Na vsebino
EN

018-203/2020 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-203/2020-8
Datum sprejema: 25. 1. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in dr. Mateje Škabar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup aparatov za avtotransfuzijo z vključenim vzdrževanjem in pripadajočim potrošnim materialom«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik MEDITRINA, družba za trženje medicinskih pripomočkov in opreme, d.o.o., Dunajska cesta 199, Ljubljana, ki ga zastopa AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška družba o.p., d.o.o., Tivolska cesta 50, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 25. 1. 2021

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila« z dne 16. 11. 2020.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 3.731,36 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 8. 6. 2020, pod št. objave JN003609/2020-B01, s popravki in v Uradnem listu EU dne 9. 6. 2020, pod št. objave 2020/S 110-266532, s popravki.

Naročnik je dne 16. 11. 2020 sprejel Odločitev o oddaji naročila (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), s katero je predmetno javno naročilo oddal ponudniku PHARMAMED-MADO, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o., Leskoškova cesta 9E, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), za ponudbo katerega je ugotovil, da je dopustna in najugodnejša. Ponudba vlagatelja se je, glede na merilo za izbor ponudb, uvrstila na drugo mesto.

Odločitev o oddaji naročila je bila dne 17. 11. 2020 objavljena na Portalu javnih naročil, št. objave JN003609/2020-ODL01, v posledici česar se, na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; s sprem., v nadaljevanju: ZJN-3), z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno vložil Zahtevek za revizijo z dne 27. 11. 2020, v katerem predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in odločitev o oddaji naročila razveljavi. Zahteva tudi povračilo stroškov.

Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik izpodbijano odločitev sprejel v nasprotju z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami ZJN-3, saj je javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, katerega ponudba ni dopustna. Vlagatelj zatrjuje, da aparat za avtotransfuzijo izbranega ponundika ne izpolnjuje
- več zahtev iz tehničnih specifikacij, opredeljenih v strokovnih kriterijih za aparat za avtotransfuzijo, in sicer zahteve iz 3. točke ter pete alineje 6. točke; zahteve iz desete alineje 4. točke; zahteve iz enajste alineje 4. točke in 8. točke; zahteve iz prve in druge alineje 5. točke; zahteve iz tretje alineje 6. točke; zahteve iz 7. točke;
- zahteve iz tehničnih specifikacij, opredeljene v šesti alineji strokovnih kriterijev za potrošni material;
- zahteve iz 10. točke splošnih zahtev za opremo in vzdrževanje.
Vlagatelj zatrjuje tudi, da mu je bila kršena pravica do vpogleda iz 35. člena ZJN-3 zaradi onemogočenega vpogleda v dokument Kazalo – strokovne zahteve.

Naročnik je izbranega ponudnika z dopisom z dne 3. 12. 2020 obvestil o prejetem zahtevku za revizijo vlagatelja in o možnosti izjasitve o njegovih navedbah. Izbrani ponudnik se je o navedbah vlagatelja izjasnil v vlogi z dne 9. 12. 2020 (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja). Navedbe vlagatelja v celoti zavrača kot neutemeljene.

Naročnik je dne 21. 12. 2020 sprejel Sklep (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, zavrnil pa je tudi njegovo zahtevo za povračilo stroškov.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 23. 12. 2020, dne 30. 12. 2020 in dne 5. 1. 2021, skladno s prvim in četrtim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo opredelil z vlogo z dne 29. 12. 2020 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika). Vztraja pri vloženem zahtevku za revizijo in dodatno utemeljuje svoje navedbe.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo preverila, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno in pri naročniku; ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN; ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN; ali obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ali je dopusten. Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da so vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN izpolnjeni, je zahtevek za revizijo, na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPVPJN, sprejela v obravnavo.

Med vlagateljem in naročnikom je sporno, ali je naročnik ravnal skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za dopustno in mu oddal javno naročilo.

Revizijske navedbe je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, v skladu s katero je dopustna tista ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam ter zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega njegovih zagotovljenih sredstev.

Naročnik odda javno naročilo na podlagi meril po tem, ko skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveri izpolnjevanje naslednjih pogojev:
- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so ta bila določena.

Iz navedenih določil ZJN-3 je (med drugim) razvidno, da je lahko kot dopustna ocenjena (le) ponudba, ki ustreza potrebam ter zahtevam naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, med njimi tudi tistim, ki se nanašajo na predmet naročila in jih naročnik določi s tehničnimi specifikacijami. Tehnične specifikacije v skladu s prvim odstavkom 68. člena ZJN-3 predstavljajo zahtevane značilnosti gradnje, storitve ali blaga, naročnik pa jih mora navesti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Medtem ko je pod pogoji, določenimi v petem odstavku 89. člena ZJN-3, ponudbo načeloma dopustno dopolnjevati, popravljati in pojasnjevati tudi po poteku roka za oddajo ponudb, na podlagi šestega odstavka 89. člena ZJN-3 dopolnjevanje in popravljanje ponudbe (z izjemo popravka ali dopolnitve očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba) med drugim ni dovoljeno v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

V obravnavanem postopku javnega naročanja je naročnik tehnične specifikacije predmeta javnega naročila določil v dokumentu Splošne in strokovne zahteve naročnika – popravek (zadnji popravek objavljen na Portalu javnih pod št. objave JN003609/2020-K04 dne 6. 8. 2020).

Prva pomanjkljivost, ki jo vlagatelj zatrjuje v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika, se nanaša na zahtevo iz 3. točke strokovnih kriterijev za aparat za avtotransfuzijo (gumb za nujno/urgentno izpiranje) ter na zahtevo iz pete alineje 6. točke strokovnih kriterijev za aparat za avtotransfuzijo (nujen protokol oz. opcija za uregentno pranje). Ker se v ponudbi izbranega ponudnika predloženi katalog (Brošura 2) naj ne bi nanašal na ponujeni aparat za avtotransfuzijo, pač pa na drug aparat za avtotransfuzijo istega proizvajalca, se vlagatelj v dokaz svojih navedb sklicuje na javno dostopen katalog ponujenega aparata (v nadaljevanju: katalog ponujenega aparata).

Vlagatelj zatrjuje, da opcija »Emergency Mode« (način v sili) aparata za avtotransfuzijo, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, ob uporabi 70mL seta za enkratno uporabo, ki se uporablja pri pediatričnih avtotransfuzijah, ni na voljo, ampak je na voljo le pri uporabi 125mL in 225mL posod. S tem v zvezi se sklicuje na katalog ponujenega aparata, stran 44 in stran 87. Vlagatelj zatrjuje, da sta izpostavljeni zahtevi splošni in veljata za uporabo aparata za avtotransfuzijo tako pri odraslih kot pri otrocih, saj naročnik aparat za avtotransfuzijo potrebuje tudi za operacije pri otrocih, kar je razvidno iz njegove zahteve po pediatričnih setih za avtotransfuzijo. Ker je izbrani ponudnik poleg seta za avtotransfuzijo za odrasle ponudil tudi pediatrični set za avtotransfuzijo, 70mL, pri uporabi katerega gumb za nujno/urgentno izpiranje oz. nujen protokol oz. opcija za urgentno pranje ni na voljo, ponujeni aparat za avtotransfuzijo izbranega ponudnika izpostavljenih zahtev iz tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila ne izpolnjuje.

Izbrani ponudnik v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zvezi z Brošuro 2 najprej pojasnjuje, da se navedena brošura nanaša tudi na ponujeni aparat za avtotransfuzijo, saj ima enake funkcionalnosti kot aparat za avtotransfuzijo iz Brošure 2. Dalje navaja, da iz Brošure 2 (stran 36) izhaja, da ponujeni aparat za avtotransfuzijo izpolnjuje naročnikovo zahtevo, saj ima zahtevano funkcionalnost, a je pri pediatričnem setu, tj. ob uporabi 70mL posode, ni mogoče vklopiti. Dalje navaja, da so tehnične specifikacije jasno opisane na straneh 15 in 16 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in da naročnik ni eksplicitno zapisal, da je potrebno ponuditi aparat za avtotransfuzijo s prilagojeno funkcionalnostjo oz. z možnostjo uporabe urgentnega izpiranja pri otrocih.

V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik najprej povzema navedbe izbranega ponudnika glede Brošure 2 in skladnosti ponujenega aparata za avtotransfuzijo z zahtevami. Dalje navaja, da je zahtevana funkcionalnost omogočena pri vseh setih, razen pri pediatričnem, s čemer v zvezi ni bila navedena nobena izrecna zahteva. To izhaja tudi iz opombe naročnika v Excel tabeli, skladne z odgovorom št. 12, ki ga je podal na Portalu javnih naročil in v katerem je dovolil, da ponudniki ponudijo enoten set za pediatrične in odrasle bolnike. Naročnik nikjer ni navedel, da je potrebno za pediatrični set izpolniti posebno postavko v predračunu in hkrati v specifikaciji potrošnega materiala. Zahteva po pediatričnem setu ni samoumevna.

Vlagatelj v opredelitvi do navedb naročnika navaja, da iz Brošure 2 (stran 36) izhaja le, da ima aparat gumb »Emergency Mode«, čemur ni oporekal. Dalje navaja, da naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo potrjuje, da zahtevana funkcionalnost pri pediatričnem setu ni omogočena. Navaja tudi, da naročnikov odgovor št. 12 v konkretnem primeru ni relevanten, saj ponujeni aparat za avtotransfuzijo nima enotnega seta za avtotransfuzijo za odrasle in otroke, temveč se uporabljajo posode različnih velikosti, pri tem pa pri 70mL posodi zahtevanega gumba ni mogoče uporabiti.

Da bi bilo mogoče ugotoviti, ali je naročnik utemeljeno zaključil, da aparat za avtotransfuzijo, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, izpolnjuje izpostavljeni zahtevi iz tehničnih specifikacij, je potrebno najprej ugotoviti, kaj je z njima v zvezi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določil naročnik.

Po vpogledu v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v dokumentu Splošne in strokovne zahteve naročnika – popravek (prej strani 12 - 16 dokumenta Povabilo k oddaji ponudbe) določil, da mora imeti aparat za avtotransfuzijo:
- »gumb za nujno/urgentno izpiranje« (3. točka strokovnih kriterijev za aparat za avtotransfuzijo);
- »nujen protokol oz. opcija za urgentno pranje, kjer se pranje izvaja pospešeno« (peta alineja 6. točke (Izbira protokola) strokovnih kriterijev za aparat za avtotransfuzijo).

Dalje ugotavlja, da je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določil tudi zahteve glede setov za avtotransfuzijo (potrošni material) za dve skupini pacientov, odrasle in otroke, in sicer v dokumentu Povzetek predračuna (rekapitulacija) in dokumentu 845080110-016-20_002, v obeh v poz. 30 (set za avtotransfuzijo – odrasli) in poz. 40 (set za avtotransfuzijo – pediatrični) ter v tretji alineji strokovnih kriterijev za potrošni material (»Set mora biti […] za različne bolnike (pediatrija, odrasli)).

Državna revizijska komisija pritrjuje navedbam izbranega ponudnika in naročnika, da v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oz. v strokovnih kriterijih za aparat za avtotransfuzijo naročnik ni izrecno določil, da mora izpostavljeni zahtevi (oz. funkcionalnosti) aparat za avtrotransfuzijo izpolnjevati tako pri odraslih kot tudi pri pediatričnih avtotransfuzijah oz. da morata zahtevani funkcionalnosti pri obeh (dejansko) delovati. Vendar pa, upoštevaje predhodno izpostavljene določbe glede predmeta javnega naročila, ni mogoče sprejeti tudi njune nadaljnje razlage, da za namen izpolnjevanja izpostavljenih zahtev zadošča že, da zahtevan gumb oz. protokol na aparatu za avtotransfuzijo (zgolj) obstaja. Glede na to, da iz opisa predmeta javnega naročila (oz. njegovih tehničnih specifikacij) jasno izhaja, da bo naročnik aparat za avtotransfuzijo uporabljal za avtotransfuzijo tako pri odraslih kot tudi pri otrocih (prim. dokument Povzetek predračuna (rekapitulacija) in dokument 845080110-016-20_002, v obeh poz. 30 in 40 ter tretja alineja strokovnih kriterijev za potrošni material), je jasno, da morata biti tako gumb za nujno/urgentno izpiranje kot tudi nujen protokol oz. opcija za urgentno pranje, kjer se pranje izvaja pospešeno, (dejansko) na voljo za uporabo pri odraslih in pediatričnih avtotransfuzijah.

Na ugotovljeno odgovor št. 12, ki ga je naročnik na Portalu javnih naročil objavil dne 22. 6. 2020 ob 11:48 uri, nima vpliva. Z njim je naročnik dopustil le, da ponudniki ponudijo enoten set za avtotransfuzijo (namesto posebej odraslega in posebej pediatričnega), pri tem pa iz odgovora ne izhaja, da bi vplival na zahtevo glede pediatričnih setov za avtotransfuzijo na način, da ni potrebno, da v času, ko so le-ti v uporabi, gumb za nujno/urgentno izpiranje in nujen protokol oz. opcija za urgentno pranje, kjer se pranje izvaja pospešeno, delujeta.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala, ali je naročnik, glede na jasni zahtevi iz 3. točke ter pete alineje 6. točke strokovnih kriterijev za aparat za avtotransfuzijo, utemeljeno zaključil, da ju aparat za avtotransfuzijo, ki ga ponuja izbrani ponudnik, izpolnjuje.

Med vlagateljem in naročnikom ni sporno, kateri aparat za avtotransfuzijo izbrani ponudnik ponuja in da le-tega ponuja (med drugim) skupaj s seti za avtotransfuzijo – odrasli in seti za avtotransfuzijo – pediatrični, 70mL. O navedenem se je z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika prepričala tudi Državna revizijska komisija (ponudbeni predračun, pojasnilo k predračunu z dne 17. 7. 2020). Med njima prav tako ni sporno, da ima aparat za avtotransfuzijo, ki ga ponuja izbrani ponudnik, gumb/funkcijo »Emergency Mode«, na katero se izbrani ponudnik sklicuje pri izkazovanju izpolnjevanja zahtev iz 3. točke ter pete alineje 6. točke strokovnih kriterijev za aparat za avtotransfuzijo (Brošura 2, stran 36).

Iz delov kataloga ponujenega aparata, na katere se v zahtevku za revizijo sklicuje vlagatelj izhaja, da gumb/funkcija »Emergency Mode« ni na voljo pri uporabi 70mL seta za enkratno uporabo (stran 44, Emergency Mode pad) in da je »Emergency Mode« na voljo le pri uporabi 125 mL in 225 mL posod, ne pa tudi pri uporabi 70 mL posode (stran 87, Additional Functions, Emergency Mode, Note).

Ker je izbrani ponudnik ponudil aparat za avtotransfuzijo, pri katerem gumb/funkcija »Emergency Mode« ni na voljo v času, ko je v uporabi 70 mL posoda, ki se uporablja v pediatričnem setu za avtotransfuzijo (kar izrecno priznava tudi sam v izjasnitvi, stran 2, točka 1), Državna revizijska komisija ugotavlja, da aparat za avtotransfuzijo, ki ga ponuja izbrani ponudnik, ne izpolnjuje naročnikovih zahtev iz tehničnih specifikacij, tj. zahtev iz 3. točke ter pete alineje 6. točke strokovnih kriterijev za aparat za avtotransfuzijo.

Četudi bi bilo v konkretnem primeru potrebno ugotoviti, da se Brošura 2, na katero se v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja spornih zahtev sklicujeta tako izbrani ponudnik kot naročnik, nanaša tudi na ponujeni aparat za avtotransfuzijo, Državna revizijska komisija pripominja, da bi bilo tudi ob njenem upoštevanju potrebno ugotoviti enako, tj. ugotoviti, da aparat za avtotransfuzijo, ki ga ponuja izbrani ponudnik, ne izpolnjuje naročnikovih zahtev iz tehničnih specifikacij. Brošura 2 je namreč v relevantnih delih (gumb/funkcija Emergency Mode, stran 36, 44, 87) vsebinsko enaka katalogu aparata za avtotransfuzijo, na katerega se v zahtevku za revizijo sklicuje vlagatelj.

Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj uspel izkazati obstoj pomanjkljivosti v tistem delu ponudbe izbranega ponudnika, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, posledično pa je uspel izkazati tudi, da naročnik ni ravnal v skladu z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami ZJN-3, ko je za ponudbo izbranega ponudnika v obravnavanem delu ugotovil, da je skladna z njegovimi zahtevami in posledično dopustna. S takim ravnanjem je naročnik kršil prvi in drugi odstavek 89. člena ZJN-3 v povezavi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, zato je Državna revizijska komisija na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila« z dne 16. 11. 2020.

Ker je Državna revizijska komisija že na podlagi obravnave zgornjih navedb ugotovila naročnikovo kršitev v postopku oddaje javnega naročila (nezakonito oddajo javnega naročila izbranemu ponudniku) in v celoti ugodila predlogu vlagatelja (razveljavitev izpodbijane odločitve), v nadaljevanju vsebinsko ni obravnavala preostalih navedb vlagatelja, podanih v smeri utemeljevanja iste kršitve in zahtevka (navedb, da aparat za avtotransfuzijo, ki ga ponuja izbrani ponudnik, ne izpolnjuje še nekaterih drugih zahtev iz tehničnih specifikacij ter navedb v zvezi s kršitvijo pravice do vpogleda) in z njimi povezanih predlaganih dokazov. Njihova obravnava namreč na sprejeto odločitev in položaj strank in udeležencev v predmetnem postopku ne bi mogla v ničemer vplivati.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila se postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika, z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3. Če se bo naročnik odločil, da bo nadaljeval postopek oddaje javnega naročila s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, mora ponovno presojo ponudbe izbranega ponudnika opraviti skladno z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami ZJN-3, zlasti ob upoštevanju petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3 ter ob upoštevanju ugotovitev Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo in v opredelitvi do navedb naročnika zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva. Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je vlagatelj preplačal zakonsko določeno višino takse za vložitev zahtevka za revizijo. V obravnavanem primeru se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, zato taksa za predrevizijski in revizijski postopek upoštevaje drugi odstavek 71. člena ZJPVPJN znaša dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z DDV) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500,00 EUR in ne več kot 25.000,00 EUR. V konkretnem primeru je vlagatelj plačal takso v višini 2.765,00 EUR (kot izhaja iz potrdila o plačilu z dne 26. 11. 2020), čeprav le-ta, glede na vrednost ponudbe izbranega ponudnika z DDV, znaša 2.762,92 EUR.

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju, skladno s 70. členom ZPVPJN ter skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/15 s sprem., v nadaljevanju: OT), priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
- strošek plačane takse za zahtevek za revizijo v višini 2.762,92 EUR;
- strošek odvetniških storitev za sestavo zahtevka za revizijo v višini 1.300 točk (prva točka tar. št. 40 OT), kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22% DDV znaša 951,60 EUR;
- materialne stroške v višini 23 točk (tretji odstavek 11. člena OT), kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22% DDV znaša 16,84 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala stroška za odvetniške storitve za pripravo vloge, s katero se je opredelil do navedb naročnika, in s tem povezane izdatke, saj navedbe v vlagateljevi vlogi z dne 29. 12. 2020 niso bile bistvene in niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve. Razliko do priglašenih stroškov za vplačano takso je Državna revizijska komisija zavrnila kot nepotrebno, saj preveč vplačane takse ni dolžan vrniti naročnik na podlagi prve povedi iz tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN (dolžan je povrniti le potrebne stroške, tj. dolžno vplačano takso in ne dejansko vplačano takso), ampak je v zvezi s preveč vplačano takso potrebno upoštevati drugo alineo četrtega odstavka 72. člena ZPVPJN, na podlagi katere bo Državna revizijska komisija ministrstvu, pristojnemu za finance, naložila vračilo preveč plačane takse.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne stroške priznala stroške v višini 3.731,36 EUR, ki mu jih je naročnik dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Pravni pouk: Zoper to odločitev je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.

V Ljubljani, 25. 1. 2021Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
- AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška družba o.p., d.o.o., Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
- PHARMAMED-MADO, d.o.o., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu

Vložiti:
- v spis zadeve, tuNatisni stran