Na vsebino
EN

018-197/2020 Elektro Celje, d.d.

Številka: 018-197/2020-8
Datum sprejema: 10. 12. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Andraža Žvana in Tadeje Pušnar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »SN ENERGETSKI KABLI«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja TELMA TRADE d.o.o., Motnica 13, Trzin, ki ga po pooblastilu zastopa Godec Černeka Nemec odvetniška družba, o.p., d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva ulica 2A, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 12. 2020

odločila:

1. Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »SN ENERGETSKI KABLI«, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 11. 11. 2020, se ustavi.

2. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 14. 2. 2020 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 24. 2. 2020, pod št. objave JN001135/2020-E01, dne 25. 2. 2020 pa tudi v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2020/S 039-093347.

Naročnik je na portalu javnih naročil (pod št. objave JN001135/2020-ODL01) dne 3. 6. 2020 objavil »Odločitev o oddaji javnega naročila«, s katero je javno naročilo oddal ponudniku ELTIMA d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod brezami 3, Komenda (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 15. 6. 2020 vložil zahtevek za revizijo, ki mi je Državna revizijska komisija ugodila s sklepom št. 018-110/2020-7 z dne 26. 8. 2020 in razveljavila izpodbijano odločitev.

Naročnik je na portalu javnih naročil (pod št. objave JN001135/2020-ODL02) dne 30. 10. 2020 objavil »Odločitev o oddaji javnega naročila«, s katero je javno naročilo ponovno oddal izbranemu ponudniku. Vlagatelj je zoper navedeno odločitev dne 11. 11. 2020 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal, naj se izpodbijana odločitev razveljavi, vlagatelju pa povrnejo vsi priglašeni stroški pravnega varstva.

Izbrani ponudnik, ki ga v tem postopku pravnega varstva po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, se je o zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 20. 11. 2020.

Naročnik je s sklepom z dne 26. 11. 2020 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Posledično je naročnik zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva. Odločitev naročnika je bila vlagatelju vročena dne 2. 12. 2020.

Naročnik je z vlogo z dne 1. 12. 2020 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka. Državna revizijska komisija je odstopljeno dokumentacijo prejela dne 7. 12. 2020.

Vlagatelj je naročniku in Državni revizijski komisiji dne 4. 12. 2020 s priporočeno poštno pošiljko posredoval vlogo z istega dne, s katero zahtevek za revizijo z dne 11. 11. 2020 umika. Pojasnjuje, da zahtevek za revizijo umika izključno zaradi ekstremnega porasta cen surovin (bakra in aluminija) na borzi LME, zaradi česar je njegova ponudbena cena zanj postala ekonomsko nevzdržna. Predlaga, naj se mu povrne polovica plačane takse, opozarja pa tudi, da je naročnik v izpodbijani odločitvi napačno določil takso: ker gre pri predmetnem javnem naročilu za okvirni sporazum, naj bi pravilna taksa znašala 6.000,00 EUR in ne 25.000,00 EUR, kolikor je določil naročnik (vlagatelj pa plačal).

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse oz. o zahtevi za vračilo preplačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Izbrani ponudnik je v izjasnitvi o zahtevku za revizijo priglasil povrnitev priglašenih stroškov. Državna revizijska komisija ocenjuje, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato je ocenila, da njegovi priglašeni stroški niso potrebni (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN) in je njegovo stroškovno zahtevo zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 10. 12. 2020

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Godec Černeka Nemec odvetniška družba, o.p., d.o.o., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
- ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje,
- Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Natisni stran