Na vsebino
EN

018-202/2020 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-202/2020-7
Datum sprejema: 13. 1. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Marka Medveda, kot predsednika senata, ter Tadeje Pušnar in Sama Červeka, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Javno naročilo za izvajanje pisnega prevajanja in tolmačenja v postopkih policije s tujimi državljani zaradi operativnih potreb na terenu« - sklop 17 (iz ukrajinskega jezika v slovenski jezik in obratno), na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj DETEKTIV IN TOLMAČ, OLGA MOROZ s.p., Stegne 7, ki jo zastopa Odvetniška družba Završek & Šnajder o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 1. 2021

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu dne 3. 7. 2020 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN004244/2020-B01.

Naročnik je z dokumentom »Sklepi o izidu naročila« št. 430-549/2020/106 (1631-05), z dne 25. 11. 2020, oba ponudnika, ki sta oddala ponudbo v 17. sklopu, obvestil, da javnega naročila ne bo oddal, ker sta obe ponudbi nedopustni. Vlagateljeva ponudba je nedopustna iz razloga, ker ni izpolnil zahtev za sodelovanje v skladu s točko 10.5 (Varnostno preverjanje prevajalcev tolmačev) oziroma zato, ker za vlagatelja obstajajo varnostni zadržki iz 52. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/2013 s spremembami; v nadaljevanju: ZODPol).

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 3. 12. 2020 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva. Vlagatelj citira varnostne zadržke iz prvega odstavka 52. člena ZODPol in zatrjuje, da ne izpolnjuje nobenega izmed njih. Navaja, da je samostojni podjetnik, ki opravlja dejavnost detektiva in tolmača ter slovenski državljan s končano visokošolsko strokovno izobrazbo, v Sloveniji pa prebiva že vrsto let. Dne 7. 1. 2019 mu je bila izdana Odločba o podelitvi certifikata o licenci in detektivski izkaznici št. 213 za opravljanje detektivske dejavnosti št. 4/09-213/2018. Odločba je bila izdana na podlagi pisne vloge, ki je bila prav tako odstopljena v varnostno preverjanje. Iz odločbe izhaja, da je naročnik dne 13. 12. 2018 Detektivski zbornici Republike Slovenije pisno sporočil, da ne obstajajo varnostni zadržki za podelitev certifikata o licenci in detektivski izkaznici. Od dneva izdaje odločbe, zatrjuje vlagatelj, še nista minili dve leti, v tem času pa ni prišlo do sprememb, zaradi katerih bi izpolnjeval kateregakoli izmed varnostnih pridržkov. Dne 30. 11. 2020 je pozval naročnika, naj mu pojasni razlog za njegovo izključitev iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila, vendar mu naročnik ni odgovoril. Poleg tega naročnik v obrazložitvi ni navedel natančnega razloga, zaradi katerega naj ne bi prestal varnostnega preverjanja, če pa je bil izločen iz razloga, ker vodi Zavod Rokavička (ukrajinski center), pa gre za izrazit primer diskriminacije. Zavod Rokavička je pravna oseba slovenskega prava, ki med drugim sodeluje z Veleposlaništvom Ukrajine v Sloveniji. Navaja, da ni zaposlen na Veleposlaništvu Ukrajine v Sloveniji, z njim sodeluje zgolj kot vodja manjšine ter kot prevajalec in prostovoljec. Z navedenim pa ne krši zakonodaje in ne predstavlja tveganja za pravni red Republike Slovenije. Ob navedenem, zatrjuje vlagatelj, je naročnik napačno ugotovil dejansko stanje in posledično napačno uporabil ZODPol, naročnikova ugotovitev pa omadežuje njegov ugled, še posebej zato, ker opravlja tudi dejavnost detektiva.

Naročnik je z dokumentom št. 430-549/2020/131 (1631-05), z dne 15. 12. 2020, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da si v obravnavanem primeru prizadeva pogodbo skleniti s ponudniki z visoko stopnjo integritete, poštenosti, etičnosti in strokovnosti. Zaradi učinkovitega zagotavljanja notranje varnosti in varovanja organizacijske integritete policije, je med zahteve, povezane z obravnavanim javnim naročilom, vključil tudi varnostno preverjanje, ki je opredeljeno v točki 10.5 (Varnostno preverjanje prevajalcev/tolmačev). V tej točki je navedeno, da bo izvedeno varnostno preverjanje oseb, ki bodo opravljale razpisana dela, ponudnik pa bo moral na zahtevo naročnika pred oddajo naročila predložiti s strani prevajalca/tolmača izpolnjen in podpisan obrazec »Soglasje za varnostno preverjanje po ZODPol« in »Vprašalnik za varnostno preverjanje«. Naročnik navaja, da je vlagatelj predložil oba navedena obrazca, zaprto kuverto z obrazcema (ki je bila označena z navedbo »Opravljanje del za policijo, številka zadeve 430-549/2020«) pa je naročnik posredoval pristojni službi policije, ki je izvedla postopek preverjanja. Naročnik zatrjuje, da je vlagatelj (oziroma oseba v postopku varnostnega preverjanja) dne 7. 7. 2020 pisno privolil v varnostno preverjanje, pri čemer je potrdil, da bo izpolnil varnostni vprašalnik in da varnostni zadržek predstavljajo tudi lažne navedbe podatkov v vprašalniku ali razgovoru. V postopku varnostnega preverjanja je bilo ugotovljeno, da vlagatelj pri izpolnjevanju vprašalnika ni odgovoril na vprašanji št. 16 in 18 (na vprašanji, ali je bil kdaj s sodbo ali odločbo o prekršku spoznan za odgovornega za prekršek in ali je bil v zadnjih štirih letih obravnavan za prekršek), s čimer je lažno prikazal, da ni bil kaznovan za prekršek. Na podlagi podatkov v evidencah policije je pristojna služba ugotovila, da je bil vlagatelj po določilih Zakona o pravilih cestnega prometa dvakrat kaznovan za prekršek. Naročnik zatrjuje, da je v uvodnem delu obrazca »Soglasje za varnostno preverjanje po ZODPol« navedeno, da bo vloga izločena, če bodo navedbe v obrazcu netočne ali nepopolne. Naročnik navaja, da mu ni znano, zakaj vlagatelj ni odgovoril na vsa vprašanja, dejstva, da vlagatelj ni odgovoril na vsa vprašanja, pa tudi ni mogoče odpraviti z dopolnitvijo. Naročnik še navaja, da vlagateljevo sklicevanje na drug postopek, v katerem je bilo prav tako opravljeno varnostno preverjanje vlagatelja, ne vpliva na ugotovitve v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, saj je varnostno preverjanje izvedeno za vsako posamezno javno naročilo. Naročnik tudi zatrjuje, da je v obrazložitvi navedeno, da vlagatelj ne izpolnjuje zahtev iz točke 10.5 (Varnostno preverjanje prevajalcev/tolmačev), zato je lahko vlagatelj nedvoumno ugotovil, zakaj je bila njegova ponudba izločena iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Da je vlagatelj očitno pravilno razumel razlog, zaradi katerega je bila njegova ponudba zavrnjena, pa je razvidno tudi iz zahtevka za revizijo. Tudi sicer ima vlagatelj (na podlagi devetega odstavka 51. člena ZODPol) možnost, da se seznani o svojem varnostnem preverjanju, vendar takšne zahteve ni podal. Naročnik poudarja, da je v postopku oddaje javnega naročila seznanjen z ugotovitvami varnostnega preverjanja zgolj v smislu obstoja ali neobstoja varnostnih zadržkov, ne pa tudi z vsebino varnostnega preverjanja. Naročnik še navaja, da je vlagatelj navedel tudi podatke iz svojega osebnega življenja, pri čemer opozarja, da z njimi ni bil seznanjen in na odločitev niso imeli vpliva.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 17. 12. 2020, izjasnil o navedbah naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Zatrjuje, da gre v navedenem primeru za eklatanten primer nepravilne uporabe zakona. ZODPol namreč določa, da so kot varnostni zadržek obravnavane lažne navedbe preverjane osebe v vprašalniku ali na razgovoru, ne pa pomanjkljive navedbe. Zatrjuje, da se je glede spornih vprašanj izjasnil na ustnem razgovoru, opravljenem konec oktobra na Policijski postaji Moste. Policist, ki mu je zastavljal vprašanja iz vprašalnika, ga je tudi povprašal, ali je bil s sodbo ali odločbo o prekršku spoznan za odgovornega za prekršek in ali je bil v zadnjih štirih letih obravnavan za prekršek. Pojasnil mu je, da je v preteklosti nekajkrat prejel plačilne naloge v zvezi s prometnimi prekrški, vendar se ne spominja točno kdaj. Policist, ki je te izjave zapisal, mu je pojasnil, da to ni pomembno in da se bo upoštevalo le, če je bila obravnavan zaradi prekrškov, ki so povezani z nasiljem. Vlagatelj zatrjuje, da ni lažno trdil, da s sodbo ali odločbo o prekršku ni bil spoznan za odgovornega za prekršek ali da v zadnjih štirih letih ni bil obravnavan za prekršek, temveč na vprašanji ni odgovoril iz razloga, ker ni želel navajati netočnih informacij. Vlagatelj navaja, da za razliko od policije ne poseduje natančne evidence lastnih prekrškov, zato ni želel zavajati naročnika z napačnimi informacijami. Navajanje lažnih dejstev in nenavajanje dejstev pa ne moreta in ne smeta imeti istega pomena. Dejstvo je, da ni lažno navedel niti enega dejstva. Odgovoril je na vsa vprašanja, za katera je bil prepričan v svoj odgovor, na neodgovorjena vprašanja iz obrazca, pa je odgovoril na Policijski postaji Moste. Vlagatelj še navaja, da je naročnik izpodbijano odločitev sprejel dne 25. 11. 2020, dne 13. 11. 2020 pa je na Portalu javnih naročil že objavil novo javno naročilo za izvajanje pisnega preverjanja in tolmačenja (pod št. objave JN007116/2020-B01). Naročnik je tako začel z novim postopkom še preden je sprejel izpodbijano odločitev. Očitno je naročnik potreboval le razlog za izločitev vlagateljeve ponudbe, za katerega je izbral »pomanjkljivo izpolnjen varnostni vprašalnik«.

Naročnik se je dne 30. 12. 2020 izjasnil o vlagateljevih navedbah. Naročnik vztraja pri svojih ugotovitvah iz sklepa in ponovno opozarja, da je vlagatelj pisno privolil v varnostno preverjanje, seznanjen pa je bil tudi s posledicami netočnih in nepopolnih navedb v predloženem vprašalniku, zato je bila njegova ponudba upravičeno izločena. Opozarja še, da se javno naročilo, ki ga omenja vlagatelj, bistveno razlikuje od obravnavanega javnega naročila. Pri novem javnem naročilu ne gre za pisno preverjanje in tolmačenje v postopkih policije s tujimi državljani zaradi operativnih potreb na terenu, prav tako se storitve pisnega prevajanja in tolmačenja ne izvajajo 24 ur na dan, vse dni v letu. Gre za dve različni javni naročili, katerima je skupno zgolj poimenovanje razpisanih storitev, njun cilj pa je drugačen.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je bila njegova ponudba nezakonito izločena iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnikovo ravnanje je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, skladno s katero je dopustna tista ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam ter zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega njegovih zagotovljenih sredstev. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 naročnik odda javno naročilo na podlagi meril po tem, ko preveri izpolnjevanje naslednjih pogojev: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Naročnik je zahteve, ki se nanašajo na varnostno preverjanje, navedel v točki 10.5 (Varnostno preverjanje prevajalcev/tolmačev) točke 10 (Ostala določila v zvezi s postopkom javnega naročila) Povabila k oddaji ponudbe in navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, in sicer:

»Zaradi učinkovitega zagotavljanja notranje varnosti in varovanja organizacijske integritete Policije, bo v skladu z določbami 15. člena ZODPol Policija izvedla varnostno preverjanje oseb, ki bodo opravljale dela za Policijo ali v prostorih Policije (v nadaljevanju: prevajalci/ tolmači) na podlagi četrtega odstavka 51. člena ZODPol.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti Seznam oseb, ki bodo opravljale dela za Policijo ali v prostorih Policije (v nadaljevanju: prevajalci/tolmači) - v obrazcu iz Priloge št. 6. V seznamu mora ponudnik navesti prevajalce/tolmače ponudnika in prevajalce/tolmače morebitnega podizvajalca oz. drugega subjekta, na katerega kapacitete se sklicuje.

Ponudnik bo moral na zahtevo naročnika pred oddajo naročila, naročniku predložiti s strani prevajalca/tolmača izpolnjen in podpisan obrazec »Soglasje za varnostno preverjanje po ZODPol« in podpisan obrazec »Vprašalnik za varnostno preverjanje« za vsakega prevajalca/tolmača iz seznama (Priloga št. 6). Omenjeno soglasje za varnostno preverjanje in vprašalnik sta kot posebni datoteki dostopna na istem mestu kot ta razpisna dokumentacija. Prevajalci/tolmači bodo preverjeni najkasneje pred oddajo naročila.

Ponudnik bo moral navedeno poslati na naslednji način:
1. izpolnjen in podpisan »Vprašalnik za varnostno preverjanje« in podpisan obrazec »Soglasje za varnostno preverjanje po ZODPol« za vsakega prevajalca/tolmača bo vložil v kuverto, ki jo bo zaprl in označil z navedbo »Vprašalnik za varnostno preverjanje po ZODPol in Soglasje« ter pripisal ime in priimek osebe, ki je izpolnila vprašalnik;
2. zaprto kuverto oziroma zaprte kuverte (v primeru večjega števila) iz prejšnje točke bo vložil v novo kuverto ter le-to označil z navedbo »opravljanje del za policijo, številka zadeve 430-549/2020, ter jo poslal v roku, ki ga bo določil naročnik (predvidoma 3-5 dni) na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

V primeru, da bodo pri varnostnem preverjanju na podlagi četrtega odstavka 51. ZODPol ugotovljeno varnostni zadržki iz 1. do 4. točke ali 7. do 9. točke prvega odstavka 52. člena ZODPol, prevajalec/tolmač, pri katerem se ugotovi varnostni zadržek, ne sme opravljati del za policijo in v prostorih policije. Prav tako ne sme opravljati del za policijo ali v prostorih policije prevajalec/tolmač, ki z zgoraj navedenim soglasjem ne privoli v varnostno preverjanje. V obeh primerih bo moral ponudnik prevajalca /tolmača zamenjati ali navesti, da lahko javno naročilo izvede brez tega prevajalca/tolmača. V primeru, da ponudnik ne bo mogel zagotoviti ne enega ne drugega bo izključen iz postopka oddaje javnega naročila, če je postopek že zaključen, pa naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila oziroma morebitne sklenjene pogodbe.«

Na vrhu obrazca »Soglasje za varnostno preverjanje po ZODPol« se, kot pravilno opozarja tudi naročnik, nahaja naslednje opozorilo:

»V želji, da bi poslovno sodelovali z osebami z visoko stopnjo integritete, bomo vse podatke, ki jih boste navedli v vprašalniku, preverili. Če bomo pri preverjanju ugotovili, da so vaše navedbe netočne ali nepopolne, bomo vašo vlogo izločili iz nadaljnjega postopka.«

Iz odstopljene dokumentacije je razvidno, da je naročnik (v skladu z zgoraj citiranimi navodili iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) vlagatelja dne 24. 9. 2020 pozval k predložitvi izpolnjenih in podpisanih obrazcev »Soglasje za varnostno preverjanje po ZODPol« in »Vprašalnik za varnostno preverjanje« za prevajalca/tolmača, ki ga je vpisal v Prilogo št. 6 (dokument št. 430-549/2020/78 (15131-05)). Vlagatelj in naročnik sta si edina v tem, da je vlagatelj v danem roku (dne 29. 9. 2020) predložil oba obrazca, pri čemer je ravnal v skladu z zgoraj citiranimi formalnimi zahtevami naročnika (vlagatelj je oba zahtevana obrazca priložil v zaprto kuverto, ki jo je označil v skladu z naročnikovimi navodili). Stranki se prav tako strinjata, da je vlagatelj izpolnil in podpisal obrazec »Soglasje za varnostno preverjanje po ZODPol« ter da vlagatelj ni izpolnil 16. in 18. točke iz obrazca »Vprašalnik za varnostno preverjanje« (vlagatelj je sicer izpolnil vseh preostalih 26 točk ter obrazec tudi podpisal). Med strankama pa je spor v tem, ali je bila vlagateljeva ponudba iz navedenega razloga upravičeno izločena. Vlagatelj zatrjuje, da je bila njegova ponudba nezakonito izločena, saj je odgovoril na vsa vprašanja, za katera je bil prepričan v svoj odgovor, na neodgovorjena vprašanja iz obrazca pa je odgovoril na Policijski postaji Moste. Naročnik nasprotno navaja, da je vlagatelj pisno privolil v varnostno preverjanje, seznanjen pa je bil tudi s posledicami netočnih in nepopolnih navedb v predloženem vprašalniku, zato je bila njegova ponudba upravičeno izločena.

V obravnavanem primeru torej vlagatelj ni predložil v celoti izpolnjenega vprašalnika (»Vprašalnik za varnostno preverjanje«), navedeno pa je razvidno tudi iz odstopljene dokumentacije. V vprašalniku sta ostali neizpolnjeni dve rubriki (št. 16 in 18), ki zahtevata odgovora na naslednji vprašanji: »Ali ste bili kdaj s sodbo ali odločbo o prekršku spoznani za odgovornega?« (vprašanje št. 16) in »Ali ste bili v zadnjih štirih letih obravnavani za prekršek?« (vprašanje št. 18). Vlagatelj sicer navaja prepričljive in smiselne razloge, zaradi katerih navedenih rubrik ni izpolnil (vlagatelj je navedel, da na vprašanji št. 16 in 18 ni odgovoril iz razloga, ker ni želel navajati netočnih informacij oziroma zato, ker ne poseduje natančne evidence lastnih prekrškov), vendar njegova navajanja ne morejo spremeniti dejstva, da vprašalnik v tem delu ni bil pravilno izpolnjen oziroma da vlagatelj na dve vprašanji ni odgovoril. Navedenih ugotovitev ne more spremeniti niti vlagateljevo sklicevanje na varnostno preverjanje, ki je bilo izvedeno v letu 2019, na podlagi katerega mu je bila (kar med strankama v tem postopku ni sporno) izdana odločba za opravljanje detektivske dejavnosti. Ker je bilo varnostno preverjanje predvideno tudi v obravnavanem javnem naročilu, poleg tega je vlagatelj pisno privolil vanj, seznanjen pa je bil tudi s posledicami netočnih in nepopolnih navedb v vprašalniku, je bila njegova ponudba upravičeno izločena.

Ob opisanem dejanskem stanju je vlagatelj sicer imel možnost na naročnika nasloviti zahtevo za dodatno pojasnilo (na navedeno možnost je bil opozorjen v 5. točki Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) in (v kolikor je menil, da vprašalnika za varnostno preverjanje ni mogoče v celoti izpolniti) vložiti zahtevek za revizijo, vendar je bil dolžan to storiti v rokih, ki jih za vložitev zahtevka za revizijo (ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali na dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila) določa 25. člen ZPVPJN. Po poteku teh rokov namreč vsebinska presoja navodil in zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Poleg tega je naročnik v dopisu št. 430-549/2020/78 (15131-05), s katerim je vlagatelja dne 24. 9. 2020 pozval na varnostno preverjanje oziroma k predložitvi obeh, izpolnjenih in podpisanih obrazcev (»Vprašalnik za varnostno preverjanje« in »Soglasje za varnostno preverjanje po ZODPol«), tudi izrecno zapisal, da lahko vlagatelj v primeru nejasnosti pokliče osebo P.P., navedel pa je tudi telefonsko številko.

Vlagatelj je v vlogi z dne 17. 12. 2020, s katero se je opredelil do navedb naročnika, navedel tudi, da je naročnik izpodbijano odločitev sprejel dne 25. 11. 2020, dne 13. 11. 2020 pa je na Portalu javnih naročil že objavil novo javno naročilo za izvajanje pisnega preverjanja in tolmačenja (pod št. objave JN007116/2020-B01), kar pomeni, da je naročnik začel z novim postopkom še preden je sprejel izpodbijano odločitev oziroma da je naročnik očitno potreboval le razlog za izločitev vlagateljeve ponudbe. Ker se lahko vlagatelj skladno s šestim odstavkom 28. člena ZPVPJN v treh delovnih dneh od prejema odločitve iz prve ali druge alineje prvega odstavka 28. člena tega zakona opredeli do navedb naročnika v tej odločitvi, ne sme pa navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku, je s temi navedbami in očitki sicer že prepozen, poleg tega vlagatelj tudi ni navedel, zakaj teh dejstev in kršitev ni uveljavljal že v zahtevku za revizijo. Ne glede na navedeno pa Državna revizijska komisija v zvezi s tem sprejema pojasnila naročnika, da gre pri tem za dve ločeni javni naročili (ki ju naročnik vodi po odprtem postopku), katerima je skupno le njuno poimenovanje (v obeh primerih gre za izvajanje pisnega prevajanja in tolmačenja), pri čemer se (le) predmetno javno naročilo nanaša na specifično storitev oziroma na pisno prevajanje in tolmačenje v postopkih policije s tujimi državljani zaradi operativnih potreb na terenu, v okviru katerega se storitve izvajajo 24 ur na dan in vse dni v letu.

Ker vlagatelju ni uspelo izkazati, da je naročnik njegovo ponudbo nezakonito izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila, je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


PRAVNI POUK: Zoper to odločitev je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali se mu jo pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.

Ljubljani, dne 13. 1. 2021


Predsednik senata:
Marko Medved, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana,
- Odvetniška družba Završek & Šnajder o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 10, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.


Natisni stran