Na vsebino
EN

018-066/2021 Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije,

Številka: 018-066/2021-5
Datum sprejema: 16. 4. 2021

Sklep


Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Marka Medveda, kot predsednika senata, ter Sama Červeka in Tadeje Pušnar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava pisarniškega materiala, obrazcev v prosti prodaji in tonerjev«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja PAVLIN proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., Gerbičeva ulica 116, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Riharjeva ulica 38, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16. 4. 2021

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Dobava pisarniškega materiala, obrazcev v prosti prodaji in tonerjev« v sklopu št. 4, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 30. 3. 2021, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku objavil na Portalu javnih naročil 15. 1. 2021, št. objave JN000202/2021-B01, 18. 1. 2021 pa v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, št. objave 2021/S 011-021723.

18. 3. 2021 je naročnik sprejel »Odločitev o oddaji javnega naročila« (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), s katero je (med drugim) javno naročilo v sklopu št. 4 (Tonerji in kartuše za naprave za tiskanje proizvajalca Lexmark) oddal ponudniku EXTRA LUX, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva ulica 17B, Ljubljana-Črnuče (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je bila 18. 3. 2021 objavljena na Portalu javnih naročil pod št. JN000202/2020-ODL01, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem šteje za vročeno.

Zoper odločitev o oddaji naročila za sklop št. 4 je vlagatelj 30. 3. 2021 vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je z »Odločitvijo« št. 506-1 z dne 9. 4. 2021 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo) zahtevek za revizijo zavrnil, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. Odločitev o zahtevku za revizijo je bila 9. 4. 2021 objavljena na portalu eRevizija.

Naročnik je 13. 4. 2021 Državni revizijski komisiji prek portala eRevizija, odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 12. 4. 2021 umaknil zahtevek za revizijo in zahteval povrnitev polovice plačane takse. Vloga je bila 13. 4. 2021 prek portala eRevizija posredovana Državni revizijski komisiji.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

Pravni pouk: Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.

V Ljubljani, 16. 4. 2021


Predsednik senata:
Marko Medved, univ. dipl. prav,
član Državne revizijske komisije


Vročiti (prek portala eRevizija):
- naročnik
- pooblaščenec vlagatelja
- izbrani ponudnik
- Biroprodaja d.o.o., Obrtna ulica 30, 9000 Murska Sobota
- Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana
- MJU

Vložiti: v spis zadeve, tu.

V vednost: finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Natisni stran