Na vsebino
EN

018-060/2021 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Koper

Številka: 018-060/2021-17
Datum sprejema: 4. 5. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Marka Medveda kot predsednika senata ter mag. Gregorja Šebenika in Sama Červeka kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila male vrednosti za »vzdrževanje in servisiranje plovil P-08, P-16, P-88, P-111 in P-45 za potrebe Policijske uprave Koper« (sklop 2) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Portval, d. o. o., Ankaranska cesta 5 c, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Koper, Ukmarjev trg 6, Koper (v nadaljevanju: naročnik), 4. 5. 2021

odločila:1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku naročila male vrednosti (objava obvestila o javnem naročilu 11. 2. 2021 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN000761/2021-W01) z dokumentom »Sklep o oddaji naročila« št. 430-190/2020/13 (3B53-03) z dne 26. 2. 2021, ki je bil 26. 2. 2021 objavljen na portalu javnih naročil, pod št. objave JN000761/2021-ODL01, sodelujoča ponudnika obvestil, da je za sklop 1 (sklep št. 430-190/2021/1) izbral vlagateljevo ponudbo, za sklop 2 (sklep št. 430-190/2021/2) pa ponudbo ponudnika Nautic Service Trgovina, d. o. o., Sermin 71 h, Koper (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je 4. 3. 2021 ob 6.45 na portalu eRevizija vložil zahtevek za revizijo z dne 3. 3. 2021 ter predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila male vrednosti za sklop 2 in povračilo stroškov za takso. Vlagatelj je navedel, da:
- izbrani ponudnik v nasprotju z zahtevo iz dokumenta »Povabilo k oddaji končne ponudbe« z dne 23. 2. 2021 do roka, določenega za predložitev končne ponudbe, ni predložil priloge št. 4 (ponudbeni predračun), s čimer vlagatelju tudi ni omogočil, da se z njo seznani,
- je izbrani ponudnik sicer predložil povzetek ponudbenega predračuna (priloga št. 5), ki ne more nadomestiti priloge št. 4, pri čemer »tudi ta povzetek ni predstavljal najugodnejše ponudbe, saj je znašala ponudbena vrednost za sklop 1. 141.491,84 EUR (z DDV), za sklop 2. pa 12.224,40 EUR (z DDV), kje je znatno višja od ponudbene vrednosti vlagatelja«,
- je izbrani ponudnik povzetek ponudbenega predračuna v prvem krogu pogajanj sestavil tako, da je kot znesek sklopa 1 vpisal znesek, ki naj bi veljal za sklop 2, in obratno, kar ne more biti odpravljiva očitna pomota v smislu šestega odstavka 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3),
- sta bili izigrani temeljni načeli iz 6. in 7. člena ZJN-3, »ker sestava ponudbene cene konkurenčnega ponudnika ni bila sestavljena v skladu z zahtevo naročnika po dokumentu "Povabilo k oddaji končne ponudbe" z dne 23.2.2021. Bistveno zato, ker ni vsebovala priloge 4 (ponudbeni predračun), ki je bil neobhodno potreben za sestavo končne ponudbene cene), da bi se vlagatelj z njo vsebinsko ustrezno seznanil in pripravil za pravno varstvo, pri čemer je naročnik svojo odločitev v obliki izpodbijanega sklepa sprejel že dan potem, to je 26.2.2021«,
- ponudba izbranega ponudnika ni dopustna v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 in naročnik bi moral izbranega ponudnika »zaradi kršitve načela enake obravnave in transparentnosti (tudi zato ker ga ni pozval po popravi), iz javnega naročila izključiti, saj ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje, ki jih je določil naročnik v dokumentu "Povabilo k oddaji končne ponudbe" z dne 23.2.2021, ker priloge 4 (ponudbeni predračun) ni predložil«,
- naročnik »vsega tega ni obrazložil, zato se njegova izpodbijana odločba, tudi v delu sklopa 2, ne da preizkusiti«,
- odločitev ni obrazložena skladno s tretjim odstavkom 90. člena ZJN-3, bil je kršen 22. člen Ustave, ni bil izpolnjen standard poštenega postopka iz prvega odstavka 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), vlagatelju pa je bila tudi okrnjena pravica iz 25. člena Ustave in 13. člena EKČP.

Izbrani ponudnik se je po pooblaščencu, Tilnu Terlepu, odvetniku v Ljubljani, z vlogo z dne 12. 3. 2021, ki jo je vložil 12. 3. 2021 ob 12.56 na portalu eRevizija, izjasnil o navedbah iz zahtevka za revizijo, predlagal, da se zahtevek za revizijo in vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov zavrneta, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov po stroškovniku.

MNZ (tj. Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana) je z dokumentom št. 430-386/2021/5 (1631-04) z dne 23. 3. 2021, ki ga je 24. 3. 2021 ob 13.53 vložil na portalu eRevizija, zavrnil zahtevek za revizijo in vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, o zahtevi izbranega ponudnika za povrnitev stroškov pa se ni izjavil. MNZ je navedel, da:
- sta tako izbrani ponudnik kot vlagatelj predložila zahtevane obrazce (priloge 4, 5 in 6),
- je naročnik z dokumentom »Povabilo k oddaji končne ponudbe« št. 430-190/2020/9 (3B53-03) z dne 23. 2. 2021 oba ponudnika pozval, da končno ponudbo oddata v sistem e-JN, pri čemer ni eksplicitno podal navodil za način oddaje končne ponudbe, ki so sicer že navedena v točkah 9.2.2, 9.3.3 in 9.3.4 dokumenta »Povabilo k oddaji ponudbe in navodila za izdelavo ponudbe«,
- izbrani ponudnik ni napačno naložil priloge št. 4 v sistem e-JN, ampak je ravnal v skladu s točkama 9.3.3 in 9.3.4 dokumenta »Povabilo k oddaji ponudbe in navodila za izdelavo ponudbe«, pri čemer je v razdelek »Predračun« naložil izpolnjen obrazec iz priloge št. 5, ki je bil dostopen na javnem odpiranju ponudb, celoten ponudbeni predračun pa je naložil v drug razdelek,
- sta pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila napačno zapisana sklopa, saj je iz besedila iz točke 9.3.3 razvidno, da sta sklopa zamenjana,
- je izbrani ponudnik v prvotni ponudbi z dne 18. 2. 2021 v obrazcu iz priloge št. 5 zamenjal sklopa na način, da je vrednost za sklop 2 napisal pri sklopu 1 in obratno,
- je pri tem razhajanju treba upoštevati točko 9.3.4 dokumenta »Povabilo k oddaji ponudbe in navodila za izdelavo ponudbe«, zato je naročnik upošteval vrednost, kot je razvidna iz celotnega predračuna (priloga št. 4), iz razdelka »Drugi dokumenti«, ne pa povzetka ponudbenega predračuna (priloga št. 5),
- naročnik ni kršil 6. in 7. člena ZJN-3, saj je ravnal tako, kot je določil v točki 9.3.4 dokumenta »Povabilo k oddaji ponudbe in navodila za izdelavo ponudbe«,
- je mogoče odločitev o oddaji naročila male vrednosti za sklop 2 preizkusiti in naročnik jo je tudi obrazložil skladno s tretjim odstavkom 90. člena ZJN-3,
- bi vlagatelj skladno s petim odstavkom 35. člena ZJN-3 lahko vpogledal v ponudbo izbranega ponudnika, česar pa ni zahteval.

Vlagatelj se je z vlogo, vloženo najprej 27. 3. 2021 ob 12.15, nato pa še 27. 3. 2021 ob 12.19, na portalu eRevizija, opredelil do navedb iz dokumenta št. 430-386/2021/5 (1631-04) z dne 23. 3. 2021. Vlagatelj je navedel, da ne more biti relevantno, da bi lahko vpogledal v ponudbo izbranega ponudnika, saj bi to bil le pripomoček pri pravnem varstvu, saj je njegov primarni interes doseči razveljavitev odločitve o oddaji naročila male vrednosti za sklop 2, poleg tega izbrani ponudnik ni predložil priloge št. 4 do poteka roka za prejem ponudb, izigrani pa sta bili temeljni načeli iz 6. in 7. člena ZJN-3.

Naročnik je 29. 3. 2021 ob 15.06 po portalu eRevizija Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je zaradi razjasnitve dejanskega stanja pri uporabi sistema e-JN zaradi pogajanj z dopisom št. 018-060/2021-8 z dne 31. 3. 2021 pozvala Ministrstvo za javno upravo za predložitev podatkov in dokazil. Ministrstvo za javno upravo je z dopisom št. 430-123/2021/2 z dne 14. 4. 2021 posredovalo podatke in pojasnila. Državna revizijska komisija je z dopisom št. 430-123/2021/2 z dne 14. 4. 2021 seznanila naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika, saj jim ga je poslala kot prilogo dopisu št. 018-060/2021-13 z dne 14. 4. 2021, ter jim omogočila, da se o njem izjavijo v treh delovnih dneh od prejema dopisa št. 018-060/2021-13 z dne 14. 4. 2021. Državna revizijska komisija ni prejela izjave naročnika in izbranega ponudnika, je pa prejela vlagateljevo izjavo (dopis z dne 15. 4. 2021). Vlagatelj je navedel, da dopis št. 430-123/2021/2 z dne 14. 4. 2021 potrjuje, da izbrani ponudnik ni do 25. 2. 2021 do 12. ure predložil priloge 4 v zahtevano okence, zaradi česar se ni mogel seznaniti z njeno vsebino, s čimer sta bila kršena 6. in 7. člen ZJN-3, ponudba izbranega ponudnika pa ni dopustna v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika oziroma MNZ je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Naročnik je v postopku naročila male vrednosti, ki ga je razdelil v dva sklopa (točka II.2 objave) in vanj vključil pogajanja (točka IV.1.5 objave), v obeh sklopih poleg vlagateljeve ponudbe prejel še ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je izbral vlagateljevo ponudbo za sklop 1, za sklop 2 pa ponudbo izbranega ponudnika. Vlagatelj je izpodbijal slednjo odločitev in navedel, da je naročnik izbral ponudbo, ki ni dopustna v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, da je kršil 6. in 7. člen ZJN-3 ter da ni obrazložil odločitve o oddaji naročila male vrednosti, čemur sta izbrani ponudnik in naročnik nasprotovala.

Naročnik je v oddelku II objave opisal predmet javnega naročila, pri čemer se sklop 1 nanaša na »Vzdrževanje in servisiranje plovil P-08, P-16, P-88« (točka II.2.1 objave v delu, ki se nanaša na sklop 1), sklop 2 pa na »Vzdrževanje in servisiranje plovil P-111 in P-45« (točka II.2.1 objave v delu, ki se nanaša na sklop 2).

Naročnik je pripravil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (dokument št. 430-190/2020/4 z dne 11. 2. 2021) in zagotovil njeno dostopnost na portalu javnih naročil (točka I.3 objave, »URL«: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/387840/430-190-2020_RD.zip). V mapi s povezave iz točke I.3 objave se poleg dokumenta št. 430-190/2020/4 z dne 11. 2. 2021 (kot priponka »430-190-2020 RD« v formatu .pdf) (v nadaljevanju: dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila), nahajajo še obrazci oziroma priloge (priponka »430-190-2020 RD - Ostale priloge« v formatu .docx) ter obrazca predračuna (priponki »430-190-2020 RD - Priloga 4 - sklop 1« in »430-190-2020 RD - Priloga 4 - sklop 2« v formatu .xlsx).

V priponki »430-190-2020 RD - Priloga 4 - sklop 1« se nahajajo trije listi: (1.) »sklop 1«, ki se nanaša na »vzdrževanje in servisiranje plovil P-08 in P-16« ter »vzdrževanje in servisiranje plovila P-88«, (2.) »P-08 in P-16«, ki se nanaša na »vzdrževanje in servisiranje motorjev Yamaha 350 na plovilih P-08 in P-16«, in (3.) »P-88«, ki se nanaša na »vzdrževanje in servisiranje motorjev Yamaha 150 na plovilu P-88«. V priponki »430-190-2020 RD - Priloga 4 - sklop 2« se nahaja le list »sklop 2«, ki se nanaša na »vzdrževanje in servisiranje plovila P-111«.

Iz priponke »430-190-2020 RD - Ostale priloge« izhaja, da je naročnik vanjo vključil obrazce oziroma priloge, ki jih je oštevilčil s 16 zaporednimi številkami, pri čemer se med njimi nahajata tudi prilogi št. 4 (»Ponudbeni predračun«) in 5 (»Povzetek ponudbenega predračuna«). V prilogi št. 4 sta navedeni besedili: »(V ločeni datoteki, tipa Microsoft Excel)« in »Ponudnik predloži ponudbeni predračun v skladu s točko 9, podtočkama 9.2 ter 9.3.3«, v prilogo št. 5 pa sta vključeni dve trivrstični tabeli, v katere ponudniki za vsak sklop vpišejo podatke v razdelke za »Skupaj ponudbena vrednost brez DDV«, »Vrednost DDV« in »Skupaj ponudbena vrednost z DDV«.

Naročnik je v točki 1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 3), ki jo je naslovil »Oznaka in predmet javnega naročila«, med drugim navedel, da »ponudnik mora podati ponudbo za vse točke iz posameznega sklopa predmeta naročila, ki je opredeljen v obrazcu ponudbenega predračuna (Priloga št. 4), in sicer ločeno za sklop 1, ki zajema plovili P-111 in P-45 ter sklop 2, ki zajema plovila P-08, P-16 in P-88« (tretji odstavek).

Naročnik je v točki 8 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 9) določil, da se kot merilo za oddajo javnega naročila upošteva »ekonomsko najugodnejša ponudba, pri čemer se ponudbe oceni na podlagi cene, in sicer skupne vrednosti ponudbenega predračuna (Priloga št. 4) za posamezen sklop«. Da se pri merilu za oddajo javnega naročila upošteva cena, je razvidno tudi iz točke II.2.5 objave.

Naročnik je v točki 9.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 9–10) navedel, da morajo ponudniki v ponudbi skladno s točko 9.2.1 predložiti »[i]zpolnjene izjave, obrazce oz. dokumente«, med katerimi sta tudi »Priloga št. 4 - Ponudbeni predračun« in »Priloga št. 5 - Povzetek ponudbenega predračuna«. Naročnik je še navedel, da skladno s točko 9.2.2 so »[p]odrobnejša navodila za izpolnitev ponudbenega predračuna« »podana v točki 9.3.3 tega dela razpisne dokumentacije«

Naročnik je v točki 9.3.3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 11), ki je naslovljena »Navodila za izpolnitev ponudbenega predračuna«, določil:
»Ponudnik mora izpolniti naslednje obrazce:
- Priloga št. 4 - Ponudbeni predračun, sklop 1 in/ali 2
- Priloga št. 5 - Povzetek ponudbenega predračuna
- Priloga št. 6 - Izjava o sestavi ponudbene cene

Ponudnik mora v Ponudbenem predračunu izpolniti vse postavke, in sicer:

Sklop 1:
- vse postavke 1.B, 1.C, 1.D, 2.B in 2.C v prvem zavihku (zbirni del),
- vse postavke od 1 do 38 v drugem zavihku (P-08 in P-16),
- vse postavke od 1 do 19 v tretjem zavihku (P-88),

Sklop 2
- vse postavke 1.A in 1.B v prvem zavihku (zbirni del),

Vse postavke, ki jih je potrebno izpolniti, so označene z rumeno podlago.

V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

Vse cene na enoto brez DDV morajo biti podane v EUR na dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik v Povzetek ponudbenega predračuna vpiše zbirne podatke iz ponudbenega predračuna, in sicer iz prvega zavihka, vrstice 120-122 (stolpec F) za sklop 1 oziroma vrstice 32-34 za sklop 2.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazcev predračuna.«

Naročnik je v točki 9.3.4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 11–12), ki je naslovljena »Sestava ponudbene cene«, določil:
»Ponudnik mora podati izjavo o sestavi ponudbene cene (Priloga št. 6).

Izjava o sestavi ponudbene cene dokazuje, da cene v ponudbi pokrivajo vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, v primeru, da bo izbran na predmetnem javnem naročilu.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati sestavo ponudbene cene po elementih ponudbene cene.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek ponudbenega predračuna« (Priloga št. 5) v »pdf« datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Obrazec »Ponudbeni predračun« (Priloga št. 4) in Izjavo o sestavi ponudbene cene (Priloga št. 6) pa ponudnik naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

V primeru razhajanj med podatki v Povzetku ponudbenega predračuna - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Ponudbenim predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem Ponudbenem predračunu, naloženem v razdelku »Drugi dokumenti« (upoštevajoč odpravo morebitnih računskih napak).«

Naročnik je pogajanja, ki jih je lahko vključil v postopek naročila male vrednosti skladno s prvo povedjo iz drugega odstavka 47. člena ZJN-3, opisal v točki 10.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 15–16):
»Naročnik bo v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3 v postopek vključil pogajanja, in sicer bo izvedel pogajanja na sledeč način:

1. krog:
Naročnik bo po pregledu ponudb v delu, ki se veže na objavljeno in v razpisni dokumentaciji navedena merila ter razvrstitvi ponudb na podlagi merila (slednje ne velja, v primeru, da naročnik prejme le eno ponudbo) ponudnike povabil k pogajanjem, in sicer v primeru, da bo naročnik na javno naročilo prejel 3 ponudbe ali manj, bo na pogajanja povabil vse ponudnike, v primeru, da bo naročnik na javno naročilo prejel več kot 3 ponudbe, bo na pogajanja povabil prve 3 po merilu najugodnejše ponudnike. Naročnik bo pogajanja izvedel tako, da bo ponudnike s pisnim vabilom povabil k oddaji končnih ponudb. Ponudniki bodo v pisnem vabilu obveščeni o roku in načinu oddaje končne ponudbe (predvidoma v sistem e-JN). V primeru, da ponudnik na pisno vabilo k oddaji končne ponudbe le-te ne bo predložil ali je ne bo predložil do zahtevanega roka, bo naročnik pri analizi ponudbe upošteval njegovo ponudbo takšno, kot je bila predložena na predmetno javno naročilo.

2. krog:
Naročnik bo po prejemu končnih ponudb iz prejšnjega odstavka vse ponudbe ponovno razvrstil na podlagi merila, ter preveril po merilu najugodnejši ponudbi v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3. Po preveritvi ponudb bo naročnik prva dva po merilu najugodnejša ponudnika povabil k 2. krogu pogajanj. Naročnik bo ta pogajanja izvedel praviloma ustno v času in na lokaciji, ki jo bo naročnik navedel v povabilu k pogajanjem. Po zaključenih ustnih pogajanjih ponudnika predložita končni ponudbi oz. potrebno dokumentacijo, v skladu z doseženim na pogajanjih. V primeru, da se ponudnika na vabilo k pogajanjem ne bosta odzvala oziroma se pogajanj ne bo udeležila, bo naročnik pri analizi ponudbe upošteval njuno ponudbo takšno, kot je bila predložena na predmetno javno naročilo oz. na predhodni krog pogajanj, ali pa bo ponudnika ponovno povabil na pogajanja. Naročnik si pridržuje pravico, da se 2. krogu pogajanj odpove.

Opozorilo:
V primeru, da se bosta ponudnika udeležila ustnih pogajanj, po zaključenih pogajanj pa ne bosta predložila končne ponudbe oz. potrebne dokumentacije, v skladu z doseženim na pogajanjih ali le-te ne bosta predložila do zahtevanega roka, bo njuna ponudba izključena. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da katera izmed prvih dveh najugodnejših ponudb iz 1. kroga pogajanj ni dopustna zaradi neizpolnjevanja pogojev, navedenih v prvem odstavku 89. člena ZJN-3 ali v primeru, kot je opisan zgoraj v »Opozorilu«, bo naročnik preveril naslednjo najugodnejšo ponudbo ter po preveritvi ponudbe, z naslednjima najugodnejšima ponudnikoma izvedel pogajanja, na način, kot je zgoraj opisan za 2. krog. Navedeno bo naročnik ponovil s ponudbami po vrstnem redu najugodnejših ponudb (po 1. krogu pogajanj), dokler ne bo izbral dveh dopustnih ponudb.

Splošno (velja za 1. in 2. krog):
Predmet pogajanj je cena oziroma v primeru več meril vsa smiselna merila in, če tako določi naročnik, tudi ostali elementi ponudbe v okviru zahtev iz razpisne dokumentacije. Če se bo naročnik s ponudniki (-om), poleg cene oziroma smiselnih meril, pogajal tudi o ostalih elementih ponudbe, bo naročnik o tem obvestil ponudnike (-a) v povabilu k pogajanjem.

Ponudnik mora med pogajanji za posamezne elemente, o katerih se pogaja, podati vsaj enako ali za naročnika ugodnejšo ponudbo, kot je bila prvotna ponudba oziroma glede na ponudbo v predhodnem krogu pogajanj. V zvezi s ceno se kot element upošteva cena za posamezno postavko ponudbenega predračuna.«

Iz zapisnika o odpiranju ponudb, ki je dostopen v sistemu e-JN za to naročilo male vrednosti (https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/javno_odpiranje_narocila.xhtml?zadevaId=24337), je razvidno, da je naročnik do trenutka za prejem ponudb (18. 2. 2021 do 12. ure; točka IV.2.2 obvestila), prejel dve ponudbi, pri čemer je v sistemu e-JN tako za vlagatelja kot za izbranega ponudnika razvidna priloga št. 5 »Povzetek ponudbenega predračuna« in iz vsake izmed njiju izhajajo podatki, da sta vlagatelj in izbrani ponudnik predložila ponudbo za oba sklopa. Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v dokumentacijo o postopku naročila male vrednosti, ki ji jo je naročnik posredoval na podlagi prvega odstavka 29. člena ZPVPJN, pri čemer je ugotovila, da je izbrani ponudnik do trenutka za prejem ponudb (18. 2. 2021 do 12. ure; točka IV.2.2 obvestila) predložil dokumente, ki sestavljajo prilogo št. 4. Ti dokumenti so izpolnjeni in je mogoče ugotoviti, po katerih cenah izbrani ponudnik ponuja izvedbo predmeta po posameznih postavkah.

Naročnik je z dokumentom »Povabilo k oddaji končne ponudbe« št. 430-190/2020/9 (3B53-03) z dne 23. 2. 2021 vlagatelja in izbranega ponudnika povabil »na pogajanja oz. k oddaji končne ponudbe za vzdrževanje in servisiranje plovil P-111 in P-45 (sklop 1) ter P-08, P-16, P-88 (sklop2) za potrebe Policijske uprave Koper, in sicer vas prosimo, da svojo končno ponudbo za posamezen ali oba sklopa (Priloga št. 4) oddate v sistemu e-JN do četrtka, 25. 2. 2021 do 12. ure«, pri čemer je navedel, da »v primeru, da končne ponudbe ne boste predložili v sistemu e-JN, bomo pri analizi končnih ponudb upoštevali vašo prvotno ponudbo«, pa tudi, da »pri pregledu prejetih ponudb smo ugotovili, da je prišlo do razhajanj med podatki med prilogama 4 in 5, ki sta lahko posledica napake v sami razpisni dokumentaciji, v kateri sta sklopa večkrat različno opredeljena. Ker je v točki 9.3.4 razpisne dokumentacije navedeno, da se v primeru razhajanj med podatki v Povzetku ponudbenega predračuna - naloženim v razdelek "Predračun", in celotnim Ponudbenim predračunom - naloženim v razdelek "Drugi dokumenti", kot veljavni štejejo podatki v celotnem Ponudbenem predračunu, naloženim v razdelku "Drugi dokumenti" bomo tako prejeti ponudbi tudi obravnavali.«

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz dokumentacije o postopku naročila male vrednosti, ki jo je naročnik posredoval na podlagi prvega odstavka 29. člena ZPVPJN, razvidno, da je naročnik izvedel pogajanja samo v enem krogu, iz česar je mogoče razumeti, da je uveljavljal pravico, kot jo je navedel v zadnji povedi pod opisom »2. krog« iz točke 10.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 15), čemur vlagatelj ni oporekal. Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je izbrani ponudnik sodeloval pri končnih pogajanjih in predložil vsaj prilogo št. 5, kar ni sporno niti vlagatelju. Iz dopisa št. 430-123/2021/2 z dne 14. 4. 2021 je razvidno, da je izbrani ponudnik do trenutka za prejem končnih ponudb, ki ga je naročnik določil v dokumentu »Povabilo k oddaji končne ponudbe« št. 430-190/2020/9 (3B53-03) z dne 23. 2. 2021, poleg priloge št. 5 (25. 2. 2021 ob 10:53:03) v sistemu e-JN predložil tudi druge dokumente, in sicer štiri dokumente, ki se sklicujejo na podatek »priloga 4«, 25. 2. 2021 med 10:53:13, ko je bil vnesen prvi dokument, in 10:53:32, ko je bil vnesen četrti dokument. V sistemu e-JN je zabeležen še dokument »Potrdilo o oddaji« (vnos 25. 2. 2021 ob 10:55:10).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik sestavil dokument »Sklep o oddaji naročila« št. 430-190/2020/13 (3B53-03) z dne 26. 2. 2021, ki je bil 26. 2. 2021 objavljen na portalu javnih naročil, pod št. objave JN000761/2021-ODL01, tako, da ta vključuje podatke za oba sklopa, pri čemer je naročnik za vsak sklop navedel odločitev v samostojnem sklepu, in sicer za sklop 1 v sklepu št. 430-190/2021/1, za sklop 2 pa v sklepu št. 430-190/2021/2. Iz obrazložitve sklepa št. 430-190/2021/2 je razvidno, da je naročnik:
- navedel, da je prejel dve dopustni ponudbi,
- navedel, kdo sta ponudnika (firma, pravnoorganizacijska oblika in sedež),
- tabelarično prikazal cene v končnih ponudbah, in sicer »Skupaj ponudbena vrednost brez DDV v EUR«, »Vrednost DDV v EUR« in »Skupna vrednost z DDV v EUR«,
- zaključil, da je ponudba izbranega ponudnika najugodnejša.

Ministrstvo za javno upravo je v dopisu št. 430-123/2021/2 z dne 14. 4. 2021 na vprašanje Državne revizijske komisije o morebitnih drugih aktivnostih izbranega ponudnika v sistemu e-JN navedlo, da v sistemu e-JN na 25. 2. 2021 (do 12. ure) ali do 26. 2. 2021, ko je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, niso razvidne še kakšne druge aktivnosti izbranega ponudnika poleg tistih, ki so se zgodile 25. 2. 2021 med 10:53:03 in 10:55:10, pri čemer je tudi navedlo, da »sistem ne omogoča sprememb pri oddaji ponudbene dokumentacije po roku, ki ga je naročnik določil za prejem ponudb«.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je izbrani ponudnik do trenutka za prejem končnih ponudb (25. 2. 2021 do 12. ure; prvi odstavek dokumenta »Povabilo k oddaji končne ponudbe« št. 430-190/2020/9 (3B53-03) z dne 23. 2. 2021) predložil ponudbo in poleg priloge št. 5 tudi dokumente, ki se sklicujejo na prilogo št. 4. V končni ponudbi izbranega ponudnika tako ne manjkajo dokumenti (v zvezi s prilogo št. 4), zato neodvisno od tega, ali bi se sicer za položaj, če dokumentov, ki se nanašajo na prilogo št. 4, ne bi bilo v ponudbi, lahko uporabila pravila o dopolnitvi ponudbe iz petega odstavka 89. člena ZJN-3, vlagateljev očitek, ki je usmerjen v to, da bi naročnik moral pozvati izbranega ponudnika na dopolnitev ponudbe, ni relevanten za rešitev zadeve. Državna revizijska komisija je vpogledala v dokumente, ki se nanašajo na prilogo št. 4, pri čemer je ugotovila, da vsebujejo cene za posamezne postavke, ki so bodisi enake bodisi nižje od tistih, ki jih je izbrani ponudnik navedel v dokumentih, ki jih je predložil do trenutka za prejem ponudb (18. 2. 2021 do 12. ure; točka IV.2.2 obvestila). Pri tem Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da sta se vrednosti sklopa 1 in 2 v prilogi št. 5 spremenili, saj se je podatek o vrednost sklopa 1 iz 141.491,84 eurov z DDV spremenil (znižal) na 10.943,40 eurov z DDV, podatek o vrednosti sklopa 2 pa se je iz 12.224,40 eurov z DDV spremenil (zvišal) na 107.683,74 eurov z DDV. Vendar Državna revizijska komisija v nasprotju z vlagateljem to razhajanje pripisuje dejstvu, da je naročnik podal nasprotujoče si podatke, kaj obsegata sklopa 1 in 2. Iz točk II.2.1 objave v delu, ki se nanašata na sklopa 1 in 2, je razvidno, da je naročnik v sklop 1 vključil storitve na plovilih P-08, P-16 in P-88, v sklop 2 pa storitve na plovilih P-111 in P-45. Da je naročnik v sklop 1 vključil storitve na plovilih P-08, P-16 in P-88, je razvidno tudi iz drugega odstavka točke 9.3.3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 11) in poimenovanj v priponki »430-190-2020 RD - Priloga 4 - sklop 1«. Naročnik se v priponki »430-190-2020 RD - Priloga 4 - sklop 2« ni skliceval na plovila P-08, P-16 in P-88, temveč (le) na plovilo P-111. Naročnik je drugače opisal sklope v točki 1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 3), saj je v sklop 1 vključil plovili P-111 in P-45, v sklop 2 pa plovila P-08, P-16 in P-88. Čeprav se naročnik v priponki »430-190-2020 RD - Priloga 4 - sklop 2« ni skliceval na plovilo P-45, vlagatelj tega ni nikjer navedel, hkrati pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik tega plovila ni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali prilogah umeščal k plovilom P-08, P-16 in P-88. Iz tega je tako treba razbrati, da je naročnik združeno obravnaval le plovila P-08, P-16 in P-88, ki jih je tudi združil v en sklop. To potrjuje prvi odstavek dokumenta »Povabilo k oddaji končne ponudbe« št. 430-190/2020/9 (3B53-03) z dne 23. 2. 2021), saj je naročnik ponovil, da je v sklop 1 vključil plovila P-08, P-16 in P-88. Iz prvega odstavka dokumenta »Povabilo k oddaji končne ponudbe« št. 430-190/2020/9 (3B53-03) z dne 23. 2. 2021) je tudi razvidno, da je naročnik plovili P-45 in P-111 vključil v sklop 2. Čeprav se Državna revizijska komisija strinja z vlagateljem, da je izbrani ponudnik v prilogi št. 5 (neodvisno od pogajanj) različno prikazoval vrednosti sklopa 1 in 2 pri oddaji osnovne in končne ponudbe, je že zaradi večkratnih razlik v ceni lahko razumno le stališče, da je treba povezati vrednosti 141.491,84 eurov z DDV in 107.683,74 eurov z DDV ter 12.224,40 eurov z DDV in 10.943,40 eurov z DDV. Različno prikazovanje vrednosti sklopa 1 in 2 pri oddaji osnovne in končne ponudbe (neodvisno od pogajanj) v prilogi št. 5 pri izbranem ponudniku je treba iskati v naročnikovem nedoslednem poimenovanju sklopov, ne pa v ravnanju izbranega ponudnika, ki bi spreminjal cene na način, ki ni skladen s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3, zato se Državna revizijska komisija ne strinja z vlagateljem, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika zaradi tega izločiti. Državna revizijska komisija pri tem tudi ugotavlja, da so vse štiri vrednosti, ki so navedene v obeh prilogah št. 5 izbranega ponudnika, navedene tudi v dokumentih, ki v obeh primerih sestavljajo prilogo št. 4 izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija na podlagi zbranih podatkov zavrača vlagateljevo navedbo, da izbrani ponudnik med pogajanji do 25. 2. 2021 do 12. ure ni predložil tudi priloge št. 4, ker je naj ne bi naložil v sistem e-JN. Iz podatkov, ki jih je posredovalo Ministrstvo za javno upravo z dopisom št. 430-123/2021/2 z dne 14. 4. 2021, izhaja, da je naročnik pravočasno v sistemu e-JN prejel tudi dokumente izbranega ponudnika, ki sestavljajo prilogo št. 4. Državna revizijska komisija je med dokumentacijo o postopku naročila male vrednosti, ki ji jo je naročnik posredoval na podlagi prvega odstavka 29. člena ZPVPJN, dokumente izbranega ponudnika, ki sestavljajo prilogo št. 4 končne ponudbe, tudi našla in je vanje tudi vpogledala. Res pa je, da vlagatelj teh dokumentov po zaključku pogajanj ni mogel videti v sistemu e-JN, saj jih izbrani ponudnik, kot to potrjuje dopis št. 430-123/2021/2 z dne 14. 4. 2021, ni pripel v razdelek »Predračun«, temveč v razdelek »Ostale priloge« (tj. »Drugi dokumenti«, kot ga je naročnik poimenoval v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila). Vendar Državna revizijska komisija ne more zaključiti, da bi bilo dejstvo, da izbrani ponudnik ni pripel dokumentov, ki sestavljajo prilogo št. 4, v razdelek »Predračun«, razlog, zaradi katerega naročnik ne bi smel upoštevati ponudbe izbranega ponudnika. Čeprav Državna revizijska komisija ugotavlja, da se je naročnik v prvem odstavku dokumenta »Povabilo k oddaji končne ponudbe« št. 430-190/2020/9 (3B53-03) z dne 23. 2. 2021 skliceval na prilogo št. 4, je treba tudi upoštevati, da drugače kot v točki 9.3.4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 11–12) ni določil ne navodila, v kateri razdelek je treba pripeti te dokumente, ne pravne posledice, ki naj bi doletela ponudnika in njegovo končno ponudbo, če ne bi ravnal v skladu s takim navodilom pri oddaji končne ponudbe. Naročnik je v drugem odstavku dokumenta »Povabilo k oddaji končne ponudbe« št. 430-190/2020/9 (3B53-03) z dne 23. 2. 2021 sicer navedel pravno posledico, vendar je ta vezana na dejstvo, da ponudnik ne predloži končne ponudbe v sistemu e-JN, izbrani ponudnik pa je, kot to potrjuje dopis št. 430-123/2021/2 z dne 14. 4. 2021, za oddajo končne ponudbe uporabil sistem e-JN in priponke, ki sestavljajo končno ponudbo, tudi pravočasno pripel vanj, zato je naročnik tudi pravočasno prejel končno ponudbo izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija ob tem dodaja, da na ta zaključek ne vpliva pravna posledica, ki jo je naročnik določil v zadnji povedi pod opisom »1. krog« iz točke 10.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 15), saj je v delu, ki se nanaša na besedilo »V primeru, da ponudnik na pisno vabilo k oddaji končne ponudbe le-te ne bo predložil«, v povezavi s tistim delom besedila predhodne povedi o »načinu oddaje končne ponudbe (predvidoma v sistem e-JN)« razvidno, da sporoča, kaj bi bila pravna posledica dejstva, da ponudnik ne bi predložil končne ponudbe, izbrani ponudnik pa je končno ponudbo predložil, v delu, ki se nanaša na besedilo »je ne bo predložil do zahtevanega roka«, pa se nanaša na pravočasnost, pri čemer je izbrani ponudnik upošteval trenutek, do katerega je moral naročnik prejeti končno ponudbo. Državna revizijska komisija dodaja, da je izbrani ponudnik pripel priponke v zvezi s prilogama št. 4 in 5 iz končne ponudbe na način, kot je bil določen v četrtem in petem odstavku točke 9.3.4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 11–12) za priponke iz osnovne ponudbe, zato bi tudi upoštevajoč tako določeno navodilo ob upoštevanju prve povedi iz drugega odstavka 67. člena ZJN-3, da naročnik po izteku roka za prejem ponudb ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko po poteku roka za prejem osnovne ponudbe razumno pričakoval, da lahko v sistem e-JN pripne priponke, ki v zvezi s prilogo št. 4 sestavljajo končno ponudbo, na način, kot je bil določen v četrtem odstavku točke 9.3.4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 11–12). Na podane ugotovitve ne more vplivati dejstvo, da se je naročnik v prvem odstavku dokumenta »Povabilo k oddaji končne ponudbe« št. 430-190/2020/9 (3B53-03) z dne 23. 2. 2021 skliceval le na prilogo št. 4, ne pa tudi prilogo št. 5, saj iz naročnikovega besedila izhaja le, da morata ponudnika predložiti prilogo št. 4, ne izključuje pa razumevanja, da ponudnika ravnata tako, da poleg priloge št. 4 predložita tudi prilogo št. 5, kar zlasti velja ob upoštevanju dejstva, da je naročnik s sklicevanjem, katera plovila so umeščena v kateri sklop, pri izbranem ponudniku, ki je v prilogi št. 5 prikazal cene za drugačno umeščena plovila, razumno lahko ustvaril razumevanje, da je treba predložiti tudi prilogo št. 5 z drugačno razvrstitvijo prikaza vrednosti za sklopa. Vlagateljevo utemeljevanje neskladnosti ravnanja izbranega ponudnika zaradi morebitnega varovanja poslovne skrivnosti tako ni relevantno za reševanje zadeve.

Državna revizijska komisija se ne strinja z vlagateljem, da je naročnik kršil načelo iz 7. člena ZJN-3. Naročnik je lahko upravičeno ugotovil, da je izbrani ponudnik v sistemu e-JN in tudi pravočasno predložil dokumente, ki sestavljajo prilogo št. 4. Naročnik zaradi tega tudi ni manj ugodno obravnaval vlagatelja ali bolj ugodno izbranega ponudnika, pa tudi ni ravnal v nasprotju z navodili, ki jih je določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali dokumentu »Povabilo k oddaji končne ponudbe« št. 430-190/2020/9 (3B53-03) z dne 23. 2. 2021. Državna revizijska komisija zgolj na podlagi tega tudi ni mogla ugotoviti, da bi moral naročnik šteti, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3.

Državna revizijska komisija v nasprotju z vlagateljem tudi ne more šteti, da je naročnik kršil načelo transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3), čeprav se vlagatelj ni mogel že v sistemu e-JN seznaniti z dokumenti, ki pri izbranem ponudniku sestavljajo prilogo št. 4, saj je upoštevala, da je izbrani ponudnik pri predložitvi končne ponudbe ravnal na način, ki ga je bilo mogoče razumno upoštevati glede na dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in dokument »Povabilo k oddaji končne ponudbe« št. 430-190/2020/9 (3B53-03) z dne 23. 2. 2021. Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da bi vlagatelj v te dokumente kljub oznaki »zaupno« glede na podatke, ki jih ti vsebujejo in so tisti iz drugega odstavka 35. člena ZJN-3, lahko vpogledal zaradi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika na podlagi prve povedi iz petega odstavka 35. člena ZJN-3, kot je MNZ tudi pravilno navedel v dokumentu št. 430-386/2021/5 (1631-04) z dne 23. 3. 2021 (str. 5). Vlagateljevo sklicevanje na odločitev Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-027/2017 ni utemeljeno. Čeprav iz nje izhaja tolmačenje višine plačila takse, ki v 71. členu ZPVPJN sicer več ne velja v enakem besedilu in je Državna revizijska komisija navedla, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo ne more kot samostojne uveljavljati le kršitve pravice do vpogleda v dokumentacijo in šteti, da taksa znaša 1.000 eurov, temveč jo mora uveljavljati hkrati z izpodbijanjem odločitve o oddaji javnega naročila, zaradi česar je taksa odvisna od vrednosti izbrane ponudbe z DDV (drugi odstavek 71. člena ZPVPJN), je vpogled v ponudbo izbranega ponudnika institut, ki je del postopka oddaje javnega naročila, ne pa že postopka pravnega varstva po ZPVPJN, čeprav je z njim tesno povezan. Čeprav se Državna revizijska komisija strinja z vlagateljem, da je vlagateljev interes v postopku pravnega varstva doseči razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, ne pa le vpogled v ponudbo, je treba upoštevati, da je to stališče Državna revizijska komisija zavzela v postopku pravnega varstva, ko je posamezen vlagatelj poleg izpodbijanja odločitve o oddaji javnega naročila uveljavljal, da mu je določen naročnik v določenem postopku oddaje javnega naročila tudi kršil pravico do vpogleda v dokumentacijo. V postopku pravnega varstva tako vlagatelj nima interesa, da bi vpogledal v ponudbo izbranega ponudnika, če bi lahko dosegel razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku ne glede na ugotovitev kršitve pravice do vpogleda v dokumentacijo. V obravnavani zadevi se naročnikovo stališče nanaša na možnost, ki bi jo vlagatelj lahko izkoristil še pred vložitvijo zahtevka za revizijo in je tudi očitno, da naročnik vlagatelju ni zavrnil vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, kar bi vlagatelj izpodbijal v postopku pravnega varstva, saj vlagatelj vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika kljub možnosti iz prve povedi iz petega odstavka 35. člena ZJN-3 v postopku naročila male vrednosti ni uveljavljal. Kar pomeni, da v postopku pravnega varstva ni mogoče ugotavljati kršitve pravice do vpogleda v dokumentacijo in nato vlagatelju omogočiti vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika skladno s petim odstavkom 31. člena ZPVPJN. To, da je vlagatelj izhajal iz izhodišča, da je naročnik ravnal nezakonito že zaradi pomanjkanja dokumentov, ki sestavljajo prilogo št. 4, v razdelku »Predračun« v sistemu e-JN, ne vpliva na odločitev Državne revizijske komisije, saj vlagatelj ni upošteval, da je mogoče zavzeti tudi drugačno tolmačenje od tistega, za katerega se je zavzemal.

Vlagatelj je tudi navedel, da naročnik »vsega tega« glede sklopa 2 ni obrazložil, zaradi česar »se njegova izpodbijana odločba, tudi v delu sklopa 2, ne da preizkusiti«, s čimer je kršil tudi različne predpise.

Naročnik skladno z drugo povedjo iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3 odločitev obrazloži v skladu z določbami 90. člena ZJN-3, pri čemer mora razloge v primeru odločitve o oddaji javnega naročila navesti v obsegu, ki ga določa tretji odstavek 90. člena ZJN-3 v delu, ki je lahko relevanten za položaj konkretnega naročila male vrednosti. Ker je naročnik navedel, da sta obe prejeti ponudbi za sklop 2 dopustni (kar je pojem, ki se ga razume v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3), pri čemer pri ponudbi izbranega ponudnika za sklop 2 ni upošteval cene 141.491,84 eurov z DDV, kolikor je bila vrednost osnovne ponudbe, je očitno, da ni štel, da bi imeli kakršnekoli pomanjkljivosti, kar tudi logično implicira, da je tudi izbrani ponudnik predložil končno ponudbo in dokazila, ki sestavljajo prilogo št. 4, čeprav teh dokazil vlagatelj ni mogel videti v sistemu e-JN, zato ju je naročnik lahko razlikoval le še po merilu za oddajo javnega naročila, ki je v primeru obravnavanega naročila male vrednosti le cenovno (točka 8 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, str. 9, in točka II.2.5 objave). Številčni podatki že sami po sebi ne potrebujejo dodatnega tolmačenja, saj je cena 108.457,12 eurov z DDV, kolikor je znašala vrednost vlagateljeve končne ponudbe za sklop 2, višja od cene 107.683,74 eurov z DDV, kolikor je znašala vrednost končne ponudbe izbranega ponudnika za sklop 2. Naročnik tako vlagateljeve ponudbe za sklop 2 ni izbral, ker je bila dražja od končne ponudbe izbranega ponudnika za sklop 2. Naročnik je tudi navedel, da je izbral ponudbo izbranega ponudnika in podatke, ki se nanašajo na izbranega ponudnika, zato je vlagatelja seznanil tudi s tem, kdo je uspešni ponudnik. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da ti elementi zadoščajo za izpolnitev obveznosti, ki jo naročniku nalagata prva in druga alinea tretjega odstavka 90. člena ZJN-3. V zadevi bi lahko ostalo odprto le vprašanje, ali je v primeru, če je relevantna tudi četrta alinea tretjega odstavka 90. člena ZJN-3, naročnik »opustil kratek opis pogajanj«. Vendar Državna revizijska komisija opozarja, da je skladno s 16.a členom ZPVPJN mogoče zahtevku za revizijo ugoditi le, če se pri presoji očitanih kršitev ugotovi, da je ravnanje naročnika kršitev, ki bistveno vpliva na oddajo javnega naročila. Če bi bilo zato treba razumeti četrto alineo tretjega odstavka 90. člena ZJN-3 tako, da se nanaša tudi na pogajanja v primeru naročila male vrednosti, ne pa le na pogajanja pri izvedbi postopkov iz (vsaj) 44., 45. in 46. člena ZJN-3, Državna revizijska komisija ugotavlja, da čeprav naročnik ni nič navedel, kako je izbrani ponudnik vnesel priponke v sistem e-JN, to ni element, ki bi ga zaradi četrte alinee tretjega odstavka 90. člena ZJN-3 morala vsebovati obrazložitev odločitve o oddaji naročila male vrednosti za sklop 2. Hkrati pa je iz dejstva, da je naročnik navedel, po kateri ceni je izbral ponudbo izbranega ponudnika za sklop 2, kot je Državna revizijska komisija že navedla, naročnik vlagatelja implicitno seznanil s tem, da je v sistemu e-JN prejel tudi dokumente, ki sestavljajo prilogo št. 4 v ponudbi izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija sicer ugotavlja, da naročnik ni navedel v obrazložitvi dokumenta »Sklep o oddaji naročila« št. 430-190/2020/13 (3B53-03) z dne 26. 2. 2021 v delu, ki se nanaša na sklop 2 (sklep št. 430-190/2021/2), nič o cenah, ki sta jih ponudnika predložila v osnovnih ponudbah za sklop 2, saj je navedel le cene končnih ponudb za sklop 2, vendar je razvidno, da je upošteval nižje cene. Iz tega je implicitno razvidno, da je naročnik upošteval, da so bile nižje cene za sklop 2 podane pravočasno. Vlagatelj je sicer z obsežnim sklicevanjem na pomen obrazložitve odločitve o oddaji naročila utemeljeval, da je naročnik storil kršitev, vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da tudi morebitna ugotovitev kršitve četrte alinee tretjega odstavka 90. člena ZJN-3 zaradi pomanjkljivosti opisa poteka pogajanj med naročilom male vrednosti v konkretnem primeru ne bi bila kršitev, ki bi v smislu 16.a člena ZPVPJN bistveno vplivala na oddajo javnega naročila. Državna revizijska komisija še dodaja, da je na podlagi, čeprav skromne, obrazložitve odločitve o oddaji naročila male vrednosti za sklop 2 mogoče preizkusiti zakonitost odločitve o oddaji naročila male vrednosti za sklop 2. Obrazložitev namreč ne spremeni bistva, da je naročnik izbral ponudbo izbranega ponudnika za sklop 2 po vrednosti, ki jo je prejel s končno ponudbo, pri čemer je ponudbo izbranega ponudnika štel za dopustno (v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3), kar je torej treba razumeti, da ni štel, da bi imela kakršnokoli pomanjkljivost, torej niti pomanjkljivosti zaradi predložitve prilog št. 4 ali 5, pravočasnosti, uporabe sistema e-JN itd. Državna revizijska komisija tako ni mogla ugotoviti, da bi vlagatelj lahko uspel doseči razveljavitev odločitve o oddaji naročila male vrednosti za sklop 2 z uveljavljanjem kršitve v zvezi z obrazložitvijo te odločitve.

Upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija glede na to, kar je uveljavljal vlagatelj, zahtevek za revizijo skladno s prvo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj ni uspel z zahtevkom za revizijo, zato je Državna revizijska komisija zavrnila njegovo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Izbrani ponudnik je v izjasnitvi o zahtevku za revizijo priglasil povrnitev stroškov, o katerih naročnik oziroma MNZ v nasprotju s prvo povedjo iz osmega odstavka 71. člena ZPVPJN ni odločil v odločitvi o zahtevku za revizijo in torej dokumentu št. 430-386/2021/5 (1631-04) z dne 23. 3. 2021, zato je o njih odločila Državna revizijska komisija v revizijskem postopku. Pri tem Državna revizijska komisija ocenjuje, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, saj je bilo treba za razjasnitev dejanskega stanja vpogledati v dokumentacijo o postopku naročila male vrednosti, ki jo je naročnik posredoval skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, in zaradi zagotovitve nevtralnosti položajev pridobiti pojasnilo Ministrstva za javno upravo, zato je ocenila, da njegovi priglašeni stroški niso potrebni (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN) in je njegovo stroškovno zahtevo zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


V Ljubljani, 4. 5. 2021

Predsednik senata:
Marko Medved, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisije

Vročiti (na portalu eRevizija):
- naročnik (Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Koper, Koper),
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve (gp.mnz@gov.si),
- vlagatelj,
- izbrani ponudnik po pooblaščencu,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran