Na vsebino
EN

018-084/2021 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.

Številka: 018-084/2021-6
Datum sprejema: 25. 5. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata ter Andraža Žvana kot člana senata in Nine Velkavrh kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Zagotovitev ustreznega odlagalnega prostora in predelava viškov materiala drugega tira železniške proge Divača-Koper«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo družbe SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d., Anhovo 1, Deskle, ki jo zastopa Brulc, Gaberščik in partnerji, odvetniška družba, d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), v zvezi s predlogom vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, dne 25. 5. 2021

odločila:

Predlogu vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave (gl. »Dosje javnega naročila 003070/2021«, objavljen na portalu javnih naročil pod rubriko »eRevizija«), v katerem je k oddaji prijave ter nadaljnjim pogajanjem povabil (zgolj) vlagatelja. Ponudbo vlagatelja je naročnik v nadaljevanju postopka zaradi razlogov na svoji strani zavrnil in predmetni postopek zaključil brez oddaje javnega naročila (prim. peti odstavek 90. člena Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.).

Vlagatelj je z vlogo z dne 13. 5. 2021 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, naj Državna revizijska komisija odločitev o zavrnitvi njegove ponudbe razveljavi, hkrati pa tudi, naj izda sklep o zadržanju postopka oddaje novega javnega naročila z istim predmetom. Zatrjuje, da bi vsakršno nadaljevanje izvajanja novega javnega naročila, kot ga je naročnik napovedal v izpodbijani odločitvi, imanentno prizadelo interese vlagatelja v zvezi s postopkom podaljšanja rudarske pravice za izkoriščanje, ki je v teku, in podlaga za vodenje katerega je revidiran »Rudarski projekt«, česar na drugačen način ni mogoče zagotoviti ali izpolniti.

Naročnik je predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila z dopisom št. JN04/2021 z dne 18. 5. 2021 odstopil Državni revizijski komisiji. Po mnenju naročnika, podanem v dopisu, želi vlagatelj z obravnavanim predlogom doseči, da Državna revizijska komisija naročniku prepreči izvedbo novega postopka oddaje javnega naročila z istim predmetom. Obenem navaja, da je novi postopek oddaje javnega naročila samostojen postopek, ki sploh še ne obstaja in ga torej ni mogoče zadržati, hkrati pa se obravnavani predlog za zadržanje niti ne more nanašati na drug postopek oddaje javnega naročila, ampak izključno na predmetni postopek s pogajanji brez predhodne objave, ki je predmet zahtevka za revizijo. Glede na navedeno naročnik meni, da je predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka neutemeljen, zato Državni revizijski komisiji predlaga, da ga zavrne.

Po preučitvi odstopljene dokumentacije in vlagateljevega predloga je Državna revizijska komisija na podlagi 19. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa zavrniti vseh ponudb zaradi okoliščin na njegovi strani, skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če se zahtevek za revizijo nanaša na oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.

Po drugi strani lahko vlagatelj, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN). Če naročnik vlagateljevemu predlogu ne ugodi, ga mora odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka (druga alineja drugega odstavka 19. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija predlogu ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Iz navedenih določb ZPVPJN izhaja, da lahko naročnik v primeru vloženega zahtevka za revizijo praviloma nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon) oziroma opraviti določenih drugih ravnanj (tj. zavrniti vseh ponudb, ustaviti postopka, začeti novega postopka za isti predmet naročanja), dokler postopek pravnega varstva ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato, skladno z 19. členom ZPVPJN, pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

V obravnavanem primeru vlagatelj navaja, da bi izvedba novega postopka za isti predmet naročanja, ki ga je naročnik napovedal v izpodbijani odločitvi, vplivala na interese vlagatelja v zvezi s postopkom podaljšanja rudarske pravice za izkoriščanje, zato Državni revizijski komisiji predlaga, naj izda sklep o zadržanju postopka oddaje novega javnega naročila z istim predmetom. Ob upoštevanju teh navedb Državna revizijska komisija ugotavlja, da želi vlagatelj v konkretnem primeru s podajo obravnavanega predloga v prvi vrsti doseči zadržanje izvedbe novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja (za katerega naročnik ne zanika, da ga je v odločitvi o zavrnitvi vlagateljeve ponudbe napovedal), enako pa v dopisu z dne 18. 5. 2021 navaja tudi naročnik.

Vendar iz določb 19. člena ZPVPJN izhaja, da je predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila vezan na vloženi zahtevek za revizijo, s tem pa na obstoječi postopek oddaje javnega naročila, ki je predmet tega zahtevka. Predlogu za izdajo sklepa o zadržanju (napovedanega) novega postopka, ki se niti še začel ni in ki torej tudi ni predmet vloženega zahtevka za revizijo, zato ni mogoče ugoditi. To pomeni, da bi lahko vlagatelj, ki v konkretnem primeru z zahtevkom za revizijo izpodbija ravnanja naročnika v (obstoječem) postopku s pogajanji brez predhodne objave, tudi predlog za zadržanje postopka podal izključno v zvezi s tem (obstoječim) postopkom. Ker pa je predlagal (zgolj) zadržanje (napovedanega) novega postopka, za katerega med strankama ni sporno, da se (še) ni začel in v zvezi s katerim zahtevek za revizijo (še) ni bil vložen, ne pa zadržanja obstoječega postopka, ki je predmet vloženega zahtevka za revizijo, predlogu vlagatelja za zadržanje postopka že iz tega razloga ni mogoče ugoditi.

Nenazadnje pa ne gre spregledati niti, da je vlagatelj pravno posledico, ki jo želi doseči s podajo obravnavanega predloga (tj. zadržanje začetka novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja), v obravnavanem primeru dosegel že s samo vložitvijo zahtevka za revizijo v okviru obstoječega postopka. ZPVPJN namreč v primeru vložitve zahtevka za revizijo v prvem odstavku 17. člena naročniku prepoveduje začetek novega postopka za isti predmet naročanja, pri čemer takšno posledico po samem zakonu (ex lege) povzroči že dejstvo vložitve zahtevka za revizijo, ne da bi bile pri tem potrebne še kakšne druge aktivnosti vlagatelja. ZPVPJN pa naročniku na podlagi dejstva vložitve zahtevka za revizijo ne prepoveduje le začetka novega postopka za isti predmet naročanja, temveč mu (razen v izjemnih primerih, izrecno določenih z zakonom) prepoveduje tudi ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb zaradi razlogov na njegovi strani in sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila. Kot je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala, je namen tega pravila preprečiti, da bi naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila ali isti predmet naročila oddal v drugem postopku, še preden bi se postopek pravnega varstva končal.

Ob upoštevanju ugotovitve, da vlagatelj v konkretnem primeru ni navajal okoliščin, zaradi katerih bi lahko nadaljevanje obstoječega postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, pač pa je predlagal zadržanje izvedbe novega postopka za isti predmet naročanja, ki niti (še) ni v teku in tudi (še) ne predmet zahtevka za revizijo, pri čemer je začetek novega postopka za isti predmet naročanja z vložitvijo zahtevka za revizijo ex lege preprečil že sam, Državna revizijska komisija vlagateljevemu predlogu za zadržanje postopka ni ugodila. Vlagateljeve navedbe drugega kakor zaključka, da bo pravno varstvo vlagatelju v dani zadevi zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, ki so bila izvedena v nasprotju z zakonom, namreč niti ne omogočajo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

Pravni pouk: Zoper to odločitev ni dovoljen upravni spor.


V Ljubljani, dne 25. 5. 2021Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti (prek portala e-Revizija):
- pooblaščenec vlagatelja,
- naročnik,
- MJU.


Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran