Na vsebino
EN

018-024/2021 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.

Številka: 018-024/2021-8
Datum sprejema: 22. 3. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Andraža Žvana, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Vzpostavitev regionalnega nadzornega centra Maribor« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Iskra, elektro in sistemske rešitve, d.o.o., Stegne 21, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba NEFFAT o.p., d.o.o., Miklošičeva cesta 18, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 3. 2021

odločila:1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.


Obrazložitev:


Naročnik je obvestilo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila dne 23. 3. 2020 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN001902/2020-B01, s petimi popravki z dne 21. 5. 2020, 22. 5. 2020, 3. 6. 2020, 24. 6. 2020 in 25. 8. 2020. Naročnik izvaja odprti postopek oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je z »Odločit[vijo] o oddaji naročila« št. 313/2020-SNR/98-19, z dne 7. 1. 2021 (v nadaljevanju: odločitev), ponudnike obvestil, da se predmetno javno naročilo ne odda. Iz odločitve izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil kot nedopustno, ker je predloženo referenco ocenil kot neustrezno. Nadalje naročnik navaja, da je v poglavju 4.2 dokumenta »Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe« (v nadaljevanju: Navodila ponudnikom), kjer je določil pogoje za sodelovanje, v točkah (d) in (e) določil referenčno zahtevo, in sicer v (d) za predložitev ustreznega referenčnega posla in v (e) za izpolnjevanje kadrovskega pogoja. Naročnik v nadaljevanju pojasnjuje, da je bilo v poglavju (4.2) Pogoji za sodelovanje Navodil ponudnikom navedeno, da si pridržuje pravico, da lahko za posamezno referenčno delo od ponudnika naknadno zahteva še dodatna dokazila ali pojasnila oz. navedbe preveri neposredno pri referenčnem naročniku. Nadalje navaja, da je vlagatelj v predloženih obrazcih v prilogah k poglavju 10 – Sposobnost; 4. 2 (d) in (e) navedel referenčno delo »Predelava, dobava in vgradnja opreme za nadzorni center železniškega prometa (CTC) na odseku Tabanovci - Gevgelija, ter dobava rezervnih delov z vzdrževanjem«, ki ga je vlagatelj izvedel za referenčnega naročnika MACEDONIAN RAILWAYS INFRASTRUKTURE ter zanj predložil potrdilo o referenčnem delu.

Naročnik je glede neustreznosti reference navedel, da je vlagatelj predložil referenčni posel, starejši od zahtevanih sedmih let pred objavo predmetnega javnega naročila. V nadaljevanju je pojasnil, da očitek izhaja iz vlagateljevih predloženih dokumentov v ponudbi, in sicer iz Potrdila o prevzemu v obratovanje-sistema za centraliziran nadzor prometa, datiranega na 21. 7. 2020 ter iz dokumenta št. 16-478/L/17 z dne 7. 2. 2017, ki ni bil sklenjen v smislu aneksa oziroma dodatka k osnovni pogodbi PO83499 z dne 10. 10. 2007, temveč kot samostojna pogodba, katere je predmet je bil izvedba naročila storitev za vzdrževanje in servisiranje CTC telekomanda. Naročnik v nadaljevanju navaja, da je bil vlagatelj naknadno pozvan, da za predmetno referenčno delo predloži še dodatna dokazila, ki jih je vlagatelj predložil in na podlagi katerih je naročnik zaključil, da vlagatelj s predloženimi dokazili za referenčno delo ni izkazal izpolnjevanja referenčnega pogoja glede ustreznosti referenc, in sicer zahtevane starosti v poglavju 4.2 (d), najmanj sedem let pred objavo predmetnega javnega naročila in kadrovskega pogoja za vodjo del, določenega v poglavju 4.2 (e).

Nadalje je naročnik izpostavil drugi očitek glede neustreznosti vlagateljeve reference, in sicer njene vsebine, saj referenčno delo ne vsebuje 12 (dvanajst) sistemskih in TK omar, najmanj 30 m2 samostojnega prostora v obliki požarne cone z implementirano stabilno gasilsko napravo in redundantnega tehničnega hlajenja, kot je bilo zahtevano.

Nadalje naročnik izpostavlja očitek glede neustreznosti vsebine predložene reference in hkrati izpolnitve kadrovskega pogoja ter navaja, da vlagatelj v funkciji vodja del ni izvedel centraliziranega upravljanja opreme na osnovi IP KVM tehnologije, z vsaj dvema delovnima mestoma in velikostjo video stenskega prikazovalnika z vsaj desetimi moduli, kot je bila zahteva naročnika, določena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik navaja, da je glede na navedene pomanjkljivosti predložene reference vlagatelja na podlagi 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) dne 21. 10. 2020 pozval na predložitev novega referenčnega dela, iz katerega bo razvidna ustrezna starost reference in njena vsebina, kot tudi izpolnjen kadrovski pogoj vodje del.

Naročnik po prejemu posredovane vlagateljeve dokumentacije ugotavlja, da le-ta ni predložil ustrezne reference glede novih referenčnih del, s katero bi izpolnil zahtevani referenčni pogoj glede starosti in vsebine reference, temveč je zgolj podal pojasnilo k že predloženi referenci- referenčnem delu.

Naročnik v nadaljevanju v zvezi z že predloženo vlagateljevo referenco še dodatno pojasnjuje, da iz nje kot tudi že iz vse predložene dokumentacije izhaja, da vlagatelj ni izvedel več nadgradenj sistema, kot je to navedel v pojasnilu z dne 6. 11. 2020, ter da v podkrepitev predmetnih izvajanj ni predložil še dodatnih dokazil. Nadalje naročnik, ne glede na navajanja vlagatelja, da je pogodbo za storitev vzdrževanja in servisiranja CTC (št. 16-478/L/17 z dne 7. 2. 2017) sklenil kot aneks k pogodbi iz leta 2007, vztraja pri zaključku, da je pogodba št. 16-478/L/17 z dne 7. 2. 2017 samostojna pogodba, saj je predmet samostojnega javnega naročila (izvedenega po odprtem postopku) – izvedbe storitev vzdrževanja in servisiranja CTC telekomanda z rezervnimi deli, in iz njene vsebine ne izhaja, da bi po vsebini predstavljala nadaljevanje naročila iz leta 2007, temveč predstavlja samostojno referenčno delo, ki ni del predloženega referenčnega posla. Naročnik nadalje navaja, da vlagatelj tudi sam v pojasnilu z dne 6. 11. 2020 priznava, da se je osnovna pogodba zaključila leta 2010 in ugotavlja, da vlagatelj v vmesnem obdobju od 2010 do leta 2017 z ničemer ni dokazal, da je kontinuirano nadaljeval z nadgradnjami in vzdrževanjem sistema, kar bi pomenilo skladnost predložene vlagateljeve reference z naročnikovo zahtevo.

Naročnik se v nadaljevanju opredeljuje še do ostalih vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na vsebino njegove reference, in sicer, da iz vlagateljevega referenčnega posla (popisa dobavljene opreme v točki 1.3) izhaja, da je vgrajen sistem SYSC, kar je drug izraz za KVM sistem, iz česar izhaja, da ni izvedel centraliziranega upravljanja opreme na osnovi ustrezne tehnologije. Naročnik hkrati ugotavlja, da gre v konkretnem primeru za sistemsko KVM konzolo, katere sistem ni primerljiv z zahtevanim sistemom naročnika (točka C, poglavja 4.2 Navodil), saj ne gre za izvedbo centraliziranega upravljanja opreme na osnovi IP-KVM tehnologije z vsaj dvema delovnima mestoma in vključenim skupno vsaj desetimi delovnimi postajami, kot je bila naročnikova zahteva. Naročnik je glede na navedeno zaključil, da vlagatelj s tem, ko referenčni posel ni bila izvedba centraliziranega upravljanja opreme na osnovi ustrezne tehnologije, ni predložil ustrezne reference. Nadalje naročnik ugotavlja, da v okviru referenčnega dela iz opisa dobavljene opreme ne izhaja, da je vlagatelj dobavil zahtevanih dvanajst TK omar, temveč naročnik ugotavlja, da iz predložene vlagateljeve slike izhaja, da jih je ponudil največ štiri. Nadalje naročnik navaja, da iz točke 2. popisa dobavljene opreme izhaja, da je vlagatelj v okviru referenčnega dela opravil najmanj eno prenovo sistemskega prostora, ki je v njenem delu obsegala sistem centraliziranega nadzora prometa (CTC), ne pa modularnega sistemskega prostora, kot je bila zahteva iz reference.

V zvezi z izkazovanjem referenčnega oziroma kadrovskega pogoja za vodjo del naročnik navaja, da iz dokazil v vlagateljevi ponudbi kot tudi iz naknadno predloženih dokazil z dne 9. 10. 2020, izhaja neskladje med v ponudbi navedenim vodjem del, osebo S.E., in njegovo funkcijo v predloženem referenčnem potrdilu »Predelavo, dobavo in vgradnjo opreme za nadzorni center železniškega prometa (CTC) na odseku Tabanovci - Gevgelija, ter dobava rezervnih delov z vzdrževanjem«. Naročnik navaja, da je v ponudbi navedeni vodja del S.E. v okviru navedenega referenčnega dela nastopal kot član projektne skupine, v referenčnem potrdilu pa je referenčni naročnik potrdil, da je S.E. kot vodja del izvedel referenčno delo, zato je vlagatelja dne 21. 10. 2020 za nominirani kader S.E. pozval na predložitev nove reference. Naročnik nadalje ugotavlja, da vlagatelj nove reference ni predložil, iz vlagateljevega pojasnila z dne 6. 11. 2020, pa izhaja, da je sam imenoval projektno skupino in vodjo del, za kar je predložil dokument z dne 7. 11. 2007. Naročnik zaključuje, da iz slednjega izhaja, da S.E. ni bil imenovan za vodjo projekta, drugega dokumenta, ki bi izkazoval drugačno dejansko stanje, pa vlagatelj ni predložil. Nadalje je naročnik pojasnil, da iz vlagateljevega predloženega referenčnega potrdila sicer izhaja, da je bil S.E. v funkciji vodje del skozi celotno obdobje, vendar kot je naročnik že ugotovil, je bila predložena referenca za referenčno delo prestara, vlagatelj pa kot navaja naročnik ni uspel nedvoumno izkazati funkcije S.E, zato je štel, da vlagatelj ni uspel izkazati izpolnjevanja kadrovskega pogoja.

Zoper predmetno odločitev je vlagatelj dne 19. 1. 2021 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Navaja, da je naročnik na podlagi njegove ponudbe in naknadno predloženih dokazil (poziv z dne 23. 9. 2020) in ne da bi še dodatno preveril vsebino reference pri referenčnem naročniku, zaključil, da predložena referenca ni ustrezna, saj je referenčno delo prestaro. Vlagatelj nadalje očita naročniku, da je do omenjenega zaključka prišel zgolj na podlagi ocene, da predložena Pogodba št. 16-478/L/17 z dne 7. 2. 2017 ni bila sklenjena kot aneks k Pogodbi PO83499, kar bi po njegovem mnenju nakazovalo na vlagateljevo kontinuirano dejavnost, ki je potekala od dne 10. 10. 2007 dalje, ko je bila datirana osnovna Pogodba št. PO83499. Vlagatelj nadalje navaja, da je naročnik izpostavil, da je v konkretnem primeru sklenitve Pogodbe št. 16-478/L/17 z dne 7. 2. 2017, bila sklenjena ločena pogodba, ki ne sodi v obseg predloženega referenčnega dela in katere predmet je bil vzdrževanje in servisiranje CTC telekomanda, ki je bila predmet samostojnega javnega naročila (odprti postopek). Vlagatelj je nadalje navedel, da ga je naročnik z dopisom dne 21. 10. 2020 pozval na predložitev novega referenčnega dela, pri čemer je sam priznal, da nove reference ni predložil, temveč je naročnika z dopisom z dne 6. 11. 2020 opozoril, da sta aneks in pogodba po svoji vsebini izenačena. Vlagatelj nadalje pojasnjuje, da je v dopisu z dne 6. 11. 2020 naročniku razložil, da je nadgradnja dobavljene in vgrajene opreme za nadzorni center železniškega prometa (CTC) na odseku Tabanovci-Gevgelija potekala več let, referenčni naročnik je sistem prevzel dne 21. 7. 2010 (Potrdilo o prevzemu v obratovanje), vlagatelj pa je sistem na željo referenčnega naročnika v vmesnem času nenehno dodatno nadgrajeval.

Vlagatelj nadaljnji očitek naročnika, da predloženo potrdilo referenčnega naročnika z dne 28. 10. 2020 in Zapisnik z dne 28. 2. 2018 ne dokazujeta (drugih dokazil pa ni predložil), da je vlagatelj kontinuirano izvedel več nadgradenj sistema, temveč zgolj da je bil zavezan to storiti, v celoti zanika. Nadalje pojasni, da je k že omenjenem pojasnilu z dne 6. 11. 2020 priložil še Izjavo referenčnega naročnika z dne 28. 10. 2020, s katero referenčni naročnik potrjuje, da je bil vlagatelj zavezan kontinuirano izvajati nadgradnje, testiranje in vzdrževanje sistema od začetka projekta leta 2007 do končne primopredaje dne 28. 10. 2020. Z navedenim vlagatelj želi prikazati, da je referenčni naročnik v celoti ovrgel naročnikov očitek, da je Pogodba št. 16-478/L/17 glede predmeta storitve po vsebini ločena od osnovne Pogodbe PO83499 z dne 10. 10. 2007 in ne pomeni njenega nadaljevanja, pri čemer vztraja vlagatelj. Nadalje vlagatelj pojasnjuje naročnikov očitek, da razen že navedenih ni predložil novih dokazil, ki bi potrjevala njegove navedbe o kontinuirani dejavnosti vzdrževanja in nadgradnje sistema; poudarja, da je z dopisom z dne 6. 11. 2020 lahko pojasnjeval zgolj že predloženo dokumentacijo in novih dokazil ni smel več prilagati, saj je bil na podlagi določbe 89. člena ZJN-3 že pozvan (poziv z dne 21. 10. 2020).

V nadaljevanju vlagatelj pojasni oziroma našteje dokumente, iz katerih naj bi izhajalo, da je bila vsebina predmetnega referenčnega dela večkratna nadgradnja sistema, in sicer Zapisnik z dne 28. 2. 2018 (ki naj bi vseboval podatke, da je bila prva nadgradnja izvedena leta 2010, ko je bila na podlagi sklenjenega sporazuma z dne 4. 3. 2010 naknadno v sistem centraliziranega nadzora prometa implementirana video stena – CTC videowall) ter Pogodbo št. 16-478/L/17 (na podlagi katere je vlagatelj kupil rezervne dele, kot tudi dejansko izvedel nadgradnjo sistema centraliziranega nadzora prometa CTC). V nadaljevanju vlagatelj glede na že navedene dokumente, ki naj bi dokazovali nasprotno od zatrjevanj naročnika, da ni bilo izvedenih več nadgradenj sistema, naročniku očita, da ni vpogledal v odstopljeno dokumentacijo vlagatelja oziroma spornega dejstva ni preveril pri referenčnem naročniku. Iz Zapisnika o storitvah vzdrževanja in servisiranja CTC telekomande z rezervnimi deli, katerega podlaga je bila Pogodba št. 16-478/L/17, kot navaja vlagatelj, jasno izhaja, da v primerjavi z osnovno Pogodbo št. PO083499 iz leta 2007, je v resnici dobavil najnovejšo strojno in programsko opremo, s katero si je referenčni naročnik zagotovil, da je sistem postal zmogljivejši. Nadalje vlagatelj navaja, da so bila v okviru referenčnega dela poleg nadgradnje-nakupa nove strojne in programske opreme, izvedena tudi testiranja le-te, z namenom preverjanja ali je kompatibilna z že dobavljeno in vgrajeno opremo. Vlagatelj navedeno utemeljuje na način, da jasno izhaja iz Zapisnika o storitvah za vzdrževanje in servisiranje CTC telekomande z rezervnimi deli, Zapisnika o dokončanju vseh del z dne 28. 2. 2018 in Izjave referenčnega naročnika z dne 28. 10. 2020, da je vlagatelj nadgrajeval, testiral in vzdrževal sistem v nadzornem centru železniškega prometa (CTC) na odseku Tabanovci od začetka projekta 2007 do dokončne primopredaje 28. 2. 2018, kar po mnenju vlagatelja nakazuje tudi, da je v konkretnem primeru šlo zgolj za eno referenčno delo, kar je v nasprotju z zatrjevanjem naročnika.

Naročnik je v odločitvi z dne 29. 1. 2021 (v nadaljevanju: odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo) zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi odločitve navaja, da se ne more strinjati z vlagateljem glede poimenovanja dokumenta št. 1 16-478/1/17 z dne 7. 2. 2018 kot aneksa, saj je na podlagi naknadno predloženih dokumentov (na podlagi poziva vlagatelju dne 23. 9. 2020) ugotovil, da je predmetna pogodba povsem ločena pogodba za izvedbo novega javnega naročila in ne aneks k »osnovni« pogodbi št. PO 83499DD z dne 10. 10. 2007, kot je to zatrjeval vlagatelj. Nadalje naročnik pojasnjuje, da glede na navedeno tudi ne more sprejeti vlagateljeve razlage, da je za dokument št. 1 16-478/1/17 z dne 7. 2. 2018 uporabil ime aneks zgolj iz razloga, ker po vsebini in nazivu pomeni nadaljevanje storitev v povezavi z že dobavljeno opremo po osnovni pogodbi št. PO083499, kar naj bi izhajalo iz Zapisnika o dokončanju vseh del z dne 28. 2. 2018 in izjave referenčnega naročnika z dne 28. 10. 2020. Glede vlagateljevega enačenja termina pogodba in aneks naročnik pojasnjuje, da termin aneks pomeni akt, ki se sklene z namenom spreminjanja osnovne pogodbe, je pa zanj kot tudi za pogodbo potrebno v skladu z določbami Obligacijskega zakona (Uradni list RS, št. 83/2001 s sprem; v nadaljevanju: OZ) izraziti soglasje volj, enako kot je to zatrjeval tudi vlagatelj. Nadalje glede pogodbe št. 1 16-478/1/17, sklenjene 7. 2. 2018, naročnik pojasnjuje, da je bila sklenjena kot samostojen pravni posel, ki se je začel izvajati v letu 2017, in ni spreminjala oziroma dopolnjevala pogodbe št. PO83499D, sklenjene v letu 2007, saj se je ta že zaključila, kar je naročnik ugotovil na podlagi predložene vlagateljeve dokumentacije. Nadalje naročnik očitek, da je vlagatelj predložil prestaro referenco, še dodatno utemelji z navedbo, da je bilo referenčno delo po pogodbi št. PO 83499DD zaključeno v letu 2018, saj četudi je kot navaja vlagatelj, po pogodbi št. 16-478/L/17 izvajal storitve vzdrževanja in servisiranja na opremi, ki jo je dobavil po pogodbi št. PO 83499DD iz leta 2007, to ne more vplivati na spremembo datuma zaključka referenčnega dela, ki ga vlagatelj želi prestaviti v leto 2018. Naročnik nadalje ugotavlja, da je referenčno delo, začeto na podlagi »osnovne« Pogodbe št. PO 83499DD, bilo zaključeno leta 2010, in je tako prestaro, kar naročnik ugotavlja na podlagi predloženih listinskih dokazov in ne zgolj ocene, da predložena pogodba z dne 7. 2. 2017 ni bila sklenjena v smislu aneksa k Pogodbi PO 83499DD, kot to navaja vlagatelj.

Naročnik v nadaljevanju glede očitka vlagatelju v zvezi z vsebino predložene reference pojasni, da je želeno vsebino določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v poglavju 4.2 (d) Navodil in odgovoru naročnika na Portalu javnih naročil na vprašanje »Glede pogoja za sodelovanje 4.2 d točka A najmanj 1 (eno) prenovo sistemskega prostora,……sprašujemo ali velja poleg prenove tudi izvedba novega sistemskega prostora?«, ki se je glasil: »Ne. V okviru predmetnega javnega naročila bo izvedena prenova sistemskega prostora, zato mora ponudnik izkazati referenco za prenovo sistemskega prostora«. Glede na zgoraj navedeno, kot tudi glede na navajanja že v odločitvi, naročnik zaključuje, da vlagatelju ni uspelo izkazati, da bi opravil referenčno delo z zahtevano vsebino v časovnem obdobju preteklih sedmih let od objave predmetnega javnega naročila, in da želi zadostiti naročnikovem pogoju z združevanjem več referenčnih del in prikazovanjem teh kot enega.

V nadaljevanju naročnik glede neustreznosti vsebine vlagateljeve predložene reference dodatno pojasni, da iz predloženih dokumentov (Zapisnika z dne 18. 2. 2018 in z dne 30. 5. 2017) izhaja, da je vlagatelj izvedel nadgradnjo, pri čemer naj bi bilo iz zapisnika z dne 30. 5. 2017 razvidno, da je izvedel nadgradnjo zgolj v minimalnem obsegu, in sicer nadgradnjo zgolj strojne in ne tudi programske opreme. Po mnenju naročnika vlagatelju z nobenim dokumentom ni uspelo izkazati, da je kontinuirano izvedel več nadgradenj. Glede navedene vlagateljeve nadgradnje sistema z videosteno iz leta 2010, naročnik pojasni, da ne predstavlja časovno ustreznega referenčnega dela, saj ni umeščena v zahtevano obdobje sedmih let pred objavo predmetnega postopka javnega naročila. Nadalje naročnik v zvezi s predloženim referenčnim potrdilom z dne 28. 10. 2020 navaja, da iz predmetnega potrdila izhaja, da referenčni naročnik potrjuje zgolj, da je bil vlagatelj zavezan nadgrajevati, testirati in vzdrževati vse sisteme v nadzornem centru železniškega prometa (CTC) v času od začetka projekta 2007 in do končne primopredaje 2018, nikakor pa, referenčni naročnik ne potrjuje, da je vlagatelj omenjeno res izvedel, kot je to sam zatrjeval v pojasnilu z dne 6. 11. 2020.

Naročnik je v posledici navedenega zaključil, da vlagatelju s predloženo referenco ni uspelo izkazati izpolnjevanja pogoja, ki ga je naročnik določil v poglavju 4.2 (d) in (e) Navodil ponudnikom, ter da je predloženo referenčno delo, ki ga je vlagatelj izvedel po Pogodbi PO 83499DD iz leta 2007, s katerim je izkazoval izpolnjevanje predmetnih dveh pogojev iz Navodil ponudnikom, prestaro in vsebinsko neustrezno.

Naročnik je dne 3. 2. 2021 Državni revizijski komisiji preko portala e-Revizija skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN v odločanje odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj v izjasnitvi z dne 2. 2. 2021, ki jo je Državna revizijska komisija preko portala e-Revizija prejela dne 3. 2. 2021, v celoti vztraja pri revizijskih navedbah in sprva navaja, da naročnik, kot je že navedel, vsebine dokazil in referenc vlagatelja ni preverjal pri referenčnem naročniku, pa bi jih glede na vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila moral.
Nadalje navaja, da, če bi naročnik preveril dokazila in reference vlagatelja pri referenčnem naročniku, bi ugotovil, da so ustrezni, tako pa, ker jih ni preveril, se šteje, da ponudbe vlagatelja ni preveril v celoti in je s tem kršil določbe lastne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter določbo drugega odstavka 89. člena ZJN-3

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal v skladu z določbami ZJN-3 in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ko je referenco, ki jo je predložil vlagatelj, ocenil kot neustrezno, posledično pa je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Vlagateljeve revizijske navedbe je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Pogoje za sodelovanje mora naročnik določiti v skladu s 76. členom ZJN-3, ki v prvem odstavku določa, da lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na:

- ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti;
- ekonomski in finančni položaj;
- tehnično in strokovno sposobnost.

V skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik ponudnikom kot zahtevo za sodelovanje naloži pogoje, ki so določeni v 76. členu. Naročnik lahko v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila. Glede tehnične in strokovne sposobnosti deseti odstavek 76. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo ponudniki potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo ponudniki zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Pri javnih naročilih gradenj, storitev ali blaga, za katere je treba izvesti namestitvena ali inštalacijska dela, lahko naročnik strokovno sposobnost ponudnikov, da izvedejo gradnje, storitve ali inštalacijska dela, oceni glede na njihove veščine, učinkovitost, izkušnje in zanesljivost (enajsti odstavek 76. člena ZJN-3). Možna dokazila za izkazovanje tehnične sposobnosti so navedena v osmem odstavku 77. člena ZJN-3, v skladu s katerim lahko ponudnik kot dokaz za lastno tehnično usposobljenost predloži seznam gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, oz. seznam najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov ter potrdili o zadovoljivi izvedbi del (točka a) in b) osmega odstavka 77. člena ZJN-3).

Zahteve v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo v smislu izkazovanja zadostnih izkušenj z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila določil v poglavju 4.2. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe z naslovom »Pogoji za sodelovanje«, kjer je na strani 4 v točki (d) zapisal:

»Ponudnik ali podizvajalec mora izkazati, da je v zadnjih sedmih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvedel:
A) najmanj 1 (eno) prenovo sistemskega prostora, ki je obsegala:
- modularni sistemski prostor najmanj 30m2 kot samostojna požarna cona z implementirano stabilno gasilno napravo
- redundantna oskrba z el. energijo iz dveh neodvisnih neprekinjenih virov
- redundantno tehnično hlajenje
- postavitev sistemskih omar v sistemske vrste z hladno cono med omarami
- predvidena namestitev skupaj vsaj 12 (dvanajst) sistemskih in TK omar v končni verziji centra
- predvidena končna poraba vsaj 4 kW po omari
- implementiran sistem centralnega nadzora

IN

B) najmanj 1 (eno) izvedbo ali prenovo nadzornega centra, z najmanj 2 (dvema) delovnima mestoma in velikostjo video stenskega prikazovalnika z vsaj 10 (desetimi) moduli

IN

C) najmanj 1 (eno) izvedbo centraliziranega upravljanja opreme na osnovi IP KVM tehnologije z vsaj 2 (dvema) delovnima mestoma in vključenimi skupno vsaj 10 (desetimi) delovnimi postajami.

Naročnik bo upošteval le referenčna dela, ko so dokončana. Kot datum dokončanja bo naročnik upošteval datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila, ki izkazuje datum sprejema in izročitve referenčnega dela.

Za dokazovanje navedenih pogojev mora ponudnik izpolniti obrazca 4.2 (d)- v poglavju 10-Sposobnost-Seznam najpomembnejših opravljenih referenčnih del.

Naročnik bo po razvrstitvi prejetih ponudb v skladu z merilom od najugodnejšega ponudnika zahteval v določenem roku predložitev potrdil naročnikov za referenčna dela, navedena v obrazcu 4.2 (d) v poglavju 10 - Sposobnost. Zaželeno je, da ponudniki potrdila naročnikov del predložijo že v ponudbi.

Potrdilo naročnik naj bo pripravljeno na obrazcih, ki so podani v Poglavju 10 - Sposobnost kot PRILOGA št. 1/A, 1/B in 1/C. V kolikor potrdila ne bodo izdana na navedenih obrazcih, mora vsebina priloženih potrdil vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v PRILOGI št. 1/A, 1/B in 1/C.

Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da za posamezno referenčno delo od ponudnika naknadno zahteva dodatna dokazila ali pojasnila (npr. kopijo pogodbe o izvedbi navedenega referenčnega dela ipd.) oz. navedbe preveri neposredno pri referenčnem naročniku.«

Naročnik je na portalu javnih naročil dne 3. 4. 2020 ob 14.25 podal odgovor na vprašanje potencialnega ponudnika, ki je na podlagi drugega odstavka 67. člena ZJN-3 postal del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

»VPRAŠANJE
Spoštovani!
Glede pogoja za sodelovanje 4.2 d točka A
najmanj 1(eno) prenovo sistemskega prostora,........
sprašujemo ali velja poleg prenove tudi izvedba novega sistemskega prostora.
Hvala lepa za odgovor

ODGOVOR
Ne. V okviru predmetnega javnega naročila bo izvedena prenova sistemskega prostora, zato mora ponudnik izkazati referenco za prenovo sistemskega prostora.«

Iz citiranega referenčnega pogoja in naročnikovega odgovora na Portalu javnih naročil je razvidno, da je naročnik kot dokaz izpolnjevanja spornega pogoja za sodelovanje zahteval predložitev (vsebinsko in časovno) ustreznega referenčnega dela. Časovno zahtevo je naročnik opredelil na način, da je bila zahtevana izvedba referenčnega dela v sedmih letih pred objavo predmetnega javnega naročila. Vsebinske zahteve je naročnik oblikoval pod točkami A), B) in C), pri čemer je glede na različne zahteve v zvezi z tehnično opremo opredelil pod točko A) najmanj 1 (eno) prenovo sistemskega prostora, pod točko B) najmanj 1 (eno) izvedbo ali prenovo ter pod točko C) najmanj 1 (eno) izvedbo.

Kot izhaja iz ponudbe vlagatelja, je ta izpolnil naročnikov obrazec priloga 1/A »Potrdilo o referenčnem delu« v katerem je navedel referenčno delo za naročnika MACEDONIAN RAILWAYS INFRASTRUCTURE, Železnička 50 B, 1000 Skopje, Severna Makedonija, katere predmet je bil predelava, dobava in vgradnja opreme za nadzorni center železniškega prometa (CTC) na odseku Tabanovci – Gevgelija ter dobava rezervnih delov z vzdrževanjem št. PO 83499DD z dne 10. 10. 2007; in aneks št. 1 16-478/1/17 z dne 7. 2. 2018. V obrazcu je vlagatelj obkrožil, da je za referenčnega naročnika prenovil sistemski prostor, ki je obsegal vse navedene postavke pod točko A) Navodil, ter na koncu kot datum končanja vseh referenčnih del navedel 28. 2. 2018. Kot je nadalje razvidno iz dokumentacije, je naročnik vlagatelja v zvezi z navedenim referenčnim poslom v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb z vlogo dne 23. 9. 2020 pozval, da za navedeno referenčno delo predloži: »fotokopijo pogodbe in aneksov k pogodbi, ki so navedeni v potrdilu o referenčnem delu; popis del za navedeno referenčno delo in potrdilo prevzemu delu, iz katerega mora biti razvidno, kdaj je bilo referenčno delo zaključeno.« Nadalje je naročnik navedel da, »iz predložene dokumentacije mora biti jasno razvidno, da z referenčnim delom ponudnik izpolnjuje zahteve iz podčlena 4.2 (d) in 4.2 (e) Navodil.«

Na podlagi poziva je vlagatelj naročniku v vlogi z dne 9. 10. 2020 priložil vsa zahtevana dokazila.

Naročnik je vlagatelja z vlogo z dne 21. 10. 2020 ponovno pozval in vlagatelju hkrati pojasnil, da je njegova referenca neustrezna, ker naknadno predložena pogodba št. 1 16-478/L/17 z dne 7. 2. 2017 ni sklenjena v obliki aneksa, temveč kot ločena, samostojna pogodba.

Vlagatelj je na naročnikov poziv z dne 21. 10. 2020 odgovoril z vlogo z dne 6. 11. 2020, v kateri je pojasnil, da sta termina aneks in pogodba po njuni vsebini izenačena. Nadalje je navedel potek del in vsebino sklenjenih dokumentov predmetnega referenčnega dela. Sprva je pojasnil, da je nadgradnja dobavljene in vgrajene opreme za nadzorni center železniškega prometa (CTC) na odseku Tabanovci - Gevgelija potekala več let in sicer je v prvi fazi naročnik prevzel sistem dne 21. 7. 2010, za kar je predložil dokument »Potrdilo o prevzemu v obratovanje«. Nadalje navaja vlagatelj, je po tem, ko je referenčni naročnik sistem prevzel, vlagatelj na njegovo željo sistem dodatno nadgrajeval. Vlagatelj je nadalje pojasnil, da je to pomenilo, da se je sistem moral za vsako nadgradnjo znova testirati, da se je ugotovilo ali je nadgradnja kompatibilna s sistemom, za kar je v dokaz priložil seznam blaga in časovni razpored opreme za videosteno in zapisnik o storitvah za vzdrževanje in servisiranje CTC telekomande z rezervnimi deli. Nadalje je vlagatelj dodal, da je za podkrepitev lastnih navedb predložil izjavo referenčnega naročnika z dne 28. 10. 2020, v kateri je navedel, da je bil vlagatelj zavezan kontinuirano izvajati nadgradnje, testiranje in vzdrževanje sistema v nadzornem centru železniškega prometa (CTC) na odseku Tabanovci – Gevgelija od začetka projekta leta 2007 do končne primopredaje 28. 2. 2018.

Državna revizijska komisija je vpogledala v vlagateljevo ponudbo in ugotovila, da je ta za referenčno delo »Predelava, dobava in vgradnja opreme za nadzorni center železniškega prometa (CTC) na odseku Tabanovci – Gevgelija« predložil tri pogodbe in s tem povezane dokumente, in sicer Pogodbeni sporazum PO83499 z dne 10. 10. 2007 s šestimi prilogami (s Potrdilom o prevzemu v obratovanje z dne 21. 7. 2010, št. L/C 70071-001368/JM, izdanim na podlagi Pogodbenega sporazuma PO83499), Pogodbeni sporazum z dne 4. 3. 2010, Potrdilo referenčnega naročnika-Javno podjetje Makedonske Železnice-infrastruktura (ki potrjuje, da je vlagatelj bil zavezan nadgrajevati, testirati in vzdrževati vse sisteme v nadzornem centru železniškega prometa (CTC) na odseku Tabanovci-Gevgelija od začetka projekta v letu 2007 do končne primopredaje 28. 2. 2018), Pogodbo o javnem naročilu storitev št. 16-478/L/17 z dne 7. 2. 2017, Zapisnik o storitvah za vzdrževanje in servisiranje CTC telekomande z rezervnimi deli z dne 30. 5. 2017 in Zapisnik o zaključku referenčnega dela z dne 28. 2. 2018.

Med strankama je spor o vprašanju, ali je predložena referenca ustrezna oziroma ali izpolnjuje naročnikovo zahtevo v delu časovnega in vsebinskega pogoja.

Državna revizijska komisija sprva ugotavlja, da je naročnik v poglavju 4.2. Navodil ponudnikom, ki ga je naslovil »Pogoji za sodelovanje«, v točki d) določil časovni okvir, v katerem je moralo biti referenčno delo opravljeno, da bo referenco štel kot ustrezno (»mora ponudnik ali podizvajalec izkazati, da je v zadnjih sedmih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvedel: A) najmanj 1 (eno) prenovo sistemskega prostora, ki je obsegala […]«); naročnik je navedel še, da bo upošteval le referenčna dela, ki so dokončana, kot datum dokončanja pa bo štel datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila, ki izkazuje datum sprejema in izročitve referenčnega dela. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj izpolnjevanje referenčnega pogoja izkazoval z referenčnim delom »Predelava, dobava in vgradnja opreme za nadzorni center železniškega prometa (CTC) na odseku Tabanovci – Gevgelija« ter da so pogodbe oz. drugi dokumenti, ki jih je predložil vlagatelj v dokaz opravljenega referenčnega dela, datirane na 10. 10. 2007, 4. 3. 2010, Potrdilo o prevzemu v obratovanje št. L/C 70071-001368/JM, izdano na podlagi Pogodbenega sporazuma PO83499 z dne 21. 7. 2010 in zadnja, št. 16-478/L/17, na 7. 2. 2017. Naročnikovi zahtevi, da je moralo biti referenčno delo opravljeno v sedmih letih pred objavo predmetnega javnega naročila, bi tako lahko ustrezala zgolj izvedena dela po zadnji pogodbi št. 16-478/L/17 z dne 27. 1. 2017, ne pa tudi izvedena dela po prejšnjih pogodbah. Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da Pogodba št. 16-478/L/17 (kot rezultat izvedbe javnega naročila po odprtem postopku – objava razpisa št. 16-2726/2/2016) pomeni samostojno pogodbo in ne aneksa k pogodbi PO83499 z dne 10. 10. 2007, kot to zatrjuje vlagatelj, saj iz vsebine izhaja, da so njen predmet storitve za vzdrževanje in servisiranje CTC telekomanda z rezervnimi deli. V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja in zaključuje, da ni moč slediti zatrjevanju vlagatelja, da gre za kontinuirano dejavnost nadgradnje dobavljene in vgrajene opreme za eno referenčno delo v trajanju od naročnikovega prevzema sistema v obratovanje, kar izhaja iz Potrdila o prevzemu v obratovanje z dne 21. 7. 2010, do zadnjega izdanega Zapisnika o dokončanju vseh del predmetnega referenčnega projekta, z dne 28. 2. 2018. Nadalje državna revizijska komisija zaključuje, da četudi gre verjeti potrdilu referenčnega naročnika, s katerim je potrjeval, da je bil vlagatelj zavezan nadgrajevati, testirati in vzdrževati vse sisteme od začetka referenčnega projekta v letu 2007 do končne primopredaje dne 28. 2. 2018, pa ni izkazano, kaj se je s predmetnim sistemom dogajalo med drugo pogodbo z dne 4. 3. 2010 in zadnjo z dne 27. 1. 2017 oz. njenim Zapisnikom z dne 30. 5. 2017, saj vlagatelj za vmesno obdobje ni predložil nobenih dokazil, da je sistem dejansko nadgrajeval in vzdrževal tudi v vmesnem času. V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelju ni uspelo izkazati, da bi bila predložena referenca ustrezna z vidika časovne zahteve naročnika, zato je v predmetnem očitku v celoti pritrdila naročniku, ki je vlagateljevo referenco štel za neustrezno oziroma prestaro.

Nadalje je Državna revizijska komisija presojala drugi del naročnikovega očitka, in sicer ustreznost vlagateljeve reference glede vsebinskega dela naročnikove zahteve. Državna revizijska komisija sprva poudarja, da sta oba očitka (časovni in vsebinski) vlagateljeve reference medsebojno povezana, zato je glede na že zgoraj ugotovljeno dejstvo, moč presojati vsebino zgolj časovno relevantne reference, to je referenčnega dela na podlagi zadnje, (samostojne) pogodbe št. 16-478/l/17. Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz njene vsebine (»predmet te Pogodbe javno naročilo storitev za vzdrževanje in servisiranje CTC telekomanda z rezervnimi deli«) in iz Zapisnika z 30. 5. 2017 izhaja, da je bila vsebina tega posla zgolj servisiranje in vzdrževanje predmetnega sistema, ne pa prenova sistemskega prostora z določeno vsebino storitev, kot je bila to naročnikova zahteva v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Državna revizijska komisija glede na navedeno zaključuje, da vlagateljeva referenca tudi v vsebinskem delu ni ustrezala naročnikovi zahtevi in je v celoti pritrdila naročnikovi odločitvi, da vlagatelj ni predložil ustrezne reference.

V posledici vsega zgoraj navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja in hkrati zaključuje, da je naročnik utemeljeno odločil, da je vlagatelj v dokaz tehnične in strokovne sposobnosti predložil neustrezno referenco in tako vlagateljevo ponudbo utemeljeno zavrnil kot nedopustno.

Državna revizijska komisija na tem mestu v zvezi z vlagateljevim očitkom, da je naročnik svojo odločitev o neustreznosti reference sprejel, ne da bi preveril njeno vsebino tudi pri referenčnem naročniku, saj si je to možnost pridržal v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, pojasnjuje, da je v diskreciji naročnika ali bo preveril vsebino vlagateljeve reference tudi pri referenčnem naročniku ali ne; pridržana možnost v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ne pomeni, da je to dolžan tudi storiti.

V povzetku zapisanega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v okviru tega postopka pravnega varstva ni uspel izkazati nezakonitosti naročnikovih ravnanj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila v zvezi z zaključkom, da vlagateljeva ponudba zaradi predložene neustrezne reference ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje, ki jih je določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev revizijski zahtevek zavrnila kot neutemeljenega.

Ker je že na podlagi navedenega potrebno ugotoviti neutemeljenost vlagateljeve zahteve za razveljavitev izpodbijane odločitve, Državna revizijska komisija v nadaljevanju preostalih revizijskih navedb, ki jih vlagatelj podaja v utemeljitev slednjega, ni obravnavala. Vsebinska presoja navedb, ki se nanašajo na drug (še dodatno naveden) razlog za zavrnitev vlagateljeve ponudbe kot nedopustne, namreč ob upoštevanju, da za zavrnitev vseh ponudb zadostuje že en razlog, ne bi mogla več vplivati na vsebinsko drugačno odločitev Državne revizijske komisije v tem postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Pravni pouk: Zoper to odločitev je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.


V Ljubljani, dne 22. 3. 2021


Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske

Vročiti po e-Reviziji:
- vlagatelj,
- pooblaščenec vlagatelja,
- naročnik,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.
Vložiti:
- v spis zadeve, tu.
Natisni stran