Na vsebino
EN

018-054/2021 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.

Številka: 018-054/2021-10
Datum sprejema: 17. 5. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter dr. Mateje Škabar in Andraža Žvana, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »OBNOVA VOZIL IN OPREME«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja GLOBAL ASISTENCA, popravilo, vzdrževanje vozil in avtovleka, d.o.o., Lesno Brdo 20A, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 17. 5. 2021

odločila:


1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu objavil na Portalu javnih naročil dne 23. 10. 2020, pod številko objave JN006646/2020-B01, ter dne 26. 10. 2020 v Uradnem listu EU, pod številko objave 2020/S 208-508176.

Dne 17. 2. 2021 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila »obnova vozil in opreme«, s katero je (med drugim) v sklopu 2 in v sklopu 7 javno naročilo oddal ponudniku DRAGANOVIĆ transporti, trgovina in storitve d.o.o., Cesta ob železnici 4, 3310 Žalec (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), vlagateljevo ponudno pa je zavrnil kot nedopustno. Odločitev je bila dne 22. 2. 2021 objavljena na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN006646/2020-ODL01. V obrazložitvi Odločitve o oddaji javnega naročila je naročnik (med drugim) navedel, da je vlagatelj oddal ponudbo za sklope 2, 3 in 7, pri čemer je bilo pri pregledu ponudbene dokumentacije ugotovljeno:
- da bo vlagatelj za izpolnjevanje tehnične in strokovne usposobljenosti uporabljal zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, za kar je predložil najemno pogodbo, navedenega najemodajalca pa ni priglasil kot podizvajalca;
- da iz priloženega uporabnega dovoljenja ni razvidno, da na parcelah z navedenimi parcelnimi številkami tudi dejansko stoji objekt z zahtevano komoro;
- da iz priloženih dokumentov (uporabnega dovoljenja, poročil ter poslovnika) ni nikjer razvidno, da je gospodarski subjekt, ki je v najemni pogodbi naveden kot najemodajalec, tudi lastnik objekta in naročnik poročil.

Zoper navedeno odločitev v delu, ki se nanaša na sklopa 2 in 7, je vlagatelj dne 3. 3. 2021 vložil Zahtevek za revizijo. Vlagatelj pojasnjuje, da je v ponudbi navedel, da bo uporabljal zmogljivosti drugega gospodarskega subjekta, tj. ŽONTA, transport, tehnični pregledi in servisne storitve, d.o.o., Trnovlje pri Celju, Gaji 44, 3000 Celje, vendar pa to ne pomeni, da bo ta družba nastopala kot podizvajalec v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Z družbo ŽONTA d.o.o. je bila sklenjena najemna pogodba, katere predmet je najem nepremičnin, ki v naravi predstavljajo proizvodno halo, zgrajeno na par. št. 167/3, 168/1 in 166/1 k.o. Vransko, na naslovu Vransko 66, 3305 Vransko, v kateri se nahaja komora za peskanje in lakiranje, ki jo bo najemnik uporabljal za obnavljanje vozil in opreme. V tem pogodbenem razmerju nastopa družba ŽONTA d.o.o. zgolj kot lastnik in najemodajalec sredstev, medtem ko v predmetnem javnem naročilu ne bi nastopal kot podizvajalec, saj to ni predmet najemne pogodbe. Storitve bi v celoti izvajal vlagatelj, in sicer v nepremičnini in z osnovnimi sredstvi, ki jih od družbe ŽONTA d.o.o. najema, zaradi česar pa družba ŽONTA d.o.o. ne postane tudi podizvajalec v predmetnem javnem naročilu, saj z izjemo obveznosti, da vlagatelju prepusti nepremičnino in opremo v posest, nima nobenih obveznosti po predmetnem javnem naročilu. Vlagatelj dalje prereka ugotovitev naročnika, da iz priloženega uporabnega dovoljenja ni razvidno, da na parcelah z navedenimi parcelnimi številkami tudi dejansko stoji objekt z zahtevano komoro, ter se v zvezi s tem sklicuje na 1. točko uporabnega dovoljenja, 2. člen najemne pogodbe ter na poročilo o opravljenih preizkusih za lakirnico. Vlagatelj še pojasnjuje, da ima družba ŽONTA d.o.o. v najemu opremo, med drugim tudi komoro za peskanje in lakiranje, ki se nahaja v objektu, ki stoji na nepremičninah s par. št. 167/3, 168/1 in 166/1 k.o. Vransko, s pravico dajati predmetno opremo ter komoro za peskanje in lakiranje v podnajem, na osnovi česar je tudi sklenjena priložena najemna pogodba med družbo ŽONTA d.o.o. in vlagateljem. V poročilih in poslovniku je kot naročnik navedena družba GLOBAL AVTO trgovina in storitve d.o.o., Vransko 57, 3305 Vransko, ki je lastnica lakirno-sušilne komore ter naročnica predmetnih poročil, vendar je s pogodbo o najemu, sklenjeno med družbama ŽONTA d.o.o. in GLOBAL AVTO d.o.o., dogovorjeno, da ima družba ŽONTA d.o.o. in njeni morebitni podnajemniki pravico uporabiti in predložiti vsa potrebna poročila in poslovnik v zvezi s predmetno lakirnico tretjim osebam. Vlagatelj dodaja, da ga naročnik ni pozval na dopolnitev oz. pojasnilo zgoraj navedenih dejstev, kot tudi ni sam preveril javno dostopnih informacij v zemljiški knjigi. Glede na navedeno vlagatelj meni, da je naročnik neutemeljeno označil njegovo ponudbo kot nedopustno.

V zvezi s ponudbo izbranega ponudnika vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da bi moral naročnik izbranega ponudnika v skladu s 75. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-3) izključiti iz predmetnega postopka javnega naročanja, saj je bil na dan poteka roka za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. V zvezi s tem pojasnjuje, da je bil dne 21. 6. 2019 izveden prenos podjetja po Pogodbi o prenosu celotnega podjetja TRANSPORTI ENES DRAGANOVIĆ s.p., opr. št. SV 527/2019 z dne 4. 6. 2019, na podlagi katere se na družbo DRAGANOVIĆ d.o.o. (pred spremembo AVTOKONTROL d.o.o.), kot prevzemno družbo, prenese celotno premoženje samostojnega podjetnika TRANSPORTI ENES DRAGANOVIĆ s.p., na osnovi predmetnega pravnega posla pa je skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s sprem.; v nadaljevanju ZGD-1) prišlo do univerzalnega pravnega nasledstva podjetja kot celote, vključujoč tudi negativne reference samostojnega podjetnika TRANSPORTI ENES DRAGANOVIĆ s.p. Iz seznama gospodarskih subjektov z negativnimi referencami izhaja, da je bil ENES DRAGANOVIĆ uvrščen na predmetni seznam dne 6. 10. 2016 in da je na osnovi tega izključen iz postopkov javnega naročanja do 9. 6. 2021.

Naročnik je izbranega ponudnika dne 8. 3. 2021 obvestil o prejetem zahtevku za revizijo in o možnosti izjasitve o navedbah vlagatelja skladno z ZPVPJN.

Izbrani ponudnik se je o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo izjasnil v vlogi z dne 11. 3. 2021. Uvodoma navaja, da potrdili o plačilu takse, ki ju je vlagatelj priložil zahtevku za revizijo, ne izkazujeta, da je bila taksa plačana na dan vložitve zahtevka za revizijo, tj. dne 3. 3. 2021, saj je bila plačana po poteku ure, ko pride do izvršitve plačila istega dne. Dalje navaja, da vlagatelj ne zatrjuje in ne izkazuje drugega elementa aktivne legitimacije, in sicer možnosti nastanka škode, saj ne zatjuje, da bi mu bilo lahko javno naročilo v posameznem sklopu oddano. Izbrani ponudnik zato meni, da bi bilo potrebno zahtevek za revizijo zavreči. V nadaljevanju izbrani ponudnik navaja, da je naročnik utemeljeno zavrnil vlagateljevo ponudbo kot nedopustno, ker najemodajalca komore za peskanje in barvanje/lakiranje ni priglasil kot podizvajalca. Naročnik je namreč v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila pod načinom dokazovanja tehnične in strokovne usposobljenosti navedel, da se v primeru skupne ponudbe ali če ponudnik vključi podizvajalce, tehnična in strokovna usposobljenost sešteva. Navedena zahteva je jasna in nedvoumna, in sicer je naročnik izrecno določil, da se tehnična in strokovna usposobljenost sešteva v primeru skupne ponudbe in v primeru, če ponudnik vključi podizvajalce, nikakor pa ne v primeru, če ponudnik uporabi zmogljivost drugega subjekta, ki ne nastopa ne kot ponudnik ne kot podizvajalec. Izbrani ponudnik dalje navaja, da je naročnik pravilno zaključil, da iz priloženega uporabnega dovoljenja ni razvidno, da na parcelah z navedenimi parc. št. tudi dejansko stoji objekt z zahtevano komoro. Izbrani ponudnik izpostavlja, da s strani vlagatelja priloženo uporabno dovoljenje za proizvodno halo nikakor ne zadostuje naročnikovi zahtevi po tem, da mora imeti komora pridobljeno uporabno dovoljenje. Vlagatelj ni predložil nobene tehnične dokumentacije, ki bi izkazovala, da je bil predmet tehničnega pregleda in smiselno pridobljenega uporabnega dovoljenja tudi komora. Prav tako ne gre spregledati, da sta lastnik nepremičnine, ki je predmet uporabnega dovoljenja (ŽONTA d.o.o.), in lastnik lakirno-sušilne komore različna gospodarska subjekta. Vlagatelj bi moral že v sami ponudbi izkazati, da ima zagotovljen dostop do komore, česar pa ni izkazal, saj ni izkazal verige najemnih pogodb. Iz zahtevku za revizijo predložene najemne pogodbe izhaja, da je lastnik komore družba GLOBAL AVTO d.o.o., ki bi jo moral vlagatelj vključiti v samo ponudbo kot gospodarski subjekt, ki vlagatelju zagotavlja zmogljivosti, in sicer kot podizvajalca, saj uporablja njegove kapacitete – komoro. Vlagatelj bi tako v predmetno ponudbo moral vključiti tako družbo ŽONTA d.o.o., kot najemodajalca predmetne komore, kot družbo GLOBAL AVTO d.o.o., kot lastnika predmetne komore. Izbrani ponudnik dalje prereka navedbo vlagatelja, da bi moral biti izključen iz postopka javnega naročanja iz razloga uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. Izbrani ponudnik navaja, da drugi odstavek 667. člena ZGD-1 določa, da s prenosom preidejo na družbo podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s tem podjetjem, sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja (in posledične uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami) pa ni ne podjetje, ne pravica, ne obveznost, ne pravno razmerje, ampak sankcija in kot taka ni predmet prenosa oz. univerzalnega pravnega nasledstva po ZGD-1. V zvezi s pravnim nasledstvom izbrani ponudnik izpostavlja, da je v Zakonu o prekških (Uradni list RS, št. 7/03 s sprem.; v nadaljevanju ZP-1) izrecno urejena le možnost izreka sankcij pravnemu nasledniku (in nikakor ne možnost prenosa izrečenih sankcij na pravnega naslednika), pa še to le v primeru teka prekrškovnega postopka, nikakor pa ne po pravnomočno zaključenem prekrškovnem postopku, poleg tega je izrek sankcij pravnemu nasledniku predviden le pod določenimi pogoji in ne avtomatično. Izbrani ponudnik poudarja, da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb ali prijav, niti na kateri koli drugi dan ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Naročnik je dne 23. 3. 2021 sprejel Odločitev, št. 313/2021-MS-227/20-rev, s katero je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo ter vlagatelju naložil, da izbranemu ponudniku povrne stroške izjasnitve zoper zahtevek za revizijo v višini 335,99 EUR (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). Vlagatelju je bila ta odločitev vročena dne 23. 3. 2021. Naročnik je v obrazložitvi odločitve uvodoma navedel, da je glede ugovora izbranega ponudnika o neobstoju aktivne legitimacije vlagatelja ugotovil, da je ta podana; je pa upoštevaje ugovor izbranega ponudnika, da taksa ni bila plačana na dan vložitve zahtevka za revizijo, opravil poizvedbe ter na podlagi prejetih dokazil ugotovil, da taksa res ni bila plačana na dan vložitve zahtevka za revizijo, ampak dan pozneje. Ker pa je sam zamudil rok, da bi zahtevek za revizijo na podlagi četrtega odstavka 26. člena ZPVPJN zavrgel, ga je obravnaval po vsebini in ugotovil, da so vlagateljeve navedbe v zahtevku za revizijo neutemeljene. Naročnik citira določbo II.6.C dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki se nanaša na tehnično in strokovno sposobnost. Navaja, da ne drži, da je že iz priloženega uporabnega dovoljenja mogoče ugotoviti, da na parcelah z navedenimi parc. št. tudi dejansko stoji objekt z zahtevano komoro, saj sama navedba, da na parcelah stoji proizvodna hala, v ničemer ne dokazuje, da je v tej hali tudi zahtevana komora. Vlagatelj bi moral že v sami ponudbi izkazati, da ima zagotovljen dostop do komore, česar pa ni izkazal. Poročilo o opravljenih preizkusih ter poslovnik, ki sta bila priložena ponudbi, ne dokazujeta, da je družba ŽONTA d.o.o. lastnik komore. Nasprotno, iz najemne pogodbe med družbama ŽONTA d.o.o. in GLOBAL AVTO d.o.o., priložene revizijskemu zahtevku, celo izhaja, da družba ŽONTA d.o.o. sploh ni lastnik komore. Naročnik dalje kot neutemeljene šteje tudi navedbe vlagatelja o tem, da bi moral izbranega ponudnika izključiti iz predmetnega postopka javnega naročanja zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami ter se v zvezi s tem sklicuje na pravno tolmačenje izbranega ponudnika.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 23. 3. 2021 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je do navedb naročnika v odločitvi zahtevku za revizijo opredelil v vlogi z dne 26. 3. 2021. Vlagatelj med drugim prereka ugotovitev naročnika, da je bila taksa plačana en dan po vložitvi zahtevka za revizijo, ter pojasnjuje, da iz predloženih dokazil izhaja, da je bilo plačilo izvedeno na dan vložitve zahtevka za revizijo, tj. 3. 3. 2021, pri čemer ni šlo za čakajoča plačila ali plačila preko spletne banke, ki bi bila odvisna od sredstev vlagatelja na računu, saj so bila plačila opravljena z neposredno izročitvijo denarnih sredstev, v enem primeru Petrolu d.d. in drugem primeru Pošti Slovenije d.o.o., plačila so bila dokončna in jih tudi ni bilo možno več preklicati, vlagatelj pa s tem denarjem tudi ni več mogel prosto razpolagati. Vlagatelj še navaja, da ZPVPJN nikjer ne zahteva, da mora biti denar za takso še isti dan na naročnikovem računu. Vlagatelj dalje vztraja, da bi naročnik ob skrbni preučitvi ponudbene dokumentacije lahko ugotovil, da je njegova ponudba dopustna. Vlagatelj še dodaja, da naročnik napačno sledi razlagi izbranega ponudnika glede nemožnosti prenosa uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami ter se v zvezi s tem sklicuje na opozorilo Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje, objavljeno v DJNovice - oktober 2020.

Dne 31. 3. 2021 je vlagatelj Državni revizijski komisiji na njen poziv posredoval pojasnilo, da zahtevka za revizijo zoper odločitev v sklopu 3 ni vložil ter da je vložil zahtevek za revizijo samo zoper odločitev v sklopih 2 in 7.

Dne 22. 4. 2021 je vlagatelj Državni revizijski komisiji posredoval vlogo, s katero je zahteval povračilo stroškov postopka pravnega varstva.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo preverila, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno in pri naročniku; ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN; ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN; ali obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ali je dopusten. Ker je ugotovila, da so izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, je zahtevek za revizijo, na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPVPJN, sprejela v obravnavo.

Na tem mestu Državna revizijska komisija v zvezi s pomislekom naročnika in izbranega ponudnika o pravočasnosti plačila takse s strani vlagatelja ugotavlja, da je vlagatelj v obravnavanem primeru k zahtevku za revizijo priložil dve potrdili o plačilu takse za predrevizijski in revizijski postopek, in sicer prvo za sklop 2 v višini 507,28 EUR ter drugo za sklop 7 v višini 500,00 EUR, pri čemer je bila taksa za sklop 2 plačana v poslovalnici Pošte Slovenije d.o.o. dne 3. 3. 2021 (ura plačila iz potrdila o plačilu ni razvidna), taksa za sklop 7 pa je bila plačana na bencinskem servisu družbe Petrol d.d. dne 3. 3. 2021 ob 16:46 uri. Državna revizijska komisija je vpogledala v aplikacijo Uprave RS za javna plačila (tj. aplikacijo UJPnet) ter ugotovila, da sta bili obe plačili takse izvršeni dne 4. 3. 2021 ob 8:14 uri. Resda je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil dne 3. 3. 2021, plačilo takse za sklopa 2 in 7 pa je bilo izvršeno 4. 3. 2021, vendar pa je potrebno upoštevati, da je v obravnavani zadevi rok za vložitev zahtevka za revizijo potekel dne 4. 3. 2021 in na ta dan je bilo plačilo takse nedvomno izvršeno. Upoštevaje navedeno dejansko stanje po oceni Državne revizijske komisije ni mogoče šteti, da je bila taksa v obravnavani zadevi plačana prepozno. Širjenje razlage določbe četrtega odstavka 26. člena oz. četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN glede pravočasnosti plačila takse, kadar potrdilo o plačilu takse zahtevku za revizijo ni priloženo, tudi na primere, kot je obravnavani – kjer je potrdilo o plačilu takse zahtevku za revizijo bilo priloženo in torej naknadno pozivanje s strani naročnika oz. Državne revizijske komisije ni bilo potrebno – za kar si prizadevata naročnik in izbrani ponudnik, pa bi po mnenju Državne revizijske komisije predstavljajo nedopusten poseg v pravico do (učinkovitega) pravnega varstva.

Med vlagateljem in naročnikom je sporno, ali je naročnik ravnal skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami ZJN-3, ko je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Vlagateljeve revizijske navedbe je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: (a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in (b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Iz odločitve o oddaji javnega naročila izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo zavrnil zaradi nepriglasitve gospodarskega subjekta ŽONTA d.o.o. kot podizvajalca ter zaradi neizpolnjevanja pogoja iz točke II.6.C dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki se nanaša na tehnično in strokovno sposobnost.

Državna revizijska komisija je naprej presojala revizijske navedbe, povezane z neizpolnjevanjem pogoja iz točke II.6.C dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na: (a) ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, (b) ekonomski in finančni položaj ter (c) tehnično in strokovno sposobnost. Glede tehnične in strokovne sposobnosti deseti odstavek 76. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Možna dokazila za izkazovanje tehnične sposobnosti so navedena v osmem odstavku 77. člena ZJN-3, v skladu s katerim lahko ponudnik lastno tehnično usposobljenost (med drugim) izkaže z izjavo o orodju, obratu ali tehnični opremi, ki je izvajalcu storitev ali gradenj na voljo za izvedbo javnega naročila (točka i osmega odstavka 77. člena ZJN-3).

Državna revizijska komisija po vpogledu v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ugotavlja, da je naročnik pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na tehnično in strokovno sposobnost, določil v točki II.6.C dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kjer je med drugim zapisal:

»2. Ponudnik mora imeti v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko podizvajalca, najema ali na kak drug način) do komore ustrezne velikosti za peskanje in barvanje/lakiranje za šasije tovornjakov, bagrov, prikolic. Komora mora imeti pridobljeno uporabno dovoljenje in opravljen periodični pregled.
Način dokazovanja: Za dokazovanje izpolnjevanja navedenega pogoja mora ponudnik v ponudbi priložiti veljavno uporabno dovoljenje in veljavno dokazilo o opravljenem periodičnem pregledu. V primeru skupne ponudbe ali če ponudnik vključi podizvajalce, se tehnična in strokovna usposobljenost sešteva.«

Dalje je naročnik na Portalu javnih naročil dne 2. 11. 2020 ob 12:07 na vprašanje, ki se glasi:

»Kot dokazilo zahtevate uporabno dovoljenje za lakirno in peskalno komoro. Na našem uporabnem dovoljenju so zaradi nove zakonodaje napisane samo parcelne številke, na katerih stoji objekt s komorami. Zanima nas ali lahko zraven uporabnega dovoljenja priložimo še gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidno, da na teh parcelnih številkah stoji objekt s peskalno in lakirno komoro? Gradbeno dovoljenje pa je tudi podlaga za izdajo uporabnega dovoljenja.
Kot dokazilo, da sta lakirna in peskalna komora skladni z veljavno zakonodajo, bomo priložili še ES izjave o skladnosti in veljavna potrdila o pregledu.«

objavil odgovor:

»Dokumentacija, ki jo navaja potencialni ponudnik, je ustrezna za dokazovanje tehnične in strokovne usposobljenosti iz točke 2.«

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da je vlagatelj v svoji ponudbi predložil sledeča dokazila:
- najemno pogodbo med družbo ŽONTA d.o.o. (kot najemodajalcem) in družbo GLOBAL ASISTENCA d.o.o. (kot najemnikom) z dne 1. 12. 2020 za najem proizvodne hale, zgrajene na par. št. 167/3, 168/1 in 166/1 k.o. Vransko, na naslovu Vransko 66, 3350 Vransko,
- uporabno dovoljenje z dne 26. 2. 2008 za proizvodno halo v industrijski coni KIV Vransko, zgrajeno na par. št. 167/3, 168/1 in 166/1 k.o. Vransko,
- poslovnik za napravo za čiščenje odpadnih plinov za lakirno kombinirano komoro »extra« oz. prahu upravljavca GLOBAL AVTO trgovina in storitve d.o.o., Vransko 57, 3305 Vransko,
- poročilo o meritvah emisije snovi v zrak, katerega naročnik je družba GLOBAL AVTO trgovina in storitve d.o.o., Vransko 57, 3305 Vransko,
- poročilo o opravljenih preizkusih, katerega naročnik je družba GLOBAL AVTO trgovina in storitve d.o.o., Vransko 57, 3305 Vransko,
- izjavo o skladnosti CE z direktivo o strojih 89/392/CEE za kabino za barvanje.

Pregled v ponudbi predloženega uporabnega dovoljenja z dne 26. 2. 2008 pokaže, da se le-to nanaša na objekt oz. proizvodno halo, zgrajeno na par. št. 167/3, 168/1 in 166/1 k.o. Vransko, ni pa predmet tega uporabnega dovoljenja (tudi) komora za peskanje in lakiranje, ki se v tem objektu – skladno z 2. členom najemne pogodbe med družbo ŽONTA d.o.o. in družbo GLOBAL ASISTENCA d.o.o. z dne 1. 12. 2020 – nahaja. Kot pravilno navaja izbrani ponudnik, zgolj dejstvo, da ima proizvodna hala uporabno dovoljenje, še ne pomeni, da s tem avtomatično pridobi uporabno dovoljenje tudi komora za peskanje in lakiranje, ki je vgrajena v ta objekt. Upoštevaje navedeno ter dejstvo, da vlagatelj v svoji ponudbi ni predložil ločenega uporabnega dovoljenja za samo komoro za peskanje in lakiranje, tako ni mogoče šteti, da je vlagatelj izkazal izpolnjevanje pogoja, da »mora imeti komora pridobljeno uporabno dovoljenje«.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati kršitve določb ZJN-3 in lastnih določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ko vlagateljeve ponudbe zaradi neizpolnjevanja pogoja za sodelovanje, vezanega na tehnično in strokovno sposobnost, ni obravnaval kot dopustne ter zato vlagatelju ni oddal predmetnega javnega naročila.

Ker je Državna revizijska komisija že ob obravnavi izpostavljene revizijske navedbe ugotovila, da vlagatelj zatrjevane kršitve v postopku, do katere naj bi prišlo z nezakonito zavrnitvijo njegove ponudbe, ni uspel izkazati, v okviru revizijskega postopka ni vsebinsko obravnavala navedb, ki se nanašajo na drug razlog za zavrnitev njegove ponudbe (tj. nepriglasitev gospodarskega subjekta ŽONTA d.o.o. kot podizvajalca). Obravnava teh navedb na vlagateljev položaj v postopku namreč ne bi mogla v ničemer vplivati, vlagatelj pa za njihovo obravnavo tako ne izkazuje pravnega interesa. Iz enakega razloga Državna revizijska komisija tudi ni obravnavala vlagateljevih navedb, vezanih na nedopustnost ponudbe izbranega ponudnika, pri čemer Državna revizijska komisija na tem mestu pojasnjuje, da v obravnavani zadevi ne gre za primer, ko naročnik razpolaga zgolj z dvema ponudbama, saj je naročnik v sklopih 2 in 7 poleg ponudbe vlagatelja in izbranega ponudnika prejel še eno oz. dve ponudbi, ki ju je označil kot dopustni, vlagatelj pa dopustnosti teh ponudb ni izpodbijal.

Ker torej navedbam o kršitvah naročnika, ki jih v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj, ni mogoče pritrditi, je Državna revizijska komisija, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v vlogi z dne 22. 4. 2021 zahteval povračilo stroškov postopka pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem ne v revizijskem postopku, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija v skladu z določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN njegovo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva zavrnila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj preplačal zakonsko določeno višino takse za vložitev zahtevka za revizijo. Drugi odstavek 71. člena ZPVPJN (med drugim) določa, da v primerih, kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, v primeru javnega naročanja na področju obrambe in varnosti pa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 500,00 EUR in ne več kot 25.000,00 EUR. Ob upoštevanju, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo izpodbija odločitev naročnika o oddaji naročila v sklopih 2 in 7, ter ob upoštevanju, da znaša seštevek ponudbenih cen z DDV izbranega ponudnika za ta dva sklopa 48.312,00 EUR, je bil vlagatelj za predmetni zahtevek za revizijo dolžan vplačati takso v višini 966,24 EUR in ne 1.007,28 EUR, kot je dejansko plačal. Državna revizijska komisija bo zato na podlagi 2. alineje četrtega odstavka 72. člena ZPVPJN ministrstvu, pristojnemu za finance, naložila vračilo preveč plačane takse v znesku 41,04 EUR.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Tudi izbrani ponudnik je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Državna revizijska komisija je zahtevo zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven (navedbe v njegovi vlogi namreč niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve), zato stroški izbranega ponudnika niso bili potrebni (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


PRAVNI POUK:
Zoper to odločitev je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.


V Ljubljani, 17. 5. 2021


Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije

Vročiti (eRevizija):
- vlagatelj,
- naročnik,
- pooblaščenec izbranega ponudnika,
- MJU.

V vednost:
- oddelek za splošne, pravne, finančne in kadrovske zadeve, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran