Na vsebino
EN

018-090/2021 Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.

Številka: 018-090/2021-5
Datum sprejema: 18. 6. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Marka Medveda, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in Andraža Žvana, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Sukcesivna dobava blaga v treh sklopih za obdobje treh let: I. sklop: gorivo, II. sklop: kurilno olje, III. sklop: maziva«, v III. sklopu: Maziva, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba PETROL, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o.p., d.o.o., Taborska cesta 13, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 4, Koper - Capodistria (v nadaljevanju: naročnik), dne 18. 6. 2021

odločila:


1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 16. 3. 2021 objavil na Portalu javnih naročil pod številko objave JN001552/2021-B01, v Uradnem listu EU pa dne 17. 3. 2021 pod številko objave 2021/S 053-132876.

Dne 23. 4. 2021 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), s katero je predmetno javno naročilo v III. sklopu: Maziva (v nadaljevanju: III. sklop) oddal (po merilu najugodnejšemu) ponudniku, družbi M&M INTERCOM, d.o.o., Letališka 33F, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je bila istega dne objavljena na Portalu javnih naročil, št. objave JN001552/2021-ODL01, v posledici česar se, na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; s sprem., v nadaljevanju: ZJN-3), z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Vlagatelj je dne 6. 5. 2021 zoper odločitev o oddaji naročila vložil Zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in odločitev o oddaji naročila razveljavi, zahteva pa tudi povračilo stroškov postopka pravnega varstva (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo).

Vlagatelj, sklicujoč se na odgovor naročnika, objavljen na Portalu javnih naročil dne 7. 4. 2021 ob 14:07, navaja, da določena maziva (motorna olja), ki jih ponuja izbrani ponudnik, ne ustrezajo naročnikovim zahtevam. Glede motornega olja pod postavko št. 6 (Total RUBIA TIR 8900 10W-40) navaja, da iz priloženega tehničnega lista izhaja, da motorno olje (samo) dosega nivo specifikacije MAN 3477, 3271-1, kar pa še ne pomeni, da je tudi uradno odobreno s strani proizvajalca vozil MAN. Glede motornega olja pod postavko št. 12 (Engine Oil Special Synthetic UHPD 5W-30) navaja, da iz priloženega tehničnega lista izhaja, da motorno olje presega nivo specifikacije MAN 3677, kar pa prav tako še ne pomeni, da je tudi uradno odobreno s strani proizvajalca vozil MAN. Vlagatelj izpostavlja, da proizvajalec vozil MAN vsa maziva, ki jih odobri, tudi uradno potrdi. Te potrditve glavnih proizvajalcev vozil bi moral naročnik zahtevati od ponudnikov že v procesu izbora ustreznega dobavitelja, še preden je objavil odločitev. Ker naročnik tega ni napravil in ker zgoraj navedeni motorni olji ne ustrezata naročnikovim zahtevam (nimata uradne odobritve proizvajalca vozil MAN), je kršil ZJN-3. Naročnik bi, tako vlagatelj, moral javno naročilo v III. sklopu oddati njemu.

Naročnik je izbranega ponudnika dne 11. 5. 2021 z dopisom obvestil o prejetem zahtevku za revizijo in o možnosti izjasnitve o navedbah vlagatelja skladno z ZPVPJN. Izbrani ponudnik se je o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 14. 5. 2021 (v nadaljevanju: izjasnitev).

Izbrani ponudnik vlagateljeve navedbe označuje za neresnične, zahtevek za revizijo pa za neutemeljenega. Navaja, da je naročnik v odgovoru na Portalu javnih naročil z dne 7. 4. 2021 ob 14:07 pojasnil, da morajo biti olja odobrena s strani enega proizvajalca vozil in ne s strani več proizvajalcev vozil, kot to navaja vlagatelj. Navaja, da imata olji, ponujeni pod postavko št. 6 in 12, najmanj eno uradno odobritev proizvajalca vozil ter da so bila pričakovanja naročnika, da ponujena olja ostale norme oz. standarde izpolnjujejo. Glede ponujenega olja pod postavko št. 6 izbrani ponudnik navaja, da proizvajalec MAN od junija 2020 za olja s specifikacijo MAN M3275, M3575, M3271-1 in M3477 ne izdaja ali obnavlja odobritev, zato naročnik takšne zahteve ne bi mogel podati, saj ji ni mogoče ugoditi. Naročnikovi zahtevi, da ponujena olja izpolnjujejo navedene standarde proizvajalca MAN, lahko ponudniki kljub temu ugodijo. Olje, ponujeno pod postavko št. 6 je odobreno s strani petih proizvajalcev vozil (Mercedes Benz, Mack, Renault, Volvo, Scania), kar presega naročnikovo zahtevo, prav tako pa izpolnjuje naročnikove zahteve po kakovosti olja skladno z normami MAN M3477 in MAN M3271 -1. V zvezi s svojimi navedbami prilaga tehnični list ponujenega olja, izjavo družbe Total Adria d.o.o. ter izpis elektronske korespondence med izbranim ponudnikom in družbo Transnational Blenders. Glede olja, ponujenega pod postavko št. 12 izbrani ponudnik navaja, da ima dve uradni odobritvi, t.j. Mercedes Benz 228.51 ter MAN M3677, zato bi, tudi če bi naročnik zahteval odobritev obeh proizvajalcev, ponujeno olje ustrezalo taki zahtevi. V zvezi s svojimi navedbami prilaga tehnični list ponujenega olja ter dokazilo o odobritvi s strani proizvajalca MAN.

Naročnik je dne 25. 5. 2021 sprejel Odločitev o zahtevku za revizijo (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), s katero je zavrnil tako vlagateljev zahtevek za revizijo, kot tudi njegovo zahtevo za povračilo stroškov postopka pravnega varstva. Uvodoma navaja, da od ponudnikov ni zahteval, da v ponudbeni dokumentaciji natančno navedejo katera olja oz. maziva ponujajo ter da ni zahteval predložitve potrdil (tehničnih listov) za maziva. Navaja, da je postavil določene zahteve glede standardov, ki bi jih moral izbrani ponudnik izpolnjevati ob izvrševanju pogodbenih obveznosti, k temu pa se je zavezal z oddajo svoje ponudbe, predloženih izjav in ponudbene dokumentacije. Izbrani ponudnik je (za razliko od vlagatelja) ponudbi priložil tudi certifikate (tehnične liste) maziv, kot dodatno dokazilo, da bo ponudil maziva, ki ustrezajo zahtevanim standardom. Nadalje pojasnjuje, da je primarno zahteval izpolnjevanje standardov iz tabele »Obrazca cenovne tabele za III. sklop: MAZIVA«, kot dodatno zahtevo pa je z odgovorom, objavljenim na Portalu javnih naročil 7. 4. 2021 ob 14:07 določil še, da morajo biti odobrena s strani proizvajalca vozil. Ob tem naročnik pojasnjuje, da obstajajo maziva, ki izpolnjujejo vse zahtevane standarde, pa niso odobrena s strani nobenega proizvajalca vozil ali pa so odobrena s strani posameznega proizvajalca vozil, lahko pa so določena maziva odobrena tudi s strani vseh proizvajalcev vozil, katerih standarde izpolnjujejo. Nobeno mazivo pa ni odobreno s strani vseh proizvajalcev vozil. Naročnik trdi, da nikakor ni bilo mišljeno, da mora biti ponujeno mazivo odobreno s strani vseh proizvajalcev vozil, katerih standarde dosega (ali presega), zato je zahteva postavljena v ednini. Če bi to res zahteval, bi moral tako zahtevo jasno formulirati že v razpisni dokumentaciji (vendar bi bila taka zahteva nesorazmerna in bi bistveno zožila konkurenco med ponudniki). Naročnik navaja, da bi se z drugačno formulacijo odgovora na Portalu javnih naročil (npr. »…vsaj enega od proizvajalcev vozil…«) izognil različnim interpretacijam zahteve. Naročnik navaja še, da nikoli ni uporabljal maziv, ki bi bila odobrena s strani vseh proizvajalcev vozil, katerih standarde izpolnjuje, tega pa nikoli tudi ni zahteval niti to ni bil njegov namen oz. zahteva v predmetnem postopku. Naročnik v zaključku navaja, da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika in je kot taka v celoti dopustna.

Vlagatelj se je do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo opredelil z vlogo z dne 28. 5. 2021, ki je naročniku in Državni revizijski komisiji ni posredoval preko portala eRevizija, pač pa poslal priporočeno po pošti. Ker se, skladno z drugim odstavkom 13.a člena ZPVPJN (če zakon ne določa drugače), vsakršno sporočanje, obveščanje, vročanje in izmenjava informacij in dokumentov med naročnikom, vlagateljem, Državno revizijsko komisijo, izbranim ponudnikom in zagovornikom javnega interesa, izvede z objavo informacije ali dokumenta na portalu eRevizija, uporaba katerega je od dne 1. 1. 2021 dalje obvezna (drugi odstavek 44. člena Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN-B (Uradni list RS, št. 60/17) in 16. člen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN-C (Uradni list RS, št. 72/19)), navedene vloge Državna revizijska komisija ni upoštevala. Tudi v primeru, da bi bilo potrebno šteti, da je bila vloga s tem, ko jo je naročnik dne 31. 5. 2021 preko portala eRevizija odstopil Državni revizijski komisiji, vložena na način, kot ga določa predhodno citirani drugi odstavek 13.a člena ZPVPJN, Državna revizijska komisija navedb iz te vloge ne bi upoštevala, saj bi bilo potrebno ugotoviti, da vloga, prejeta dne 31. 5. 2021, ni bila vložena v roku, ki ga za vlagateljevo opredelitev do navedb naročnika določa šesti odstavek 29. člena ZPVPJN.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 28. 5. 2021, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo preverila, ali je bil vložen pravočasno in pri naročniku; ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN; ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN; ali obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ali je dopusten. Državna revizijska komisija je ugotovila, da so vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN izpolnjeni, zato je zahtevek za revizijo, na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPVPJN, sprejela v obravnavo.

Med vlagateljem in naročnikom je sporno, ali je naročnik ravnal skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami ZJN-3, ko je ugotovil, da mazivi, ki ju izbrani ponudnik ponuja v postavki št. 6 in 21 ustrezata njegovi zahtevi po odobritvi s strani proizvajalca vozil, ponudba izbranega ponudnika pa da je dopustna.

Revizijske navedbe vlagatelja je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, skladno s katero je dopustna ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, po tem, ko preveri da so izpolnjeni naslednji pogoji:
- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so ta bila določena.

Iz navedenih določil ZJN-3 je med drugim razvidno, da mora ponudba ustrezati (tudi) tistim zahtevam naročnika, ki se nanašajo na predmet naročila in jih naročnik določi s tehničnimi specifikacijami. S tehničnimi specifikacijami naročnik v skladu z 68. členom ZJN-3 opiše predmet naročila oz. opredeli zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila.

Državna revizijska komisija je najprej ugotavljala, kaj je v zvezi s sporno zahtevo glede odobritve maziv s strani proizvajalca vozil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določil naročnik.

V zvezi z razlago postavljenih zahtev je Državna revizijska komisija že večkrat opozorila na potrebo po preglednem ravnanju naročnika. Načelo transparentnosti (6. člen ZJN-3) med drugim zahteva tudi, da so vsi pogoji in zahteve v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določeni jasno, natančno in nedvoumno oz. tako, da lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako, naročnik pa lahko učinkovito preizkusi, ali ponudbe ponudnikov ustrezajo zahtevam, ki se nanašajo na zadevno javno naročilo (prim. sodbo Sodišča EU št. C-368/10, točka 109). Namen zahteve po vnaprejšnji jasni, natančni in nedvoumni določitvi zahtev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je preprečiti naročnikovo subjektivno oz. arbitrarno ocenjevanje in vrednotenje ponudb ter zagotoviti, da se ponudniki že vnaprej seznanijo z okoliščinami, ki bodo vplivale na oddajo javnega naročila. Le na ta način lahko ponudniki pripravijo dopustno ponudbo, ki jo bo mogoče primerjati s ponudbami drugih ponudnikov.

Naročnik je v tabeli Obrazec cenovne tabele za III. sklop, ki se nahaja v dokumentu Razpisnadokumentacija_goriva, pri spornih postavkah št. 6 in 21 (in ne 12 – glede na izrecno poimenovanje maziva, v zvezi s katerim je spor, tako s strani vlagatelja kot naročnika, je zapis št. »12« očitna tipkarska napak obeh strank; op. Državne revizijske komisije) določil:
- postavka št. 6: »Motorno olje 10W-40 (MB 228.51, API CI-4, ACEA E6,E7,E9, MAN M 3477, 3271-1, Renault RLD-2) Embalaža: sod 205 lit«,
- postavka št. 21: »Motorno olje 5W-30 (MB 228.51, MAN 3677, EURO 6) Embalaža: sod 205 lit«.

Na Portalu javnih naročil je naročnik prejel vprašanje zainteresiranega ponudnika:

»Spoštovani.
V nazivu artikla navajate specifikacije maziv. Po napisanem smatramo, da morajo maziva dosegati navedene spacifikacije.
Vnaprej hvala za potrditev.
Lepo pozdravljeni.«,

na katerega je dne 7. 4. 2021 ob 14:07 odgovoril:

»Maziva morajo dosegati navedeno specifikacijo in morajo biti odobrena s strani proizvajalca vozil.«.

Kot je razvidno iz opisa postavk št. 6 in 21, je naročnik tehnične zahteve maziv opredelil s sklicevanjem na specifikacije API, ACEA in nekaterih proizvajalcev vozil - v postavki št. 6 s sklicevanjem na specifikacije MB 228.51, MAN M 3477, 3271-1 in Renault RLD-2, v postavki št. 21 pa na specifikacije MB 228.51 in MAN 3677. Čeprav v tabeli Obrazec cenovne tabele naročnik ni opredelil, ali za izpolnjevanje tehnične zahteve, vezane na specifikacije proizvajalca vozil zadošča, da ponujena maziva (le) dosegajo navedene specifikacije proizvajalcev vozil (njihov nivo) ali pa morajo biti ponujena maziva s strani proizvajalca vozila tudi odobrena, zahteva po odobritvi ponujenih maziv s strani proizvajalca vozil izhaja iz zgoraj citiranega naročnikovega odgovora, objavljenega na Portalu javnih naročil. Le-ta je s trenutkom objave postal sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (prim. tretja poved prvega odstavka 67. člena ZJN-3).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz izpostavljenega odgovora naročnika na Portalu javnih naročil na noben način ne izhaja, da naročnik zahteva odobritev ponujenih maziv (izrecno) s strani proizvajalca vozil MAN. Prav tako iz izpostavljenega odgovora naročnika ne izhaja, da naročnik zahteva odobritev ponujenih maziv s strani vseh proizvajalcev vozil, navedenih v opisu posamezne postavke (kot smiselno izhaja iz navedb vlagatelja glede »potrditve glavnih proizvajalcev vozil«). S tem, ko je naročnik določil, da morajo maziva »dosegati navedeno specifikacijo« in biti »odobrena s strani proizvajalca vozil«, je po presoji Državne revizijske komisije jasno in nedvoumno opredelil zahtevo po odobritvi ponujenih maziv s strani enega proizvajalca vozil, in sicer enega od tistih proizvajalcev vozil, navedenih v opisu posamezne postavke. Taka razlaga sporne zahteve je skladna tudi z gramatikalno razlago naročnikovega odgovora. Čeprav naročnik, kot navaja, ni izrecno zapisal, da zahteva odobritev maziv s strani »vsaj« enega od navedenih proizvajalcev vozil, to ne vpliva na ugotovitev o jasnosti obravnavane sporne zahteve.

Da bi bilo sporno zahtevo mogoče razlagati na način, za katerega se zavzema vlagatelj, tj. da je bila (izrecno) zahtevana odobritev ponujenih maziv s strani proizvajalca vozil MAN oz. smiselno, da je naročnik zahteval odobritev ponujenih maziv s strani vseh proizvajalcev vozil, navedenih v opisu posamezne postavke, bi morala taka zahteva jasno izhajati iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oz. bi moral naročnik izpostavljeni odgovor oblikovati na drugačen način. Če bi naročnik, ob odgovoru, kot je bil podan na Portalu javnih naročil, ponudbo izbranega ponudnika presojal glede na razlago sporne zahteve, za katero se zavzema vlagatelj, bi spreminjal svojo zahtevo po odobritvi ponujenih maziv s strani proizvajalca vozil po poteku roka za prejem ponudb, tako njegovo ravnanje pa bi bilo v nasprotju z ZJN-3 (prim. drugi odstavek 67. člena ZJN-3).

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija ugotavljala, ali je naročnik, upoštevaje zahtevo po odobritvi ponujenih maziv s strani enega proizvajalca vozil, navedenega v opisu posamezne postavke, utemeljeno zaključil, da mazivi, ki ju v postavki št. 6 in 21 ponuja izbrani ponudnik, to zahtevo izpolnjujeta.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni določil, da morajo ponudniki opredeliti, katero mazivo v III. sklopu v posamezni postavki ponujajo (ampak, da morajo le vpisati ceno posameznega ponujenega maziva; prim. točko 3.4 dokumenta Razpisnadokumentacija_goriva), niti ni določil, da morajo ponudniki za ponujena maziva predložiti tehnično dokumentacijo, dokazila oz. na drug način izkazati, da le-ta izpolnjujejo opredeljene tehnične zahteve. Kljub temu, je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil tehnične liste za ponujena maziva, in sicer je
- za postavko št. 6 predložil tehnični list RUBIA TIR 8900 10W-40, iz katerega izhaja, da ponujeno mazivo presega zahteve nekaterih proizvajalcev vozil in je odobreno s strani petih različnih proizvajalcev, med drugim tudi s strani proizvajalca MB (MB-Approval 228.51),
- za postavko št. 21 pa predložil tehnični list Engine Oil Special Synthetic UHPD 5W-30, iz katerega izhaja, da ponujeno mazivo presega zahteve številnih proizvajalcev vozil in je odobreno s strani proizvajalca MB (MB-Approval 228.51).

Čeprav, glede na vsebino v ponudbi izbranega ponudnika predloženih tehničnih listov, držijo navedbe vlagatelja, da mazivi, ki ju v postavki št. 6 in 21 ponuja izbrani ponudnik, res nista odobreni s strani proizvajalca vozil MAN, pa iz istih tehničnih listov izhaja, da sta obe ponujeni mazivi odobreni s strani proizvajalca vozil MB (MB-Approval 228.51), torej s strani enega od proizvajalcev vozil, ki je naveden v opisu obeh obravnavanih postavk. Upoštevaje navedeno in upoštevaje ugotovitev, da je naročnik zahteval odobritev maziv s strani enega, kateregakoli, od proizvajalcev vozil, navedenih v opisu posamezne postavke, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati, da ni ravnal pravilno, ko je ugotovil, da mazivi, ki ju v postavki št. 6 in 21 ponuja izbrani ponudnik, izpolnjujeta sporno zahtevo po odobritvi s strani proizvajalca vozil. Ker že ugotovljena odobritev ponujenih maziv s strani proizvajalca vozil MB zadošča za zaključek o skladnosti ponujenih maziv s sporno naročnikovo zahtevo, Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni obravnavala navedb izbranega ponudnika o odobritvi maziva iz postavke št. 21 tudi s strani proizvajalca vozil MAN in predloženih tehničnih listov, saj s tem povezane ugotovitve ne bi vplivale na drugačen zaključek Državne revizijske komisije.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva, zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pravni pouk: Zoper to odločitev je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.

V Ljubljani, 18. 6. 2021Predsednik senata:
Marko Medved, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije


Vročiti (e-Revizija):
- naročnik,
- pooblaščenec vlagatelja,
- izbrani ponudnik,
- RS, MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve.


Natisni stran