Na vsebino
EN

018-068/2021 Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica

Številka: 018-068/2021-3
Datum sprejema: 19. 5. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika kot predsednika senata ter dr. Mateje Škabar in Nine Velkavrh kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava, namestitev in zagon sistema za zgodnje odkrivanje požarov in samodejno alarmiranje za potrebe gasilske enote Nova Gorica, po projektu crossit safer«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Tenzor, podjetje za varovanje premoženja, storitve in trgovino d.o.o., Mariborska cesta 13, Ptuj, ki ga zastopa Odvetniška družba Živko in Purg o.p. d.o.o., Slomškov trg 1, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, Nova Gorica (v nadaljevanju: naročnik), dne 19. 5. 2021

odločila:


1. Zahtevek za revizijo, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu male vrednosti objavil na portalu javnih naročil dne 15. 1. 2021, pod številko objave JN000183/2021-W01. Dne 12. 4. 2021 je naročnik na portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb« (dokument št. 28-5/2021 z dne 16. 2. 202, v nadaljevanju: Odločitev), iz katerega je razvidno, da je naročnik prejel tri pravočasne ponudbe. Pri njihovem pregledu je ugotovil, da so vse tri nepopolne in zato nedopustne, zato je sprejel Odločitev, s katero je zavrnil vse ponudbe. Iz Odločitve je razvidno, da je naročnik vlagateljevo ponudbo, ki je bila na podlagi merila najnižje ponudbene cene razvrščena kot najugodnejša, izločil iz postopka, ker vlagatelj v ponudbi v predloženem obrazcu »Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev« (v nadaljevanju: Izjava) ni izbral (obkrožil) ene izmed dveh ponujenih lokacij za namestitev komunikacijske omarice sistema, kar je bilo v nasprotju z »Navodili ponudnikom za pripravo ponudbe« (v nadaljevanju: Navodila), kot tudi z navodili na predmetnem obrazcu.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj pravočasno, dne 16. 4. 2021, vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga, naj se Odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva. Vlagatelj v nadaljevanju kot osrednji očitek izpostavlja, da iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v delu Tehnične dokumentacije, pa tudi iz Navodil) ne izhaja naročnikova zahteva, da mora ponudnik izbiro lokacije za namestitev komunikacijske omarice označiti že v fazi oddaje ponudbe. Vlagatelj v nadaljevanju še dodatno pojasnjuje, da naročnik za obrazec Izjavo, ki ga je predvidel kot dokaz za izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev ponujene opreme, ni podal jasnega navodila kako ga ustrezno izpolniti, kot je to npr. storil pri ostalih: ESPD, predračun, finančna zavarovanja. Nadalje vlagatelj navaja, da je s tem, ko v predmetnem obrazcu ni obkrožil nobene lokacije, zgolj potrdil, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve za obe predvideni lokaciji (pod št.: 1. Podstrešje in 2. Servisni prostor) in jo je tako mogoče vgraditi na obe lokaciji. V nadaljevanju vlagatelj še dodaja, da si je vsebino obrazca Izjave razlagal na način, da je lokacijo treba izbrati zgolj v primeru, če ponujena oprema izpolnjuje minimalne tehnične pogoje za eno specifično lokacijo, za drugo pa ne, in da je posledično glede na navedeno tudi pravilno izpolnil obrazec Izjavo. Vlagatelj zaključi, da nejasna naročnikova navodila ne morejo biti v škodo ponudnikom, saj je vlagateljeva ponudba izpolnjevala vse naročnikove tehnične zahteve, kar je izhajalo iz podpisanega obrazca Izjave z dne 1. 2. 2021, in bi tako naročnik moral predmetno javno naročilo oddati vlagatelju kot ekonomsko najugodnejšemu ponudniku.

Naročnik je z dokumentom »Odločitev« z dne 23. 4. 2021 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik v celoti zavrača vlagateljev osrednji očitek, da nikjer v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni podal jasnega navodila, da je treba označiti lokacijo (eno izmed dveh), kjer bo nameščena telekomunikacijska omarica na lokaciji v Cerju- Pomnik braniteljem Slovenske zemlje. V nadaljevanju še dodatno pojasnjuje, da je z besedno zvezo »ustrezno obkrožite« v priloženem obrazcu Izjava očitno jasno predvidel, da se bo za popolno oz. dopustno ponudbo štela ponudba, kateri bo priložen izpolnjen predmetni obrazec, v katerem bo obkrožena ena izmed dveh navedenih namestitvenih lokaciji. V potrditev navedenega naročnik zaključuje, da sta preostala ponudnika naročnikovo zahtevo očitno razumela, saj sta kot zahtevano obkrožila eno izmed dveh predvidenih lokacij in da gre posledično razumeti, da je bila predmetna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila običajno skrbnemu ponudniku jasna.

Naročnik je Državni revizijski komisiji skladno s prvim in četrtim odstavkom 29. člena ZPVPJN dne 28. 4. 2021 prek portala eRevizija odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik kršil določila Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in spremembe; v nadaljevanju ZJN-3) in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ko je vlagateljevo ponudbo zaradi neizpolnitve obrazca Izjave (zgolj podpis, kraj in datum) izločil kot nedopustno. Vlagatelj kot osrednji revizijski očitek izpostavlja nejasna naročnikova navodila glede izpolnjevanja predmetnega obrazca, kot tudi, da bi naročnik v primeru dvoma glede pravilnosti izpolnitve lahko kadarkoli na podlagi petega odstavka 89. člena ZJN-3 zahteval odpravo napak. Naročnik na podlagi sklicevanja na konkretne določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila vlagateljeve očitke v celoti zavrača in zaključi, da vlagatelj pri izpolnitvi predmetnega obrazca ni ravnal skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 je dopustna tista ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam ter zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. Naročnik odda javno naročilo na podlagi meril po tem, ko skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveri, ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in ali je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so ta bila določena.

Revizijske navedbe v zvezi z elementi ponudbe, ki jih je oz. ni dovoljeno popravljati, treba presojati z vidika petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3. Peti odstavek 89. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik v primeru, če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oz. če posamezni dokumenti manjkajo, zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj je pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti. V šestem odstavku 89. člena ZJN-3 so določeni elementi ponudbe, ki jih (razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba) ni dopustno dopolnjevati ali popravljati, in sicer cena, ponudba v okviru meril, tehnične specifikacije predmeta naročila in ponudba v delih, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe.

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je naročnik v dokumentu »TEHNIČNA DOKUMENTACIJA«, v poglavju »Opis predmeta naročila«, navedel:

»Sistem za zgodnje odkrivanje požarov in samodejno alarmiranje (v nadaljevanju sistem) vključuje razvoj in nadgradnjo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije ter nadzorno opremo za zgodnje odkrivanje požarov z možnostjo ločevanja lažnih požarov. Sistem mora omogočati kompatibilnost oziroma povezljivost s sistemom za zgodnje odkrivanje požarov in samodejno alarmiranje, ki ga uporablja Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Tovarniška cesta 3h, Ajdovščina. Izvedba, ki se zahteva od ponudnika, je izvedba na ključ. Sistem temelji na temu, da se na dveh točno določenih lokacijah: 1. SVETA GORA in 2. CERJE, namesti par statične video in termične (IR) nadzorne kamere na vrtljivem podnožju, ustreznih tehničnih karakteristik, ki samodejno, glede na nastavljene parametre programske opreme, nadzira določeno območje in meri temperaturo. V primeru zaznave prekoračitve nastavljenih parametrov temperature na določeni lokaciji oziroma površini, samodejno javi alarm v nadzorni center oziroma dežurno sobo Gasilske enote Nova Gorica. Operaterju mora biti omogočeno tudi ročno upravljanje kamer.«

Za 2. lokacijo (Cerje), ki je predmet spora, je naročnik navedel:
»Za namestitev komunikacijske omarice sistema sta predvideni 2 lokaciji. Izbira lokacij je prepuščena ponudniku. Lokacija št. 1: Podstrešje, Lokacija št. 2: Servisni prostor.«

Naročnik je v 11. poglavju »PONUDBA« v razdelku 11.1 »PONUDBENA DOKUMENTACIJA«, navedel:

»Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:
1. izpolnjen obrazec »Predračun«
2. izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
3. izpolnjen obrazec »Podizvajalci« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci)
4. Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehnične dokumentacije.«

Naročnik je v Navodilih v razdelku 11.2.1 »Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehnične dokumentacije« določil:

»Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični dokumentaciji, ki je sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo naročila.

DOKAZILO:
• Izpolnjen obrazec » Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev« v pdf formatu
• Skica namestitve kamere na objekt na Sveti Gori
• Seznam morebitne dodatne opreme, ki je potrebna za vzpostavitev sistema za delovanje na oddvojenem nadzornem mestu - poveljniškem vozilu poleg že navedene v tehnični dokumentaciji«

V obrazcu »Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev« je naročnik določil:

»Za namestitev komunikacijske omarice sistema na lokaciji Cerje - Pomnik braniteljem Slovenske zemlje je izbrana lokacija (ustrezno obkrožiti):
-Lokacija št. 1: Podstrešje
-Lokacija št. 2: Servisni prostor

Kraj in datum: Ime in priimek zakonitega zastopnika:«

Iz citiranih določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je razvidno, da je naročnik od ponudnikov zahteval izpolnitev obrazca »Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev«, ki ga je vnaprej pripravil naročnik v obliki izjave. Ponudniki so morali v skladu z dokumentom »Tehnična dokumentacija«, ki je prepustil izbiro lokacij za namestitev komunikacijske omarice ponudniku, v obrazcu Izjava skladno z napisanimi navodili »ustrezno obkrožiti« eno izmed spodaj navedenih dveh lokacij, ga datirati s pripisom kraja datiranja in podpisati.

Državna revizijska komisija na tem mestu ugotavlja, da iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila jasno izhaja, da so morali ponudniki v obrazcu Izjava, ki so ga predložili v ponudbi opraviti izbiro ene od ponujenih dveh lokacij za namestitev komunikacijske omarice sistema na lokaciji Cerje - Pomnik braniteljem Slovenske zemlje.

Po vpogledu v vlagateljevo ponudbo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj predložil podpisan in datiran obrazec Izjave, pri čemer ni »ustrezno obkrožil« lokacije, saj je zahtevano rubriko pustil popolnoma prazno in tako sploh ni opravil izbire med ponujenima namestitvenima lokacijama (kar med stranka niti ni sporno). Po pregledu celotne vlagateljeve ponudbe Državna revizijska komisija ugotavlja in hkrati zaključuje, da manjkajočega podatka ni bilo mogoče razbrati iz navedb v kakšnem drugem delu ponudbene dokumentacije, pri čemer niso utemeljene vlagateljeve trditve o tem, da iz naročnikovih Navodil v točki 11.2.1 in iz Tehnične dokumentacije nikjer ne izhaja, da mora ponudnik izbiro lokacije opraviti že v ponudbi oz. da naročnik v obrazcu Izjave ni podal jasnih navodil za njegovo izpolnitev. Državna revizijska komisija glede na navedeno zaključuje, da vlagatelj pri izpolnjevanju ponudbe ni sledil navodilom naročnika, ki so bila jasna.

Ker vlagatelj v predloženem podpisanem obrazcu Izjava, ki jo je naročnik predvidel kot dokaz izpolnjevanja tehničnih specifikacij ponujenega predmeta, ni izpolnil v celoti, Državna revizijska komisija ocenjuje, da v konkretnem primeru vlagatelj posledično ni definiral predmeta javnega naročila, saj predstavlja lokacija namestitve telekomunikacijskih omaric del zahtevanih tehničnih specifikacij, s katerimi se definira predmet javnega naročila. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ne more slediti vlagateljevim revizijskim navedbam, da je s podpisom Izjave jamčil, da njegova oprema vsebuje vse minimalne tehnične pogoje, in da je z ne izborom namestitvene lokacije hotel izraziti, da je ponujeno opremo možno vgraditi v obe ponujeni lokaciji, saj kot že navedeno s predmetnim ravnanjem vlagatelj ni sledil navodilom naročnika in tako posledično ni definiral ponujenega. Državna revizijska komisija na tem mestu v celoti pritrjuje naročniku v Odločitvi (stran 4), da v obrazcu Izjava ni bilo treba obkrožiti lokacije, za katero ponujena komunikacijska omarica izpolnjuje minimalne tehnične pogoje, kot to zmotno navaja vlagatelj, temveč je bilo treba obkrožiti lokacijo, kjer bo omarica nameščena.

V zvezi z vlagateljevo navedbo, da je imel naročnik v primeru dvoma glede posamezne informacije v vlagateljevi ponudbi v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3 možnost vlagatelja pozvati na dopolnitev ali popravek, Državna revizijska komisija pojasnjuje, da gre v konkretnem primeru za pomanjkljivost v delu tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila, ki ga na podlagi druge alineje šestega odstavka 89. člena ZJN-3 ponudniku ni dovoljeno dopolnjevati oziroma popravljati. Državna revizijska komisija je že večkrat zapisala (prim. npr. odločitvi v zadevah št. 018-079/2018 in 018-196/2019), da je ponudnik tisti, ki je zainteresiran za pridobitev javnega naročila in je hkrati tisti, ki mu je naloženo breme priprave dopustne ponudbe, ki mora biti (med drugim) skladna tudi z vnaprej opredeljenimi zahtevami naročnika. Natančnost in skrbnost pri pripravi ponudbe se od ponudnika pričakuje še posebej v delu, v katerem predstavlja predmet, kot enega njenih najpomembnejših elementov, ki se veže na tehnične specifikacije in ki jih (razen izjemoma, pod pogoji, določenimi z ZJN-3 oz. v primeru, kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba), upoštevaje šesti odstavek 89. člena ZJN-3, ni dovoljeno dopolnjevati ali spreminjati. Navedena določba, ki onemogoča posege v predmet ponudbe po poteku roka za prejem ponudb in s tem predstavlja izjemo od načeloma dopustnega dopolnjevanja, popravljanja ter pojasnjevanja ponudb, urejenega v petem odstavku 89. člena ZJN-3, kaže na posebno težo, ki jo zakon pripisuje ponujenemu predmetu ponudbe. Ponudniki morajo biti zato še posebej pozorni, da ponudijo takšen predmet, kot ga je zahteval naročnik, oz. so dolžni pri pripravi ponudbe v tem delu ravnati s še posebno skrbnostjo.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ponudbe ni oddal v skladu z navodili naročnika oz. da so v njegovi ponudbi določene pomanjkljivosti, ki se nanašajo na tehnično dokumentacijo. Kot že pojasnjeno, pri tem niso utemeljene vlagateljeve trditve o tem, da je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila v relevantnem delu (glede načina izpolnjevanja obrazca Izjava) nejasna, da navodil sploh ni bilo, oziroma da nikjer ni bilo navedeno, da mora vlagatelj opraviti izbiro lokacije omarice že v ponudbi. Vlagatelj je bil dolžan slediti jasnim navodilom naročnika ter opraviti izbiro lokacije namestitve komunikacijske omarice že v ponudbi in ne kasneje. Pomanjkljive ponudbene dokumentacije v delu, ki se nanašajo na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, pa kot že navedeno, ni mogoče naknadno dopolnjevati ali popravljati.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati kršitev ZJN-3 in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ko je ponudbo vlagatelja v Odločitvi označil za nedopustno.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

PRAVNI POUK: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


V Ljubljani, dne 19. 5. 2021

Predsednik senata
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisijeVročiti (prek portala eRevizija):
- pooblaščenec vlagatelja,
- naročnik,
- MJU.


Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran