Na vsebino
EN

018-200/2020 Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.

Številka: 018-200/2020-9
Datum sprejema: 11. 1. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu dr. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Marka Medveda in Andraža Žvana, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Zamenjava ali vgradnja klima naprav v prostorih družbe SŽ-Infrastruktura d.o.o. za obdobje 3 let«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik KLIMAJ inštalacija, montaža, servis ter prodaja hladilnih sistemov d.o.o., Podbevškova ulica 15, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 1. 2021

odločila:

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila po postopku naročila male vrednosti« z dne 10. 11. 2020.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 12. 10. 2020, št. objave JN006276/2020-W01.

Naročnik je dne 10. 11. 2020 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila po postopku naročila male vrednosti (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila) iz katere izhaja, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila prejel ponudbe štirih ponudnikov. Prvouvrščeno ponudbo (ponudbo vlagatelja) in drugouvrščeno ponudbo je zavrnil kot nedopustni, tretjeuvrščeno ponudbo in četrtouvrščeno ponudbo pa označil za dopustni. V zvezi s ponudbo vlagatelja je naročnik navedel, da ne ustreza tehničnim zahtevam predmeta javnega naročila, saj ima v postavki 3 točke A ponudbenega predračuna (obrazec 2) ponujena klimatska naprava večjo moč (5,0 kW), kot je bilo zahtevano (3,5 kW). Naročnik je predmetno javno naročilo oddal tretjeuvrščenemu ponudniku CENTRALEX, prodaja in montaža klimatskih naprav, trgovina in storitve d.o.o., Trpinčeva ulica 37A, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je bila dne 11. 11. 2020 objavljena na Portalu javnih naročil, št. objave JN006276/2020-ODL01, v posledici česar se, na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; s sprem., v nadaljevanju: ZJN-3), z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno vložil Pritožbo na odločitev o oddaji javnega naročila z dne 10. 11. 2020, v kateri predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in odločitev o oddaji naročila razveljavi.

Vlagatelj zatrjuje, da njegova ponudba ustreza vsem zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponujena klimatska naprava ima tovarniško specificirano moč 1,2/5,0/6,5, kar pomeni, da deluje v območju moči 1,2 kW do 6,5 kW. Klimatska naprava zadostuje želeni moči 3,5 kW, saj ne deluje z večjo močjo, če to ni potrebno, mogoče pa jo je tudi sprogramirati, da deluje le do 3,5 kW, kar bi vlagatelj, kot zatrjuje, dopisal že v sami ponudbi, če bi vedel, da za naročnika to predstavlja problem. Tudi drugi ponudniki namreč nimajo točno 3,5 kW klimatskih naprav – klimatska naprava izbranega ponudnika ima moč 3,6 kW, deluje pa ravno tako v območju moči od 1,6 kW do 4,5 kW. Obe klimatski napravi zato ustrezata sporni zahtevi. Vlagatelj v dokaz svojih navedb prilaga tehnični list obeh klimatskih naprav in izjavo pooblaščenega zastopnika za klimatske naprave proizvajalca ponujene klimatske naprave.

Naročnik je izbranega ponudnika dne 23. 11. 2020 obvestil o prejetem zahtevku za revizijo in o možnosti izjasitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo skladno z ZPVPJN. Izbrani ponudnik se o vloženem zahtevku za revizijo ni izjasnil.

Naročnik je dne 7. 12. 2020 sprejel Odločitev (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. Vztraja, da ponujena klimatska naprava ni ustrezna, saj presega zahtevano moč 3,5 kW. Navaja, da je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določil klimatske naprave moči 3,5 kW in 5 kW, saj mu izbira dveh različnih moči omogoča pravilno dimenzioniranje klima naprave glede na velikost tehničnega prostora in disipacijo vgrajenih naprav tehničnih sistemov. V primeru vgradnje klimatske naprave prevelike moči (5 kW namesto 3,5 kW) bo inverterska tehnologija zaradi zagotavljanja nastavljene temperature znižala število obratov elektromotorja kompresorja, kar bo posledično zvišalo temperaturo uparjalnika, s tem pa zmanjšalo količino kondenza vlažnega zraka iz prostora na površini uparjalnika. To pomeni povečano količino vlage v tehničnem prostoru, kar za delovanja tehničnih naprav SV, TK in ENP naprav v komandnem prostoru ni primerno okolje in zmanjšuje njihovo življenjsko dobo. Vlagatelj možnost digitalne omejitve moči zatrjuje in dokazuje šele v zahtevku za revizijo, česar naročnik ne more upoštevati. V zvezi s ponujeno klimatsko napravo izbranega ponudnika moči 3,6 kW naročnik navaja, da je glede na njegovo zahtevo po moči 3,5 kW sprejemljiva, saj 0,1 kW večja moč od zahtevane predstavlja 2,8% razliko, kar ne vpliva na pravilno hlajenje in odvajanje vlage iz prostora tehničnega prostora.

Vlagatelj se je do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo opredelil z vlogo z dne 11. 12. 2020. Vztraja, da je ponudil tehnično ustrezno klimatsko napravo, ki zadostuje zahtevani moči 3,5 kW. Ker klimatske naprave ne bodo delovale s polno močjo, bodo imele daljšo življenjsko dobo, saj bo kompresor zaradi delovanja z zmanjšano močjo manj obremenjen. Poudarja, da iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izhaja, da so zahtevane klimatske naprave, ki dosegajo moč 3,5 kW, vendar pri tem ni navedeno, da te moči ne bi smele presegati. Vlagatelj naročnikovemu pojasnilu glede vpliva 0,1 kW močnejše klimatske naprave izbranega ponudnika od zahtevane na pravilnost hlajenja in odvajanja vlage iz prostora tehničnega prostora ne nasprotuje, vendar pa zatrjuje, da ni mogoče sprejeti, da je tehnično odstopanje pri enem ponudniku dopustno, pri drugem pa ne. Naročnikovo sklicevanje na vplive vgradnje klimatske naprave z močjo 5 kW namesto 3,5 kW vlagatelj označuje za strokovno nepravilno in neskladno s 67. členom ZJN-3, saj pogojev, ki jih izpostavlja, v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni določil. Klimatska naprava večje moči (torej 5 kW) je, tudi, če je omejena na moč delovanja 3,5 kW, boljša izbira glede razvlaževanja, ker ima večji ventilator, ki omogoča prehod večje količine zraka, notranji uparjalnik pa je večje površine, kar pomeni enako ali celo večjo kondenzacijo na predmetni napravi. Taka naprava kvečjemu zmanjša stanje vlage v prostoru, ne pa, da ga poslabša. Kondenzacija bo, glede na večji izmenjevalec in večjo količino pretoka skozi njega enaka ali celo večja. V potrditev svojih navedb vlagatelj prilaga dopis inženirja proizvajalca ponujene klimatske naprave.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 8. 12. 2020 in dne 18. 12. 2020 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo preverila, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno in pri naročniku; ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN; ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN; ali obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ali je dopusten. Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da so vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN izpolnjeni, je zahtevek za revizijo, na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPVPJN, sprejela v obravnavo.

Med vlagateljem in naročnikom je sporno, ali je naročnik ravnal skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami ZJN-3, ko je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Revizijske navedbe vlagatelja je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, skladno s katero je dopustna ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, po tem, ko preveri da so izpolnjeni naslednji pogoji:
- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so ta bila določena.

Iz odločitve o oddaji naročila izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo zavrnil iz razloga, ker klimatska naprava, ponujena v postavki 3 točke A ponudbenega predračuna (obrazec 2) z močjo 5 kW presega zahtevano moč 3,5 kW, določeno v tehničnih specifikacijah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vlagatelj naročnikovi ugotovitvi nasprotuje in zatrjuje, da ponujena klimatska naprava, katere tovarniška specificirana moč je 1,2/5,0/6,5 kW in ki deluje v območju moči 1,2 kW do 6,5 kW, izpolnjuje naročnikovo zahtevo po moči 3,5 kW.

Vlagateljevi revizijski očitki se nanašajo na vprašanje, ali je naročnik dopustnost njegove ponudbe presojal ob upoštevanju določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Državna revizijska komisija je že večkrat pojasnila, da mora naročnik, skladno z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3) in načelom transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3), zahteve v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določiti jasno, natančno in nedvoumno, tako da lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako, pri pregledu in ocenjevanju ponudb pa mora ravnati v skladu s pravili, ki jih je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določil sam, in jih upoštevati na način, kot so bila zapisana (prim. sodbo Sodišča EU št. C-368/10, točka 109). Če je zahteva zapisana splošno in ohlapno ali tako, da dopušča več možnih razlag, je, upoštevaje večkrat zapisano stališče Državne revizijske komisije (prim. npr. odločitve v zadevah št. 018-132/2018, 018-183/2018, 018-002/2019) ni mogoče tolmačiti v škodo ponudnika, ki je zahtevo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izpolnil v mejah, ki jo razlaga take zahteve še dopušča. Namen zahteve po vnaprejšnji jasni, natančni in nedvoumni določitvi zahtev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je preprečiti naročnikovo subjektivno ocenjevanje in vrednotenje ponudb ter zagotoviti, da se ponudniki vnaprej seznanijo z okoliščinami, ki bodo vplivale na oddajo javnega naročila. Le tako lahko ponudniki pripravijo dopustno ponudbo, ki jo bo mogoče primerjati s ponudbami drugih ponudnikov.

V obravnavanem primeru je naročnik tehnične specifikacije predmeta javnega naročila določil v dokumentu Tehnične specifikacije in popis del za zamenjavo ali vgradnjo klima naprav v tehničnih prostorih SV, TK naprav in v komandnih prostorih ENP, prometnih uradih in poslovnih prostorih družbe SŽ-Infrastruktura d.o.o. in v tabeli, v postavki 3 (vsebinsko enako tudi v postavki 3 točke A ponudbenega predračuna (obrazec 2)) določil »Dobava klimatske naprave profesionalne izvedbe za tehnične prostore SV, TK in komandne prostore ENP (klime za server prostore) moči 3,5 kW, podstropna izvedba, sistem split 1/1 vključno z vsemi povezavami do dolžine 4 m, ter izvedbami odtokov kondenza, ter izvedbo priključitve na električno omrežje. (Cena vključuje tudi potrebno količino plina in 1 preboj stene do debeline 50 cm)«.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik zahtevo glede moči klimatske naprave razlaga na način, da so ustrezne le klimatske naprave z močjo (natančno) 3,5 kW. Dalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni določil nobenih zamejitev, zaradi katerih bi bilo mogoče kot skladne z zahtevo sprejeti le tiste klimatske naprave, ki delujejo z močjo (natančno) 3,5 kW. Naročnik prav tako ni določil pogojev oz. okoliščin, ki morajo biti izpolnjene za zagotovitev ustreznega okolja za delovanje tehničnih naprav v posameznem prostoru (kot jih je npr. v povezavi s potrebo po pravilnosti hlajenja in odvajanjem vlage iz posameznih prostorov navajal v odločitvi o zahtevku za revizijo), iz katerih bi izhajalo, da so te okoliščine izpolnjene le, če ponujene klimatske naprave v posameznih prostorih delujejo zgolj in le s točno določeno močjo, ne pa tudi, če klimatske naprave zahtevano moč dosegajo znotraj območja moči svojega delovanja (med minimalno in maksimalno močjo). Glede na vsebino zahteve, kot jo je določil naročnik in glede na območje moči, v katerem delujejo klimatske naprave (tako npr. klimatska naprava vlagatelja deluje v območju moči od 1,2 kW do 6,5 kW, prim. predračun vlagatelja (obrazec 2) v povezavi z dokumentom Klimaj_SŽ Inf. Ponudbena dokumentacija (obrazec 1), stran 28); klimatska naprava izbranega ponudnika deluje v območju moči od 1,6 kW do 4,5 kW (prim. predračun izbranega ponudnika (obrazec 2) v povezavi s tehničnim listom klimatske naprave, ki ga je zahtevku za revizijo priložil vlagatelj) Državna revizijska komisija ugotavlja, da je kot eno od razlag sporne zahteve mogoče sprejeti tudi vlagateljevo razlago, v okviru katere je ustrezna (tudi) tista ponujena klimatska naprava, ki dosega zahtevano moč 3,5 kW v območju moči svojega delovanja. V zvezi z zahtevo glede moči klimatske naprave tako ni mogoče zaključiti, da dopušča le eno razlago – tisto, v skladu s katero je ponudbo vlagatelja ocenjeval naročnik, torej tisto, po kateri je ustrezna le klimatska naprava, katere moč znaša (natančno) 3,5 kW, pač pa je potrebno ugotoviti, da sporna zahteva ni jasna in nedvoumna in dopušča več možnih razlag.

Čeprav na presojo (ne)jasnosti sporne zahteve in na pravilnost naročnikovega ravnanja pri ocenjevanju ponudbe vlagatelja ugotovitev, opisana v nadaljevanju, ne vpliva, Državna revizijska komisija na tem mestu vseeno pripominja, da naročnik ponudbe izbranega ponudnika ni presojal upoštevaje razlago sporne zahteve, za katero se zavzema sam (da je ustrezna zgolj in le moč 3,5 kW), pač pa je dopustil odstopanje (ki ga v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni določil) in upošteval razlago sporne tehnične zahteve, za katero se v zahtevku za revizijo dejansko zavzema vlagatelj. Za ustrezno je namreč naročnik štel klimatsko napravo izbranega ponudnika, ki odstopa od zahteve po 3,5 kW (jo presega), vendar pa znotraj svojega razpona moči delovanja še vedno dosega zahtevano moč.

Ker je vlagatelj v postavki 3 točke A ponudbenega predračuna (obrazec 2) ponudil klimatsko napravo, ki deluje v območju od 1,2 kW do 6,5 kW (prim. predračun vlagatelja (obrazec 2) v povezavi z dokumentom Klimaj_SŽ Inf. Ponudbena dokumentacija (obrazec 1), stran 28), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je s ponujeno klimatsko napravo zahtevo glede moči klimatske naprave 3,5 kW izpolnil v mejah njene dopuščene razlage. Naročnik tako ni ravnal pravilno, ko je ugotovil, da ponujena klimatska naprava vlagatelja v obravnavanem delu ni ustrezna.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in določili 89. člena ZJN-3 v povezavi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ko je vlagateljevo ponudbo iz obravnavanega razloga zavrnil kot nedopustno. Na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN je Državna revizijska komisija zato zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila po postopku naročila male vrednosti« z dne 10. 11. 2020.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila se postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika, z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3. Če bo naročnik presodil, da ob tako oblikovanih tehničnih zahtevah postopek oddaje javnega naročila lahko zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika, naj ponovno presojo prejetih ponudb opravi skladno z določbami ZJN-3 in določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ob upoštevanju ugotovitev Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa. Naročnik pa ima pravico zaključiti postopek oddaje javnega naročila tudi brez izbire najugodnejšega ponudnika oz. z zavrnitvijo vseh ponudb, vendar mora pri tem upoštevati temeljna načela javnega naročanja, predvsem načelo transparentnosti in načelo enakopravne obravnave ponudnikov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

Pravni pouk: Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.

V Ljubljani, 11. 1. 2021Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- SŽ - Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
- KLIMAJ d.o.o., Podbevškova ulica 15, 8000 Novo mesto
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
- CENTRALEX d.o.o., Trpinčeva ulica 37A, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tuNatisni stran