Na vsebino
EN

018-091/2021 DARS, d. d.

Številka: 018-091/2021-11
Datum sprejema: 22. 6. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Andraža Žvana in Sama Červeka, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja glavne ceste G 1-2 Hajdina - Ormož; odsek Markovci - Gorišnica - Ormož«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja COLAS HRVATSKA d.d., Međimurska 26, Varaždin, Republika Hrvaška (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 6. 2021

odločila:1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev, da se skupini kandidatov COLAS HRVATSKA d.d., Colas Hungária Zrt., Colas Út Zrt., COLAS Slovakia, a.s., ASFALTI PTUJ d.o.o. in GMW d.o.o. ne prizna sposobnosti za sodelovanje v 2. fazi postopka oddaje javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »ODLOČITEV O PRIZNANJU SPOSOBNOSTI«, št. 313/21-000170/20-odl1, z dne 14. 4. 2021.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.000,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o javnem naročilu, ki ga naročnik oddaja po omejenem postopku, je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 17. 9. 2020, pod št. objave JN005745/2020-B01, in v Uradnem listu EU dne 18. 9. 2020, pod št. objave 2020/S 182-436217.

Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po omejenem postopku, ki je dvofazni postopek – gl. 41. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS; št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3). V prvi fazi gospodarski subjekti na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju oddajo prijavo za sodelovanje, v drugi fazi pa gospodarski subjekti, ki jih na podlagi ocene v prijavi predloženih informacij k temu povabi naročnik, oddajo ponudbe. O navedenem je naročnik zainteresirane gospodarske subjekte tudi izrecno seznanil v 21. točki dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik je dne 14. 4. 2021 sprejel in nato dne 6. 5. 2021 na portalu javnih naročil (pod št. objave JN005745/2020-ODL01) objavil dokument »ODLOČITEV O PRIZNANJU SPOSOBNOSTI«, št. 313/21-000170/20-odl1 (v nadaljevanju: Odločitev), s katerim je priznal sposobnost za sodelovanje v drugi fazi oddaje javnega naročila trem kandidatom (oz. skupinam kandidatov), in sicer (1) JV KOLEKTOR CPG, d.o.o. + Kolektor Koling, d.o.o., (2) JV POMGRAD, d.d. + CP Ptuj, d.d. + VOC Celje, d.o.o., ter (3) STRABAG AG Ortenburgerstrasse 27 9800 Spittal an der Drau Republika Avstrija STRABAG AG, Podružnica Ljubljana. Naročnik ni priznal sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi oddaje javnega naročila trem kandidatom (oz. skupinam kandidatov), in sicer (1) JV COLAS HRVATSKA, d.d. + COLAS HUNGARIA ZRT + COLAS UT EPITOIPARI MADŽARSKA + COLAS Slovakia, a.s. + ASFALTI PTUJ, d.o.o. + GMW, d.o.o., (2) JV GARNOL, d.o.o. + Gorenjska gradbena družba, d.d. + Hering, d.d. ter (3) JV GP KRK, d.d. + CBE, d.o.o. + Trgograd, d.o.o. + Lantania S.A.

V zvezi s prijavo skupine kandidatov, v kateri nastopa vlagatelj, je naročnik navedel, da iz »Pogodb[e] o ustanovitvi konzorcija« z dne 19. 10. 2020 izhaja, da ista dela v celoti prevzemajo v izvedbo različni gospodarski subjekti (kar tudi podrobneje pojasnjuje), tak zapis pa ne prikazuje delitve del med partnerji, kot ga je naročnik zahteval v točki 4.2 c) navodil. Iz razloga, ker popravki ali dopolnitve te pogodbe po poteku roka za oddajo prijav za sodelovanje niso več dopustni, je naročnik zadevno prijavo ocenil za nedopustno in izključil iz nadaljnjega postopka. Dodaja še, da glede na to ugotovljeno pomanjkljivost ni pozival na dopolnitev prijave glede drugih izkazanih pomanjkljivosti prijave (v pogodbi naj bi bila namreč izkazana le delitev del med partnerji, ne pa tudi nominiranima podizvajalcema, v pogodbi partnerji niso dogovorili in poimensko določili predstavnika partnerjev, kot problematične pa je naročnik navedel tudi reference podizvajalca ALMA SOL d.o.o., ki ga je priglasil partner GMW d.o.o.).

Vlagatelj je dne 18. 5. 2021 prek portala eRevizija vložil zahtevek za revizijo, s katerim naročniku oz. Državni revizijski komisiji predlaga, naj zahtevku ugodi, razveljavi »ODLOČITEV O PRIZNANJU SPOSOBNOSTI«, št. 313/21-000170/20-odl1, vrne postopek oddaje javnega naročila v fazo ocenjevanja in pregleda prijav ter konzorciju prizna sposobnost za sodelovanje v 2. fazi postopka oddaje javnega naročila. Predlaga tudi, naj se mu povrnejo priglašeni stroški pravnega varstva. Vlagatelj zatrjuje, da je predložil vsebinsko ustrezno pogodbo o ustanovitvi konzorcija, ki je povsem v skladu z naročnikovimi zahtevami. Poudarja, da naročnik ni zahteval opredelitve deležev del ali kakšne drugačne opredelitve kot opisne navedbe del v aktu o skupnem nastopu, ki jih bodo partnerji in morebitni podizvajalci izvajali. Navedba deležev niti ni bila mogoča, ker predmet naročila v tej fazi sploh še ni vseboval popisov del, naročnik pa tudi ni določil, kako obširno ali podrobno bi bilo potrebno opredeliti delitev del. V zvezi z nejasno delitvijo del vlagatelj pojasnjuje, da so se partnerji skupne ponudbe dogovorili za medsebojno delitev del/nalog in odgovornosti, kakor je bilo navedeno v pogodbi, kar izhaja tudi iz zapisa; detajlna delitev in vrednost del bo razvidna iz kasneje sklenjenega aneksa k navedeni pogodbi, saj podrobneje v konkretnem primeru ni niti bilo mogoče definirati vseh postavk (kako bodo partnerji dela izvedli), ker bodo popisi znani šele v 2. fazi postopka. Da so v sporni pogodbi jasno opisno navedena dela, ki jih bodo posamezni sodelujoči gospodarski subjekti izvajali, naj bi nenazadnje ugotovil že naročnik v izpodbijani odločitvi, kjer je že sam opisno opredelil, kako so opisno razdeljena dela med partnerje in podizvajalce, zato je naročnikova obrazložitev tudi kontradiktorna. Vlagatelj v nadaljevanju prereka tudi navedbe naročnika glede preostalih pomanjkljivosti v prijavi.

Naročnik je zahtevek za revizijo zavrnil dne 28. 5. 2021 s sklepom št. 313/21-000170/20-1, istega dne pa Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka. Vztraja pri predhodnih ugotovitvah in izpostavlja, da iz sporne delitve ni razvidno, kako so si partnerji dejansko razdelili tista dela, ki so navedena pri več partnerjih. Meni, da se vlagatelj v nobenem delu zahtevka ni konkretno opredelil do izpostavljene (sporne) delitve in jo skušal obrazložiti oz. utemeljiti na način, da ta dejansko ustreza zahtevi naročnika. Glede preostalih revizijskih navedb, ki se nanašajo na druge pomanjkljivosti v prijavi, naročnik navaja, da se do njih ne bo opredeljeval, ker iz obrazložitve izpodbijane odločitve povsem jasno in nedvoumno izhaja, da te pomanjkljivosti niso bile razlog za izključitev ponudbe (pravilno: prijave) iz nadaljnjega postopka.

Vlagatelj se je do navedb naročnika opredelil z vlogo z dne 2. 6. 2021; prereka naročnikove navedbe in vztraja pri revizijskih navedbah.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot je razvidno iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj v postopku oddaje javnega naročila nastopa s partnerji – gospodarskimi družbami, Colas Hungária Zrt., Colas Út Zrt., COLAS Slovakia, a.s., ASFALTI PTUJ d.o.o. in GMW d.o.o.. V uvodu zahtevka za revizijo je sicer navedeno, da kot vlagatelj nastopajo vsi partnerji, vendar Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, da so izpolnjeni pogoji iz druge povedi iz tretjega odstavka 14. člena ZPVPJN, da bi partnerje Colas Hungária Zrt., Colas Út Zrt., COLAS Slovakia, a.s., ASFALTI PTUJ d.o.o. in GMW d.o.o. štela za vlagatelje; ti namreč zahtevka za revizijo niso sopodpisali oz. niti niso navedeni kot sopodpisniki. Ne glede na vprašanje zastopanja teh družb po vlagatelju pa Državna revizijska komisija pojasnjuje, da je v prvi povedi iz tretjega odstavka 14. člena ZPVPJN določeno, da kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba (smiselno tudi: prijava), lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo. Iz slednjega tako izhaja, da je mogoče že družbo COLAS HRVATSKA d.d. šteti za subjekt, ki je po ZPVPJN upravičen vložiti zahtevek za revizijo. Ob upoštevanju prve povedi iz drugega odstavka 31. člena ZPVPJN je Državna revizijska komisija sprejela zahtevek za revizijo, ki ga je vložila družba COLAS HRVATSKA d.d., Ljubljana, v obravnavo, saj so za to izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN.

Med naročnikom in vlagateljem je sporna zakonitost Odločitve v delu, v katerem je naročnik prijavo skupine kandidatov, v kateri nastopa vlagatelj, obravnaval kot nedopustno in tej skupini posledično ni priznal sposobnosti za sodelovanje v 2. fazi postopka oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija uvodoma pojasnjuje, da je naročnik kot razlog za zavrnitev te prijave navedel neustrezen sporazum o predložitvi skupne prijave. Iz obrazložitve izpodbijane odločitve je sicer mogoče razbrati, da naj bi imela prijava skupine kandidatov, v kateri nastopa vlagatelj, poleg tega tudi nekatere druge pomanjkljivosti, ki pa naj bi bile odpravljive, če ne bil podan razlog vsebinsko neustreznega sporazuma o predložitvi skupne prijave. Naročnik teh dodatnih pomanjkljivosti ni štel kot razloga za nedopustnost prijave – enako izhaja tudi iz navedb v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, kjer naročnik poudarja, da »[i]z obrazložitve izpodbijane odločitve povsem jasno in nedvoumno izhaja, da to ni bil razlog za izključitev ponudbe vlagatelja iz nadaljnjega postopka«, posledično pa naj bi bil zahtevek za revizijo v tem delu povsem neutemeljen in brezpredmeten. Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija štela, da je naročnik kot edini razlog v prid izpodbijane odločitve navedel neustreznost sporazuma o predložitvi skupne prijave, zato se do preostalih navedb (v zvezi z drugimi morebitnimi pomanjkljivostmi prijave) ni opredeljevala.

V dokumentu »Navodila ponudnikom za oddajo prijave za sodelovanje« (v nadaljevanju: Navodila) je naročnik pod točko 4.2 med drugim navedel:

»Prijava za sodelovanje, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov kot partnerjev v skupni prijavi za sodelovanje, mora izpolnjevati naslednje zahteve:
[…]
c) Prav tako se mora skupina gospodarskih subjektov kot partnerjev v sporazumu o predložitvi skupne prijave za sodelovanje dogovoriti in določiti:
• predstavnika partnerjev (poimensko) v skupni prijavi za sodelovanje in
• opredelitev medsebojne delitve del med partnerji ter morebitnimi podizvajalci (opisno po vrsti del).«

Tudi iz 4. podtočke točke 11.1 Navodil je razvidno, da je v primeru sodelovanja skupine gospodarskih subjektov »sporazum o predložitvi skupne prijave za sodelovanje« obvezna sestavina prijave:

»Prijava za sodelovanje, ki jo predloži ponudnik mora vsebovati naslednje dokumente:
[…]
4. V primeru Skupne prijave za sodelovanje, ki jo predloži skupina dveh ali več partnerjev skupnega nastopanja, mora prijava za sodelovanje vsebovati tudi kopijo sporazuma ali pogodbe med partnerji skupnega nastopanja in kopije ostalih dokumentov v zvezi s takim sporazumom.«

Kot izhaja iz spodaj citirane objave na portalu javnih naročil z dne 9. 10. 2020 ob 11.06, naročnik niti na podlagi opozorila potencialnega kandidata oz. ponudnika na problematičnost zahteve le-te ni umaknil:

»VPRAŠANJE
Naročnik je v točki 4.2 Navodil ponudniku za oddajo prijave za sodelovanje navedel, da mora skupina ponudnikov v prijavi za sodelovanje predložiti sporazum o predložitvi skupne prijave za sodelovanje v katerem mora med drugim opredeliti medsebojno delitev del med partnerji ter morebitnimi podizvajalci (opisno po vrsti del).
Naročnika sprašujemo, ali je sporazum o predložitvi skupne ponudbe namenjen izkazovanju sposobnosti ponudnika iz katere od točk 3.2 (pogoji za sodelovanje)?
Na podlagi česa oziroma katerega dokumenta v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila naj ponudnik opredeli medsebojno delitev del med partnerji in podizvajalci, če naročnik v prvi fazi ni kot del dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila objavil ponudbenega predračuna s popisom del?
Ali bo naročnik ponudbo ponudnika, ki jo bo predložil v drugi fazi in bo vsebovala dokumente, iz katerih bo izhajala drugačne delitev del med partnerji in podizvajalci kot bo določena s sporazumom o predložitvi skupne ponudbe, ki ga bo predložil v prvi fazi, ocenil kot nedopustno in jo izločil iz nadaljnjega postopka?
Naročnika pozivamo, da umakne zahtevo po predložitvi sporazuma o predložitvi skupne ponudbe v prvi fazi, ker je predložitev takšnega sporazuma v prvi fazi povsem brezpredmetna in podatki v njem, sploh o podizvajalcih in medsebojni delitvi po vrsti prevzetih del, temeljijo zgolj na ugibanju, saj naročnik ni objavil vseh potrebnih dokumentov, na podlagi katerih bi ponudniki lahko opredelili delitev po vrsti prevzetih del med partnerji in podizvajalci. Če naročnik ne bo sledil pozivu o umiku zahteve po predložitvi sporazuma o predložitvi skupne ponudbe bomo primorani vložiti pravno varstvo, saj je zahteva po predložitvi sporazuma v prvi fazi nesorazmerna in ni v ničemer povezana s predmetom javnega naročila.

ODGOVOR
Sporazum ni namenjen izkazovanju sposobnosti ponudnika iz točk 3.2 navodil. Naročnik v 2. fazi ne bo zahteval novega sporazuma. Naročnik je objavil dovolj podatkov, da lahko ponudnik v primeru skupnega nastopa pripravi delitev del med partnerji in morebitnimi podizvajalci opisno, po vrsti del.«

Ker je bila predložitev »sporazum[a] o predložitvi skupne prijave za sodelovanje« skladno s točko 4.2 in 4. podtočko točke 11.1 Navodil ponudniku za oddajo prijave za sodelovanje obvezna (obligatorna) sestavina prijave, ne pa izbirna (fakultativna), je sporazum, ki ga predloži skupina kandidatov, moral izpolnjevati zahteve, ki jih je naročnik določil vnaprej.

Iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je razvidno, da je naročnik obseg razpisanih del navedel pod 1. točko Navodil, podrobnejših popisov pa v tej fazi postopka ni objavil. Pod točko 1.1 Navodil je tako navedeno:

»Razpisana dela zajemajo izgradnjo:
A. GC Gorišnica-Ormož od km 0,000 do km 10,360, z vsemi spremljajočimi ureditvami in premostitvenimi objekti, ki obsega:
− izgradnja nove cestne povezave v dolžini ~10.360 m
− prestavitev lokalne ceste v Forminu v dolžini 566,24 m
− prestavitev glavne ceste – vpadnice v Ormož v dolžini 660 m
− izgradnja poljskih poti v dolžini 5.584 m
− izgradnja izven-nivojskega priključka lokalne ceste Formin – Placerovci v km 2,106
− izgradnja izven-nivojskega priključka sedanje glavne ceste za Ormož v km 10,218
− ureditev odvodnjavanja
− ureditev prometne opreme in signalizacije
− križanje DV 20 kV
− prestavitve in zaščita TK vodov
− ureditev javne razsvetljave na priključkih Formin in Ormož
− gradbena dela za vzpostavitev cestninjenja
− sprememba tro-krakega križišča v krožišče na območju priključka Formin
− premostitveni objekti:
o most čez odvodni kanal HE Formin v dolžini 270 m
o viadukt Sejanca čez Sejanco in železniško progo v dolžini 195 m (II. faza)
o nadvoz Gorišnica v km 0.318 , d = 16 m
o podaljšanje prepusta Zvirenčina v km 1.840 , d = 9 m
o nadvoz Formin v km 2.105,60 , d = 29 m
o nadvoz poljske poti v km 7.822,104 , d = 34 m
o most čez Pesnico v km 8.494 , d = 19 m
o ploščati prepust v km 9.747,10 , d = 44 m
o nadvoz Ormož v km 10.218,276 , d = 83 m

B. GC Markovci-Gorišnica od km 1+200 do km 6+927 z navezavo na R1/0228 Spuhlja –Zavrč, z vsemi spremljajočimi ureditvami in premostitvenimi objekti, ki obsega:
− izgradnja nove dvopasovne cestne povezave v dolžini 5.708 m
− 3 deviacije obstoječih kategoriziranih cest v skupni dolžini 841 m
− 7 novozgrajenih poljskih poti v skupni dolžini 6.029 m
− 4 priključne rampe – izven nivojski priključek »Zagojiči« v območju izven nivojskega križanja glavne ceste in lokalne ceste Zagojiči–Muretinci,
− več manjših objektov za čiščenje voda pred vplivi odvodnje s ceste
− 2 nadvoza: N-1 Nadvoz JP Bukovci–Prvenci v km 2,671 in N-2 Nadvoz LC Zagojiči–Muretinci v km 4,748
− zaščita in preureditev komunalnih vodov
− ureditev odvodnjavanja
− ureditev prometne opreme in signalizacije
− krajinska ureditev
− gradbena dela za vzpostavitev cestninjenja

Obseg del je določen v Poglavju 9 – izvleček iz PZI
Naročnik bo PZI vključno s popisom del ponudnikom posredoval v 2. fazi javnega naročila.«

Skupina kandidatov, v kateri nastopa vlagatelj, je v prijavi predložila »Pogodb[o] o ustanovitvi konzorcija«, v kateri je v 6. členu določena medsebojna delitev del/nalog in odgovornosti – za vsakega od partnerjev je tako navedeno, katera dela iz zgoraj citirane točke 1.1 Navodil prevzema v izvedbo. Med strankama ni sporno dejstvo, da je pri partnerjih COLAS Hungaria Zrt., COLAS UT EPITOIPARI Zrt., COLAS Hrvatska d.d. in ločeno pri GMW d.o.o. iz nabora razpisanih del navedeno sledeče:
- nadvoz Gorišnica v km 0.318 , d = 16 m,
- nadvoz Formin v km 2.105,60 , d = 29 m,
- nadvoz poljske poti v km 7.822,104 , d = 34 m,
- nadvoz Ormož v km 10.218,276 , d = 83 m,
- 2 nadvoza: N-1 Nadvoz JP Bukovci–Prvenci v km 2,671 in N-2 Nadvoz LC Zagojiči–Muretinci v km 4,748.

Prav tako med strankama ni sporno dejstvo, da je pri partnerjih COLAS Slovakia, a.s., COLAS Hungaria Zrt., Asfalti Ptuj d.o.o. in ločeno pri GMW d.o.o. iz nabora razpisanih del navedeno sledeče:
- most čez odvodni kanal HE Formin v dolžini 270 m
- viadukt Sejanca čez Sejanco in železniško progo v dolžini 195 m (II. faza).

Med vlagateljem in naročnikom torej ni sporno dejstvo, da so nekatera dela (odseki) iz seznama razpisanih del v točki 1.1 Navodil zaupana več partnerjem skupne prijave, sporno pa je, ali je pogodba s tako vsebino skladna z naročnikovo zahtevo po opredelitvi medsebojne delitve del med partnerji ter morebitnimi podizvajalci opisno po vrsti del.

Naročnik izpodbijano odločitev o tem, da tak zapis ne prikazuje delitve del med partnerji, kot je bila zahtevana, utemeljuje s tem, da naj bi iz delitve del izhajalo, da vsak od partnerjev našteta dela prevzema v celoti. Vendar pa Državna revizijska komisija temu ne more pritrditi, saj iz »Pogodb[e] o ustanovitvi konzorcija« navedeno v ničemer ne izhaja. Iz pogodbe je namreč mogoče razbrati, da bo določene odseke v izvajanje prevzelo več partnerjev skupaj, pri čemer iz razloga, ker (1) naročnik ni zahteval opredelitve deležev, in iz razloga, ker (2) popisov del sploh še ni objavil, ni mogoče ugotoviti, da bi bila taka razdelitev del med partnerji v nasprotju z zahtevami naročnika v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Glede naročnikovega pomisleka o tem, da iz sporne delitve del ni razvidno, kako so si partnerji dejansko razdelili sporna dela (že navedena zgoraj), pa velja še posebej poudariti, da v obravnavanem primeru niti ni jasno, kako naj bi partnerji ob obstoječih informacijah v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (ki ni vsebovala popisov del ipd.) v tej fazi postopka sploh podali bolj natančno opredelitev.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je vlagatelj uspel utemeljiti, da naročnik ni bil upravičen zaključiti, da je skupina kandidatov, v kateri nastopa vlagatelj, predložila »sporazum o predložitvi skupne prijave za sodelovanje« (tj. »Pogodba o ustanovitvi konzorcija«), ki bi bil v delu, ki se nanaša na »opredelitev medsebojne delitve del med partnerji ter morebitnimi podizvajalci (opisno po vrsti del)«, neskladen s točko 4.2 Navodil. Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija zato na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev, da se skupini kandidatov, v kateri nastopa vlagatelj, ne prizna sposobnosti, kot to izhaja iz dokumenta »ODLOČITEV O PRIZNANJU SPOSOBNOSTI«, št. 313/21-000170/20-odl1, z dne 14. 4. 2021.

Skladno z drugo povedjo iz tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo izpodbijane odločitve se postopek javnega naročanja znova znajde v trenutku pred njenim sprejemom, naročnik pa je v zvezi s skupino kandidatov, katere član je vlagatelj, znova zavezan sprejeti katero izmed odločitev, ki jih omogoča 90. člen ZJN-3. Naročnik mora odločitev obrazložiti skladno z drugo povedjo iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3 in z njo seznaniti gospodarske subjekte (prva poved iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3). Pri tem naj naročnik upošteva, da mora vse gospodarske subjekte obravnavati skladno z načelom enakopravne obravnave iz 7. člena ZJN-3. Vse gospodarske subjekte, ki so v položaju, ki ga ureja točka 4.2 Navodil ponudniku za oddajo prijave za sodelovanje, namreč enako zavezujejo naročnikove zahteve, kar mora naročnik upoštevati pri ugotavljanju, katerim gospodarskim subjektom naj prizna sposobnost.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v predmetnem postopku pravnega varstva zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku, in sicer v višini plačane takse. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagatelju kot potrebnega priznala priglašeni strošek takse za predrevizijski in revizijski postopek v višini 1.000,00 EUR. Priznane stroške je naročnik vlagatelju dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Pravni pouk: Zoper to odločitev je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.


V Ljubljani, 22. 6. 2021

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
– vlagatelj,
– naročnik,
– RS MJU.

Vložiti:
– v spis zadeve.

Natisni stran