Na vsebino
EN

018-112/2021 Dom Nine Pokorn Grmovje

Številka: 018-112/2021-4
Datum sprejema: 30. 6. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata, Andraža Žvana kot člana senata in Nine Velkavrh kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil 2021–2022« (sklop 5: »Kruh in pekovsko pecivo«) v zvezi s predlogom vlagatelja Pekarna Duh, Karl Duh, s. p., Kulturniška ulica 2, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Bukovec, o. p., d. o. o., Celje, za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila (za sklop 5) naročnika Dom Nine Pokorn Grmovje, Pernovo 4 a, Žalec (v nadaljevanju: naročnik), 30. 6. 2021

odločila:


Predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila za sklop 5 se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava obvestila o naročilu 13. 4. 2021 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN002258/2021-B01, in 14. 4. 2021 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2021/S 072-183046), ki ga oddaja po odprtem postopku (točka IV.1.1 obvestila o naročilu), z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 4300-3/2021-42 z dne 14. 6. 2021, ki je bil 14. 6. 2021 objavljen na portalu javnih naročil, pod št. objave JN002258/2021-ODL01, sodelujoče ponudnike med drugim obvestil, da je za sklop 5 izbral ponudbo ponudnika Koroške pekarne, d. d., Koroška cesta 2, Dravograd (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), pri vlagatelju pa je ugotovil obstoj razloga za izključitev iz drugega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3).

Vlagatelj je 24. 6. 2021 na portalu eRevizija vložil zahtevek za revizijo »zoper celoten postopek javnega naročila, zlasti pa zoper odločitev naročnika z dne 14.06.2021 št. 4300-3/2021-42, zlasti v delu ki se nanaša na sklop 5 – KRUH IN PEKOVSKO PECIVO v delu kjer je bil ponudnik izločen iz postopka iz razlogov 1.2 obrazložitve/odločitve, kjer je bil kot najugdnejši ponudnik izbran Koroške pekarne d.d., naslovnemu organu pa predlaga, da odločitev o oddaji naročila z dne 14.06.2021 in postopke v predmetnem sklopu v celoti razveljavi ter zadevo vrne v ponovno odločanje«, navedel stroškovnik, predlagal pa je tudi, da se izda sklep o zadržanju postopka oddaje javnega naročila za sklop 5.

Naročnik je 29. 6. 2021 po portalu eRevizija Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in del dokumentacije ter vlogo št. 4300-3/2021 z dne 29. 6. 2021, v kateri je navedel, da se »ne strinja« s predlogom za »ustavitev postopka«, saj razlogi za »ustavitev postopka niso podani, niti v zahtevku za revizijo niso obrazloženi«. Naročnik je tudi navedel, da »pred pravnomočnostjo odločitve o zahtevku za revizijo ne bo sklenil pogodbe«.

Kadar je v postopku javnega naročanja vložen zahtevek za revizijo, lahko naročnik skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa zavrniti vseh ponudb, skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če so za to podani razlogi, ki jih ZPVPJN našteva v nadaljevanju te določbe. Vlagatelj ima skladno s prvo povedjo iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN možnost, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora skladno z drugim odstavkom 19. člena ZPVPJN v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo skladno s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila. Iz teh določb ZPVPJN torej izhaja, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe ali opraviti določenih drugih ravnanj (razen če to dovoljuje zakon) do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (v tem smislu prim. prvo poved iz petega odstavka 19. člena ZPVPJN).

Vlagatelj je v vlogi, s katero je vložil zahtevek za revizijo, podal tudi predlog v smislu prve povedi iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN. Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil v obravnavo vlagateljev predlog in s tem torej ravnal v smislu druge alinee drugega odstavka 19. člena ZPVPJN. Iz vloge št. 4300-3/2021 z dne 29. 6. 2021 je kljub napačni navedbi »ustavitev postopka« namreč treba razumeti, da naročnik ni zadržal nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila za sklop 5 in da torej ni ravnal v smislu prve alinee drugega odstavka 19. člena ZPVPJN. Naročnik je v vlogi št. 4300-3/2021 z dne 29. 6. 2021 nasprotoval, da bi Državna revizijska komisija sprejela sklep o zadržanju nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila za sklop 5.

Vlagatelj sicer ni navedel razlogov, s katerimi bi utemeljil svoj predlog, vendar niti Državna revizijska komisija sama ni ugotovila razlogov, da bi bilo treba izdati sklep, s katerim bi zadržala nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila za sklop 5. Iz zahtevka za revizijo je razvidno, da je vlagatelj, katerega ponudbe za sklop 5 naročnik ni izbral, ker je ugotovil, da je podan razlog za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, izpodbijal odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 5 drugemu ponudniku (tj. izbranemu ponudniku) in ne vlagatelju. Ker je naročnik že sprejel odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 5, bi vlagatelj lahko dosegel le še zadržanje sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila za sklop 5, učinek, ki ga vlagatelj zasleduje s predlogom za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN, pa je dosegel že z vložitvijo zahtevka za revizijo (zoper odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 5), o katerem najprej odloča naročnik, nato pa še Državna revizijska komisija, če so za to izpolnjeni pogoji iz ZPVPJN. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da naročnikova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila za sklop 5 po prejemu zahtevka za revizijo ne vplivajo bistveno na učinkovitost vlagateljevega pravnega varstva. Državna revizijska komisija zato predlogu za sprejem sklepa po 19. členu ZPVPJN ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


V Ljubljani, 30. 6. 2021

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti (na portalu eRevizija):
- naročnik,
- vlagatelj po pooblaščencu,
- izbrani ponudnik,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran