Na vsebino
EN

018-065/2021 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-065/2021-7
Datum sprejema: 19. 5. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sama Červeka, kot predsednika senata, ter Marka Medveda in Andraža Žvana, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Ureditev odseka za dializo SB Murska Sobota - GOI dela z dobavo in montažo vgradne opreme«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba POMGRAD, gradbeno podjetje d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota, ki jo zastopa Odvetniška družba Cukrov o.p., d.o.o., Linhartova 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19. 5. 2021

odločila:


1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 4110-36/2020/10 z dne 3. 3. 2021.


2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v znesku 27.225,28 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu dne 1. 12. 2020 objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN007478/2020-B01. Naročnik je dne 3. 3. 2021 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 4110-36/2020/10, s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo skupnima ponudnikoma Remont obrtno gradbeno podjetje d.d., Oblakova ulica 30, Celje in Blisk Montaža d.o.o., Plese 9, Murska Sobota (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da je ponudba izbranega ponudnika najugodnejša in dopustna, zato pregleda ostalih prejetih ponudb ni opravil.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 15. 3. 2021 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva. Zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna iz razloga, ker v nasprotju z naročnikovo izrecno zahtevo v ponudbi ni navedel vrednosti oziroma deležev, ki jih bodo izvedli posamezni subjekti, nejasni in nekonsistentni pa so tudi ESPD obrazci. Navaja, da iz točke 10.3.2 razpisne dokumentacije izhaja, da mora ponudnik v primeru, če bo sodeloval s podizvajalci, v ESPD obrazec navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila (vrsto in vrednost del), ki ga namerava oddati v podizvajanje. Ponudniki so morali v ponudbi predložiti tudi izpolnjene ESPD obrazce za vse podizvajalce, s katerimi bodo sodelovali pri naročilu. V konkretnem primeru je izbrani ponudnik izbral podizvajalca Fresenius Medical Care Slovenija d.o.o., pri čemer je vodilni partner izbranega ponudnika v obrazec ESPD sicer navedel, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila sodeluje tudi podizvajalec, vendar pa ni opredelil deleža javnega naročila, ki ga bo izvedel, s čimer ni ravnal v skladu z naročnikovimi zahtevami. Poleg tega izbrani ponudnik deleža oziroma vrednosti, ki jo bo prevzel podizvajalec, ni navedel niti v Obrazcu št. 2 (Soglasje/izjava o neposrednem plačilu), saj rubrike »Vrednost del podizvajalca« ni izpolnil. Vlagatelj navaja, da iz aktualne prakse Državne revizijske komisije izhaja, da je vrednost oziroma delež naročila, ki ga bo ponudnik oddal v podizvajanje, ključnega pomena, saj se naročnik le na ta način lahko seznani, kako so gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi, razdelili javno naročilo (vlagatelj se sklicuje na odločitvi Državne revizijske komisije št. 018-087/2019 in 018-073/2018 in ju povzema). Vlagatelj tudi navaja, da navedena pomanjkljivost v ponudbi izbranega ponudnika ne more biti odpravljena s spremembo ali dopolnitvijo ponudbe (vlagatelj se sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije 018-015/2021-22). Navedenemu stališču, navaja vlagatelj, sledi tudi odločitev Državne revizijske komisije št. 018-084/2020, iz katere izhaja, da je odločitev o tem, kolikšen delež javnega naročila bo ponudnik oddal v podizvajanje, poslovna odločitev, ki je ni mogoče naknadno preveriti oziroma ugotoviti, ali je obstajala že v trenutku poteka roka za oddajo ponudbe. Vlagatelj še navaja, da je v obravnavanem primeru vodilni partner (Remont d.d.) na 2. strani ESPD obrazca navedel, da uporablja kapacitete drugih gospodarskih subjektov, na strani 6 ESPD obrazca, pa je v točki D navedel, da javnega naročila ne namerava oddati v podizvajanje. Podobno nepravilno je ESPD obrazec izpolnil tudi partner izbranega ponudnika (Blisk Montaža d.o.o.), saj v točki A ni navedel podizvajalca, poleg tega je v točki D navedel, da javnega naročila ne namerava oddati v podizvajanje. Vlagatelj nadalje navaja, da sta skupna ponudnika sklenila JV (Joint Venture) Sporazum P-432/20, pri čemer je 8. člen tega sporazuma v nasprotju z razpisno dokumentacijo, saj določa, da bosta stranki vsa dela projekta oddali v podizvajanje, če jih ne bosta izvajali sam. Iz navedenega člena tako izhaja, da bo izbrani ponudnik s pomočjo komisije določal podizvajalce, kar je v nasprotju z naročnikovo zahtevo, v skladu s katero mora biti vrsta in vrednost del, ki ga namerava ponudnik oddati v podizvajanje, navedena že v ponudbi. Ob vsem navedenem, zaključuje vlagatelj, izbrani ponudnik v ponudbi ni predstavil vseh sodelujočih gospodarskih subjektov na način, kot je bilo to zahtevano v točki 10.3.2 razpisne dokumentacije, zato njegova ponudba ni dopustna.

Izbrani ponudnik se je dne 17. 3. 2021 z vlogo, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Navaja, da je družbo Fresenius Medical Care Slovenija d.o.o. v ESPD obrazcu sicer navedel kot podizvajalca, vendar je to storil zgolj iz vidika transparentnosti. Zatrjuje, da bo navedena družba v okviru predmetnega javnega naročila zgolj dobavila opremo, pri čemer ne bo izvajala nobenih del. Ker razpisna dokumentacija zahteva, da se v ESPD obrazcu navede vrsta in vrednost del in ker družba Fresenius Medical Care Slovenija d.o.o. del ne bo opravljala, zatrjuje izbrani ponudnik, jih v ESPD obrazcu ni mogel navesti.

Naročnik je z dokumentom št. 4110-38/2020/23 z dne 23. 3. 2021 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik zavrača vlagateljeve očitke in zatrjuje, da oba partnerja izbranega ponudnika izpolnjujeta pogoje za sodelovanje, prav tako njuna ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji. Pri izbranem ponudniku tudi ne obstajajo razlogi za izključitev, zato ni imel podlage, da bi ponudbo označil kot nedopustno. Naročnik se strinja z vlagateljem, da je v točki 10.3.2 zahteval, da mora ponudnik, ki se bo odločil za sodelovanje s podizvajalci, v obrazcu ESPD navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila (vrsto in vrednost), ki ga oddaja v podizvajanje, vendar pri tem opozarja, da je potrebno tako določila razpisne dokumentacije, kakor tudi ponudbo izbranega ponudnika obravnavati celostno. Navaja, da ponudbo s podizvajalci, poleg ESPD obrazca, sestavlja tudi izpolnjen Obrazec št. 2, prav tako pa so morali ponudniki predložiti tudi ponudbeni predračun, ki vsebuje tudi popise del. Zatrjuje, da je podizvajalec izbranega ponudnika v rubriki »Vrsta del podizvajalca« Obrazca št. 2 zapisal: »Sistem za distr. dial. sistema + Centralni monitoring bolnikovega zdravljenja«, s čimer je nominirani podizvajalec opisno določil obseg predmeta javnega naročila, ki ga prevzema. Rubriko »Vrednost del podizvajalca« je sicer res pustil prazno, vendar je lahko naročnik na podlagi izpolnjenega ponudbenega predračuna natančno opredelil del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec opisno ovrednotil v Obrazcu št. 2. Iz postavk, ki so zajete v vrsticah od 9 do 297 ponudbenega predračuna (v datoteki popisov »19218-00_SB_MS_PZI_VO_PP_R5_bc.xlsx«) in zajemajo navedeno opisno opredeljeno vrsto del, ki jih bo izvajal nominirani podizvajalec, je razbral, da ta del predmeta vrednostno znaša 509.369,73 EUR brez DDV. Navaja, da je ob tako ugotovljenem znesku in ob upoštevanju vrednosti ponudbe izbranega ponudnika brez DDV, izračunal delež, ki ga prevzema podizvajalec, ki znaša 26,01 % predmeta javnega naročila. Ob upoštevanju, da je izbrani ponudnik ponudbeni predračun izpolnil pred potekom roka za oddajo ponudb, gre torej za tak element ponudbe, katerega obstoj je mogoče objektivno preveriti pred iztekom roka, določenega za oddajo ponudb. Navedeno pa je tudi bistvena razlika od vseh stališč (odločitev) Državne revizijske komisije, na katere se sklicuje vlagatelj. Ob dejstvu, da je le vodilni partner v ESPD obrazec zapisal, da nastopa s podizvajalcem, bo torej vodilni partner svoj 50 % delež naročila delil z nominiranim podizvajalcem tako, da glede na zgoraj izračunano vrednost, delež podizvajalca predstavlja 26,01 %, delež vodilnega partnerja pa 23,99 %. Partner izbranega ponudnika prevzema drugo polovico, torej 50 % delež, v izvedbo sam. Naročnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na sporazum, ki sta ga sklenila partnerja izbranega ponudnika. Navaja, da so ti očitki pretirani, saj bi lahko takšna interpretacija pomenila poseg v svobodno gospodarsko pobudo, ki je zagotovljena z Ustavo Republike Slovenije. Navaja, da tudi Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) ne prepoveduje zamenjave ali uvedbe podizvajalcev po podpisu pogodbe, temveč za takšne primere predpisuje taksativno navedene pogoje, ki morajo biti izpolnjeni. Poleg tega je izpolnitev tega pogoja odvisna od negotovega dejstva v prihodnosti. Partnerja izbranega ponudnika sta oddala zavezujočo ponudbo, s čimer sta se zavezala, da bosta predmet javnega naročila, z izjemo dela, za katerega je bil nominiran podizvajalec, tudi izvedla.

Vlagatelj se je z vlogo, ki jo je podal dne 9. 4. 2021, izjasnil o navedbah naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Vlagatelj prereka navedbe naročnika in vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo. Ponovno opozarja na točko 10.3.2 in zatrjuje, da ugotovitev izbranega ponudnika o tem, da obveznost iz te točke ne velja tudi za dobavitelje opreme, ni pravilna. Navaja še, da je naročnik njegove očitke zavrnil zgolj z ugotovitvijo o tem, da je potrebno ponudbo izbranega ponudnika potrebno obravnavati celostno. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnikova navedba o celostni obravnavi ponudbe v nasprotju z zahtevami iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bi morala biti ponudba izbranega ponudnika izločena. Navaja še, da ni naročnikova naloga, da (ob sicer jasnih navodilih iz razpisne dokumentacije) sam ugotavlja pravo poslovno voljo ponudnika. Vrsta in vrednost del morata biti navedeni v ESPD obrazcu in nikjer drugje, vsaka drugačna interpretacija te določbe pa pomeni odstop od razpisne dokumentacije. Zatrjuje, da so morali ESPD obrazec predložiti vsi sodelujoči gospodarski subjekti, ker je zgolj ESPD obrazec tisti, ki zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V zvezi z naročnikovim izračunom podizvajalčevega deleža (ki naj bi znašal 26,01 % predmeta javnega naročila), vlagatelj opozarja, da od naročnika ni mogoče pričakovati, da bi moral »sestavljati« ponudnikovo ponudbo in na ta način ugotavljati njegovo pravo voljo. Iz ponudbenega predračuna se ne da razbrati, katere dele ponudbe naj bi izvedel podizvajalec. »Centralni monitoring bolnikovega zdravljenja« je edini del ponudbe, ki je z enako besedno zvezo omenjen tudi v ponudbenem predračunu in je ovrednoteno s ceno v višini 91.552,61 EUR, medtem ko »Sistem za distr. dial. sistema«, kot ga je podizvajalec navedel v Obrazcu 2, v ponudbenem predračunu ni omenjen. V zvezi z navedbami izbranega ponudnika o tem, da bo podizvajalec opravil zgolj dobavo opreme, opozarja, da postavke, ki jih je pri izračunu deleža upošteval naročnik, obsegajo še veliko več kot le dobavo opreme (med drugim dostavo, namestitev in zagon sistema za pripravo dializne vode ter izobraževanje zdravstvenega osebja in dveh bolnišničnih serviserjev). Prav naknadno ugotavljanje, kaj vse spada pod podizvajalčevo obvezo, pa dodatno potrjuje, kako pomembno je, da bi bili že v ponudbi določeni vrsta in vrednost del, ki jih je prevzel podizvajalec. Navaja še, da niti vodilni partner izbranega ponudnika (Remont d.d.) niti partner (Blisk Montaža d.o.o.) v točki D ESPD obrazca nista označila, da nastopata s podizvajalcem, podizvajalec pa je v ESPD obrazcu navedel, da nastopa le z družbo Remont d.d., Celje. Naročnik je svoje izračune utemeljil na dejstvu, da s podizvajalcem sodeluje le partner Blisk d.o.o., Murska Sobota. Ponovno opozarja, da iz sporazuma, ki sta ga sklenila partnerja izbranega ponudnika, izhaja, da se lahko v podizvajanje odda celoten projekt, če se nihče od ponudnikov ne odloči izvesti določenega dela javnega naročila. Takšno ravnanje pa je v nasprotju s 94. členom ZJN-3, ki v prvem odstavku določa, da ponudnik lahko odda v podizvajanje zgolj del naročila. Vlagatelj povzema zahtevane obvezne sestavne dele pravnega akta o skupnem nastopu iz točke 10.3.1 razpisne dokumentacije in navaja, da bi moral sporazum vsebovati tudi vrsto in obseg del, ki ga bo opravil posamezen ponudnik. Navaja še, da se naročnik v zvezi s tem ne bi smel sklicevati na možnost poprave ponudbe iz 89. člena ZJN-3, saj ta institut v konkretnem primeru ni uporabljiv.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna iz razloga, ker za nominiranega podizvajalca ni navedel vrste in vrednosti del, ki jih je prevzel v izvedbo. Zatrjuje tudi, da sta vodilni partner in partner izbranega ponudnika nekonsistentno izpolnila ESPD obrazca. Poleg tega tudi navaja, da je 8. člen sporazuma o skupnem nastopu, ki ga je predložil izbrani ponudnik, v nasprotju z naročnikovo zahtevo, v skladu s katero morata biti vrsta in vrednost del, ki ga namerava ponudnik oddati v podizvajanje, navedeni že v ponudbi.

Revizijske navedbe vlagatelja je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, skladno s katero je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: 1) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in 2) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so ta bila določena.

Navodila, ki se nanašajo na oddajo ponudbe s partnerji, so navedena v točki 10.3.1 (Skupna ponudba) Povabila k oddaji ponudbe, kjer je naročnik med drugim navedel:

»Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke. Naročnik bo do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavljal na ponudnika, ki se bo v ESPD obrazcu označil kot vodilni partner.

Skupina mora priložiti pravni akt (pogodbo) o skupnem naročanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in
- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.«

Navodila, ki se nanašajo na oddaje ponudbe s podizvajalci, izhajajo iz točke 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) Povabila k oddaji ponudbe, kjer je naročnik med drugim zahteval:

»V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila (vrsta in vrednost del), ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.«

Naročnik je pripravil tudi Obrazec št. 2 (Soglasje/Izjava podizvajalca o neposrednem plačilu), ki so ga morali ponudniki izpolniti z nazivom in sedežem podizvajalca ter s podatki o vrsti in vrednosti del, ki jih bo(do) prevzel(i) podizvajalec (podizvajalci). Na navedenem obrazcu so morali podizvajalci navesti (oziroma obkrožiti), ali v zvezi z izvedenimi deli zahtevajo (ali ne zahtevajo) neposredna plačila od naročnika.

Iz zgoraj navedenih naročnikovih zahtev je razvidno, da so morali ponudniki za vse gospodarske subjekte, ki bodo sodelovali v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, predložiti izpolnjene ESPD obrazce. V primeru oddaje skupne ponudbe so morali ponudniki predložiti tudi pravni akt, iz katerega bo med drugim razviden obseg posla oziroma natančna navedba vrste in obsega del, ki ga bo opravil posamezen ponudnik in njihove odgovornosti. V primeru sodelovanja s podizvajalci, pa je morala biti vrsta in vrednost del, ki ga bodo prevzeli podizvajalci, navedena tako v ESPD obrazcu, kakor tudi v Obrazcu št. 2 (Soglasje/Izjava podizvajalca o neposrednem plačilu).

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da so vanjo predloženi trije ESPD obrazci. Prvega je izpolnil vodilni partner izbranega ponudnika (Remont obrtno gradbeno podjetje d.d., Celje). Medtem ko je iz točke A Dela II ESPD obrazca razvidno, da vodilni partner sodeluje s partnerjem Blisk Montaža d.o.o., Murska Sobota in podizvajalcem Fresenius Medical Care Slovenija d.o.o., Celje, pa iz točke D istega dela ESPD obrazca izhaja, da vodilni partner ne bo sodeloval s podizvajalci. Drugi ESPD obrazec je izpolnil partner izbranega ponudnika - družba Blisk Montaža d.o.o., Murska Sobota. Iz obrazca je razvidno, da navedeno podjetje nastopa v vlogi partnerja izbranega ponudnika, da je vodilni partner družba Remont obrtno gradbeno podjetje, d.d., Celje ter da ne bo sodeloval s podizvajalci. Tretji ESPD obrazec je izpolnila družba Fresenius Medical Care Slovenija d.d., Celje. Iz tega obrazca je razvidno, da navedena gospodarska družba nastopa v vlogi podizvajalca in da v postopku oddaje javnega naročila sodeluje še družba Remont obrtno gradbeno podjetje, d.d., Celje. Vrsta in vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, nista vpisani v nobenega izmed predloženih ESPD obrazcev.

V ponudbi izbranega ponudnika je predložen tudi Obrazec št. 2, v katerega je podizvajalec (družba Fresenius Medical Care Slovenija d.d., Celje), poleg naziva in sedeža vpisal tudi vrsto del, ki jih prevzema v izvedbo, in sicer: »Sistem za distr. dial. sistema + Centralni monitoring bolnikovega zdravljenja«, ni pa vpisal tudi vrednosti del oziroma je ta rubrika Obrazca št. 2 ostala neizpolnjena.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je torej razvidno, da v njej nastopajo trije gospodarski subjekti: dva partnerja - vodilni partner (Remont obrtno gradbeno podjetje d.d., Celje) in njegov partner (Blisk Montaža d.o.o., Murska Sobota) ter en podizvajalec (Fresenius Medical Care Slovenija d.d., Celje). Poleg tega iz ponudbe (iz sporazuma, ki sta ga dne 26. 1. 2021 sklenila skupna ponudnika) tudi izhaja, da vsak izmed obeh partnerjev prevzema 50 % delež razpisanih del. V 4. členu sporazuma (JV (Joint Venture) Sporazum P-432/20) je sicer zapisano, da je v prilogi k sporazumu navedena podrobnejša opredelitev vrste, obsega in vrednosti del posameznega partnerja, a priloga k sporazumu oziroma v ponudbi ni priložena.

V zvezi s prevzetimi deli vseh treh gospodarskih subjektov sta iz ponudbe izbranega ponudnika jasno razvidna le dva podatka, in sicer, da sta partnerja prevzela vsak eno polovico razpisanega posla in da bo podizvajalec prevzel naslednja dela »Sistem za distr. dial. sistema + Centralni monitoring bolnikovega zdravljenja«. Zaradi nekonsistentno in pomanjkljivo izpolnjenih ESPD obrazcev in Obrazca št. 2 pa ni mogoče ugotoviti, ali podizvajalec svoj delež razpisanega posla prevzema od 50 % deleža vodilnega partnerja, od 50 % deleža partnerja ali celo od obeh skupnih ponudnikov. Iz naročnikovih navedb sicer izhaja, da jih prevzema od vodilnega partnerja, vendar gre tudi pri tem lahko zgolj za ugibanje (vodilni partner je namreč, kot že izhaja iz te obrazložitve, v točki A ESPD obrazca navedel, da nastopa s partnerjem in enim podizvajalcem, a je hkrati v točki D tudi navedel, da s podizvajalci ne sodeluje, partner izbranega ponudnika pa je v obeh točkah ESPD obrazca navedel, da ne nastopa s podizvajalci). Točne vrste in deleža del, ki naj bi jih prevzel podizvajalec, ni mogoče ugotoviti niti iz (kot je navedel naročnik) »opisne določitve obsega predmeta javnega naročila« oziroma iz Obrazca št. 2, kamor je podizvajalec navedel, da prevzema »Sistem za distr. dial. sistema + Centralni monitoring bolnikovega zdravljenja«. Prav tako vrste in deleža del, ki naj bi jih prevzel podizvajalec, ni mogoče ugotoviti niti s pomočjo ponudbenega predračuna. Vlagatelj namreč pravilno ugotavlja, da je v ponudbenem predračunu mogoče najti zgolj postavko »Centralni monitoring bolnikovega zdravljenja«, ki pa so edina dela, ki so z enakim opisom navedena tudi v Obrazcu št. 2, saj »Sistem za distr. dial. sistema« v ponudbenem predračunu ni naveden. Tudi sicer vlagatelj pravilno navaja, da predmet javnega naročila niso zgolj gradbena dela, saj je vanj vključena tudi dobava in montaža vgradne opreme. Predmetno javno naročilo je namreč, kot izhaja iz ponudbenega predračuna (Skupna rekapitulacija), razdeljeno na sedem poglavitnih postavk/sklopov del: 1. Gradbeno obrtniška dela - L Stavba: Urgentni center, 2. Gradbeno obrtniška dela - B Stavba: Odsek za dializo, 3. Električne inštalacije - L Stavba: Urgentni center, 4. Električne instalacije - B Stavba: Odsek za dializo, 5. Strojne inštalacije - L Stavba: Urgentni center, 6. Strojne instalacije - B Stavba: Odsek za dializo in 7. Oprema. Ker podizvajalec izbranega ponudnika, kot navaja izbrani ponudnik v svoji izjasnitveni vlogi, v izvedbo prevzema dobavo opreme (torej tisti del javnega naročila, ki obsega cca. 30 % vrednosti predmeta javnega naročila), bi moral ta del posla (tako po vsebini, kakor tudi vrednostno) navesti v ESPD obrazcu in v Obrazcu št. 2. Poleg tega vlagatelj pravilno opozarja, da dela, ki naj bi jih po naročnikovi ugotovitvi prevzel podizvajalec, poleg dobave opreme vključujejo tudi storitve (dostavo, namestitev in zagon sistema za pripravo dializne vode ter izobraževanje zdravstvenega osebja in dveh bolnišničnih serviserjev). Prav ugibanje, kaj vse naj bi spadalo v delokrog podizvajalca, pa še dodatno potrjuje, kako pomembno je, da ponudniki že v ponudbi jasno in nedvomno določijo vrsto in vrednost del, ki jih bodo prevzeli podizvajalci. Navedeno velja še toliko bolj v obravnavanem primeru, saj točne identifikacije del, ki naj bi jih prevzel nominirani podizvajalec, ni mogoče ugotoviti niti s pomočjo predloženega sporazuma, ki sta ga sklenila skupna ponudnika, saj tudi iz njega ni razvidno, kako sta si po vsebini oziroma vrsti del razdelila razpisan projekt oziroma je iz navedenega dokumenta razvidno le, da sta si ga razdelila »v idealnem deležu«, ki znaša polovico javnega naročila za vsakega izmed njiju.

Kot pravilno opozarja vlagatelj, je Državna revizijska komisija že v svojih številnih odločitvah zapisala, da podatek o obsegu javnega naročila, oddanega v podizvajanje, ni tak element ponudbe, katerega obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, bi bilo mogoče objektivno preveriti (prim. odločitve Državne revizijske komisiji, št. 018-98/2017, 018-191/2017, 018-87/2019 in 018-84/2020). Odločitev, kolikšen delež javnega naročila bo ponudnik oddal v podizvajanje, namreč predstavlja ponudnikovo poslovno voljo, ki (v kolikor ni razvidna navzven) ne predstavlja objektivnega dejstva ali podatka, katerega obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudb, bi bilo mogoče naknadno preveriti. Vlagatelj tudi pravilno opozarja, da ugotovljena pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika (v skladu s predhodno sprejetimi odločitvami Državne revizijske komisije) zato ne more biti odpravljena s spremembo ali dopolnitvijo ponudbe na podlagi petega odstavka 89. člena ZJN-3 in da (posledično) tudi naročnik ne bi smel samoiniciativno ugotavljati, katere dele predmetnega javnega naročila je dejansko prevzel nominirani podizvajalec.

Državna revizijska komisija se sicer strinja z naročnikom, da je potrebno tako razpisno dokumentacijo, kakor tudi ponudbe obravnavati celostno. A ob upoštevanju zgoraj navedenih pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika, predstavlja naročnikovo naknadno ugotavljanje, katere dele javnega naročila naj bi prevzel podizvajalec oziroma katero opremo naj bi dobavila družba Fresenius Medical Care Slovenija d.d., Celje, zgolj ugibanje, ki ga ni mogoče objektivno preveriti. Poleg tega vlagatelj pravilno opozarja, da dela, ki naj bi jih po naročnikovi ugotovitvi prevzel podizvajalec (poleg dobave opreme) vključujejo tudi storitve (dostavo, namestitev in zagon sistema za pripravo dializne vode ter izobraževanje zdravstvenega osebja in dveh bolnišničnih serviserjev). In nenazadnje, vlagatelj pravilno opozarja, da je izbrani ponudnik v izjasnitveni vlogi navedel, da bo nominirani podizvajalec nabavil opremo, pri čemer pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da znaša vrednost opreme 586.709,10 EUR (brez DDV), naročnik pa je vrednost podizvajalčevega deleža ocenil na 26,01 % vrednosti javnega naročila (naročnik je pri tem deležu upošteval postavke ponudbenega predračuna od vrstice 9 do 297) oziroma je vrednost opreme ocenil v drugačni in nižji višini (naročnik je opremo, ki naj bi jo dobavil podizvajalec, ocenil na 509.369,73 EUR brez DDV).

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v okviru zahtevka za revizijo uspel izkazati naročnikovo kršitev 89. člena ZJN-3. Ker je Državna revizijska komisija na podlagi navedenega očitka ugotovila naročnikovo kršitev v postopku oddaje javnega naročila (nezakonito oddajo javnega naročila izbranemu ponudniku) in v celoti ugodila predlogu vlagatelja, revizijskega očitka, ki se nanaša na 8. člen sporazuma, ki sta ga sklenila partnerja izbranega ponudnika, ni obravnavala, saj njegova presoja ne bi mogla vplivati niti na vlagateljev položaj v predmetnem postopku pravnega varstva niti na (drugačen) status ponudbe izbranega ponudnika, prav tako pa tudi ne na (drugačno) odločitev Državne revizijske komisije.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da naj v nadaljevanju postopka oddaje naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih predvideva ZJN-3 ter jo ustrezno obrazloži. Če se bo naročnik odločil, da bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval s sprejemom odločitve o oddaji naročila, naj pri tem upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je z zahtevkom za revizijo uspel, zato mu Državna revizijska komisija, upoštevajoč prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: OT), ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava naslednje priglašene stroške - stroške takse v višini 25.000,00 EUR, strošek odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo v priglašeni višini 3.000 točk (prva točka Tarifne številke 40), kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22 % DDV znaša 2.196,00 EUR, ter izdatke v pavšalnem znesku po tretjem odstavku 11. člena OT (in sicer 2 % od skupne vrednosti storitve do 1.000 točk in 1 % od presežka nad 1.000 točk, tj. 2000 točk) v višini 40 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22% DDV znaša 29,28 EUR. Državna revizijska komisija pa vlagatelju ne priznava stroška odvetniške storitve za opredelitev do navedb naročnika, saj navedbe v vlagateljevi vlogi (Opredelitev do navedb naročnika z dne 9. 4. 2021) niso bile bistvene in niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve.

Naročnik je vlagatelju priznane stroške v višini 27.225,28 EUR dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Pravni pouk: Zoper to odločitev je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.

Ljubljani, dne 19. 5. 2021

Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana,
- Odvetniška družba Cukrov o.p., d.o.o., Linhartova 3, Ljubljana,
- Remont obrtno gradbeno podjetje d.d., Oblakova ulica 30, Celje,
- Blisk Montaža d.o.o., Plese 9, Murska Sobota,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran