Na vsebino
EN

018-006/2021 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

Številka: 018-006/2021-6
Datum sprejema: 19. 1. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Andraža Žvana in dr. Mateje Škabar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Storitve projektiranja in programiranja spletne aplikacije Mednarodno zdravstveno zavarovanje za projekt EESSI«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja RRC d.o.o., Jadranska ulica 21, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Tivolska cesta 50, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19. 1. 2021

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Storitve projektiranja in programiranja spletne aplikacije Mednarodno zdravstveno zavarovanje za projekt EESSI«, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 28. 12. 2020, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu male vrednosti objavil na portalu javnih naročil dne 17. 9. 2020, pod št. objave JN005741/2020-W01.

Naročnik je na portalu javnih naročil dne 18. 12. 2020, pod št. objave JN005741/2020-ODL01, objavil »Odločitev o oddaji naročila« z dne 17. 12. 2020, s katero je predmetno naročilo male vrednost v sklopu 1 »Storitve projektiranja spletne aplikacije Mednarodno zdravstveno zavarovanje EESSI« oddal ponudniku TIS d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), po merilih ugodnejšo ponudbo vlagatelja pa zavrnil kot nedopustno.

Vlagatelj je zoper navedeno odločitev dne 28. 12. 2020 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal, naj se razveljavijo izpodbijana odločitev o oddaji naročila v sklopu 1 in vsa morebitna nadaljnja naročnikova dejanja v postopku oddaje naročila, vlagatelju pa povrnejo vsi priglašeni stroški pravnega varstva.

Naročnik je s sklepom z dne 12. 1. 2021 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Posledično je naročnik zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva.

Naročnik je dne 13. 1. 2021 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka. Državna revizijska komisija je odstopljeno dokumentacijo prejela dne 14. 1. 2021.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dne 15. 1. 2021 s priporočeno poštno pošiljko posredoval vlogo z istega dne, s katero zahtevek za revizijo z dne 28. 12. 2020 umika, predlaga pa tudi, naj se mu povrne polovica plačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

Pravni pouk: zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.V Ljubljani, 19. 1. 2021


Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana,
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana,
- TIS d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.
-

Natisni stran