Na vsebino
EN

018-043/2021 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-043/2021-8
Datum sprejema: 2. 4. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 20. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Andraža Žvana, kot predsednika senata, ter Sama Červeka in Marka Medveda, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Pranje kemično čiščenje – okoljsko manj obremenjujoča storitev« ki ga je z vložitvijo zahtevka za revizijo začel ponudnik MEHURČEK Podjetje za storitve in trgovino d.o.o., Viška cesta 54, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), na podlagi predloga naročnika za izdajo sklepa po prvem odstavku 20. člena ZPVPJN, ki ga je vložil naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Dunajska 160, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 2. 4. 2021

odločila:


Predlog naročnika za izdajo sklepa, s katerim se mu kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila za sklope 1, 3 in 4, se zavrže.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno dne 28. 12. 2020, s popravkom dne 1. 2. 2021, in sicer pod št. objave JN008041/2020-B01, dne 29. 12. 2020 pa še v Uradnem listu EU, in sicer pod št. objave 2020/S 253-638678. Naročnik je predmetno javno naročilo razdelil na štiri sklope, pri čemer je sklop 1 razdelil še na sedem podsklopov, in ga oddaja po odprtem postopku.

Vlagatelj je dne 12. 2. 2021 vložil zahtevek za revizijo, v katerem primarno predlaga, da se v celoti razveljavi predmetno javno naročilo in izvede nov postopek, ter podredno, da se razveljavi celotno besedilo 2. sklopa »ČIŠČENJE CO2 – DEKONTAMINACIJA« in ponovi celoten postopek oddaje javnega naročila. Vlagatelj izpodbija določila 2. sklopa »ČIŠČENJE CO2 – DEKONTAMINACIJA« dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Nadalje vlagatelj naročniku hkrati predlaga tudi, da do končne odločitve o vloženem zahtevku za revizijo zadrži nadaljnje postopke izvajanja predmetnega javnega naročila.

Naročnik je z dopisom št. 430-81/2021-3 z dne 17. 2. 2021, s katerim je ponudnike seznanil o vloženem zahtevku za revizijo zoper dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, hkrati ponudnike obvestil tudi, da bo za 2. sklop »Čiščenje CO2 - Dekontaminacija« zadržal izvajanje predmetnega javnega naročila do pravnomočne odločitve glede revizijskega zahtevka naročnika oziroma Državne revizijske komisije.

Naročnik je z dopisom št. 430-81/2021-8 dne 17. 2. 2021 Državni revizijski komisiji odstopil vso dokumentacijo in navedel, da (med drugim) prilaga ponudbi ponudnikov, oddani v spornem 2. sklopu. Nadalje je naročnik pojasnil, da ponudb ponudnikov, ki so oddali ponudbo za ostale sklope, ne bo prilagal, saj se revizijski zahtevek na njih oziroma na ostale sklope ne nanaša.

Naročnik je v vlogi št. 430-81/2021-6 z dne 24. 2. 2021 »Odločitev o zahtevku za revizijo« (v nadaljevanju: odločitev) zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega.

Vlagatelj se je z vlogo dne 1. 3. 2021 opredelil do navedb naročnika v zvezi z zahtevkom za reviziji, v kateri v celoti vztraja pri revizijskih navedbah in se je v nadaljevanju podrobno opredelil do razlogov, ki jih je naročnik navedel v odločitvi.

Naročnik je z dopisom št. 430-81/2021-14 z dne 26. 3. 2021 na Državno revizijsko komisijo naslovil predlog za izdajo sklepa, s katerim se mu kljub vloženem zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodb o izvedbi predmetnega javnega naročila v neizpodbijanih sklopih (to je v 1. sklopu »Pranje, kemično čiščenje in drobna popravila opreme«, v 3. sklopu »Čiščenje lamelnih zaves« in v 4. sklopu »Čiščenje jogi vzmetnic«) po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, št. dokumenta 430-423/2020-26. V omenjeni vlogi uvodoma povzema potek postopka, v nadaljevanju pa navaja, da je za ostale tri sklope nadaljeval postopek in dne 19. 3. 2021 sprejel odločitev o oddaji naročila št. dokumenta 430-423/2020-26, katere pravnomočnost v že omenjenih treh sklopih veže na datum 1. 4. 2021. Navedeni predlog utemeljuje z razlogi povezanimi z javnim interesom, in sicer obrambe in varnosti države. Nadalje pojasnjuje, da se naročniku dne 31. 3. 2021 iztečejo sklenjene pogodbe za izvajanje predmetnih storitev pranja in kemičnega čiščenja, kar pa Slovenska vojska nujno potrebuje za nemoteno in neprekinjeno izvajanje storitev, ki so predmet omenjenih sklopov in so nujno potrebne, glede na dejstvo razglašene epidemije oziroma zahteve po izvajanju ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19 bolezni. Naročnik nadalje zaključuje, da je brez omenjenih storitev njegovo delovanje oziroma delovanje Slovenske vojske v celoti onemogočeno. Naročnik zaključi, da omenjeni predlog za izdajo sklepa, s katerim se mu kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe, utemeljuje z razlogom, da se revizijske navedbe nanašajo izključno na določila 2. sklopa dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki vsebinsko predstavlja ločen sklop in tako ni povezan z ostalimi sklopi predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija do sprejema odločitve ni prejela vlagateljevega mnenja o naročnikovem predlogu (drugi odstavek 20. člena ZPVPJN).

Po preučitvi vseh navedb je Državna revizijska komisija predlog naročnika za izdajo sklepa, s katerim naj se mu kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe za izvedbo predmetnega javnega naročila, zavrgla, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uvodoma gre ugotoviti, da je naročnik predmetno javno naročilo razdelil na štiri sklope, pri čemer je sklop 1 razdelil še na sedem podsklopov. Skladno s prvim odstavkom 73. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3), mora naročnik, če predmet javnega naročila to dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, javno naročilo oddati po ločenih sklopih ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov (prvi odstavek 73. člena ZJN-3). Navedeno pomeni, da so posamezni sklopi samostojni deli javnega naročila, znotraj katerih je dopustno predložiti samostojne oz. ločene ponudbe, kot tudi, da se lahko ponudbe oddajo za več sklopov ali vse sklope, pri čemer lahko naročnik določi, da se ponudbe lahko predložijo za en, več ali vse sklope (drugi odstavek 73. člena ZJN-3), oziroma lahko naročnik omeji število sklopov, ki se lahko oddajo enemu ponudniku (tretji odstavek 73. člena ZJN-3). Naročnik v vsakem posameznem sklopu lahko izda (časovno in vsebinsko) različne odločitve, ki se med seboj lahko razlikujejo glede na trenutek nastopa pravnomočnosti in zoper katere lahko aktivno legitimirane osebe sprožijo ločene postopke pravnega varstva.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 28. 12. 2020, izhaja, da je bilo predmetno javno naročilo razdeljeno na sklope in da je bilo ponudbe treba predložiti za vsak sklop posebej (točka II. 1. 6 Informacije o sklopih). Enako izhaja tudi iz točke I.2.2.2 razpisne dokumentacije, v kateri je naročilo razdeljeno na štiri sklope, sklop 1 pa je nadalje razdeljen še na sedem podsklopov, pri čemer je naročnik določil, da ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop (podsklop 1) javnega naročila. Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz vsebine zahtevka za revizijo z dne 12. 2. 2021 izhaja, da ga je vlagatelj vložil le zoper določila razpisne dokumentacije v delih, ki se nanašajo na sklop 2 – enako je poudaril naročnik tudi v dopisu št. 430-81/2021-3 z dne 17. 2. 2021, s katerim je hkrati seznanil ponudnike o vloženi reviziji in tudi z odločitvijo o zadržanju izvajanja predmetnega javnega naročila za 2. sklop »Čiščenje CO2 – Dekontaminacija« do pravnomočne odločitve o revizijskem zahtevku naročnika oziroma Državne revizijske komisije. Vlagatelj v zahtevku za revizijo sicer primarno predlaga razveljavitev javnega razpisa v celoti, podrejeno pa, da se razveljavi »celotno besedilo javnega razpisa JN008041/2020-B01, ki se nanaša na sporni 2. sklop – ČIŠČENJE CO2 – DEKONTAMINACIJA ter celoten postopek oddaje javnega naročila ponovi«, vendar pa iz vsebine zahtevka ni dvoma, da se nanaša izključno na 2. sklop.

ZPVPJN v prvem odstavku 17. člena določa, da lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Temeljno pravilo ZPVPJN torej je, da lahko naročnik po prejemu zahtevka za revizijo nadaljuje s postopkom oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe z izbranim ponudnikom. Izjemoma lahko naročnik, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, sklene pogodbo, če to dovoli Državna revizijska komisija na podlagi njegovega predloga (četrti odstavek 20. člena ZPVPJN).

V skladu s četrtim odstavkom 20. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija dovoli sklenitev pogodbe v primeru, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera in upoštevaje razmerje med škodljivimi posledicami ugoditve predlogu in koristmi za javni interes ter koristmi za osebe, ki bi lahko bile oškodovane, ugotovi, da obstajajo prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom, vključno z obrambnim in varnostnim interesom, ki zahtevajo, da se predlogu ugodi. Pri tem ZPVPJN izrecno določa, da zgolj ekonomski interesi ne morejo predstavljati prevladujočih razlogov, povezanih z javnim interesom. ZPVPJN hkrati določa, da Državna revizijska komisija naročnikov predlog zavrne, če izvedba naročila ni nujna ali se razlogi za nujnost lahko pripišejo naročnikovemu ravnanju in bi jih bilo mogoče predvideti.

Kot je bilo že pojasnjeno, so posamezni sklopi samostojni deli javnega naročila, znotraj katerih je dopustno predložiti samostojne oz. ločene ponudbe, naročnik pa lahko v vsakem posameznem sklopu izda (časovno in vsebinsko) različne odločitve, ki se lahko med seboj razlikujejo glede na trenutek nastopa pravnomočnosti in zoper katere lahko različne aktivno legitimirane osebe sprožijo ločene postopke pravnega varstva. Navedeno pomeni, da se v primeru, ko je zahtevek za revizijo vložen izključno v posameznem sklopu, prepoved nadaljevanja postopka oziroma sklenitve pogodbe iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN nanaša le na tisti sklop, v katerem je bil zahtevek za revizijo vložen, ne pa tudi na druge sklope, v katerih postopek pravnega varstva ni bil začet. Ob upoštevanju dejstva, da je predmetno javno naročilo razdeljeno na sklope in da naročnik predlaga dovolitev sklenitve pogodb v sklopu 1 (ter njegovih podsklopih), sklopu 3 in sklopu 4, ter ob upoštevanju dejstva, da je predmetni zahtevek za revizijo z dne 12. 2. 2021 vložen izključno zoper naročnikova ravnanja v sklopu 2, Državna revijska komisija ugotavlja, da naročnik nima pravnega interesa za podajo predloga za izdajo sklepa po prvem odstavku 20. člena ZPVPJN za sklope 1, 3 in 4, saj v teh sklopih niso podane omejitve iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN.

Državna revizijska komisija v posledici vsega navedenega zaključuje, da je odločanje o naročnikovem predlogu za izdajo sklepa, s katerim naj se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe za izvedbo predmetnega javnega naročila za sklope 1, 3 in 4, brezpredmetno, oziroma da naročnik za izdajo takega sklepa nima pravnega interesa.

Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija naročnikov predlog za izdajo sklepa po prvem odstavku 20. člena ZPVPJN, za sklenitev pogodbe za izvedbo javnega naročila »Pranje kemično čiščenje - okoljsko manj obremenjujoča storitev« za sklope 1, 3 in 4, zavrgla.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.PRAVNI POUK:
Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


V Ljubljani, dne 2. 4. 2021Predsednik senata:
Andraž Žvan, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije

Vročiti po e-Reviziji:

- naročnik,
- vlagatelj,
- RS MJU.

Natisni stran