Na vsebino
EN

018-048/2021 Premogovnik Velenje

Številka: 018-048/2021-5
Datum sprejema: 6. 4. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, dr. Mateje Škabar in Andraža Žvana, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »SIGMA PROFILI ZA RAZVOJ IN IZDELAVO ŽLEBOV ČELNEGA TRANSPORTERJA«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik SIMING podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o., Obrežje 7D, Jesenice na Dolenjskem (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Premogovnik Velenje, Partizanska cesta 78, Velenje (v nadaljevanju: naročnik), dne 6. 4. 2021

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 11. 2. 2021.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 5.000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 18. 12. 2020, št. objave JN007875/2020-W01, s popravki.

Naročnik je dne 11. 2. 2021 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), s katero je predmetno javno naročilo oddal ponudniku SALUS proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Ob Meži 11, Mežica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), za ponudbo katerega je ugotovil, da je dopustna in po zaključenih pogajanjih tudi najugodnejša.

Odločitev o oddaji naročila je bila dne 15. 2. 2021 objavljena na Portalu javnih naročil, št. objave JN007875/2020-ODL01, v posledici česar se, na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; s sprem., v nadaljevanju: ZJN-3), z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno vložil Revizijo v postopku javnega naročanja z dne 22. 2. 2021, v kateri predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in odločitev o oddaji naročila razveljavi oz. podredno, da se razveljavi celoten postopek oddaje javnega naročila. Zahteva tudi povračilo stroškov.

Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik neutemeljeno izbral ponudbo izbranega pondunika, saj ne izpolnjuje tehničnih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora dosledno upoštevati načelo transparentnosti in določila lastne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kamor sodijo tudi odgovori na vprašanja, objavljeni na Portalu javnih naročil. V tehničnih specifikacijah je naročnik določil zahtevane lastnosti materialov za izdelavo sigma profilov v povezavi s pravilnikom, ki ureja protieksplozijsko zaščito, njegovo kemično sestavo, mehanske lastnosti, kompatibilnost z opredeljenim materialom za varjenje itd., ob oddaji ponudbe pa so bili ponudniki dolžni predložiti tehnična dokazila, med drugim tudi »lastno izjavo o zahtevanem materialu v načrtu (kemično sestavo materiala in kvaliteto materiala, iz katerih se izdelujejo)«. Jasen odgovor o zahtevani vsebini lastne izjave je naročnik podal tudi na Portalu javnih naročil in je ključenega pomena glede oblikovanja cene in izpolnjevanja drugih, tehničnih segmentov ponudbe. Vlagatelj zatrjuje, da izjava, ki jo je predložil izbrani ponudnik ni in ne more biti lastna izjava o zahtevanem materialu v načrtu, saj ne vsebuje opisa kemične sestave materiala in kvalitete materiala, iz katerih se blago izdeluje, pa tudi ne vsebine zahtev iz objavljenega odgovora. Ker je v postopku oddaje javnega naročila potrebno zagotoviti in predložiti vsa zahtevana dokazila že ob oddaji ponudbe, se izbrani ponudnik ne more sklicevati na izjavo, da bo tisto, kar bi moral predložiti že ob oddaji ponudbe, predložil ob dobavi. Naročnik je sprejel ponudbo izbranega ponudnika, čeprav bi jo moral izločiti, ker ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vlagatelj opozarja, da dopolnjevanje ponudbe v delu, ki se nanaša na zatrjevano pomanjkljivost ni dovoljeno. Ker je naročnik ravnal v nasprotju z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila je vlagatelja, ki je podal lastno izjavo z zahtevano vsebino, neenakopravno obravnaval.

Naročnik je izbranega ponudnika dne 23. 2. 2021 obvestil o prejetem zahtevku za revizijo.

Izbrani ponudnik v vlogi z dne 23. 2. 2021 (v nadaljevanju: izjasnitev) navaja, da je pri pripravi ponudbe sledil vsem zahtevam naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in priloženih načrtov, kar je razvidno iz končne ponudbe, obrazca ESPD in šestih lastnih izjav, v katerih so zajeti vsi popravki in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izbrani ponudnik navaja, da bo kvalitetno dobavil predmet javnega naročila.

Naročnik je dne 8. 3. 2021 odločil, da se zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen in da se zavrne tudi vlagateljeva zahteva za povračilo stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). Navedbam vlagatelja nasprotuje in navaja, da je izbrani ponudnik podal izjavo, da so ulitki izdelani po zahtevanem materialu v razpisni dokumentaciji in načrtu; da bo predložil kemično sestavo materiala in kvaliteto le-tega; izjavo, da bodo izdelki primerni za varjenje z materialom Hardox 400-500 in da bo narejena toplotna obdelava sigma profilov po zahtevah načrta. Izbrani ponudnik je s tem zadostil zahtevam naročnika glede zagotovil v zvezi z materiali. Razpisnih zahtev ne gre tolmačiti tako, da je ponudnik dolžan prepisovati posamezne formulacije iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila niti, da v tej fazi specificirajo kemično sestavo in vrsto materialov, temveč zadošča izjava, da materiali ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije in načrtov naročnika. Na točki oddaje ponudbe ni mogoče govoriti o dejanski kemični sestavi materiala, saj ni nujno, da je ponujeno blago že proizvedeno. V kolikor bi naročnik zahteval, da je že proizvedeno, ne bi predložitve certifikatov zahteval »šele« ob dobavi blaga. Naročnik navaja tudi, da odgovora na Portalu javnih naročil ne gre tolmačiti kot dopolnitev kriterijev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pač pa kot pojasnilo nagiba naročnika, v kakšni smeri naj bi ponudniki zasnovali želene materiale. Da izjave še ni potrebno konkretizirati izhaja tudi iz dejstva, da so precizirane postavke umeščene v oklepaj, kar ne pomeni, da so mišljene kot postavke za vsebino izjave, pač pa primeroma. Da so posamezne postavke navedene primeroma kaže tudi dejstvo, da je bil odgovor zaključen s tremi pikami, s čemer je jasno nakazano, da navajanje postavk še ni zaključeno. Naročnik je v odgovoru želel izpostaviti, da je potrebno upoštevati zahteve iz načrtov in razpisne dokumentacije, saj se je zastavljeno vprašanje nanašalo le na zahteve iz načrtov.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 10. 3. 2021, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo opredelil z vlogo z dne 12. 3. 2021 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika). Vztraja pri svojih navedbah iz zahtevka za revizijo in pojasnjuje namen vprašanj, ki jih zainteresirani ponudniki zastavljajo naročniku na Portalu javnih naročil.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo preverila, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno in pri naročniku; ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN; ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN; ali obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ali je dopusten. Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da so vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN izpolnjeni, je zahtevek za revizijo, na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPVPJN, sprejela v obravnavo.

Med vlagateljem in naročnikom je sporno, ali je naročnik ravnal skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami ZJN-3, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za dopustno in mu oddal javno naročilo. Vlagatelj namreč zatrjuje, da vsebina ene od izjav izbranega ponudnika, ki so jo morali ponudniki ob oddaji ponudbe predložiti kot tehnično dokazilo, ni skladna z zahtevami naročnika v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Izbrani ponudnik in naročnik tem navedbam nasprotujeta.

Revizijske navedbe vlagatelja je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, skladno s katero je dopustna ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, po tem, ko preveri da so izpolnjeni naslednji pogoji:
- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so ta bila določena.

Skladno z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 naročnik pred oddajo javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

Po vpogledu v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik tehnične specifikacije predmeta javnega naročila določil tako v poglavju 1.3 Predmet javnega naročila dokumenta Razpisna dokumentacija kot tudi v načrtih, ki so bili priloga te dokumentacije. V zvezi z dokazili, ki so jih ponudniki morali predložiti ob oddaji ponudbe je naročnik v poglavju 1.3 Predmet javnega naročila dokumenta Razpisna dokumentacija določil:

»TEHNIČNA DOKAZILA OB ODDAJI PONUDBE:
1. Lastno izjavo, da bodo sigma profili žleba in nosilce paličaste letve izdelani skladno z načrti.
2. Lastno izjavo o dobavi oziroma potrdilo o zahtevanih količinah v ponudbi.
3. Lastno izjavo o zahtevanem materialu v načrtu (kemično sestavo materiala in kvaliteti materiala iz katerih se izdelujejo.
4. Lastno izjavo s katero dobavitelj dokazuje, da so izdelki ustrezni in primerni za varjenje z materialom Hardox 400 – 500.
5. Lastno izjavo, da bo opravljena končna dimenzijska kontrola pri dobavitelju (kontrolirati in izmeriti vsaj 10 % posamezne pozicije izdelka).
6. Izjava o dobavi blaga (Obrazec 3).
7. Izjavo o morebitni toplotni obdelavi sigma profilov.«.

Določil je tudi:

»OB DOBAVI BO POTREBNO PREDLOŽITI:
1. Dobavnico.
2. Certifikati vgrajenih (uporabljenih) materialov in kemično sestavo materiala ter kvaliteta materiala iz katerih so izdelani (a test uporabljenih materialov, potrdilo o izmerjeni trdoti izdelkov).
3. Potrdilo o opravljeni dimenzijski kontroli izdelkov (vsaj 10 %).
4. Garancijske liste (izdati garancijsko izjavo za blago v skladu z normativi za izdelke v trajanju 12 mesecev po prevzemu oziroma dobavi blaga).
5. Lastno izjavo o ustreznosti oziroma sposobnosti varjenja uporabljenih materialov z Hardox 400 – 500.
6. Izjava, da uporabljen material ne vsebujejo materiala, ki ni dovoljen za uporabo v jami PV oziroma za podzemno pridobivanje premoga v potencialno explozivni atmosferi.
7. Rentgenogram posamezne serije odlitkov.«.

Na Portalu javnih naročil je naročnik prejel vprašanje zainteresiranega ponudnika:

»Spoštovani,
prosimo za pojasnila za naslednje nejasnosti:
[…]
3. Lastne izjave o zahtevanem materialu v načrtu
Na kakšen način naj je v izjavi navedena kvaliteta material? Ali je dovolj potrditi da bomo upoštevali zahteve iz načrtov?
[…]«,

na katerega je naročnik dne 5. 1. 2021 ob 9:52 odgovoril:

»[…]
3. Zaradi certificiranja stroja je potrebno v izjavi navesti vse zahteve iz razpisne dokumentacije (Materiali za izdelavo transportnih žlebov morajo biti takšni, da onemogočajo prekomerno obrabo pri transportiranju izkopanine; str. 4/14, posebej je potrebno upoštevati zahteve zapisane v opombi načrta; str. 5/14, uporabljen material mora zagotavljati sposobnost varjenja z materialom Hardox 400 -500; str. 5/14...
[…]«.

V zvezi z razlago postavljenih zahtev je Državna revizijska komisija že večkrat opozorila na potrebo po preglednem ravnanju naročnika. Načelo transparentnosti (6. člen ZJN-3) med drugim zahteva, da so vsi pogoji in zahteve v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določeni jasno, natančno in nedvoumno oz. tako, da lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako, naročnik pa lahko učinkovito preizkusi, ali ponudbe ponudnikov ustrezajo zahtevam, ki se nanašajo na zadevno javno naročilo (prim. sodbo Sodišča EU št. C-368/10, točka 109). Namen zahteve po vnaprejšnji jasni, natančni in nedvoumni določitvi zahtev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je preprečiti naročnikovo subjektivno oz. arbitrarno ocenjevanje in vrednotenje ponudb ter zagotoviti, da se ponudniki že vnaprej seznanijo z okoliščinami, ki bodo vplivale na oddajo javnega naročila. Le na ta način lahko ponudniki pripravijo dopustno ponudbo, ki jo bo mogoče primerjati s ponudbami drugih ponudnikov.

Prav tako je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala, da je ponudnik tisti, ki je zainteresiran za pridobitev javnega naročila, in je hkrati tudi tisti, ki mu je naloženo breme priprave dopustne ponudbe, ki mora biti (med drugim) skladna z vnaprej opredeljenimi zahtevami naročnika (npr. v odločitvah v zadevah št. 018-079/2018, 018-196/2019, 018-161/2020).

Upoštevajoč citirano zahtevo glede tehničnih dokazil, ki morajo biti predložena ob oddaji ponudbe, dalje pa še izpostavljen odgovor naročnika na Portalu javnih naročil, ki je skladno s tretjo povedjo prvega odstavka 67. člena ZJN-3 postal del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Državna revizijska komisija ugotavlja, da tudi, če bi šlo ugotoviti, da v točki 3 v poglavju 1.3 Predmet javnega naročila dokumenta Razpisna dokumentacija naročnik (še) ni zahteval, da so ponudniki že v ponudbi dolžni predložiti lastno izjavo, iz katere bo (konkretizirano) izhajala kemična sestava materiala in kvaliteta materiala, iz katerega bo izdelano ponujeno blago, ta zahteva jasno in nedvoumno izhaja iz odgovora naročnika na Portalu javnih naročil z dne 5. 1. 2021. V odgovoru namreč naročnik na izrecno vprašanje zainteresiranega ponudnika ni odgovoril, da splošna izjava zadošča, pač pa je navedel, da morajo ponudniki »zaradi certificiranja stroja« v izjavi »navesti vse zahteve iz razpisne dokumentacije«, le-te pa je v nadaljevanju primeroma tudi navedel »Materiali za izdelavo transportnih žlebov morajo biti takšni, da onemogočajo prekomerno obrabo pri transportiranju izkopanine; str. 4/14, posebej je potrebno upoštevati zahteve zapisane v opombi načrta; str. 5/14, uporabljen material mora zagotavljati sposobnost varjenja z materialom Hardox 400 -500; str. 5/14...«. Ker je za razlago postavljenih zahtev ključna vsebina odgovora, v konkretnem primeru na ugotovljeno ne vpliva, da je naročnik primeroma izpostavljene lastnosti vpisal v oklepaju niti ne vpliva, da je njihovo naštevanje zaključil s tremi naštevalnimi pikami. Na ugotovljeno dalje ne vpliva, da je naročnik predvidel, da (izbrani) ponudnik ob dobavi predloži še nekatere certifikate, potrdila, garancijske liste itd., vezane na zahtevane lastnosti materiala, saj gre tako zahtevo obravnavati kot izvedbeni pogoj (prim. prvi odstavek 93. člena ZJN-3), ki ga ne gre enačiti z izrecno zahtevo glede predložitve dokazil v fazi oddaje ponudb. Nazadnje Državna revizijska komisija ne sledi niti naročnikovi razlagi, da je z izpostavljenim odgovorom podal pojasnilo, v kakšni smeri naj ponudniki zasnujejo želene materiale, saj je naročnik s tem povezane zahteve obširno podal že v poglavju, ki se nanaša na predmet javnega naročila in v samih načrtih.

Glede na ugotovitev, da so morali ponudniki v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila že v ponudbi predložiti lastno izjavo, v kateri so konkretizirane zahtevane lastnosti materiala, iz katerega bo izdelano ponujeno blago in posledično ugotovitev, da splošna izjava ponudnika o tem, da bodo uporabljeni materiali skladni z zahtevami ne zadošča, je Državna revizijska komisija v nadaljevanju ugotavljala, ali so utemeljene navedbe vlagatelja, da izbrani ponudnik lastne izjave z zahtevano vsebino v svoji ponudbi ni predložil.

V ta namen je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in ugotovila, da se v njej nahaja več izjav, predloženih v zvezi z zahtevami naročnika glede »tehničnih dokazil«, med drugih tudi izjava z dne 12. 1. 2021, iz katere izhaja splošna zaveza izbranega ponudnika »da bodo ulitki izdelani po zahtevanem materialu v razpisni dokumentaciji in načrtu, predložili bomo kemično sestavo materiala in kvaliteto materiala iz katerih se izdelujejo«. Ker niti iz te izjave z dne 12. 1. 2021 niti iz katere druge izjave, predložene v ponudbi izbranega ponudnika (na katere se sklicuje tudi naročnik) ne izhaja zahtevana konkretizacija lastnosti materiala, iz katerega bo izdelano ponujeno blago, Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da izbrani ponudnik lastne izjave, z vsebino, kot je zahtevana v točki 3 v poglavju 1.3 Predmet javnega naročila dokumenta Razpisna dokumentacija, ni predložil.

Glede na ugotovljeno pomanjkljivost v ponudbi izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik preuranjeno zaključil, da je ponudba izbranega ponudnika skladna z njegovimi vnaprej opredeljenimi zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in posledično dopustna. S takšnim ravnanjem je naročnik kršil določbi prvega in drugega odstavka 89. člena ZJN-3 v povezavi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 11. 2. 2021.

Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni presojala vlagateljevega očitka v zvezi z naročnikovo kršitvijo načela enakopravne obravnave ponudnikov, saj morebitna ugotovitev njegove utemeljenosti ne bi mogla več vplivati na drugačno odločitev Državne revizijske komisije.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila se postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika, z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3. Če se bo naročnik odločil, da bo ob tako določenih zahtevah nadaljeval postopek oddaje javnega naročila s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, mora ponovno presojo ponudbe izbranega ponudnika opraviti skladno z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3, zlasti ob upoštevanju petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3 ter ob upoštevanju ugotovitev Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva. Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju, skladno s 70. členom ZPVPJN ter skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/15 s sprem., v nadaljevanju: OT), priznala potreben in opredeljeno naveden strošek plačane takse za zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj zamejil na 5.000,00 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala priglašenih materialnih stroškov, saj vlagatelj omenjenih stroškov ni ustrezno opredelil (stroška ni ustrezno specificiral, obrazložil, utemeljil in izkazal).

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne priznala stroške v višini 5.000,00 EUR, ki mu jih je naročnik dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Pravni pouk: Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.

V Ljubljani, 6. 4. 2021Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisije


Vročiti (preko portala eRevizija):
- naročnik,
- vlagatelj,
- izbrani ponudnik,
- RS, MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve, tuNatisni stran