Na vsebino
EN

018-062/2021 Mestna občina Maribor

Številka: 018-062/2021-17
Datum sprejema: 29. 4. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sama Červeka, kot predsednika senata, ter dr. Mateje Škabar in Nine Velkavrh, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja brvi Lent-Tabor«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba MAKRO 5 GRADNJE, izgradnja objektov, d.o.o., Koper, Obrtniška ulica 5, Koper, ki jo zastopa odvetniška pisarna Bertok d.o.o., Cigaletova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 29. 4. 2021

odločila:


1. Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Gradnja brvi Lent-Tabor«, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 11. 3. 2021, se ustavi.

2. Zahteva gospodarskih subjektov s priznano sposobnostjo Adriaplan d.o.o. in Petrič d.o.o. za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o naročilu, ki ga naročnik izvaja po konkurenčnem postopku s pogajanji, je bilo dne 26. 11. 2020 objavljeno na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN007402/2020-B01, s popravki, objavljenimi dne 2. 12. 2020, 3. 12. 2020 in 4. 12. 2020.

Naročnik je dne 24. 2. 2021 sprejel »Odločitev o priznanju sposobnosti« (v nadaljevanju: odločitev o priznanju sposobnosti), iz katere izhaja, da je pri izvajanju konkurenčnega postopka s pogajanji priznal sposobnost za sodelovanje v drugi fazi postopka izmed treh pravočasnih prijav, gospodarskim subjektom, ki so oddali dve skupni prijavi. Gospodarskim subjektom Makro 5 izgradnja objektov, d.o.o., Koper, Grafist gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o., Gaber d.o.o. in Samo Pirjevec s.p., ki so oddali skupno prijavo, pa naročnik ni priznal sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi postopka iz razloga neizpolnjevanja zahtevane tehnične in strokovne sposobnosti, določene v točki 5.4. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Odločitev o priznanju sposobnosti je bila dne 2. 3. 2021 objavljena na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN007402/2020-ODL02, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno.

Zoper odločitev o priznanju sposobnosti je vlagatelj prek portala eRevizija dne 11. 3. 2021 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o priznanju sposobnosti in povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je gospodarske subjekte s priznano sposobnostjo za sodelovanje v drugi fazi postopka prek portala eRevizija dne 16. 3. 2021 obvestil o prejetem zahtevku za revizijo in o možnosti izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo na podlagi prvega odstavka 27. člena ZPVPJN.

Gospodarska subjekta Adriaplan d.o.o. in Petrič d.o.o., ki sta oddala skupno prijavo in jima je bila priznana sposobnost, v tem postopku pravnega varstva pa ju po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju: kandidat s priznano sposobnostjo), sta se do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo opredelila z vlogo z dne 18. 3. 2021. Zahteva povrnitev stroškov.

Naročnik je dne 30. 3. 2021 sprejel »Odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo« (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). Vlagateljev zahtevek za revizijo in zahtevo za povračilo stroškov je zavrnil. Odločitev o zahtevku za revizijo je bila dne 31. 3. 2021 objavljena na portalu eRevizija.

Naročnik je Državni revizijski komisiji 2. 4. 2021 prek portala eRevizija skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo opredelil z vlogo z dne 6. 4. 2021 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika).

Naročnik je dne 12. 4. 2021 na zahtevo Državne revizijske komisije prek portala eRevizija odstopil še preostali relevantni del dokumentacije o javnem naročilu.

Dne 16. 4. 2021 je naročnik prek portala eRevizija z dopisom odstopil od zahteve po ustni obravnavi, podani v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo; kot razlog je navedel, da je treba predmetno javno naročilo izvesti čimprej, saj bi bilo v nasprotnem primeru ogroženo njegovo predvideno financiranje z evropskimi sredstvi.

Državna revizijska komisija je dne 22. 4. 2021 prek portala eRevizija v skladu z načelom kontradiktornosti (11. člen ZPVPJN) posredovala vlagatelju prvo pripravljalno vlogo kandidata s priznano sposobnostjo z dne 18. 3. 2021 ter naročnikov dopis za odstop od zahteve po ustni obravnavi z dne 16. 4. 2021, s čimer je omogočila vlagatelju, da se izreče o navedbah nasprotne stranke.

Vlagatelj je z vlogo z dne 26. 4. 2021 umaknil zahtevek za revizijo in zahteval povrnitev polovice plačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Kandidat s priznano sposobnostjo je v vlogi z dne 18. 3. 2021 priglasil povrnitev stroškov. Državna revizijska komisija ocenjuje, da v konkretnem primeru njun prispevek k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato je ocenila, da njegovi priglašeni stroški niso potrebni (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN) in je njegovo stroškovno zahtevo zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Pravni pouk: Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.V Ljubljani, dne 29. 4. 2021
Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti (prek portala e-Revizija):
- vlagatelj,
- pooblaščenec vlagatelja,
- naročnik,
- izbrani ponudnik,
- RS, MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve.
V vednost:
- oddelek za splošne, pravne, finančne in kadrovske zadeve.


Natisni stran