, v katerem naročnik lahko preverja podatke po ponudniku namesto v uradni evidenci«. V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagateljev očitek glede neobrazloženosti naročnikove Odločitve neutemeljen, saj je naročnik s preverbami v aplikaciji e-Dosje in ugotovitvijo, da pri vlagatelju obstoji izključitveni razlog po drugem odstavku 75. člena ZJN-3, izpolnil dolžnost, ki mu jo nalaga ZJN-3, zato je bila tudi Odločitev naročnika v zadostni meri obrazložena. Za vodenje uradne evidence glede obstoja izključitvenega razloga pri posameznem gospodarskem subjektu po drugem odstavku 75. člena ZJN-3 (določitev obstoja posameznih elementov izključitvenega razloga) je pristojna FURS, pri čemer pa Državna revizijska komisija poudarja, da ni v domeni naročnika, da bo za izdajo posamezne odločitve o oddaji javnega naročila preverjal podatke pri FURS, za kar tudi nima podlage v ZJN-3, temveč, da je svojo dolžnost preverjanja obstoja izključitvenega razloga izpolnil z vpogledom v podatke v aplikaciji e-Dosje in z navedbo obstoja zadostil standardu obrazloženosti Odločitve, saj je razlog izključitve po drugem odstavku 75. člena ZJN-3 podan, če obstoji katerikoli od dveh elementov razloga. Državna revizijska komisija izpostavlja tudi dejstvo, da gre v konkretnem primeru za podatke, ki se nanašajo na vlagatelja, in bi jih ta vsaj moral poznati, zato tudi ni mogoče slediti zatrjevanjem vlagatelja, da mu je manjkajoči element izključitvenega razloga ostal neznan.

Državna revizijska komisija je vpogledala v posredovano dokumentacijo (prvi odstavek 29. člena ZPVPJN), pri čemer je ugotovila, da je naročnik podatke za vlagateljev položaj v zvezi z razlogom za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 preveril v aplikaciji e-Dosje večkrat, in sicer najprej 11. 5. 2021, nato pa še 18. 5. 2021, pri čemer je obakrat ugotavljal dejansko stanje na 26. 4. 2021, in nato še 24. 5. 2021, pri čemer je ugotavljal dejansko stanje na dan 19. 5. 2021, ki ga je določil kot rok na podlagi poziva za izvedbo popravnega mehanizma. Iz vseh treh omenjenih dokumentov »Poizvedba« (izpisov iz aplikacije e-Dosje z dne 11. 5. 2021, 18. 5. 2021 in 24. 5. 2021) je razvidno, da je za vlagatelja pri razlogu za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 za dejansko stanje na 26. 4. 2021 in 19. 5. 2021 v stolpcu »Izpolnjuje pogoj iz zakona« navedeno« »NE«, »NE« pa je navedeno tudi v teh dokumentih v razdelku »Gospodarski subjekt izpolnjuje zgoraj navedene pogoje iz zakona (izključitveni razlogi)«.

Iz poziva št. 351-0069/2021 z dne 12. 5. 2021, ki je sestavni del posredovane dokumentacije (prvi odstavek 29. člena ZPVPJN), izhaja, da je naročnik pri preverjanju zakonsko določenih pogojev za sodelovanje (izključitveni razlogi) v aplikaciji e-Dosje pri vlagatelju ugotovil negativen izvid na dan oddaje vlagateljeve ponudbe (tj. 26. 4. 2021), in vlagatelja pozval na odpravo nepravilnosti oz. dopolnitev ponudbe v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3 in interventno zakonodajo (drugi odstavek 38. člena ZIUOOPE), ki predvideva t. i »popravni mehanizem« in omogoča ponudniku, da izpolnjevanje drugega odstavka 75. člena ZJN-3 izkaže naknadno. V omenjenem pozivu je naročnik določil rok za izpolnitev obveznosti, ki je predstavljala podlago za obstoj razloga za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 (plačilo davkov ali prispevkov ali predložitev obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja) dne 26. 4. 2021, in sicer do 19. 5. 2021 do 12. ure, pri čemer je hkrati opozoril na morebitne posledice nepredložitve (namreč da v kolikor bi naročnik ob ponovnem preverjanju po preteku roka za izpolnitev ugotovil, da zahtevi po izpolnjevanju vseh zakonskih pogojev ne bo zadoščeno, bo to predstavljalo razlog za izločitev ponudnika in zavrnitev ponudbe kot nedopustne). Vlagatelj je na naročnikov poziv odgovoril dne 13. 5. 2021, pri čemer se je v dokaz, da na dan 26. 4. 2021 ni imel neporavnanih dolgov, skliceval na priloženo potrdilo FURS št. DT 42900-57885/2021-1 z dne 13. 5. 2021, na katerem je bilo navedeno, da je imel vlagatelj »plačane vse do dne 26. 4. 2021 evidentirane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti, ki jim je potekel rok plačila«. Naročnik je z dopisom z dne 3. 6. 2021 na FURS, naslovil še zaprosilo za pridobitev podatkov, če vlagatelj izpolnjuje razlog za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, na dan 26. 4. in 19. 5. 2021 (kot je naročnik določil dodatni rok za izpolnitev na podlagi »popravnega mehanizma«), saj je sam že predhodno preveril vlagatelja na navedena datuma v aplikaciji e-Dosje, in ugotovil, da vlagatelj tudi na dan 19. 5. 2021 ni izpolnjeval pogoja iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, in omenjenemu dopisu priložil tudi izpis iz e-Dosjeja, iz katerega navedeno dejstvo tudi izhaja. FURS je v odgovor naročniku z dopisom št. DT 0211-42699/2021-5 z dne 9. 7. 2021 iz uradne evidence posredoval informacijo, da vlagatelj na zahtevana presečna dneva 26. 4. 2021 in 19. 5. 2021 ni izpolnjeval pogoja iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, in sicer je imel na dan 26. 4. 2021 neporavnan dolg in neoddane REK-1 obrazce, dne 19. 5. 2021 pa neoddane obrazce REK-1.
V zvezi z drugim vlagateljevim očitkom, da je REK-1 obrazce za sporno obdobje pravočasno predložil, da pa je šlo zgolj za očitno pomoto pri navedbi meseca, za katerega so bili predloženi, in sicer je bil napisan mesec april in ne marec, Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz naročnikove posredovane dokumentacije (»Poizvedba«) izhaja, da je naročnik v aplikaciji e Dosje še dodatno dvakrat preveril obstoj izključitvenega razloga pri vlagatelju na dan oddaje njegove ponudbe 26. 4. 2021, nato še dne 24. 5. 2021 stanje na dan 19. 5. 2021, ko je naročnik s pozivom z dne 12. 5. 2021 omogočil vlagatelju »popravni mehanizem« v skladu z interventno zakonodajo in mu določil rok za izpolnitev manjkajočih obveznosti 19. 5. 2021 do 12. ure. Iz vpogleda v predložene poizvedbe iz aplikacije e-Dosje na presečna datuma 26. 4. 2021 in 19. 5. 2021 izhaja, da je bilo pri vlagatelju v rubriki »Izključitvenega razloga in pogoja za sodelovanje« pod zap. št. 3 vsakokrat izpisano »NE«, iz česar izhaja, da je bil pri vlagatelju na oba presečna dneva izkazan obstoj izključitvenega razloga na podlagi drugega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik je z dopisom dne 3. 6. 2021 zaprosil FURS za pridobitev podatkov iz uradne evidence, pri čemer iz posredovanega potrdila z dne 9. 7. 2021 izhaja dejansko stanje za oba elementa izključitvenega razloga in sicer, da je vlagatelj na dan oddaje ponudbe 26. 4. 2021 imel dolg kot tudi neoddane REK-1 obrazce, ter na dan 19. 5. 2021, ko je iztekel rok »popravnega mehanizma«, (zgolj) neoddane REK-1 obrazce.

V posledici vpogleda v informacije, predložene iz aplikacije e-Dosje, in uradne evidence FURS, Državna revizijska komisija zaključuje, da je pri vlagatelju na oba presečna dneva obstajal izključitveni razlog iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. Državna revizijska komisija ni mogla slediti zatrjevanjem vlagatelja, da iz potrdila FURS z dne 13. 5. 2021, ki ga je priložil dopisu z dne 12. 5. 2021 v odgovor na poziv naročnika z dne 12. 5. 2021, izhaja, da na omenjeni dan ni imel neporavnanih dolgov, saj iz potrdila nedvomno izhaja, da je imel do 26. 4. 2021 plačane zgolj vse »evidentirane obvezne dajatve obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti, ki jim je potekel rok plačila«. Državna revizijska komisija na tem mestu pojasnjuje, da se navedeno nanaša zgolj in samo na denarne obveznosti, kar pa ne zadošča za izpolnitev ne obstoja izključitvenega razloga na podlagi drugega odstavka 75. člena ZJN-3. Državna revizijska komisija argumentacijo glede obstoja očitne napake, kot to navaja vlagatelj (in se pri tem sklicuje na zapis na potrdilu FURS iz dne 9. 7. 2021: »Zavezanec je dne 15. 4. 2021 pravočasno predložil REK-1 na katerem pa je napačno navedel obdobje 4/2021. Napako je odpravil dne 21. 5. 2021 s storno dokumentom in pravilno oddajo REK-1 za obdobje 3/2021.«) glede na dejstvo, da je bil vlagatelj v skladu s »popravnim mehanizmom«, pozvan na izpolnitev manjkajočih obveznosti, zavrača. Nadalje Državna revizijska komisija postavljen rok enega tedna (od 12. 5. 2021 do 19. 5. 2021) za izpolnitev manjkajoče obveznosti ocenjuje za primerno dolgega, vlagatelj pa je bil s tem tudi korektno seznanjen, vendar obveznosti ni uspel izpolniti oz. jo je izpolnil z zamudo dne 21. 5. 2021, ko je storniral in pravilno oddal manjkajoči REK-1 obrazec za obdobje marec. V posledici vsega navedenega Državna revizijska komisija ni mogla šteti, da je pri vlagateljevem ravnanju šlo za očitno napako; tudi če že bi bilo mogoče šteti napačno navedbo meseca na predloženih REK-1 obrazcih za očitno napako, pa je vlagatelj ni uspel odpraviti v danem dodatnem roku, zato je predmetni očitek neutemeljen. Državna revizijska komisija je zavrnila s tem povezan dokazni predlog (in sicer vpogled v potrdilo iz uradne evidence FURS z dne 2. 8. 2021, ki ga je vlagatelj priložil »prvi pripravljalni vlogi«), saj ga je v skladu s šestim odstavkom 29. člena ZPVPJN štela za prepoznega in se do njegove vsebine niti ni opredeljevala.

V posledici vsega navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik kršil tretji odstavek 90. člena ZJN-3, ko je v obrazložitvi Odločitve navedel, da je pri vlagatelju obstajal izključitveni razlog, pri čemer ni definiral kateri od elementov razloga je obstajal, kot tudi, da vlagatelj ni uspel izkazati, da pri njemu ne obstoji izključitveni razlog iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, saj glede na navedeno ni mogoče zaključiti, da je naročnik, ko je vlagateljevo ponudbo, zaradi ugotovitve obstoja izključitvenega razloga po drugem odstavku 75. člena ZJN-3, zavrnil kot nedopustno, ravnal v nasprotju s pravili ZJN-3. Državna revizijska komisija je zato zahtevek za revizijo na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Pravni pouk:
Zoper odločitev o zahtevku za revizijo je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.


V Ljubljani, 8. 9. 2021
Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisije


Vročiti (na portalu eRevizija):
- naročnik,
- vlagatelj po pooblaščencu,
- izbrani ponudnik
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran