Na vsebino
EN

018-196/2020 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-196/2020-10
Datum sprejema: 29. 1. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Marka Medveda, kot predsednika ter mag. Gregorja Šebenika kot člana senata in Tadeje Pušnar kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »A-57/20; Ureditev ceste R3 642 /1147 Podpeč-Ig skozi Jezero«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja TRGOGRAD trgovina in gradbeništvo, d.o.o., Litija, Breg pri Litiji 56, Litija, v skupnem nastopu s partnerjem KOMUNALNE GRADNJE d.o.o., Gasilska cesta 5, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 29. 1. 2021

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »A-57/20; Ureditev ceste R3 642 /1147 Podpeč-Ig skozi Jezero«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 9. 11. 2020, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 21. 7. 2020, pod številko JN004619/2020-BO1 in popravkom z dne 7 . 8. 2020.

Dne 28. 10. 2020 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila »Čiščenje poslovnih prostorov«, št. 43001-244/2020/9 412, s katerim je predmetno javno naročilo oddal ponudniku KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o., Tbilisijska 61, Ljubljana. Odločitev je bila istega dne objavljena na Portalu javnih naročil, pod številko JN004619/2020-ODL01.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 9. 11. 2020 vložil Zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik zavrnil z dokumentom »Sklep« št. 43001-244/2020/17 z dne 30. 11. 2020. Naročnik je s to odločitvijo zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

Naročnik je dne 4. 12. 2020, 8. 12. 2020 in 16. 12. 2020 ter na podlagi poziva Državne revizijske komisiji št. 018-196/2020-7 z dne 12. 1. 2021 še dodatno dne 18. 1. 2021 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 22. 1. 2021, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 26. 1. 2021, umaknil zahtevek za revizijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.V Ljubljani, 29. 1. 2021


Predsednik senata:
Marko Medved,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
- TRGOGRAD trgovina in gradbeništvo, d.o.o., Litija, Breg pri Litiji 56, 1270 Litija
- KOMUNALNE GRADNJE d.o.o., Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran