Na vsebino
EN

018-201/2020 Luka Koper, d.d.

Številka: 018-201/2020-13
Datum sprejema: 8. 1. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sama Červeka, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in Marka Medveda, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nabava dveh SPPX dvigal«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik BEDESCHI S.P.A., Via Praimbole 38, Limena (PD), Republika Italija (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper - Capodistria (v nadaljevanju: naročnik), dne 8. 1. 2021

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Nabava dveh SPPX dvigal«, voden na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil dne 30. 11. 2020, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 14. 7. 2020 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 22. 9. 2020, pod št. objave JN005844/2020-E01, ter dne 23. 9. 2020 v Uradnem listu EU, pod št. objave 2020/S 185-447617.

Naročnik je na portalu javnih naročil (pod št. objave JN005844/2020-ODL01) dne 24. 11. 2020 objavil »Odločitev o izidu javnega naročila«; iz vsebine dokumenta izhaja, da naročnik javnega naročila ni oddal, ker ni prejel nobene dopustne ponudbe. V zvezi z vlagateljevo ponudbo je pri tem navedeno, da ponudba ni dopustna, ker ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pojasnjuje, da je vlagatelj na obrazcu OBR-1 Ponudba prečrtal točko 13 glede instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in dopisal »SEE OUR LETTER WITH SALES CONDITIONS«. V ponudbeni dokumentaciji je predložil dokument »Komercialni predlog«, v katerem je navedel, da:
- glede pogodbene kazni sprejme največ 2 % celotnega zneska namesto zahtevanih 10 % pogodbene vrednosti;
- glede garancijskega roka ponuja za stroj in dobavljen material 18 mesecev od datuma odpreme dokumentov za stroj in materiale, namesto zahtevanih 36 mesecev od datuma prevzema dvigala z dodatno opremo.

Vlagatelj je dne 30. 11. 2020 preko portala eRevizija pravočasno vložil zahtevek za revizijo, s katero je izpodbijal odločitev naročnika.

Naročnik je dne 9. 12. 2020 sprejel »Odločitev o zahtevku za revizijo«, s katero je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 14. 12. 2020 in 16. 12. 2020 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj je na naročnika in Državno revizijsko komisijo naslovil dopis z dne 18. 12. 2020, v katerem navaja, da sprejema naročnikovo odločitev, brez nadaljnjih zahtev. Dodaja še, da pričakuje, da bo med tremi prejšnjimi ponudniki ponovno prejel vabilo za nov zaključen razpis. Ob upoštevanju navedenega je Državna revizijska komisija vlagatelja z dopisom z dne 22. 12. 2020 opozorila na pravne posledice umika zahtevka za revizijo in ga pozvala, naj jasno in nedvoumno pojasni, ali umika zahtevek za revizijo, vložen dne 30. 11. 2020. Vlagatelj je v vlogi z dne 5. 1. 2021 (ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 7. 1. 2021) potrdil, da odstopa od postopka revizije.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


Pravni pouk: zoper to odločitev je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.


V Ljubljani, 8. 1. 2021

Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti (objava na portalu eRevizija):
– BEDESCHI S.P.A., Via Praimbole 38, 35010 Limena (PD), Republika Italija,
– LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.


Natisni stran