Na vsebino
EN

018-011/2021 Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.

Številka: 018-011/2021-6
Datum sprejema: 1. 2. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Marka Medveda, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Monitoring 2021-2023«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana - Polje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje (v nadaljevanju: naročnik), dne 1. 2. 2021


odločila:

Zahtevek za revizijo z dne 21. 12. 2020 se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu male vrednosti objavil na Portalu javnih naročil dne 25. 11. 2020, pod št. objave JN007384/2020-W01.

Dne 17. 12. 2020 je naročnik sprejel Odločitev v postopku javnega naročanja »Izvajanje storitev Monitoringa 2021-2023«, katero je (med drugim) v sklopu A javno naročilo oddal ponudniku NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor. Odločitev je bila istega dne objavljena na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN007384/2020-ODL01.

Zoper navedeno odločitev v delu, ki se nanaša na sklop A, je vlagatelj dne 21. 12. 2020 vložil Zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik zavrnil s Sklepom, št. JN 05/2020 z dne 8. 1. 2021. Vlagatelju je bil ta sklep vročen dne 15. 1. 2021.

Vlagatelj se do navedb naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo ni opredelil.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 18. 1. 2021 in 1. 2. 2021 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo preverila, ali je zahtevek za revizijo vložen pravočasno in pri naročniku; ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN; ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN; ali obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ali je dopusten (prvi odstavek 31. člena ZPVPJN). Med obveznimi sestavinami zahtevka za revizijo je tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena tega zakona (8. točka prvega odstavka 15. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je pri predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo ugotovila, da je vlagatelj k zahtevku za revizijo priložil potrdilo o plačilu takse za predrevizijski in revizijski postopek v višini 119,13 EUR. Iz pravnega pouka naročnika, kot je bil podan v dokumentu Odločitev v postopku javnega naročanja »Izvajanje storitev monitoringa 2021-2023«, izhaja zgolj, da »mora zahtevek za revizijo vsebovati potrdilo o vplačani taksi v skladu z 71. členom ZPVPJN in 74. členom ZIPRS1617«, pri čemer višina takse, ki jo je vlagatelj dolžan plačati, iz pravnega pouka ni razvidna.

V skladu z drugim odstavkom 71. člena ZPVPJN znaša taksa v primeru, ko se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o izbiri strank za sklenitev okvirnega sporazuma, ki je bila sprejeta v postopku naročila male vrednosti ali v postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, 2.000,00 EUR, v kolikor je bila omenjena odločitev sprejeta v katerem koli drugem postopku javnega naročanja, pa znaša taksa 6.000,00 EUR.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo v konkretnem primeru izpodbija odločitev o izbiri strank za sklenitev okvirnega sporazuma, ki je bila sprejeta v postopku naročila male vrednosti, znaša pravilno odmerjena taksa za obravnavani postopek pravnega varstva 2.000,00 EUR.
Kadar Državna revizijska komisija ugotovi, da je vlagatelj ne glede na opredelitev višine takse v pravnem pouku naročnikove odločitve o oddaji naročila plačal napačno višino takse, mora vlagatelja pozvati k doplačilu ali ministrstvu, pristojnemu za finance, naložiti vračilo preveč vplačane takse (četrti odstavek 72. člena ZPVPJN).
ZPVPJN v četrtem odstavku 31. člena (med drugim) določa, da v primeru, če zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz prvega odstavka 15. člena tega zakona, manjkajoče sestavine niso razvidne iz zahtevka in naročnik ni pozval vlagatelja k dopolnitvi ali poziv ni bil ustrezen, Državna revizijska komisija nemudoma, najpozneje pa v treh delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo, vlagatelja pozove, da zahtevek za revizijo v treh delovnih dneh ustrezno dopolni. V pozivu mora Državna revizijska komisija jasno navesti, v katerem delu naj se zahtevek dopolni, in vlagatelja opozoriti na pravne posledice nepravočasne ali neustrezne dopolnitve. Če vlagatelj v roku zahtevka za revizijo ne dopolni ali ga ne dopolni ustrezno, Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v treh delovnih dneh od poteka roka za dopolnitev s sklepom zavrže.

Upoštevaje zgoraj navedeno je Državna revizijska komisija vlagatelja z dopisom, št. 018-011/2021-4 z dne 21. 1. 2021, pozvala, naj v roku treh delovnih dni doplača takso za predrevizijski in revizijski postopek v višini 1.880,87 EUR in Državni revizijski komisiji predloži potrdilo o doplačilu takse, sicer bo Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla. Kot je razvidno iz poštne povratnice, je bil vlagatelju poziv Državne revizijske komisije za doplačilo takse vročen dne 22. 1. 2021, kar pomeni, da se je v obravnavanem primeru rok za doplačilo takse iztekel dne 27. 1. 2021.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj svojega zahtevka za revizijo, po izrecnem pozivu Državne revizijske komisije, v roku treh delovnih dni ni dopolnil s potrdilom o doplačilu takse v zahtevani višini (1.880,87 EUR), zato je na podlagi četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


PRAVNI POUK:
Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.


V Ljubljani, 1. 2. 2021


Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje,
- ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana – Polje,
- NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran