Na vsebino
EN

018-140/2021 Nacionalni inštitut za javno zdravje

Številka: 018-140/2021-4
Datum sprejema: 1. 9. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 20. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata ter Andraža Žvana in Sama Červeka kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Naročilo profesionalnih klicnih centrov za iskanje kontaktov epidemiološkega poizvedovanja SARS-CoV-2« (sklop 1) v zvezi s predlogom naročnika Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo vlagatelja CDE, nove tehnologije, d. o. o., Šmartinska cesta 52, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Vesenjak, o. p., d. o. o., Maribor, dovoli izvajanje pogodbe (za sklop 1), 1. 9. 2021

odločila:


Vloga št. 4300-78/21-22 (172) z dne 30. 8. 2021, ki vsebuje predlog za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli izvajanje pogodbe (za sklop 1), se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je v zvezi z javnim naročilom, ki ga je razdelil v dva sklopa, izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave iz 46. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) in se, kot to izhaja iz vsebine točke IV.1.1 obvestila za predhodno transparentnost (objava 10. 8. 2021 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN005466/2021-L01, in 11. 8. 2021 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2021/S 154-410106), za »Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU« oprl na pogoj »Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive«. Vsebina tega pogoja je v 46. členu ZJN-3 določena v točki č prvega odstavka.

Naročnik je ponudnikom poslal dokument »Odločitev o izidu javnega naročila« št. 4300-78/2021-14 (172) z dne 5. 8. 2021 in vlagatelj ga je prejel 17. 8. 2021.

Iz točke IV.2.1 obvestila za predhodno transparentnost in dokumenta »Odločitev o izidu javnega naročila« št. 4300-78/2021-14 (172) z dne 5. 8. 2021 je razvidno, da je naročnik za sklop 1 izbral ponudbo, ki jo je predložil ponudnik City Connect, d. o. o., Cesta svobode 37, Brežice (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Naročnik je z izbranim ponudnikom (in partnerjem) 24. 8. 2021 sklenil pogodbo (za sklop 1).

Vlagatelj je 26. 8. 2021 na portalu eRevizija vložil zahtevek za revizijo z dne 26. 8. 2021 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila za sklop 1, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov.

Naročnik je z vlogo št. 4300-78/21-22 (172) z dne 30. 8. 2021, ki jo je vložil 1. 9. 2021 prek portala eRevizija, Državni revizijski komisiji predlagal, da izda sklep, da mu kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli izvajanje pogodbe (za sklop 1). Naročnik je navedel, da je po sklenitvi pogodbe za sklop 1 prejel zahtevek za revizijo in čeprav se 20. člen ZPVPJN nanaša na dovolitev sklenitve pogodbe, iz previdnosti predlaga, da mu Državna revizijska komisija z izdajo sklepa dovoli nadaljnje izvajanje aktivnosti po pogodbi (za sklop 1). Naročnik je s posameznimi razlogi utemeljeval potrebo po ugoditvi njegovemu predlogu.

Iz podatkov s portala eRevizija je razvidno, da je naročnik z vlogo št. 4300-78/21-22 (172) z dne 30. 8. 2021 obvestil tako vlagatelja kot pooblaščenca, pri čemer je iz te vloge razviden tudi pouk, da se vlagatelj lahko izjasni o njej v treh delovnih dneh od njenega prejema. Ker je Državna revizijska komisija o vlogi št. 4300-78/21-22 (172) z dne 30. 8. 2021, ki vsebuje predlog za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli izvajanje pogodbe (za sklop 1), odločila postopkovno (procesno), zaradi čim hitrejše odločitve o njej ni čakala poteka roka, v katerem bi se vlagatelj izjasnil o njej.

Naročnik skladno s prvim odstavkom 92. člena ZJN-3 do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva, ne sme skleniti pogodbe o izvedbi javnega naročila, razen če izvaja postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi č) točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3 (prva alinea) ali je v postopku javnega naročanja prejel le eno ponudbo (druga alinea).

Kadar je v postopku javnega naročanja vložen zahtevek za revizijo, lahko naročnik skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa zavrniti vseh ponudb zaradi okoliščin na strani naročnika, skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če se zahtevek za revizijo nanaša na oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.

Naročnik lahko skladno s prvim odstavkom 20. člena ZPVPJN ob prejemu zahtevka za revizijo ali kadar koli med predrevizijskim ali revizijskim postopkom na Državno revizijsko komisijo naslovi predlog za izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe, ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb ali začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja.

Državna revizijska komisija sicer ugotavlja, da prvi odstavek 17. člena ZPVPJN onemogoča naročniku sklenitev pogodbe, ko je v postopku javnega naročanja vložen zahtevek za revizijo, vendar položaj, ki je določen v prvem odstavku 17. člena ZPVPJN, ni podan v konkretni zadevi, saj je naročnik pogodbo (za sklop 1) sklenil še pred prejemom zahtevka za revizijo. Možnost sklenitve pogodbe še pred prejemom zahtevka za revizijo je podana v primeru iz prve alinee prvega odstavka 92. člena ZJN-3 in torej takrat, ko naročnik oddaja javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi č) točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3, kar je pravna podlaga, na katero se je oprl naročnik za izvedbo postopka s pogajanji brez predhodne objave. Naročnik je torej še pred prejemom zahtevka za revizijo že sklenil pogodbo (za sklop 1) ter vzpostavil obligacijskopravno razmerje z izbranim ponudnikom in njegovim partnerjem. Naročnik je sicer, sklicujoč se na četrti odstavek 20. člena ZPVPJN, Državni revizijski komisiji predlagal, da mu kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli izvajanje pogodbe (za sklop 1), vendar četrti odstavek 20. člena ZPVPJN ne ureja položaja dovolitev izvajanja pogodbe, temveč ureja položaj sklenitev pogodbe. Četrti odstavek 20. člena ZPVPJN namreč ne določa, da Državna revizijska komisija odobri sklenitev pogodbe (ravnanje za nazaj), temveč da dovoli sklenitev pogodbe (ravnanje za naprej).

Za sprejem morebitnih začasnih odredb v zvezi z izvajanjem pogodbe ali sicer za obravnavo zahtevkov v zvezi z izvajanjem pogodbe je po sklenitvi pogodbe pristojno le sodišče (v tem smislu prim. npr. prvi odstavek 42. člena ZPVPJN in prvi odstavek 43. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da ji je naročnik predlagal, naj izda sklep, ki ga ZPVPJN ne določa in zato za njegovo izdajo ni pristojni organ. Državna revizijska komisija še dodaja, da če bi morala izhajati iz tega, da je naročnik predlagani sklep utemeljeval v okviru pristojnosti Državne revizijske komisije, ki jih ima po 20. členu ZPVPJN, naročnik tudi sicer ne bi imel pravovarstvene potrebe za izdajo takega sklepa, saj je zaradi možnosti iz prve alinee prvega odstavka 92. člena ZJN-3 že sam vzpostavil položaj, za katerega si je prizadeval z izdajo predlaganega sklepa.

Državna revizijska komisija je zato vlogo št. 4300-78/21-22 (172) z dne 30. 8. 2021, ki vsebuje predlog za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli izvajanje pogodbe (za sklop 1), zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


V Ljubljani, 1. 9. 2021

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti (na portalu eRevizija):
- naročnik,
- vlagatelj po pooblaščencu,
- izbrani ponudnik,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran