Na vsebino
EN

018-100/2021 SPIRIT Slovenija, javna agencija

Številka: 018-100/2021-4
Datum sprejema: 23. 6. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. in 20. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Andraža Žvana in Sama Červeka, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava, montaža in najem okoljsko manj obremenjujoče opreme za slovenski paviljon na EXPO 2020 Dubaj«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja RIKO, d.o.o., Bizjanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23. 6. 2021

odločila:


1. Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Dobava, montaža in najem okoljsko manj obremenjujoče opreme za slovenski paviljon na EXPO 2020 Dubaj« se ustavi.

2. Predlog naročnika za izdajo sklepa, s katerim se naročniku kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe, se zavrže.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 29. 4. 2021, pod št. objave JN002725/2021-B01, in v Uradnem listu EU dne 30. 4. 2021, pod št. objave 2021/S 084-214119.

Vlagatelj je z vlogo z dne 26. 5. 2021 vložil zahtevek za revizijo zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik je s sklepom z dne 8. 6. 2021 zavrnil zahtevek za revizijo in podal predlog za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila z izbranim izvajalcem.

Naročnik je dne 11. 6. 2021 odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je v vlogi z dne 17. 6. 2021 navedel, da umika zahtevek za revizijo zoper dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila »Dobava, montaža in najem okoljsko manj obremenjujoče opreme za slovenski paviljon na EXPO 2020 Dubaj« in da bo po prejemu sklepa o ustavitvi postopka, vložil zahtevek za vračilo takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


ZPVPJN v prvem odstavku 20. člena določa, da lahko naročnik ob prejemu zahtevka za revizijo ali kadarkoli med predrevizijskim ali revizijskim postopkom na Državno revizijsko komisijo naslovi predlog za izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe. Državna revizijska komisija v skladu s četrtim odstavkom 20. člena ZPVPJN predlogu naročnika ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera in upoštevaje razmerje med škodljivimi posledicami ugoditve predlogu in koristmi za javni interes ter koristmi za osebe, ki bi lahko bile oškodovane, ugotovi, da obstajajo prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom, vključno z obrambnim in varnostnim interesom, ki zahtevajo, da se predlogu ugodi.

Iz navedene določbe izhaja, da se predlog naročnika za sklenitev pogodbe veže na vloženi zahtevek za revizijo, namenjen pa je sklenitvi pogodbe še pred pravnomočno odločitvijo o zahtevku za revizijo.

Ker je v obravnavanem primeru vlagatelj med revizijskim postopkom zahtevek za revizijo, na katerega je bil vezan tudi naročnikov predlog za sklenitev pogodbe, umaknil, in je Državna revizijska komisija na podlagi umika zahtevka revizijski postopek ustavila, gre ugotoviti, da je s tem odpadel pravni interes naročnika za izdajo sklepa za dovolitev sklenitve pogodbe za predmetno javno naročilo. Na temelju navedenega je Državna revizijska komisija predlog naročnika, s katerim se naročniku kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe, zaradi odpadle pravne podlage oziroma pravnega interesa za odločanje zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pravni pouk: Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.


V Ljubljani, dne 23. 6. 2021

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- vlagatelj,
- naročnik,
- Republika Slovenija, MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.Natisni stran