Na vsebino
EN

018-106/2021 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

Številka: 018-106/2021-5
Datum sprejema: 2. 7. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika kot predsednika senata ter Sama Červeka in Andraža Žvana kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nadgradnja in razširitev centralne strojne infrastrukture, v šestih sklopih« (sklop 5) in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MITS, moderne IT storitve, d. o. o., Butari 20 a, Gračišče (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Marko Pauletič, odvetnik v Kranju, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 19 a, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 2. 7. 2021

odločila:

1. Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Nadgradnja in razširitev centralne strojne infrastrukture, v šestih sklopih« (objava obvestila o javnem naročilu 11. 5. 2021 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN003006/2021-B01, in 12. 5. 2021 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2021/S 092-237895) (sklop 5) se ustavi.

2. Naročnikova zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Vlagatelj je pred potekom roka za predložitev ponudb 7. 6. 2021 prek portala eRevizija vložil zahtevek za revizijo zoper določitev sklopa 5, ki ga je naročnik zavrnil s sklepom št. 4300-21/2021/15 z dne 17. 6. 2021, ki je bil 17. 6. 2021 objavljen na portalu eRevizija. Naročnik je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov in odločil, da mu mora vlagatelj povrniti stroške.

Naročnik je 18. 6. 2021 prek portala eRevizija Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Naročnik je z vlogo št. 4300-21/2021/34 z dne 2. 7. 2021, ki jo je Državni revizijski komisiji poslal 2. 7. 2021 prek portala eRevizija, odstopil vlogo z dne 22. 6. 2021, s katero je vlagatelj umaknil zahtevek za revizijo in uveljavljal vračilo polovice vplačane takse. Naročnik je v vlogi št. 4300-21/2021/34 z dne 2. 7. 2021 tudi navedel, da »je vlagatelj zahtevka za revizijo umik zahtevka za revizijo vložil 23. 6. 2021, vendar ga je vložil (dvakrat) kot nov zahtevek za revizijo, zaradi česar umik zahtevka za revizijo ni bil uvrščen med druge dokumente predmetnega predrevizijskega oziroma revizijskega postopka. Navedeno izhaja tudi iz dosjeja javnega naročila št. 003006/2021.«

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s prvo povedjo iz tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Nadgradnja in razširitev centralne strojne infrastrukture, v šestih sklopih« (objava obvestila o javnem naročilu 11. 5. 2021 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN003006/2021-B01, in 12. 5. 2021 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2021/S 092-237895) (sklop 5).

Državna revizijska komisija bo posebej ugotavljala, ali so izpolnjeni pogoji za povračilo polovice plačane takse skladno z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Naročnik je uveljavljal stroške, ki so mu nastali zaradi odločanja o zahtevku za revizijo, v višini 149,88 eurov, ki jih je izračunal upoštevajoč strošek plače enega javnega uslužbenca, vendar mu jih Državna revizijska komisija glede na ustaljeno prakso (npr. zadeve št. 018-170/2015, 018-145/2017 in 018-106/2018, v katerih je vlagatelj umaknil zahtevek za revizijo, naročnik pa je odločil o vračilu stroškov, ki jih je Državna revizijska komisija upoštevala kot priglasitev povrnitve stroškov) ni priznala, saj je treba upoštevati, da zaradi svojega položaja pri odločanju o zahtevku za revizijo do povrnitve stroškov ni upravičen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


V Ljubljani, 2. 7. 2021

Predsednik senata
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- naročnik,
- vlagatelj po pooblaščencu,
- S&T Slovenija, d. d., 1000 Ljubljana (info@snt.si).

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- Oddelek za splošne, pravne, finančne in kadrovske zadeve, tu.

Natisni stran