Na vsebino
EN

018-018/2021 Občina Gornja Radgona

Številka: 018-018/2021-9
Datum sprejema: 11. 3. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Nine Velkavrh in dr. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nabava opreme za večnamensko športno dvorano ob OŠ Gornja Radgona« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Lesnina MG oprema, podjetje za inženiring d.d., Parmova ulica 53, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Marovt in Partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 3. 2021

odločila:


1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila dne 12. 11. 2020 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN007062/2020-B01, in dne 13. 11. 2020 v Dodatku k Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2020/S 222-543160.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji naročila št. 351-4/2019-327-U123 (U129), z dne 22. 12. 2020 (v nadaljevanju: odločitev), ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku Elan Inventa d.o.o., Begunje na Gorenjskem 1, Begunje na Gorenjskem (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve izhaja, da se je ponudba, ki jo je oddal vlagatelj skupaj s partnerjem TAURUS IQ d.o.o., podjetje za projektiranje, montažo in proizvodnjo športne opreme, Parmova ulica 53, Ljubljana, glede na merilo uvrstila na drugo mesto.

Zoper predmetno odločitev je vlagatelj za javno naročilo, ki ga je naročnik označil kot javno naročilo blaga (točka II.1.3 objav) in ga oddaja po odprtem postopku (točka IV.1.1 objav; 40 člen ZJN-3), dne 8. 1. 2020 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Navaja, da izbrani ponudnik ni izkazal zahtevanih lastnosti ponujenega predmeta (dveh ponujenih športnih podov; parter in nadstropje ter njegovega dela – podkonstrukcije), ki jih je naročnik zahteval v tehničnih specifikacijah v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in da zato njegova ponudba ni dopustna. Vlagatelj izpostavlja dva očitka, ki se nanašata na neustreznost ponujenega športnega poda in podkonstrukcije. Nadalje pojasnjuje, da športna poda nista bila ponujena v zahtevani višini med 63 in 95 mm oz. med 55 in 60 mm, kot to zahteval naročnik v dokumentu »Popis opreme s ponudbenim predračunom« (v nadaljevanju: Popis opreme), temveč je športni pod parter tipa Rezillsleeper-lebdeči sistem proizvajalca Connor Sports, v certificirani (priloženo poročilo o testiranju) višini 56 mm, in športni pod proizvajalca Grabo Sport tipa JumpAir Elite v višini 38,5 mm. Glede športnega poda parter vlagatelj pojasnjuje, da je izbrani ponudnik v ponudbi priložil izjavo proizvajalca Connnor Sports, ki potrjuje, da je ponujeni sistem Rezillsleeper-lebdeči sistem na voljo s tovarniško pritrjenimi profilnimi bloki v različnih debelinah z namenom prilagoditve nad 24 mm, ter da laboratorijska testiranja kažejo, da dodajanje profilnih blokov ne vpliva na učinkovitost sistema Rezillsleeper-lebdeči sistem oziroma, da kljub dodani podlogi talni sistem ohrani priložene rezultate testiranja. Vlagatelj na tem mestu pojasnjuje, da priložena izjava proizvajalca v predmetni zadevi predstavlja zgolj mnenje proizvajalca, ki pa nima enake teže kot certifikat, ki sam po sebi dokazuje, da ponujen artikel ustreza tehničnim specifikacijam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Glede na navedeno vlagatelj zaključuje, da je izbrani ponudnik predložil zahtevani certifikat zgolj za višino športnega poda v višini 56 mm in ne za zahtevano višino med 63 in 95 mm. Povsem enako je vlagatelj zaključil za ponujeni športni pod nadstropje izbranega ponudnika, proizvajalca Grabo Sport tipa JumpAir Elite, da je s predloženim testnim poročilom izkazal višino zgolj za že omenjenih 38,5 mm in ne za zahtevano višino 55–60 mm. V zvezi s predmetnim očitkom je na koncu vlagatelj izpostavil še naročnikov odgovor na zastavljeno vprašanje na Portalu javnih naročil, z dne 2. 12. 2020, »Ali se športni pod glede na tehnični list lahko podloži, da se doseže ustrezna višina glede na izvedbo dvorane« naročnik je podal odgovor: »Športni pod se lahko tudi podloži, da se doseže ustrezna višina glede na izvedbo dvorane, pri čemer pa mora biti podloga certificirana zaradi dokazovanja predpisanih EN standardov.« Vlagatelj je glede na citiran naročnikov odgovor, ki ga je sam razumel kot podkrepitev danega revizijskega očitka, zaključil, da izbrani ponudnik ni predložil certifikatov za podlago, kot je naročnik zahteval, zato je treba zaključiti, da ponujeni športni pod za obe postavki (parter in nadstropje) ni skladen z zahtevanim standardom EN 14904, oziroma je skladen zgolj za ponujeno višino poda 56 mm in 38,5 mm, ne pa tudi za višino 63–95 mm in 55–60 mm oziroma; izbrani ponudnik bi moral predložiti certifikat za kombinacijo poda in podloge, kot je sam razumel naročnikovo zahtevo.

Glede drugega revizijskega očitka o neustreznosti podkonstrukcije kot dela ponujenega športnega poda z naročnikovo zahtevo, vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni ponudil zahtevane podkonstrukcije. Vlagatelj nadalje navaja, da je izbrani ponudnik pri postavki opreme A1.1. ŠPORTNI POD PARTER v Popisu opreme namesto zahtevane vezane plošče položene na podkonstrukcijo, ponudil podkonstrukcijo sestavljeno iz letev (blokov), in sicer prečno leseno letev višine 24 mm in dolžine 2,4 m, položeno v razmiku 30–40 cm, pri postavki A2.1 ŠPORTNI POD NADSTROPJE pa naj bi ponudil večslojno vezano ploščo položeno na podkonstrukcijo, namesto zahtevane prečne lesene podkonstrukcije sestavljene iz letev (blokov) širine 50–100 mm, položenih na razmiku 120–150 mm, z najmanj 3,4 mm razmika. Vlagatelj glede na navedeno zaključuje, da izbrani ponudnik ni ponudil ustrezne podkonstrukcije, iz česar sledi, da ponujeni športni pod ne ustreza naročnikovim zahtevam in potrebam, določenim v tehničnih specifikacijah in zato njegova ponudba ni dopustna, naročnik pa je tako s tem, ko je sprejel odločitev o izboru njegove ponudbe, ki ni bila dopustna, kršil 89. člen ZJN-3 in načelo enakopravne obravnave ponudnikov iz 7. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 15. 1. 2021 izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja (v nadaljevanju: izjasnitev). Glede prvega revizijskega očitka sprva povzema naročnikovo zahtevo glede višine športnega poda v razponu 63–95 mm, za katerega so morali ponudniki predložiti poročilo o preizkusu sistema športnega poda, s katerim so potrdili skladnost s standardom EN 14904, razred A4, izdanega in potrjenega s strani neodvisnih, usposobljenih organizacij, ter da se »športni pod lahko tudi podloži, da se doseže ustrezna višina glede na izvedbo dvorane, pri čemer pa mora biti podloga certificirana zaradi dokazovanja predpisanih EN standardov«, kot je bilo dodatno pojasnjeno z naročnikovim odgovorom na vprašanje na Portalu javnih naročil z dne 2. 12. 2020. V nadaljevanju izbrani ponudnik dodaja, da iz naročnikovega odgovora na vprašanje glede zahtevane višine športnega poda, določene v razponu od 63 do 95 mm, izhaja, da je sistem mogoče podložiti do zahtevane višine in da višjega sistema športnega poda ni mogoče ponuditi. Izbrani ponudnik v zvezi z navedbami vlagatelja, da naj njegova ponudba ne bi bila dopustna iz razloga, ker naj ponujeni športni pod ne bi bil certificiran skupaj s podlogo, dodatno pojasnjuje, da naročnik nikjer v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni določil, kot tudi iz njegovega odgovora na Portalu javnih naročil ne izhaja, da mora biti certificiran in skladen s standardom EN 14904 celoten sistem poda skupaj s podlogo, temveč je bila skladnost s predmetnim standardom zahtevana zgolj za športni pod, kar je izbrani ponudnik tudi izkazal s predložitvijo zahtevanega certifikata v ponudbi. Izbrani ponudnik nadalje dodatno pojasnjuje, da je bila naročnikova zahteva v primeru, da certificiran sistem športnega poda ne bi dosegel zahtevane višine, določena na način, da se le-ta lahko podloži, ter da iz odgovora naročnika na Portalu javnih naročil z dne 2. 12. 2020, da »mora biti podloga certificirana zaradi dokazovanja predpisanih EN standardov«, izhaja, da naročnik ni zahteval, da bi morala biti podloga skladna s točno določenim standardom (npr. EN 14904), kot je to določil samo za športni pod, kot tudi ne, da bi skladnost s predmetnim standardom morala izpolnjevati konkretna (ponujena) kombinacija športnega poda in podloge.

Izbrani ponudnik na tem mestu tudi iz razloga različnih struktur materialov podloge in poda dodatno utemeljuje, da zahteva po skladnosti podloge s standardom EN 14904 niti ne bi bila mogoča oz. bi to predstavljalo nemogoč pogoj, saj je podloga izdelana iz lesa, ki je konstrukcijski element in mora biti izdelana v skladu s točno določenimi standardi (npr. EN 14081 za konstrukcijski les), ki jih posebej za konstrukcijske elemente določa Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/2013; v nadaljevanju; ZGPro-1), in sicer, da se dokazila za skladnost s standardi izdajajo šele ob vgradnji, ne pa že v času oddaje ponudbe. Slednje je bilo tudi razlog, kot navaja izbrani ponudnik, da naročnik certifikata za podlogo (les) ni zahteval že v ponudbi, pa tudi, da za podlogo ni zahteval skladnosti s standardom EN 14904, razred A4, ker to niti ne bi bilo mogoče, kot je to za sistem športnega poda.

Nadalje izbrani ponudnik dodatno pojasnjuje, da med strankama ni sporno, da ponujeni športni pod izbranega ponudnika, za katerega je v ponudbi predložil certifikat o skladnosti EN 14904, razred A4, sam zase ne dosega zahtevane višine v razponu, vendar v nadaljevanju navaja, da je vlagatelj spregledal, da je naročnikovo zahtevo mogoče izpolniti tudi na način, da se predmetni športni pod za dosego zahtevane višine podloži, pri čemer pa naročnik ni zahteval skladnosti podloge oziroma celotnega sistema športnega poda skupaj s podlogo z določenim standardom, kot je bilo to zahtevano za sam športni pod. Izbrani ponudnik v nadaljevanju zaključuje, da je ponudil sistem športnega poda, ki je skupaj s podlogo v celoti skladen z naročnikovimi tehničnimi zahtevami, oziroma je za izpolnjevanje le-teh predložil vsa zahtevana in ustrezna dokazila. Glede vlagatelje navedbe, da je predložena izjava proizvajalca v ponudbi izbranega ponudnika zgolj mnenje in ne dokaz proizvajalca, da ponudba izbranega ponudnika ustreza tehničnim zahtevam naročnika, izbrani ponudnik navaja, da vlagatelju pritrjuje, vendar pa hkrati tudi poudarja, da gre v konkretnem primeru mnenja proizvajalca za njegovo potrditev, da se rezultati preizkusa, ki je bil v konkretnem primeru opravljen za sistem športnega poda Rezillsleeper-lebdeči sistem višine 56 mm, v kombinaciji z različnimi debelinami podlog za dosego zahtevane višine v razponu 63–95 mm, ne bi spremenili. Iz navedenega izbrani ponudnik zaključi, da je s kombinacijo poda in podloge mogoče doseči zahtevano višino, kar je izbrani ponudnik v celoti izpolnil, s podlogami pa se kvaliteta certificiranega poda ne bo spremenila.

Glede drugega vlagateljevega očitka o podkonstrukciji obeh podov izbrani ponudnik sprva navaja, da so vlagateljeve trditve v tem delu zahtevka za revizijo zgolj nepovezano navržene in niso ustrezno konkretizirane, mestoma tudi nerazumljive, in kot take ne dosegajo kvalitete trditvenega bremena, ki jih v postopkih pravnega varstva javnega naročanja nosi vlagatelj. Izbrani ponudnik v nadaljevanju predlaga Državni revizijski komisiji, da je navedbe vlagatelja v delu zahtevka za revizijo v zvezi z neustrezno podkonstrukcijo treba zavrniti že na podlagi trditveno-dokaznega bremena, ki ga vlagatelj v predrevizijskem postopku ni izkazal. Vlagateljeve navedbe, da ponujeni športni pod pri postavkah A1.1 in A2.1 ni vseboval vezane plošče, ki bi ustrezala naročnikovi zahtevi v delu dimenzij 1 m2/1m2, saj naj bi izbrani ponudnik po izračunih vlagatelja ponudil vezano ploščo dimenzij 0,46 m2/1m2, izbrani ponudnik zanika, sklicujoč se na to, da taka naročnikova zahteva v tehničnih specifikacijah (Popisu opreme) sploh ni obstajala. Izbrani ponudnik v nadaljevanju povzame naročnikovo zahtevo v Popisu opreme in pojasni, da je naročnik v predmetnem dokumentu v postavki A1.1 zahteval »elastično podkonstrukcijo« in »vezano ploščo, položeno na elastično podkonstrukcijo« in da je takšno večslojno vezano ploščo tudi dejansko ponudil, kar izhaja iz tehničnega lista in iz slike razreza športnega poda ter testnega poročila, v katerem je predmetni sloj vezane plošče tudi jasno naveden. Nadalje je izbrani ponudnik glede postavke A2.1 (elastična lesena podkonstrukcija in prečna lesena podkonstrukcija v naštetih dimnezijah) pojasnil, da je izbrani ponudnik naročnikovo zahtevo v celoti izpolnil, saj je ponudil prečno leseno podkonstrukcijo iz materiala »vezana plošča« v zahtevanih dimenzijah – to je leseno podkonstrukcijo, čemur pa vlagatelj niti ne nasprotuje, vendar navaja, da bi morala biti zgolj »elastična lesena«, kar pa je izbrani ponudnik tudi izpolnil. V nadaljevanju izbrani ponudnik še dodatno pojasnjuje, da naročnik pri postavki A2.1 ni določil, da bi morala biti podkonstrukcija iz lesenih letev, kot to napačno tolmači vlagatelj, temveč je določil le, da mora biti ponujena »lesena podkonstrukcija«, pri čemer je izbrani ponudnik s ponujeno vezano ploščo zahtevo naročnika v celoti izpolnil. Nadalje se izbrani ponudnik v zvezi z vlagateljevim zatrjevanjem z zahtevano dimenzijo vezane plošče 1m2/1m2 in s strani izbranega ponudnika ponujene dimenzije 0,46 m2 znova sprašuje, kje je vlagatelj pridobil podatke glede zahtevane in ponujene dimenzije vezane plošče, ker iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma ponudbe izbranega ponudnika, kot že omenjeno, to ne izhaja. V nadaljevanju se izbrani ponudnik opredeljuje še do priložene slike vlagatelja na strani 8 zahtevka za revizijo, pri čemer ne razume, neizpolnjevanje katere tehnične zahteve skuša vlagatelj prikazati, saj iz priložene slike izhaja, da je izbrani ponudnik ponudil ploskovno elastičen športni pod, položen na konstrukcijo in s tem skladen z zahtevo naročnika, ki je v postavki A1.1 popisa opreme določil, da morajo ponudniki ponuditi »ploskovno elastični plavajoči športni pod«.
V nadaljevanju izbrani ponudnik pojasnjuje in hkrati zaključuje, da iz vlagateljevih navedb ni mogoče zaključiti, kaj v resnici sploh očita izbranemu ponudniku oziroma zatrjuje, kot na primer kaj z zahtevano vezano ploščo v postavki A1.1, zakaj bi bilo to naročnikovo zahtevo treba kakorkoli dokazovati, kje je zahtevana vezana plošča in kje ni, ter kakšen je vlagateljev očitek izbranemu ponudniku glede zahtevane večslojne vezane ploščo v postavki A1.1 in kako je v zvezi s tem povezana navedba, da »je izbrani ponudnik za postavko A.1. ponujal pod konstrukcijo z Letvami-bloki«, kaj je namen navedbe, da je izbrani ponudnik »za postavko A.2. ponujal ploščo«, zakaj je to, da je izbrani ponudnik »za postavko A.2. ponujal ploščo« v »nasprotju z zahtevo naročnika« in s katero »zahtevo naročnika« je to v nasprotju.

Naročnik je s sklepom št. 351-4/2019-352-U123 (U129) z dne 27. 1. 2021 (v nadaljevanju: sklep), zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. V celoti zavrača vlagateljeve očitke, da izpodbijana odločitev naročnika ni bila zakonita, ker izbrani ponudnik v ponudbi ni izkazal izpolnjevanja tehničnih specifikacij določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, zaradi česar naj ponudba izbranega ponudnika ne bi bila dopustna. Nadalje naročnik navaja, da vse navedbe vlagatelja v celoti zavrača, saj da nimajo nikakršne pravne ali dejanske podlage in pomenijo zgolj samovoljno tolmačenje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in določb javno naročniške zakonodaje, ter v posledici navedenega zahtevek za revizijo v celoti zavrača.

Nadalje naročnik – enako kot izbrani ponudnik v izjasnitvi z dne 15. 1. 2021 – sprva navaja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo oba očitka (tj. glede neustrezne višine športnega poda in neustrezne podkonstrukcije) zgolj pavšalno obrazloži in ju z ničemer ne dokaže, iz česar izhaja, da trditveno-dokaznega bremena ni zmogel. V nadaljevanju naročnik izjavlja, da se v celoti pridružuje obrazložitvi izbranega ponudnika v izjasnitvi, in kot bistveno izpostavi, da je v zvezi s prvim očitkom (sporno višino športnega poda), z odgovorom na zastavljeno vprašanje na Portalu javnih naročil z dne 2. 12. 2021 spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer, da je mogoče športni pod za obe postavki (A1.1 in A2.1) do zahtevane višine podložiti s certificirano podlogo, pri čemer se skladnost s standardom EN 14904, razred A4, zahteva zgolj za športni pod in ne za celoten sistem športnega poda skupaj s podlogo, za katero se zahteva zgolj, da mora biti certificirana zaradi dokazovanja predpisanih EN standardov, in ne da mora biti skladna z določenim EN standardom. V nadaljevanju je še dodal, da vlagatelj, ko navaja, da izbrani ponudnik ni predložil poročila o preizkusu športnega poda, s katerim se potrdi skladnost s standardom EN 14904, razred A4, za celotni sistem poda in podloge, samovoljno tolmači dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, saj naročnik tega v nobenem delu ni določil, hkrati pa se pridružuje navedbi izbranega ponudnika v izjasnitvi, da je pridobitev takega certifikata zaradi razlike v strukturi lesa med podom in podlogo objektivno nemogoča oziroma predstavlja nemogoč pogoj. Glede prvega očitka je naročnik tako zaključil, da iz ponudbe izbranega ponudnika evidentno izhaja, da je ponudil ustrezen športni pod, za katerega je v ponudbi predložil tudi vsa zahtevana dokazila.

Glede drugega očitka, ki se nanaša na neustreznost ponujene podkonstrukcije izbranega ponudnika se naročnik zopet pridružuje mnenju izbranega ponudnika, da so zatrjevanja vlagatelja nekonsistentna in je zahtevek za revizijo v tem delu nesklepčen, kar že samo po sebi predstavlja samostojen razlog za zavrnitev zahtevka za revizijo. V nadaljevanju pa enako kot izbrani ponudnik zaključi, da vlagatelj s svojimi izvajanji glede neustreznosti ponujene podkonstrukcije izbranega ponudnika v predmetnih postavkah A1.1 in A2.1 samovoljno dodaja nove zahteve iz tehničnih specifikacij športnega poda (podkonstrukcije), ki jih naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni določil, zato zatrjevanja vlagatelja glede drugega revizijskega očitka v celoti zavrača. Naročnik tako zaključuje, da je ponudba izbranega ponudnika tudi v tem delu dopustna, saj je ponudil podkonstrukcijo skladno z naročnikovo zahtevo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, za kar je predložil tudi ustrezna dokazila.

Naročnik je dne 1. 2. 2021 Državni revizijski komisiji preko portala e-Revizija skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN v odločanje odstopil dokumentacijo o oddaji javnega naročila. Naročnik je dne 16. 2. 2021 na podlagi poziva Državne revizijske komisije za dodatna pojasnila z dne 11. 2. 2021 preko portala e-Revizija, še dodatno odstopil manjkajočo dokumentacijo.

Vlagatelj v prvi pripravljalni vlogi z dne 1. 2. 2021 v celoti vztraja pri revizijskih navedbah in pri tem, da izbrani ponudnik ni predložil certifikata za sistem športnega poda vključno s podlogo, kot je to zahteval naročnik. V nadaljevanju vlagatelj vztraja, da se z višanjem poda spremenijo lastnosti sistema športnega poda in s tem dosežene lastnosti, zahtevane po EN 14904, razred 4A, zato gre odgovor naročnika na Portalu javnih naročil razumeti na način, da so ponudniki lahko ponudili certificiran sistem športnega poda v zahtevanem razponu, ki bi ga lahko pri izvedbi podložili, npr. iz razloga neravnih površin. Nikakor pa ne, kot je to tolmačil naročnik, da se lahko ponudi certificiran pod, ki glede razpona višine ne ustreza zahtevi in se ga nato podloži, kot je to storil izbrani ponudnik. Vlagatelj nadalje navaja, da je naročnik s tem, ko je izbral nedopustno ponudbo izbranega ponudnika, kjer športni pod ne dosega njegove zahteve glede višine in certificiranosti za predmetno višino, ki je bila določena v popisu opreme, kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov. Vlagatelj nadalje za primerjavo navaja drug postopek oddaje javnega naročila, na Portalu javnih naročil objavljen pod št. JN008003/2019-B01, katerega predmet je bil »Nakup ter vgradnja notranje in zunanje opreme za športno dvorano Mengeš« in v katerem je izbrani ponudnik ponudil športni parket Connor Sports tip Neo Shock (kot dokaz je priložena kopija ponudbe izbranega ponudnika) višine 64 mm, kar naj bi potrjevalo samo dejstvo, da obstaja na trgu športni pod višine, kot jo je zahteval naročnik v predmetnem postopku, ne da bi ga bilo treba še dodatno podložiti. Vlagatelj v nadaljevanju pojasnjuje, da vztraja pri zahtevku za revizijo, saj meni, da je naročnik z oddajo javnega naročila izbranemu ponudniku, katerega ponudba ni bila dopustna, kršil načelo neenakopravne obravnave.

V zvezi z drugim revizijskim očitkom (glede neustrezne podkonstrukcije), pa vlagatelj v celoti vztraja pri zatrjevanjih v revizijskem zahtevku.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Predmet obeh revizijskih očitkov je ustreznost ponujenega (1) športnega poda parter in športnega poda nadstropje ter (2) ustreznost dela obeh športnih podov – podkonstrukcije. Med vlagateljem in naročnikom je sporno, ali ponudba izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na certificiran športni pod (parter in nadstropje) glede zahtevane višine in po obdelavi ter obliki lesa v delu podkonstrukcije, v celoti ustreza zahtevam in potrebam določenih v tehničnih specifikacijah in ali je dopustna. Med njima ostaja sporno tudi, ali je naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila skladna s pravili pregleda in ocenjevanja ponudb, kot jih določa 89. člen ZJN-3, in ali je ponudbo vlagatelja v delu ponujenega športnega poda, v primerjavi s ponudbo izbranega ponudnika, ki jo je ocenil za dopustno, enakopravno obravnaval oziroma ravnal skladno z določbo 7. člena ZJN-3.

Javno naročilo blaga skladno s 4. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 pomeni javno naročilo, katerega predmet je nakup, zakup, najem ali nakup blaga s pridržanim lastništvom z nakupno pravico ali brez nje. Javno naročilo blaga lahko vključuje tudi povezana namestitvena in inštalacijska dela.

Skladno z alineo b 23. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 tehnične specifikacije v primeru javnih naročil blaga pomenijo specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda (ali storitve), kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalide), ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti. Tehnične specifikacije tako določajo zahtevane značilnosti blaga (druga poved iz prvega odstavka 68. člena ZJN-3). Naročnik z njimi torej opiše predmet javnega naročila.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika (29. točka drugega odstavka 2. člena ZJN-3). Skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 sme naročnik javno naročilo oddati le ponudniku, čigar ponudba je dopustna. Naročnik namreč skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Vsebina načela enakopravne obravnave je določena v 7. členu ZJN-3 in od naročnika zahteva, da mora zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka in glede vseh elementov ni razlikovanja ob hkratnem upoštevanju vzajemnega priznavanja in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila (prvi odstavek); naročnik mora tudi zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo (drugi odstavek).

Vlagatelj v prvem revizijskem očitku izpostavlja neskladnost ponujenega certificiranega športnega poda parter in športnega poda nadstropje glede višine z zahtevo, določeno v tehničnih specifikacijah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v Popisu opreme in odgovorom naročnika na vprašanje na Portalu javnih naročil z dne 2. 12. 2020, s katerim je spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila tako, da se lahko športni pod, v primeru, da ne dosega zahtevane višine, podloži s podlogo, ki mora biti certificirana za doseganje EN standardov. Vlagatelj glede prvega očitka vztraja na stališču, da ponudba izbranega ponudba ni skladna s tehničnimi zahtevami naročnika, saj je bila njegova zahteva, da je v primeru podlaganja športnega poda (parter in nadstropje) treba za celoten sistem športnega poda in podloge predložiti zahtevana dokazila, kot so bila določena v Popisu opreme za sam športni pod. Med vlagateljem in naročnikom pa ni sporno, da je izbrani ponudnik ponudil certificiran športni pod parter višine 56 mm in športni pod nadstropje v višini 38,5 mm in ga do zahtevanega razpona višine ustrezno podložil.

Naročnik je pripravil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki predvideva dobavo, montažo in vgradnjo športne opreme za večnamensko športno dvorano ob OŠ Gornja Radgona. V njej je tehnične specifikacije določil v dokumentu Popis blaga s ponudbenim predračunom, ki je priloga in bistveni sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Popis blaga s ponudbenim proračunom je sestavljen iz uvoda v projektantski popis del, rekapitulacije in predračuna opreme nove dvorane po posameznih poglavjih, ki vsebujejo še podpostavke, in sicer: A1.0 ŠPORTNI POD, A2.0 TRIBUNE, A3.0 DELILNE ZAVESE, A4.0 ŠPORTNE IGRE, A5.0 PLEZALNE STENE, A6.0 TELOVADNA OPREMA, A7.0 GIMNASTIČNA OPREMA, A8.0 ZAŠČITNE MREŽE IN OBLOGE, A9.0 ZAPISNIKARSKE MIZE, A10.0 OPREMA PODA IN A11.0 SEMAFORJI.

Zahteva po višini in predložitvi ustreznih dokazil ter strukturi in obliki lesa podkonstrukcije športnega poda, ki je predmet obeh revizijskih očitkov, je določen v Popisu blaga s ponudbenim proračunom, pod postavko A1.0 ŠPORTNI POD:

»A1.1 ŠPORTNI POD PARTER
Ploskovno elastični plavajoči športni pod v skupni višini 63-95 mm:
* parna zapora iz gradbene folije
* elastična podkonstrukcija
* večslojna vezana plošča, položena na elastično podkonstrukcijo
* Visoko kvaliteten klasični parket krojen utor-pero, drevesnih vrst jesen ali kanadski javor
* grobo in fino brušenje parketa
* 4 - kratno lakiranje z 2 KPU lakom za športne dvorane ali 4x lakiranje z oliuretanskim lakom
* Izdelava odprtin in montaža pokrovov za športna orodja
* zaključne obstenske letve z odzračevanjem
* diletacijske alu letve pri vhodih v dvorano

OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE ustreznost nudenega sistema športnega poda IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI:
1. poročilo o preizkusu sistema športnega poda s katerim se potrdi skladnost s standardom EN 14904, razred A4 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organizacij
2. dokazilo proizvajalca o požarnih lastnostih športnega poda najmanj v stopnji Cfl-s1
3. dokazilo o sledljivosti lesa FSC
4. tehnični list ponujenega športnega poda

[...]

A2.1 ŠPORTNI POD NADSTROPJE
Plavajoči športni pod v skupni višini 55 - 60 mm, v naslednji sestavi:
* zaščitna gradbena PE folija
* elastična lesena podkonstrukcija
* prečna lesena podkonstrukcija širine 50-100 mm, položena na razmiku 120-150 mmm, z najmanje 3,4 mm
* večslojni panelni parket debeline 120-150 mm z najmanj 3,4 mm masivnega sloja, tovarniško brušen.
* grobo in fino brušenje parketa
* 4- kratno lakiranje z 2KPU lakom za športne dvorane
* zaključne obstenske letve z odzračevanjem
* diletacijske alu letve pri vhodih v dvorano

OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE ustreznost nudenega sistema športnega poda IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI:
1. poročilo o preizkusu sistema športnega poda s katerimi se potrdi skladnost s standardom EN 14904, izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organizacij
2. tehnični list ponujenega športnega poda«.

Naročnik je na portalu javnih naročil dne 2. 12. 2020 ob 00:18 podal odgovor na vprašanje potencialnega ponudnika, ki je na podlagi drugega odstavka 67. člena ZJN-3 postal del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

»VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:
-ali se športni pod glede na tehnični list lahko podloži, da dosežemo ustrezno višino glede na izvedbo dvorane?

ODGOVOR
- Športni pod se lahko tudi podloži, da se doseže ustrezna višina glede na izvedbo dvorane, pri čemer pa mora biti podloga certificirana zaradi dokazovanja predpisanih EN standardov.«

Iz citiranih delov dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in naročnikovega odgovora na postavljeno vprašanje na Portalu javnih naročil z dne 2. 12. 2020 je razvidno, da so imeli ponudniki glede višine športnega poda možnost izbire, ali (1) ponuditi športni pod v višini, ki je bila določena v razponu 63–95 mm za športni pod parter oz. 55–60 mm za športni pod nadstropje ali pa (2) ponuditi športni pod, ki sam po sebi ne dosega višine v zahtevanem razponu in ga podložiti s podlogo, da se doseže zahtevana višina.

V zvezi z zahtevo po predložitvi določenih dokazil, ki bi izkazovala ustreznost podloge v primeru kombinacije poda in podloge, s katero bi se dosegla zahtevana višina poda, je iz naročnikovega odgovora na Portalu javnih naročil razvidno, da je bila zahtevana podloga, »certificirana zaradi dokazovanja predpisanih EN standardov«.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, in ugotovila, da iz poročila o preizkusu neodvisne institucije kanadskega laboratorija Labosport izhaja, da je izbrani ponudnik ponudil športni pod parter naziva Rezillsleeper-lebdeči sistem, višine 56 mm, ki je skladen z zahtevanim standardom EN 14904. Državna revizijska komisija glede športnega poda nadstropje na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da iz poročila o preizkusu neodvisne institucije, Inštituta za športne podlage izhaja, da je ponudil športni pod naziva JumpAir Elite v višini 38,5 mm, ki je prav tako skladen z zahtevanim standardom EN 14904 (kar med strankama niti ni bilo sporno). Državna revizijska komisija še dodaja, da je izbrani ponudnik za predmetni športni pod samovoljno priložil izjavo proizvajalca Connor Sports, iz katere izhaja, da je sistem Rezillsleeper-lebdeči sistem na voljo s tovarniško pritrjenimi profilnimi bloki, ki so namenjeni spreminjanju standardne višine poda, kot tudi da laboratorijska testiranja kažejo, da dodajanje profilnih blokov ne vpliva na učinkovitost talnega sistema Rezillsleeper.

Državna revizijska komisija v posledici predstavljenih zahtev naročnika ugotavlja, da velja zahteva po skladnosti s predmetnim standardom zgolj za športni pod in ne tudi za podlago. Vlagatelj na podlagi naročnikovega odgovora na vprašanje na Portalu javnih naročil, da se »Športni pod se lahko tudi podloži, da se doseže ustrezna višina glede na izvedbo dvorane, certificirana zaradi dokazovanja predpisanih EN standardov« zaključi, da mora biti skladna s standardom tudi podloga oz. celotna kombinacija športnega poda in podloge. Državna revizijska komisija na tem mestu ugotavlja in zaključuje, da iz predmetnega odgovora izhaja, da mora biti podloga certificirana zaradi predpisanih EN standardov, vendar pa naročnik nikjer v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ne pojasni s katerim določenim standardom mora biti skladna podloga, kot je to jasno določeno za športni pod, in katera dokazila bi morali ponudniki predložiti, da bi dokazali ustreznost podloge naročnikovim zahtevam. Glede predložene izjave proizvajalca Connor Sports v zvezi s potrditvijo, da lastnosti ponujenega športnega poda parter Rezillsleeper-lebdeči sistem kljub dodani podlogi ostanejo enake, se Državna revizijska komisija sicer strinja z navedbo vlagatelja, da v konkretnem primeru ne gre za certifikat, ki bi dokazoval, da športni pod kljub dodani podlogi ohrani lastnosti, pritrjuje pa tudi izbranemu ponudniku v izjasnitvi, da gre v primeru dane izjave proizvajalca zgolj za potrditev dejstva, da predmetni športni pod kljub dodani podlogi ohrani lastnosti, zaradi katerih mu je bil izdan certifikat o skladnosti s standardom EN 14904. V posledici vsega navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik v Popisu opreme s ponudbenim predračunom zahteval, da morajo ponudniki priložiti dokazila (poročilo o preskusu, tehnični list), ki izkazujejo zgolj skladnost obeh športnih podov (parter in nadstropje) s standardom EN 14904, ne pa skladnosti celotne kombinacije športnega poda in podloge oziroma tudi podloge s tem standardom. Glede utemeljitve, zakaj ni mogoče zahtevati skladnosti kombinacije športnega poda in podloge oziroma zgolj podloge z istim standardom kot je to zahtevano za športni pod, Državna revizijska komisija pritrjuje izbranemu ponudniku, ki v izjasnitvi (stran 4) pojasni, da je podloga konstrukcijski element, in bi tako za kombinacijo športnega poda in podloge oziroma samo podloge, moral naročnik določiti skladnost z drugim standardom, kot je to v konkretnem primeru določil za element športnega poda, česar pa naročnik v nasprotju z zatrjevanji vlagatelja ni storil. Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v celoti izpolnil naročnikove tehnične zahteve glede višine obeh podov, in zato v ponudbi predložil tudi vsa zahtevana dokazila (testno poročilo za skladnost s standardom EN 14904, tehnični list), zato je vlagateljev očitek v celoti kot neutemeljenega zavrnila.

Vlagateljev nadalje zatrjuje, da izbrani ponudnik ni ponudil ustrezne podkonstrukcije kot dela športnega poda (parterja in nadstropja), ki bi bila skladna z naročnikovo zahtevo v tehničnih specifikacijah, ki jih predstavlja dokument Popis opreme, pri čemer pojasnjuje, da podkonstrukcija izbranega ponudnika ni bila ustrezna, saj je pri športnem podu parter namesto zahtevane vezane plošče, ki je ponudba izbranega ponudnika naj sploh ne bi vsebovala, ponudil podkonstrukcijo iz letev (blokov). Pri športnem podu nadstropje pa je izbrani ponudnik namesto zahtevane prečne lesene podkonstrukcije širine 50–100 mm, položene na razmiku 120–150 mm, z najmanj 3,4 mm, ponudil večslojno vezano ploščo, položeno na podkonstrukcijo.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik za športni pod parter, kot izhaja iz slike za Rezillsleeper-lebdeči sistem, proizvajalca Connor Sports, ponudil letve iz severnoameriškega javorja v debelini 20 mm in širini 57 mm ter podkonstrukcijo iz vezane plošče. Iz zahtev, določenih v Popisu opreme v postavki A.1.1 Športni pod parter, izhaja, da je bila dana zahteva po elastični podkonsktrukciji in večslojni vezani plošči, ki je položena na elastično podkonstrukcijo. Glede športnega poda nadstropje A2.1, je bila zahteva naročnika po elastični leseni podkonstrukciji in prečni leseni podkonstrukciji širine 50–100 mm položeni na razmiku 120–150 mm z najmanj 3,4 mm razmika, izbrani ponudnik pa je (kot izhaja iz poročila o preskusu neodvisnega Inštituta za športne podlage za montažni parket tipa JumpAir Elite, proizvajalca Grabo Sport) ponudil 9 mm debel prečnik iz vezane plošče iz brezovega lesa širine 100 mm s presledkom 13,5 mm, medsebojne povezave s 6 mm debelim in 50 mm širokim prečnikom iz vezane plošče.

Državna revizijska komisija sprva ugotavlja in se v celoti pridružuje stališču izbranega ponudnika v izjasnitvi (stran 6), da so vlagateljeve navedbe zgolj nepovezano navržene in kot take ne ustvarjajo zahtevanega trditvenega bremena, ki ga vlagatelj nosi v postopkih pravnega varstva javnega naročanja, in zato se iz njih ne da ugotoviti, kaj konkretno vlagatelj naročniku in izbranemu ponudniku sploh očita.

Nadalje glede vlagateljevih navedb, kjer številčno ponazarja, da športni pod (parter in nadstropje) ne ustrezata naročnikovi zahtevi glede ponujene dimenzije vezane plošče (zahteva naročnika naj bi bila 1m2/1m2, izbrani ponudnik, pa je ponudil zgolj 0,46 m2/1m2) Državna revizijska komisija ugotavlja, da zahteve, ki bi od ponudnikov zahtevala dimenzijo vezane plošče (v m2), v Popisu opreme ni mogoče najti. Glede na navedeno ni jasno tudi, iz katerega dejstva je vlagatelju uspelo zaključiti, da je izbrani ponudnik ponudil vezano ploščo dimenzije 0,46 m2/1m2. Naročnik namreč zahtevane dimenzije v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni določil, kot tudi iz ponudbe izbranega ponudnika ne izhaja, da bi ponudil vezano ploščo dimenzij 0,46 m2/1m2, zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj podal zmotne navedbe.

Glede vlagateljevega očitka, da izbrani ponudnik pri športnem podu parter (A1.1), kjer je bila zahtevana elastična podkonstrukcija in večslojna vezana plošča, ni ponudil vezane plošče, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik vezano ploščo ponudil, kar izhaja iz skice na tehničnem listu (Rezillsleeper-lebdeči sistem) in iz tesnega poročila, kjer je sloj vezane plošče označen in poimenovan, zato je vlagateljeve navedbe v tem delu kot netočne oz. pavšalne zavrnila. Nadalje glede že omenjenih ponujenih letev-blokov izbranega ponudnika, poleg vezane plošče pri športnem podu parter, Državna revizijska komisija pojasnjuje, da je ponudba izbranega ponudnika v predmetnem delu v celoti ustrezala zahtevi naročnika, saj je ta zahteval elastično podkonstrukcijo, pri čemer ni določil, v kakšni obdelavi lesa je bila zahteva podana (npr. iz vezane plošče, iz letev-blokov), zato je izbrani ponudnik s tem, ko je ponudil letve iz severnoameriškega javorja, v celoti izpolnil naročnikovo zahtevo po elastični podkonstrukciji.

V zvezi s športnim podom nadstropje (postavka A2.1) se vlagateljev očitek nanaša na domnevno neustreznost ponudbe izbranega ponudnika, ker naj bi namesto zahtevane prečne lesene podkonstrukcije ponudil večslojno vezano ploščo. Državna revizijska komisija na tem mestu ugotavlja, da je naročnik, kot izhaja iz Popisa opreme za postavko A2.1 zahteval elastično leseno podkonstrukcijo in prečno leseno podkonstrukcijo širine 50–100 mm položeno na razmiku 120–150 mm, z vmesnim razmikom najmanj 3,4 mm. Iz ponudbe izbranega ponudnika oz. poročila o preskusu za ponujeni športni pod naziva JumpAir Elite izhaja, da je izbrani ponudnik športni pod ponudil v sestavi (1) zgornji sloj: 13,5 mm montažni parket »JumpAir« dimenzije 2250 x 190 x 13,5 mm, (2) srednji sloj: 9 mm prečnik iz vezane plošče iz brezovega lesa, širine 100 mm s presledkom 13,5 mm, povezano z medsebojno povezavo s 6 mm debelim in 50 mm širokim prečnikom iz vezane plošče in (3) prožni sloj – podloga iz prožne pene. Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik pri naročnikovi zahtevi za ponujeno postavko A2.1-prečna lesena podkonstrukcija v že zgoraj navedenih dimenzijah, ponudil vezano ploščo iz brezovega lesa v zahtevanih dimenzijah, pri čemer Državna revizijska komisija enako razume in v celoti pritrjuje utemeljitvi izbranega ponudnika v izjasnitvi (stran 7). V konkretnem primeru je izbrani ponudnik ponudil prečno leseno podkonstrukcijo pri čemer so prečniki narejeni iz vezane plošče (brezov les), za kar Državna revizijska komisija smiselno enako kot v obrazložitvi celotnega drugega očitka ocenjuje, da gre v zahtevani in ponujeni podkonstrukciji dejansko za leseno konstrukcijo, pri čemer naročnik ni posebej določil, iz katere vrste oziroma obdelave lesa (polni les, vezana plošča, itd.) bi morala biti ponujena prečna lesena podkonstrukcija, da bi ustrezala zahtevam naročnika. Državna revizijska komisija v posledici vsega navedenega v zvezi z vlagateljevim očitkom o domnevni neustreznosti ponujene podkonstrukcije izbranega ponudnika, ugotavlja in zaključuje, da je ponujena podkonstrukcija izbranega ponudnik v celoti skladna z naročnikovimi tehničnimi zahtevami v Popisu opreme, za kar je predložil tudi vsa zahtevana dokazila. Državna revizijska komisija je tako vlagateljev očitek v tem delu v celoti zavrnila.

Državna revizijska komisija na tem mestu omenja izvajanja vlagatelja v prvi pripravljalni vlogi, ko predmetni postopek primerja z drugim, objavljenim pod št. JN008003/2019-B01, katerega predmet je bil »Nakup ter vgradnja notranje in zunanje opreme za športno dvorano Mengeš«. Vlagatelj ob primerjavi obeh postopkov in ponudb izbranih ponudnikov ugotavlja, da je v navedenem izbrani ponudnik ponudil športni parket višine 64 mm, kar naj bi potrjevalo samo dejstvo, da obstaja na trgu športni pod višine, ki ga ne bi bilo treba še dodatno podložiti, kot je bilo to treba storiti v predmetnem postopku. Glede navedenega Državna revizijska komisija zgolj pojasnjuje, da se do navedenega vlagateljevega očitka v tem sklepu ne bo opredeljevala, saj je bil navedeni izbor ponudbe predmet drugega samostojnega postopka, o katerem je odločal drug naročnik, in s predmetnim postopkom nima nobene povezave.

Glede na vse zgoraj navedeno in obrazloženo Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudba izbranega ponudnika v delu športnega poda ustreza zahtevanim tehničnim specifikacijam naročnika in da je dopustna. Državna revizijska komisija nadalje tudi zaključuje, da vlagatelj z revizijskim zahtevkom ni uspel dokazati, da je z oddajo predmetnega javnega naročila izbranemu ponudniku naročnik kršil 89. člen ZJN-3 ali načelo enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Izbrani ponudnik je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Državna revizijska komisija je zahtevo zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato stroški izbranega ponudnika niso bili potrebni (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


Pravni pouk: Zoper to odločitev je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.

V Ljubljani, dne 11. 3. 2021
Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijskeVročiti po e-Reviziji:

- vlagatelj
- pooblaščenec vlagatelja
- naročnik
- izbrani ponudnik
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran