Na vsebino
EN

018-060/2021 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Koper

Številka: 018-060/2021-6
Datum sprejema: 31. 3. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Marka Medveda kot predsednika senata ter mag. Gregorja Šebenika in Sama Červeka kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila male vrednosti za »vzdrževanje in servisiranje plovil P-08, P-16, P-88, P-111 in P-45 za potrebe Policijske uprave Koper« (sklop 2) v zvezi s predlogom vlagatelja Portval, d. o. o., Ankaranska cesta 5 c, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Koper, Ukmarjev trg 6, Koper (v nadaljevanju: naročnik), 30. 3. 2021

odločila:


Predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti za sklop 2 se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku naročila male vrednosti (objava 11. 2. 2021 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN000761/2021-W01) z dokumentom »Sklep o oddaji naročila« št. 430-190/2020/13 (3B53-03) z dne 26. 2. 2021, ki je bil 26. 2. 2021 objavljen na portalu javnih naročil, pod št. objave JN000761/2021-ODL01, sodelujoča ponudnika obvestil, da je za sklop 1 (sklep št. 430-190/2021/1) izbral vlagateljevo ponudbo, za sklop 2 (sklep št. 430-190/2021/2) pa ponudbo ponudnika Nautic Service Trgovina, d. o. o., Sermin 71 h, Koper (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je 4. 3. 2021 ob 6.45 na portalu eRevizija vložil zahtevek za revizijo z dne 3. 3. 2021 ter predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila male vrednosti za sklop 2 in povračilo stroškov za takso, predlagal pa je tudi, da se izda sklep o zadržanju postopka naročila male vrednosti za sklop 2.

Izbrani ponudnik se je po pooblaščencu, Tilnu Terlepu, odvetniku v Ljubljani, z vlogo z dne 12. 3. 2021, ki jo je vložil 12. 3. 2021 ob 12.56 na portalu eRevizija, izjasnil o navedbah iz zahtevka za revizijo, predlagal, da se zahtevek za revizijo in vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov zavrneta, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov po stroškovniku.

MNZ (tj. Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana) je z dokumentom št. 430-386/2021/5 (1631-04) z dne 23. 3. 2021, ki ga je 24. 3. 2021 ob 13.53 vložil na portalu eRevizija, zavrnil zahtevek za revizijo in vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, o predlogu za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN in o zahtevi izbranega ponudnika za povrnitev stroškov pa se ni izjavil.

Naročnik je 29. 3. 2021 ob 15.06 po portalu eRevizija Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo, o predlogu za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN pa se ni izjavil niti tokrat.

Kadar je v postopku javnega naročanja vložen zahtevek za revizijo, lahko naročnik skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa zavrniti vseh ponudb, skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če so za to podani razlogi, ki jih ZPVPJN našteva v nadaljevanju te določbe. Vlagatelj ima skladno s prvo povedjo iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN možnost, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora skladno z drugim odstavkom 19. člena ZPVPJN v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo skladno s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila. Iz teh določb ZPVPJN torej izhaja, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe ali opraviti določenih drugih ravnanj (razen če to dovoljuje zakon) do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (v tem smislu prim. prvo poved iz petega odstavka 19. člena ZPVPJN).

Vlagatelj je hkrati z vložitvijo zahtevka za revizijo vložil tudi predlog v smislu prve povedi iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN. Naročnik je Državni revizijski komisiji posredoval v obravnavo zahtevek za revizijo in odločitev, s katero je bil zavrnjen zahtevek za revizijo, o predlogu za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN pa ne naročnik ne MNZ nista podala mnenja. Iz dokumentacije je tudi očitno, da ne naročnik ne MNZ nista sprejela sklepa o zadržanju nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje naročila (ravnanje po prvi alinei drugega odstavka 19. člena ZPVPJN).

Vlagatelj sicer ni navedel razlogov, s katerimi bi utemeljil svoj predlog, vendar niti Državna revizijska komisija sama ni ugotovila razlogov, da bi bilo treba izdati sklep, s katerim bi zadržala postopek naročila male vrednosti za sklop 2. Iz zahtevka za revizijo je razvidno, da vlagatelj, katerega ponudbo za sklop 2 je naročnik ocenil kot drugo najugodnejšo dopustno ponudbo za sklop 2, izpodbija odločitev o oddaji naročila male vrednosti za sklop 2 drugemu ponudniku (tj. izbranemu ponudniku) in ne vlagatelju. Ker je naročnik že sprejel odločitev o oddaji naročila male vrednosti za sklop 2, bi vlagatelj lahko dosegel le še zadržanje sklenitve pogodbe o izvedbi naročila male vrednosti za sklop 2, učinek, ki ga vlagatelj zasleduje s predlogom za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN, pa je dosegel že z vložitvijo zahtevka za revizijo (zoper odločitev o oddaji naročila male vrednosti za sklop 2), o katerem bo Državna revizijska komisija odločila v revizijskem postopku (druga alinea 2. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da naročnikova ravnanja v postopku naročila male vrednosti za sklop 2 po prejemu zahtevka za revizijo ne vplivajo bistveno na učinkovitost vlagateljevega pravnega varstva. Državna revizijska komisija zato predlogu za sprejem sklepa po 19. členu ZPVPJN ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 30. 3. 2021

Predsednik senata:
Marko Medved, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisije

Vročiti (na portalu eRevizija):
- naročnik (Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Koper, Koper),
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve (gp.mnz@gov.si),
- vlagatelj,
- izbrani ponudnik po pooblaščencu,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran