Na vsebino
EN

018-060/2021 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Koper

Številka: 018-060/2021-19
Datum sprejema: 7. 6. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je upoštevajoč 328. in 332. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in sprem.; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po predsedniku senata Marku Medvedu v zvezi s postopkom pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »vzdrževanje in servisiranje plovil P-08, P-16, P-88, P-111 in P-45 za potrebe Policijske uprave Koper« (sklop 2), začetim z zahtevkoma za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Portval, d. o. o., Ankaranska cesta 5 c, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Koper, Ukmarjev trg 6, Koper (v nadaljevanju: naročnik), v zvezi s sklepom Državne revizijske komisije št. 018-060/2021-17 z dne 4. 5. 2021, 7. 6. 2021

odločila:

Sklep Državne revizijske komisije št. 018-060/2021-17 z dne 4. 5. 2021 se na strani 4 popravi tako, da se prvo besedilo »Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.« nadomesti s številko 9, drugo besedilo »Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.« nadomesti s številko 9.2 in tretje besedilo »Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.« nadomesti s številko 9.3.3.

Poved s strani 4 sklepa št. 018-060/2021-17 z dne 4. 5. 2021, ki se popravi skladno s prvim odstavkom izreka tega sklepa, se pravilno glasi:
"V prilogi št. 4 sta navedeni besedili: »(V ločeni datoteki, tipa Microsoft Excel)« in »Ponudnik predloži ponudbeni predračun v skladu s točko 9, podtočkama 9.2 ter 9.3.3«, v prilogo št. 5 pa sta vključeni dve trivrstični tabeli, v katere ponudniki za vsak sklop vpišejo podatke v razdelke za »Skupaj ponudbena vrednost brez DDV«, »Vrednost DDV« in »Skupaj ponudbena vrednost z DDV«.''

Obrazložitev:

Državna revizijska komisija je po odpremi sklepa št. 018-060/2021-17 z dne 4. 5. 2021 ugotovila, da so se po pretvorbi besedila iz formata .doc v format .pdf zaradi elektronskega podpisovanja za potrebe objave sklepa na portalu eRevizija v odstavku obrazložitve na strani 4 izpostavljenega sklepa sklici na števila 9, 9.2 in 9.3.3 pri sklicevanju na točko in podtočki pri vsakem izmed teh števil spremenili v besedilo »Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.« Državna revizijska komisija je zato s tem sklepom upoštevajoč 328. in 332. člen ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN popravila te napake oziroma neskladnosti.

Odstavek na strani 4 sklepa št. 018-060/2021-17 z dne 4. 5. 2021, ki se je po pretvorbi besedila iz formata .doc v format .pdf zaradi elektronskega podpisovanja za potrebe objave sklepa na portalu eRevizija v obrazložitvi glasil:
"Iz priponke »430-190-2020 RD - Ostale priloge« izhaja, da je naročnik vanjo vključil obrazce oziroma priloge, ki jih je oštevilčil s 16 zaporednimi številkami, pri čemer se med njimi nahajata tudi prilogi št. 4 ( »Ponudbeni predračun«) in 5 (»Povzetek ponudbenega predračuna«). V prilogi št. 4 sta navedeni besedili: »(V ločeni datoteki, tipa Microsoft Excel)« in »Ponudnik predloži ponudbeni predračun v skladu s točko Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti., podtočkama Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. ter Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.«, v prilogo št. 5 pa sta vključeni dve trivrstični tabeli, v katere ponudniki za vsak sklop vpišejo podatke v razdelke za »Skupaj ponudbena vrednost brez DDV«, »Vrednost DDV« in »Skupaj ponudbena vrednost z DDV«.'',
se pravilno glasi:
"Iz priponke »430-190-2020 RD - Ostale priloge« izhaja, da je naročnik vanjo vključil obrazce oziroma priloge, ki jih je oštevilčil s 16 zaporednimi številkami, pri čemer se med njimi nahajata tudi prilogi št. 4 (»Ponudbeni predračun«) in 5 (»Povzetek ponudbenega predračuna«). V prilogi št. 4 sta navedeni besedili: »(V ločeni datoteki, tipa Microsoft Excel)« in »Ponudnik predloži ponudbeni predračun v skladu s točko 9, podtočkama 9.2 ter 9.3.3«, v prilogo št. 5 pa sta vključeni dve trivrstični tabeli, v katere ponudniki za vsak sklop vpišejo podatke v razdelke za »Skupaj ponudbena vrednost brez DDV«, »Vrednost DDV« in »Skupaj ponudbena vrednost z DDV«.''

S tem je odločitev iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 7. 6. 2021

Predsednik senata:
Marko Medved, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisije


Vročiti (na portalu eRevizija):
- naročnik (Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Koper, Koper),
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve (gp.mnz@gov.si),
- vlagatelj,
- izbrani ponudnik po pooblaščencu,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran