Na vsebino
EN

018-187/2020 Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor

Številka: 018-187/2020-7
Datum sprejema: 14. 12. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Andraža Žvana, kot predsednika senata, ter Sama Červeka in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Javno naročilo za nabavo blaga: PISARNIŠKI MATERIAL, razdeljen v štiri sklope«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja PAVLIN, proizvodnja, trgovina, storitve, d. o. o., Grič 9, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnica Pudgar Mihaela, Trg 67, Prevalje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 14. 12. 2020

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil 17. 6. 2020, pod številko objave JN003869/2020-B01, ter dne 18. 6. 2020 v Dodatku k Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2020/S 117-283365.

Naročnik je 19. 8. 2020 na Portalu javnih naročil pod številko objave JN003869/2020-ODL01 objavil dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila za 4. sklop« št. JN4-B/19/20 z dne 19. 8. 2020. Iz odločitve izhaja, da je naročnik pravočasno za 4. sklop »0504 Tiskarniški mediji«, prejel tri ponudbe, pri čemer je kot edino merilo določil ceno. Kot najugodnejšo je naročnik ocenil in izbral ponudbo vlagatelja. Na podlagi šestega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) je naročnik odločitev o oddaji javnega naročila za 4. sklop pred njeno pravnomočnostjo spremenil oziroma razveljavil z dokumentom »Odločitev o razveljavitvi že sprejete odločitve o oddaji javnega naročila za 4. sklop« z dne 31. 8. 2020, ki je bil istega dne objavljen na Portalu javnih naročil pod številko objave JN003869/2020-ODL01P1. V njej je naročnik navedel, da je na pobudo enega izmed treh ponudnikov, ki so v postopku predmetnega javnega naročila za 4. sklop oddali pravočasne ponudbe, in sicer Mladinska knjiga trgovina, d. o. o., Slovenska cesta 29, Ljubljana, ki je navedel da ponudbe niso bile zadostno preverjene, odločil, da bo obstoječo odločitev z dne 19. 8. 2020 razveljavil, oddane ponudbe pa ponovno preučil in v zvezi s predmetnim sklopom javnega naročila sprejel novo odločitev. Naročnik je nadalje dne 19. 10. 2020 sprejel dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila za 4. sklop« št. JN4-B/35/20 (v nadaljevanju: odločitev), ki je bil istega dne objavljen na Portalu javnih naročil pod številko objave JN003869/2020-ODL02. Naročnik v odločitvi navaja, da prvotno izbrana vlagateljeva ponudba ni ustrezala zahtevam naročnika v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma je bila pomanjkljiva v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, ki jih v skladu z določbami ZJN-3 (šestim odstavkom 89. člena ZJN-3) ni dovoljeno dopolnjevati ali popravljati. Ponujeni predmet tako ni ustrezal potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah, zato je naročnik vlagateljevo ponudbo ocenil kot nedopustno in jo zavrnil. Naročnik je v nadaljevanju navajal in obrazložil razloge, zaradi katerih naj bi bila vlagateljeva ponudba pomanjkljiva. Navaja, da vlagatelj ni v celoti oziroma ustrezno izpolnil tabele »Posebna priloga ponudbe«, pomanjkljivosti pa so se pojavile tudi pri posameznih zaporedno oštevilčenih artiklih. Pod zaporedno št. 78, kjer je bila kot naročnikova zahteva vpisano črnilo HP CF280A, je vlagatelj ponudil artikel z oznako HP CF280X, za katerega je priložil tudi certifikat. Pod zaporednimi št. 1, 160 in 161 v tabeli »Posebna priloga ponudbe« je naročnik zahteval naslednje artikle, in sicer št. 1 – Barva za fax Panasonic KXF-136, št. 160 – Trak za tiskalnik Epson ERC-09 in št. 161 – Trak za tiskalnik Epson LQ 590, pri katerih je vlagatelj vpisal, da imajo artikli sposobnost za ustvarjanje poročil, kar pa ne drži, saj je naročnik predložil izjavi podjetja Also Technology Ljubljana, d. o. o., Ljubljana (kot dobavitelja potrošnega materiala za tiskanje znamke Epson) in HP Computing and Printing d. o. o., Zagreb, Hrvaška (kot proizvajalca potrošnega materiala za tiskanje znamke HP), ki dokazujeta nasprotno. Naročnik je kot zadnji razlog za pomanjkljivost vlagateljeve ponudbe v delu tehničnih specifikacij predmeta izpostavil priloženo dokumentacijo pod zaporedno št. 119, saj naj bi iz certifikata izhajalo, da je bil ponujeni enakovreden artikel testiran na tiskalniku tipa MS410d in ne na tipu MS310, kot je to zahteval naročnik, iz predloženega certifikata pa ne izhaja, da je po kakovosti enakovreden originalu.

Vlagatelj je zoper navedeno odločitev o oddaji naročila v 4. sklopu vložil zahtevek za revizijo z dne 29. 10. 2020, v katerem predlaga njeno razveljavitev in zahteva povrnitev stroškov pravnega varstva. Nadalje vlagatelj v okviru zatrjevanja obstoja aktivne legitimacije izpostavi, da spremenjena odločitev z dne 19. 10. 2020 ni bila sprejeta v skladu z določbami ZJN-3 in naročnikovimi zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in mu je tako nastala škoda. Nadalje navaja, da je bila posledično vlagateljeva ponudba neupravičeno označena kot nedopustna in izločena iz nadaljnje obravnave, kar je bilo v nasprotju z odločitvijo naročnika z dne 19. 8. 2020 in 31. 8. 2020, ko je bilo predmetno javno naročilo oddano njemu, katerega ponudba je bila ocenjena za najugodnejšo. Nadalje navaja, da je glede priprave svoje ponudbe v celoti sledil navodilom in zahtevam naročnika, ter je tabelo »Posebna priloga ponudbe« izpolnil v celoti, in sicer tako, da je polja, kjer je ponujeni artikel vseboval zahtevane lastnosti, izpolnil z »DA«, kjer pa jih ni vseboval, je pustil prazna. Nadalje je pojasnil, da naročnik natančnejših navodil glede načina izpolnjevanja tabele »Posebna priloga ponudbe«, kot na primer izpolnitev z DA/NE, KRIŽCI/KROŽCI/KLJUKICAMI, ni podal. Vlagatelj je v nadaljevanju zaključil, da naročnik v svoji obrazložitvi, ko je navedel, da vlagatelj tabele »Posebna priloga ponudbe« ni v celoti izpolnil, te navedbe ni v zadostni meri konkretiziral ter pojasnil, v katerem delu tabela ni bila v celoti izpolnjena. V nadaljevanju je glede drugega naročnikovega razloga za zavrnitev ponudbe o neustreznem izpolnjevanju predmetne tabele pod zaporedno št. 78 – črnilo CF280A pojasnil, da je bilo v zvezi s kapaciteto enakovrednih tonerjev na portalu javnih naročil postavljeno vprašanje, in sicer da glede na to, da ima naročnik za določen tip tiskalnika razpisano manjšo in večjo kapaciteto tonerja, ali mu lahko tudi za manjšo ponudi toner z večjo zmogljivostjo strani, kar v konkretnem primeru oznake CF280A pomeni zmogljivost za 2.700 strani in CF280X za 6.900 strani, in odgovor, ki mu je sledil, je bil pritrdilen. Vlagatelj je iz navedenega v nadaljevanju zaključil, da je s tem, ko je v predmetni tabeli pod zaporedno št. 78 ponudil CF280X in ne CF280A, izpolnil naročnikovo zahtevo glede lastnosti ponujenega predmeta. V zvezi s tretjim razlogom za zavrnitev ponudbe je vlagatelj pojasnil, da je bilo na Portalu javnih naročil postavljeno vprašanje, za katere tiskarniške medije oz. na primer Barva za fax Panasonic KXF-136, je zahtevana sposobnost ustvarjanja poročil o stanju tiskalnika in tonerja, pri čemer je naročnik odgovoril, da navedena zahteva velja za medije, ki to omogočajo. Vlagatelj nadalje navaja, da je iz navedenega utemeljeno sklepati, da v kolikor tiskarniški mediji ne omogočajo oziroma nimajo sposobnosti za ustvarjanje poročil o stanju tiskalnika in tonerja, kot je to primeroma lastnost predmetnih tiskarniških medijev v tabeli »Posebna priloga ponudbe« pod zaporedno št. 1, 160 in 161, za predmetne tiskarniške medije ni potrebno izpolniti tabele, ker glede na navedeno izpolnitev tabele v tem delu ni potrebna oziroma ni relevantna. Nadalje vlagatelj glede zadnjega naročnikovega razloga zavrnitve njegove ponudbe v zvezi z artiklom pod zaporedno št. 119 pojasnjuje, da naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni zahteval, da je treba test, da se ponujeni artikel (toner HQPLMS310) lahko šteje za enakovreden zahtevanemu originalnemu tonerju LEXMARK – 50F2H00, opraviti na točno določeni napravi. Vlagatelj nadalje navaja, da je v dokaz enakovrednosti ponujenega artikla z zahtevanim originalom predložil standard ISO19752, katerega vsebina ne predvideva, da mora biti toner preizkušen na točno določenih napravah, ter da zadošča, da je preizkušen na tiskalnikih, na katerih deluje. Nadalje je v podkrepitev svojih navedb vlagatelj predložil še elektronsko sporočilo oziroma mnenje direktorja podjetja Buyers Laboratory LLC (BLI) ter mnenje neodvisne inštitucije Lotrič certificiranje, d. o. o., ki podeljuje certifikat za skladnost produkta s predmetnim standardom ISO19752 in dodatna testna poročila.

Izbrani ponudnik (MK Trgovina, d. o. o., Slovenska cesta 29, Ljubljana), se je z vlogo z dne 5. 11. 2020 izjasnil o zahtevku za revizijo, v katerem kot neutemeljene zavrača vse navedbe vlagatelja in predlaga zavrnitev revizijskega zahtevka ter potrditev že sprejete odločitve z dne 19. 10. 2020.

Naročnik je z dokumentom št. JN4-B/45/20 z dne 17. 11. 2020 zavrnil zahtevek za revizijo in vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da v svoji odločitvi potrjuje odločitev z dne 19. 10. 2020, saj ponudba vlagatelja ni dopustna, ker njen predmet ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika, in je posledično iz omenjenega razloga zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. V zvezi z vlagateljevimi navedbami v okviru zatrjevanja obstoja aktivne legitimacije je naročnik podrobneje navedel in pojasnil razloge za časovni potek sprejetih odločitev. Nadalje je dodal, da je dne 19. 8. 2020 z dokumentom št. JN4-B/19/20 podal Odločitev o oddaji javnega naročila, ki jo je na podlagi šestega odstavka 90. člena ZJN-3 pred njeno pravnomočnostjo, z namenom odprave nezakonite odločitve, razveljavil z dokumentom št. JN4-B/25/20 z dne 31. 8. 2020 in jo vrnil v ponovno odločanje. Nadalje je naročnik navedel, da je dne 19. 10. 2020 skladno z določbami ZJN-3 sprejel novo odločitev in da vlagatelju posledično ni mogla biti povzročena nikakršna škoda.

Naročnik v nadaljevanju glede vlagateljevih navedb o izbranem načinu izpolnjevanja tabele »Posebna priloga ponudbe« (DA/NE, križci….) zaključuje, da iz tabele »Posebna priloga ponudbe« vlagatelja izhaja, da le-te ni izpolnil, kot tudi, da bi moral vlagatelj na podlagi tretjega odstavka 16. člena ZPVPJN glede težav, ki jih je imel pri izpolnjevanju tabele, opozoriti naročnika na Portalu javnih naročil, pa tega ni storil. Naročnik je enako kot v odločitvi z dne 19. 10. 2020 poudaril, da so v tabeli »Posebna priloga ponudbe« določene tehnične specifikacije predmeta, ki jih v skladu s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 ni dopustno dopolnjevati, zato vlagatelja ni pozval k pojasnilu, ampak je njegovo ponudbo zavrnil kot nedopustno.

V zvezi s posameznimi artikli pod zaporednimi številkami v tabeli »Posebna priloga ponudbe« in v predračunu je naročnik za artikel pod zaporedno št. 78 pojasnil, da se je njegova zahteva glasila na artikel črnilo HP CF280A, vlagatelj je v stolpec v predračun sicer vpisal zahtevano črnilo HP CF280A, vendar je priložil certifikat o preskusu tonerja in Material Safety Data Sheet – varnostni list z oznako HQP CF280X, tako da je v resnici ponudil lastni enakovredni toner in ga tudi tako vpisal v tabelo »Posebna priloga ponudbe«. Nadalje naročnik navaja, da iz odgovora na Portalu javnih naročil izhaja, da je dopustil možnost ponudbe tonerja z večjo zmogljivostjo natisnjenih strani, in sicer z oznako HQP CF280X, kar pomeni zmogljivost za 6.900 natisnjenih strani, vendar je glede na ravnanje vlagatelja, ki je v predračun vpisal artikel HQP CF280A, ki ima zmogljivost 2.700 strani, in je glede na priložen certifikat ponudil enakovreden lastni produkt tonerju HQP CF280X, naročnik zaključil, da je vlagatelj ponudil variantno ponudbo, česar pa, kot izhaja iz XVII. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, naročnik ni dopustil.

V zvezi z vlagateljevimi navedbami glede artiklov v tabeli »Posebna priloga ponudbe« pod zaporednimi številkami 1, 160 in 161 ter njihovo sposobnostjo za ustvarjanje poročil je naročnik pojasnil, da vlagatelj izpolnitev predmetne tabele razlaga, kot mu ustreza. V posledici predhodnih navajanj vlagatelja, da je polja, kjer artikel izpolnjuje zahteve, izpolnil na način, da je v predvideno polje vpisal »DA«, in pustil prazno, kjer artikel zahtev ni izpolnjeval, naročnik zaključuje, da je v konkretnem primeru, ko je v predmetnih zaporednih številkah napisal »DA«, pri čemer med strankama postopka ni bilo sporno, da predmetni artikli nimajo zahtevane sposobnosti za ustvarjanje želenih Poročil, predmetno tabelo izpolnil drugače, kot je predhodno navajal.

Glede artikla pod zaporedno št. 119 je naročnik pojasnil, da je pri določenih artiklih v tabeli »Posebna priloga ponudbe«, kot v konkretnem primeru poleg zahtevanega artikla, vpisal še tip tiskalnika (Lexmark MS310dn) za katerega se zahteva tiskarniški medij oz. na katerem bi moral biti artikel testiran, da bi zadostil zahtevani lastnosti enakovreden. Naročnik glede na vlagateljevo ponudbo artikla lastne proizvodnje, za katerega je priložil certifikat in testna poročila, iz katerih je razvidno, da je bil ponujeni artikel testiran na napravi Lexmark MD410d in ne na Lexmark MS310d, kot je zahteval naročnik, njegovega ponujenega artikla ni štel za enakovrednega zahtevanemu originalu, zato je njegovo ponudbo v tem delu označil za nedopustno in jo zavrnil.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 20. 11. 2020 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 20. 11. 2020 opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo. V vlogi vztraja pri pravovarstvenem predlogu in pri vseh očitkih iz zahtevka za revizijo ter se še dodatno opredeljuje do posameznih naročnikovih navedb. Navaja, da je obrazložitev k odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo z dne 17. 11. 2020 pomanjkljiva, in sicer, da naročnik ni podrobneje pojasnil, zakaj je spremenil prvotno odločitev z dne 19. 8. 2020, s katero je bil kot najugodnejši ponudnik izbran vlagatelj. Vlagatelj nadalje ocenjuje spremenjeno odločitev naročnika kot nezakonito in neutemeljeno. Vlagatelj je v nadaljevanju glede načina izpolnjevanja tabele »Posebna priloga ponudbe« ponovno poudaril, da ne držijo navajanja naročnika, da ni v celoti izpolnil predmetne tabele, saj naročnik ni podal jasnih navodil glede načina njenega izpolnjevanja, tako je vlagateljevo ponudbo zaradi njegove »sporne« interpretacije, ko je predmetno tabelo izpolnil z »DA«, če je artikel imel zahtevane lastnosti in z »NE«, če jih ni imel, izločil, kar je po mnenju vlagatelja nekorektno in nezakonito.
Glede tretjega in četrtega naročnikovega razloga za zavrnitev vlagateljeve ponudbe vlagatelj dodatno pojasnjuje, da je pri obeh razlogih prišlo do razhajanj med naročnikovim odgovorom na Portalu javnih naročil, ki je v celoti potrdil vlagateljeva navajanja, in njegovim kasnejšim tolmačenjem dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Glede zadnjega razloga zavrnitve vlagateljeve ponudbe je – kot že v zahtevku za revizijo – pojasnil, da tovrstna zahteva po testiranju na točno določeni napravi ni izhajala iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, prav tako pa taka zahteva ne izhaja iz vsebine samega standarda ISO19752.

Po pregledu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je po prejemu zahtevka za revizijo najprej opravila predhodni preizkus v skladu z 31. členom ZPVPJN ter ugotovila, da zahtevek izpolnjuje vse pogoje iz 1. odstavka 31. člena ZPVPJN, zato ga je sprejela v obravnavo.

Uvodoma je treba ugotoviti, da vlagatelj v revizijskem zahtevku z dne 29. 10. 2020 v okviru zatrjevanja obstoja aktivne legitimacije, ki v predmetnem postopku niti ni sporna, zatrjuje, da je naročnik z odločitvijo z dne 19. 10. 2020 sprejel nezakonito odločitev o zavrnitvi vlagateljeve ponudbe. Čeprav naročnik to navedbo obravnava kot samostojen očitek kršitve določil ZJN-3, Državna revizijska komisija ugotavlja, da v konkretnem primeru ne gre za samostojno revizijsko navedbo. Gre namreč zgolj za izvajanje v okviru vlagateljevega zatrjevanja obstoja aktivne legitimacije oziroma zatrjevanja škode, ki naj bi vlagatelju nastala zato, ker je naročnik razveljavil prvotno odločitev o oddaji naročila, s katero je predmetno naročilo v sklopu 4 dodelil vlagatelju, in sprejel novo odločitev, s katero je vlagateljevo ponudbo ocenil kot nedopustno. Ne glede na navedeno pa Državna revizijska komisija pojasnjuje, da ima naročnik na podlagi šestega odstavka 90. člena ZJN-3 pravico, da prvotno sprejeto odločitev pred njeno pravnomočnostjo razveljavi, kar je v konkretnem primeru tudi storil.

Med vlagateljem in naročnikom je v nadaljevanju spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o zavrnitvi vlagateljeve ponudbe kot nedopustne zaradi pomanjkljivosti ponudbe v delu, ki se veže na tehnične specifikacije (tabele »Posebna priloga ponudbe«) ponujenega predmeta – tiskarniški mediji. Vlagatelj naročniku očita, da njegove ponudbe ne bi smel označiti kot nedopustne, saj da je predložil popolno ponudbo oziroma je v spornih postavkah ponudil artikle, ki izpolnjujejo naročnikove zahteve. Nasprotno naročnik navaja, da je vlagatelj predložil ponudbo, ki je pomanjkljiva v predloženih dokumentih in tehničnih specifikacijah, posledično pa (in ob upoštevanju pravila, da ponudbe, z izjemo popravka ali dopolnitve očitnih napak, ni dovoljeno dopolnjevati ali popravljati v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila) ni bilo mogoče preveriti, ali vlagateljeva ponudba ustreza naročnikovim potrebam in zahtevam.

Naročnikovo ravnanje je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 (dopustna ponudba) ter prvega, petega (možnost popravka, dopolnitve ponudbe ob upoštevanju načela enake obravnave in transparentnosti s strani naročnika in ob hkratni izpolnjenosti dveh predpostavk: 1. kadar naročnik določenega dejstva ne more preveriti sam in 2. če gre za element ponudbe, ki ga je mogoče objektivno preveriti) in šestega odstavka (omejitve popravka oziroma dopolnitve ponudbe) 89. člena ZJN-3. Iz navedenih določb izhaja, da lahko naročnik javno naročilo odda le tistemu najugodnejšemu ponudniku, ki predloži dopustno ponudbo, to je ponudbo, ki (med drugim) ustreza naročnikovim potrebam in zahtevam, kot so določene v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je bila razdeljena na tri dele (»I. Povabilo k oddaji ponudbe, II. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in III. Obrazci in vzorci za pripravo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) v drugem delu »II. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe v II. poglavju »PONUDBENA DOKUMENTACIJA« zapisal:

»Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:
1. ponudbo – priloga 1;
2. podatke o ponudniku – priloga 2;
3. podatke o podizvajalcih/partnerjih – priloga 3;
4. izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih – priloga 4;
5. vzorec pogodbe – okvirnega sporazuma – priloga 5;
6. predračun s specifikacijo predračuna – priloga 6;
7. izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD – priloga 7;
8. strokovna priporočila (reference) – priloga 8;
9. izjavo ponudnika o kvaliteti in dobavi blaga – priloga 9;
10. posebno prilogo ponudbe za 1., 2. in 4. sklop – priloga 10;

Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.«

Naročnik je v nadaljevanju tega dokumenta v poglavju »V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE« v zvezi z načinom predložitve ustreznih dokazil v ponudbi zapisal:

»Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo pa naloži v razdelek »Drugi dokument«. Prav tako naloži v razdelek »Drugi dokument« še enkrat obrazec priloge 6 Predračun in obvezno v excell tabeli specifikacijo predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.«

V zvezi z opisom ponujenega blaga je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v drugem delu »II. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe« v poglavju »VII. VRSTA, OPIS IN OBSEG BLAGA« določil:

»Vsi ponujeni artikli morajo natančno ustrezati zahtevam naročnika iz opisa v predračunu in biti razvidni iz posebne priloge ponudbe (tehnična specifikacija proizvajalca, katalogi, slike,…-označeni z zaporedno številko iz predračuna – za 1., 2., in 4. sklop).«

V nadaljevanju dokumenta je naročnik glede tehničnih lastnosti ponujenega predmeta v točki »1. SPLOŠNE ZAHTEVE ZA PONUJENO BLAGO TISKARNIŠKI MEDIJI« pod točko a) zapisal:

»Ponujeni material za tiskanje (npr. vsi modeli tonerja/kartuše, ki imajo vgrajen čip), mora imeti sposobnost za ustvarjanje poročil o stanju tiskalnika in tonerja, in sicer:
-sporočilo o preostali količini črnila v kartuši,
-opozorila za zamenjavo tiskarniškega medija,
-skupno število natisnjenih strani. »

in pod točko b) v nadaljevanju:

»Vsa embalaža za ves ponujeni material mora imeti ekološko oznako s področja ravnanja z odpadno embalažo, in sicer:

- mobiusova zanka in

artikel mora biti pakiran v ustrezno embalažo (v statično zaprtih vrečkah), kar pomeni, da mora na embalaži (škatli) biti razvidno:

-ime proizvajalca,
-država porekla,
-koda artikla (serijska številka) in
-opis produkta v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, z navedbo vrste materiala za tiskanje (original, enakovreden) in navodili za uporabo.«

V nadaljevanju dokumenta je naročnik glede tehničnih lastnosti ponujenega predmeta v točki 2. zapisal še: »DODATNE ZAHTEVE ZA PONUJENO BLAGO TISKARNIŠKI MEDIJI«

»Kot originalni material za tiskanje se šteje material za tiskanje proizvajalca blagovne znamke, kot izhaja iz specifikacije predračuna.

Kot enakovreden material za tiskanje se šteje material za tiskanje, ki je izdelan po enaki proizvodni specifikaciji kot originalen material za tiskanje, kar pomeni, da je enakovreden material za tiskanje visoko kvaliteten in izpolnjuje vse pogoje in zahteve, ki so zahtevani za originalni material. Od originalnega materiala za tiskanje se razlikuje le v tem, da blagovna znamka materiala za tiskanje ni enaka blagovni znamki, kot izhaja iz specifikacije predračuna.

1. Dobavitelj mora zagotavljati, da je ves material za tiskanje, ki ga ponuja, proizveden s strani proizvajalca, ki izpolnjuje kriterije okoljevarstvenega in kakovostnega standarda ISO 14001 ali enakovrednega standarda.
DOKAZILO (predloži ga samo ponudnik, ki je ponudil enakovreden material za tiskanje):
Ponudnik mora k ponudbi predložiti kopij(o)e certifikata, ki ga je izdala uradna pooblaščena ustanova (oziroma, ki je izdan s strani akreditirane organizacije, ki potrjuje proizvajalčev certifikat za kvaliteto izdelkov v ponudbi v skladu s predmetnim pogojem) ali pristojni urad za nadzor kakovosti, s katerim je potrjena skladnost predmetnega ali enakovrednega standarda za ponujeno blagovno znamko.

2. Dobavitelj mora zagotavljati, da je ves material za tiskanje, ki ga ponuja, proizveden s strani proizvajalca, ki izpolnjuje kriterije standarda za varnost in zdravje pri delu in sistema za upravljanje varnosti OHSAS 18001 ali enakovrednega standarda.
DOKAZILO (predloži ga samo ponudnik, ki je ponudil enakovreden material za tiskanje):
Ponudnik mora k ponudbi predložiti kopij(o)e certifikata, ki ga je izdala uradna pooblaščena ustanova (oziroma, ki je izdan s strani akreditirane organizacija, ki potrjuje proizvajalčev certifikat za kvaliteto izdelkov v ponudbi v skladu s predmetnim pogojem) ali pristojni urad za nadzor kakovosti, s katerim je potrjena skladnost predmetnega ali enakovrednega standarda za ponujeno blagovno znamko.«

Naročnik je v nadaljevanju dokumenta pod točko 4. in 5. glede tiskarniških medijev (tonerjev in kartuš) dodatno pojasnil svoje tehnične zahteve in vrsto dokazil, ki jih je treba predložiti:

»Tonerji in kartuše morajo ustrezati standardu ISO/IEC 19752:2004 (tonerji za črno-bele stroje oziroma naprave za tiskanje) oziroma ISO/IEC 19798:2007 (tonerji za barvne stroje oziroma naprave za tiskanje) oziroma ISO/IEC 24711:2007 (kartuše).
DOKAZILO (predloži ga samo ponudnik, ki je ponudil enakovreden material za tiskanje):
Ponudnik mora k ponudbi predložiti kopijo(-e) certifikata(-ov), ki ga(-jih) je izdala uradna pooblaščena ustanova oziroma akreditirana organizacija, ki potrjuje proizvajalčev certifikat za kvaliteto izdelkov v ponudbi v skladu s predmetno zahtevo ali pristojni urad za nadzor kakovosti, s katerim je potrjena skladnost predmetnega ali enakovrednega standarda za ponujeno blagovno znamko.

Dobavitelj mora v primeru, da dobavlja enakovreden material za tiskanje, zagotavljati enakovredno kvaliteto originalnemu proizvodu.
DOKAZILO (predloži ga samo ponudnik, ki je ponudil enakovreden material za tiskanje):
Ponudnik mora k ponudbi predložiti kopijo certifikata institucije za neodvisno testiranje, kot so: Buyers Lab (BLI), German Federal Institute for Materials Research and Testing, Rochester Institute of Tehnology (RIT), Spencer Lab, Quality Logic ali drug enakovreden certifikat neodvisne institucije, s katerim se dokazuje, da je ponujeni enakovredni material po kakovosti enak originalnemu materialu za tiskanje (zmogljivost natisnjenih strani, zanesljivost delovanja tonerja, kakovost slike IQ in obstojnost tiska/slike).

Za tiskarniške medije mora ponudnik k ponudbi priložiti vsa zahtevana dokazila. Ob dobavi tiskarniških medijev morajo biti sestavni del navodila za uporabo.«

Naročnik je v tretjem delu »III. Obrazci in vzorci za pripravo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« priložil v izpolnitev tabelo »Posebna priloga ponudbe« za 4. sklop z naslovom »0504 TISKARNIŠKI MEDIJI«, s katero je določil tehnične specifikacije ponujenega predmeta, pri čemer je njeno vsebino razdelil na artikle pod zaporednimi številkami, ponudniki pa so morali za vsak artikel navesti podatke o proizvajalcu, državi porekla, sposobnosti za ustvarjanje poročil, Mobiusovi zanki ter o standardih ISO 14001 in OHSAS 18001.

Glede že omenjenih določil v zvezi s pripravo ponudbene dokumentacije glede drugega in tretjega dela »II. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in III. Obrazci in vzorci za pripravo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« so bila na Portalu javnih naročil objavljena vprašanja gospodarskih subjektov in naročnikovi odgovori nanje oz. pojasnila, ki skladno s prvim odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

»VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
1. Ali se priloga: »JN4-B-20 posebna priloga.xls« izpolni le v primeru, ko ponudnik ponuja nadomesten material za tiskanje, ali tudi za originalen material?
2. Kot navajate, se vzorci in katalogi dostavijo na zahtevo naročnika v 7 dneh od poziva. Ali prav razumemo, da katalogov ni potrebno prilagati ponudbi?
Hvala

ODGOVOR
Tabelo »JN4-B-20 posebna priloga.xls« izpolnijo vsi ponudniki (za originalne in enakovredne tiskarniške medije), priloge (certifikate, standarde, ) po zahtevi iz posebne priloge, pa predložijo ponudniki, ki bodo ponudili enakovredne medije.

VPRAŠANJE
10. Spoštovani. V izjavi 9 zahtevate, da imajo tiskarniški mediji sposobnost za ustvarjanje poročil o stanju tiskalnika in tonerja. Ali to pomeni za vse artikle ali samo za določene? NPR. tiskarniški medij: Barva za fax PANASONIC KXF-136 . Na podlagi izbora vaših artiklov tega pogoja ne more zagotoviti noben ponudnik.

ODGOVOR
Velja za medije, kateri v originalu slednje tudi omogočajo.

VPRAŠANJE
V izjavi 9 zahtevate, da ima vsa embalaža za ves ponujeni material ekološke oznake s področja ravnanja z odpadno embalažo (mobiusova zanka). Ali to pomeni za vse artikle za vse sklope? Če ponujamo original material na embalažo ne moremo vplivati. Ali to velja samo za sklop 4 in v primeru, da se ponudi enakovredne artikle? Če je odgovor, da je potrebno ponuditi za vse artikle, ali to pomeni, da moramo original tonerje in črnila prepakirati v lastno embalažo, ki ustreza tej izjavi, prav tako za artikle iz drugih sklopov?

ODGOVOR
Velja za 4. sklop: Tiskarniški mediji. Tabelo Posebna priloga ponudbe (Excell) izpolnijo vsi ponudniki (za originalne in enakovredne tiskarniške medije), priloge pa predložijo ponudniki, ki bodo ponudili enakovredne medije (navedeno v posebni prilogi ponudbe).

VPRAŠANJE
V izjavi 9 zahtevate, da je ves material za tiskanje, ki ga ponujamo, proizveden s strani proizvajalca, ki izpolnjuje kriterije okoljevarstvenega in kakovostnega standarda ISO 14001 ali enakovrednega standarda - velja za 4. sklop priloga dokazilo,
- ali to velja samo v primeru, da je ponujamo enakovreden material. Če ponujamo original material, so ti podatki javno dostopni, če original proizvajalec tega certifikata nima, tudi od ponudnikov tega ne morete zahtevati.

ODGOVOR
Tabelo Posebna priloga ponudbe (Excell) izpolnijo vsi ponudniki (za originalne in enakovredne tiskarniške medije), priloge pa predložijo ponudniki, ki bodo ponudili enakovredne medije, kateri v originalu slednje tudi omogočajo.

VPRAŠANJE
12. Spoštovani. Glede na to, da so dovoljeni enakovredni tonerji, nas zanima sledeče: ker je strošek delanja certifikata kar velik, se za manjše kapacitete tonerja ne splača delati certifikatov in se zato vedno delajo le za večje kapacitete. Zanima nas glede na to, da imate za določen tip tiskalnika razpisano manjšo in večjo kapaciteto tonerja, ali vam lahko tudi za manjšo ponudimo toner z večjo zmogljivostjo natisnjenih strani? Ta toner bi za vas prišel cenovno bolj ugoden od manjšega, kar bi vam tudi zmanjšalo stroške tiskanja.
Hvala za odgovor. Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Da, toner z večjo zmogljivostjo natisnjenih strani.

VPRAŠANJE
16. Spoštovani! V okviru razpisne dokumentacije na več mestih za izpolnjevanje pogojev za ponudbo enakovrednih tonerjev zahtevate predložitev certifikatov neodvisnih institucij kot so ISO/IEC 19752:2004, ISO/IEC 19798:2007 in ISO/IEC 24711:2007 in . V zvezi z navedenim izpostavljamo, da nekatere od institucij dokumente, ki jih izdajajo ne poimenujejo »certifikati« temveč »izkazi«, »poročila«, »testna poročila«, itd., pri čemer pa vsebina dokumentov še vedno potrjuje enakovrednost artikla z originalnim. Glede na navedeno sprašujemo, ali razumemo pravilno, da boste ob upoštevanju načela, da ni važen naziv temveč vsebina, kot ustrezna dokazila šteli tudi dokumente neodvisnih institucij, ki so drugače poimenovani, vendar izkazujejo enakovrednost originalnemu artiklu.
Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Da.«

Državna revizijska komisija glede na zgoraj citirane določbe dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila in vsebino odgovorov naročnika na Portalu javnih naročil ugotavlja, da je naročnik določil tehnične specifikacije predmeta v tabeli »Posebna priloga ponudbe« z oznako »0504 TISKARNIŠKI MEDIJI«, ki je bila del ponudbe in so jo morali ponudniki izpolniti. Tabela vsebuje seznam zahtevanih originalnih artiklov pod zaporednimi številkami od 1 do 163. Desno od artiklov je bilo šest rubrik (Proizvajalec, Država porekla, Sposobnost za ustvarjanje poročil, Mobiusova zanka, standard ISO 14001 in standard OHSAS 18001), ki so jih, kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, ponudniki morali v celoti izpolniti ne glede na to, ali so ponudili zahtevan originalen ali originalu enakovreden artikel. Iz vsega navedenega izhaja, da so ponudniki, če so ponudili originalen artikel, izpolnili tabelo v celoti in jim ni bilo treba priložiti dokazil neodvisnih institucij (standarda ISO 14001 in OHSAS 18001), kot so to morali storiti tisti ponudniki, ki so ponudili enakovreden artikel zahtevanemu originalu. V nadaljevanju je bil način izpolnjevanja tehničnih specifikacij ponujenih artiklov tiskarniških medijev v tabeli »Posebna priloga ponudbe« natančneje določen z vsebino naročnikovega odgovora na Portalu javnih naročil (pod zaporedno št. 10 z dne 30. 6. 2020 ob 12:54), in sicer da je glede sposobnosti za ustvarjanje poročil o stanju tiskalnika in tonerja omenjeno lastnost treba izkazati zgolj pri medijih, ki to v originalu omogočajo, pri čemer – kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila na strani 11 – so to npr. vsi modeli tonerja/kartuše, ki imajo vgrajen čip. V nadaljevanju je naročnik z odgovorom na vprašanje na Portalu javnih naročil (pod zaporedno št. 12 z dne 30. 6. 2020 ob 12:54) natančneje definiral način izpolnjevanja tehničnih specifikacij posameznih artiklov v zvezi z možnostjo ponudbe večje kapacitete tonerja tudi pri zahtevani manjši kapaciteti, če je naročnik za določen tip tiskalnika razpisal manjšo in večjo kapaciteto tonerja.

Državna revizijska komisija je vpogledala v vlagateljevo ponudbo in ugotovila, da so v ponudbi priloženi naslednji dokumenti ponudbene dokumentacije: »Ponudba« v Prilogi 1, »Podatki o ponudniku« v Prilogi 2, »Vzorec pogodbe-okvirni sporazum« v Prilogi 5, »Predračun s specifikacijo predračuna« v Prilogi 6, »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev+ESPD« v Prilogi 7, »Strokovna priporočila (reference)« v Prilogi 8, »Izjavo ponudnika o kvaliteti in dobavi blaga« v Prilogi 9 in »Posebna priloga ponudbe za 1. 2. in 4. sklop« v Prilogi 10.

Med strankama postopka je spor o tem, ali je naročnik vlagateljevo ponudbo pri ponovnem pregledu upravičeno zavrnil kot nedopustno. Pri ponovnem pregledu ponudbe je namreč ugotovil, da v delu tehničnih specifikacij tiskarniških medijev ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, ki jih je določil v dokumentu »Posebna priloga ponudbe«. V posledici navedenega je Državna revizijska komisija ta dokument pri presojanju pravilnosti naročnikovega ravnanja (zavrnitvi vlagateljeve ponudbe kot nedopustne) štela kot ključnega za rešitev spora.

V zvezi s tem dokumentom gre pojasniti, da je naročnik v odločitvi z dne 19. 10. 2020 izpostavil štiri razloge, ki so se nanašali na vlagateljev pomanjkljivo izpolnjeni dokument »Posebna priloga ponudbe«, v katerem je naročnik določil tehnične specifikacije ponujenega predmeta. Prvi se je nanašal na neustrezen način izpolnjevanja dokumenta, ostali trije pa so bili vezani na tehnično ustreznost posameznih artiklov, določenih z zaporednimi številkami v tabeli.

Naročnik je v odločitvi z dne 19. 10. 2020 kot prvi razlog za zavrnitev vlagateljeve ponudbe izpostavil, da tabela »Posebna priloga ponudbe« ni v celoti izpolnjena, saj iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila in odgovorih na vprašanja na Portalu javnih naročil izhaja, da jo morajo ponudniki izpolniti v celoti, kar velja za ponudbo originalnih artiklov tiskarniških medijev kot tudi za ponudbo enakovrednih artiklov, pri čemer je bilo pri slednji treba predložiti tudi ustrezne priloge.

Državna revizijska komisija glede na citirana določila v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila kot tudi glede na naročnikove odgovore na Portalu javnih naročil ugotavlja, da je naročnik jasno določil, da mora biti tabela »Posebna priloga ponudbe« v celoti izpolnjena in da jo morajo izpolniti vsi ponudniki, ki so ponudili originalne kot tudi enakovredne tiskarniške medije. Glede na navedeno Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku, da je jasno določil način izpolnitve predmetne tabele, in sicer da jo mora vsak ponudnik v celoti izpolniti. Po vpogledu v priloženo ponudbo vlagatelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni izpolnil vseh rubrik oziroma vseh delov tabele, v katere bi moral vpisati, ali posamezen artikel izpolnjuje naročnikove zahteve, saj je z oznako »DA« izpolnil le polja, kjer njegovi artikli izpolnjujejo zahtevo, ostala polja pa je pustil prazna. Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni moč slediti vlagateljevim navedbam o »svojevrstnem« načinu izpolnjevanja predmetne tabele, kot tudi da ne držijo navedbe, da naročnik ni določil načina njene izpolnitve, saj iz vsega navedenega izhaja, da je naročnik določil, da jo morajo ponudniki izpolniti v celoti. Iz določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in naročnikovih odgovorov na Portalu javnih naročil jasno izhaja, da je treba izpolniti celotno tabelo »Posebna priloga ponudbe« ter vanjo vpisati, ali je posamezna zahteva pri posameznem artiklu izpolnjena ali ne, saj je šele na tej podlagi mogoče izvesti ocenjevanje ponudbe. V primeru, če ponudnik ne označi jasno, ali je zahteva izpolnjena ali ne (tako da pusti prazno polje), je mogoče pravo ponudbeno voljo le ugibati, kar ne more biti podlaga za ocenjevanje ponudbe. Nadalje Državna revizijska komisija pritrjuje naročnikovem stališču, da gre v konkretnem primeru za pomanjkljivost vlagateljeve ponudbe v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta, ki ga v skladu s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 ni dovoljeno dopolnjevati oziroma spreminjati, zato vlagatelja tudi ni pozval na dopolnitev ali spremembo ponudbe.

Glede drugega naročnikovega razloga za zavrnitev vlagateljeve ponudbe, in sicer da je pod zaporedno številko 78 predmetne tabele, kjer je naročnik zahteval črnilo HP CF280A, vlagatelj ponudil artikel z oznako CF280X, Državna revizijska komisija izpostavlja naročnikov odgovor na Portalu javnih naročil na vprašanje enega od gospodarskih subjektov (objava z dne 30. 6. 2020 ob 12:54):

»12. Spoštovani. Glede na to, da so dovoljeni enakovredni tonerji, nas zanima sledeče: ker je strošek delanja certifikata kar velik, se za manjše kapacitete tonerja ne splača delati certifikatov in se zato vedno delajo le za večje kapacitete. Zanima nas glede na to, da imate za določen tip tiskalnika razpisano manjšo in večjo kapaciteto tonerja, ali vam lahko tudi za manjšo ponudimo toner z večjo zmogljivostjo natisnjenih strani? Ta toner bi za vas prišel cenovno bolj ugoden od manjšega, kar bi vam tudi zmanjšalo stroške tiskanja.
Hvala za odgovor. Lepo pozdravljeni

ODGOVOR: Da, toner z večjo zmogljivostjo natisnjenih strani«.

Državna revizijska komisija je z vpogledom v s strani vlagatelja izpolnjeno tabelo »Posebna priloga ponudbe« in »Predračun«, ugotovila, da je vlagatelj v tabeli »Posebna priloga ponudbe« izpolnil postavko pod zaporedno številko 78 z naročnikovo oznako »črnilo HP CF280A črno«, v kateri je v stolpcu D navedel, da je proizvajalec ponujenega artikla »PAVLIN D.O.O., LJUBLJANA«. V tabeli »Predračun« je vlagatelj, prav tako pod zaporedno številko 78 z naročnikovo oznako »črnilo HP CF280A črno«, v stolpcu K (kataloška številka) navedel, da ponuja artikel z oznako »HQPCF280A«, v stolpcu L (dobaviteljev naziv blaga) pa je navedel, da ponuja artikel »toner za HP LaserJet PRO 400/M401/M425 ( 2.700 pages )«. Iz tabele »Posebna priloga ponudbe«, toliko bolj pa tudi iz tabele »Predračun«, je torej razvidno, da vlagatelj pod zaporedno številko 78 ponuja toner z oznako HQPCF280A s kapaciteto 2.700 strani. Iz vlagateljeve ponudbe je nadalje razvidno (kar med naročnikom in vlagateljem tudi ni sporno), da je vlagatelj za artikel pod zaporedno številko 78 predložil certifikat o preizkusu tonerja z oznako HQP CF 280X s kapaciteto 6.900 strani. Vlagatelj je torej za artikel, ki ga je v predračunu označil kot HQPCF280A s kapaciteto 2.700 strani, predložil certifikat za drug artikel, in sicer toner z oznako HQP CF 280X s kapaciteto 6.900 strani. Kot navaja sam vlagatelj v zahtevku za revizijo, je pod zaporedno številko 78 namesto originalnega tonerja ponudil enakovredni toner z oznako HQPCF280X s kapaciteto 6.900 strani.

Čeprav se je mogoče strinjati z vlagateljem, da je naročnik s citiranim odgovorom na Portalu javnih naročil dopustil ponudbo tonerja z večjo kapaciteto natisnjenih strani, zaradi česar bi ponudba tonerja z oznako HQPCF280X s kapaciteto 6.900 strani lahko bila skladna z naročnikovo zahtevo, pa v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni mogoče spregledati, da iz vlagateljeve ponudbe ni razvidno, kateri artikel ponuja. Kot je bilo že zapisano, je vlagatelj v tabeli »Posebna priloga ponudbe« oziroma v tabeli »Predračun« izrecno ponudil črnilo z oznako HQPCF280A s kapaciteto 2.700 strani, medtem ko je za ta artikel predložil certifikat, ki se nanaša na drug toner z oznako HQPCF280X s kapaciteto 6.900 strani, ki ga vlagatelj tudi ponuja pod to postavko. Z navedenim ravnanjem je vlagatelj povzročil nejasnost v ponudbi, ki se nanaša na predmet naročila oz. na vprašanje, kateri artikel sploh ponuja pod zaporedno številko 78. Z drugimi besedami: vlagatelj v ponudbi ni na jasen in nedvoumen način označil predmeta naročila pod zaporedno številko 78 kot enega izmed bistvenih elementov ponudbe. Ne da bi se Državna revizijska komisija opredeljevala do vprašanja, ali gre v tem primeru za nedopustno variantno ponudbo, kot to zatrjuje naročnik, je treba ugotoviti, da bi ugotovljeno nejasnost moral odpraviti vlagatelj na način, da bi pojasnil, kakšen oz. kateri predmet sploh ponuja pod zaporedno številko 78 – ali je torej ponujen toner HQPCF280A s kapaciteto 2.700 strani, kot je navedeno v tabeli »Predračun«, ali je ponujen toner z oznako HQPCF280X s kapaciteto 6.900 strani, za katerega je vlagatelj predložil zahtevani certifikat. Takšno pojasnjevanje pa bi preseglo okvire dopustnega pojasnjevanja oz. dopolnjevanja ponudb, kot so določeni v petem in šestem odstavku 89. člena ZJN-3. Vprašanje, kateri predmet je dejansko ponujen, tisti iz tabele »Posebna priloga ponudbe« ali tisti, za katerega je bil predložen certifikat, ni niti objektivno preverljivo (peti odstavek 89. člena ZJN-3) niti se ne nanaša na tiste dele ponudbe, ki jih je sicer pod določenimi pogoji dopustno dopolnjevati (šesti odstavek 89. člena ZJN-3).

V zvezi s tretjim naročnikovim razlogom za zavrnitev vlagateljeve ponudbe (tj. glede izpolnitve rubrike v zvezi s sposobnostjo za ustvarjanje poročil) Državna revizijska komisija izpostavlja naročnikov odgovor na Portalu javnih naročil na vprašanje enega od gospodarskih subjektov (objava z dne 30. 6. 2020 ob 12:54):

»10. Spoštovani. V izjavi 9 zahtevate, da imajo tiskarniški mediji sposobnost za ustvarjanje poročil o stanju tiskalnika in tonerja. Ali to pomeni za vse artikle ali samo za določene? NPR. tiskarniški medij: Barva za fax PANASONIC KXF-136 . Na podlagi izbora vaših artiklov tega pogoja ne more zagotoviti noben ponudnik.

ODGOVOR: Velja za medije, kateri v originalu slednje tudi omogočajo«.

Iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (kjer je pojasnjeno, da morajo imeti sposobnost za ustvarjanje poročil npr. vsi modeli tonerja/kartuše, ki imajo vgrajen čip) in iz predhodno citiranega odgovora naročnika na vprašanje na Portalu javnih naročil torej izhaja, da predmetna rubrika o sposobnosti ustvarjanja poročil velja zgolj za medije, ki to v originalu omogočajo. Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da med strankama ni sporno, da tiskarniški mediji pod zaporednimi št. 1, 160 in 161 (barva za fax PANASONIC KXF-136, trak za tiskalnik Epson ERC-09 in trak za tiskalnik Epson LQ 590) nimajo sposobnosti za ustvarjanje poročil o stanju tonerja oz. črnila. Prav tako med strankama ni sporno, da je vlagatelj vpisal v predmetno rubriko »DA«, čeprav se da iz njegovih navedb v zahtevku za revizijo razbrati, da se zaveda, da predmetni artikli nimajo želene sposobnosti in da bi moral v ponujene rubrike pri zadevnih artiklih vpisati »NE«.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila zahteval, da se tabela »Posebna priloga ponudbe« v celoti izpolni. To pomeni, da bi moral vlagatelj pri konkretnih artiklih v rubriko stolpca F (Sposobnost za ustvarjanje poročil) glede na dejstvo, da ti ne omogočajo ustvarjanja poročil o stanju tonerja oz. črnila, vpisati »NE«. V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljeva ponudba tudi v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije za artikle pod zaporednimi številkami 1, 160 in 161, nepopolna. Tudi v tem delu je vlagateljeva ponudba ob predpostavki, da vlagatelj pri spornih artiklih ne zagotavlja ustvarjanja poročil, čeprav je jasno navedel, da artikli to sposobnost imajo, nejasna oz. nepopolna, odprava te nejasnosti pa bi spet pomenila poseg oz. spremembo v tisti del ponudbe, ki se nanaša na predmet naročila, kar glede na šesti odstavek 89. člena ZJN-3 ni dopustno.

Državna revizijska pojasnjuje, da drugačnega zaključka ne bi mogla napraviti niti na podlagi vlagateljevega posrednega zatrjevanja, da je v konkretnem primeru šlo za očitno napako, ko je v rubriki tiskalniških medijev, ki niso sposobni ustvarjanja poročil, navedel »DA«, saj naj bi bilo to vsem jasno na prvi pogled. Glede na obstoječo prakso Državne revizijske komisije namreč v konkretnem primeru ni mogoče šteti, da gre za očitno napako, saj v primeru barve oziroma traku za tiskalnik na prvi pogled očitno ne izhaja, da konkretni predmet ni sposoben ustvarjanja poročil, ampak je za takšen sklep potrebno določeno tehnično predznanje oziroma pojasnilo ponudnika, kakšne dejanske lastnosti ima artikel, ki ga ponuja. Ob tem je treba dodati, na kar opozarja tudi naročnik, da vlagatelj na eni strani (pri prvem razlogu za nedopustnost njegove ponudbe) zatrjuje, da je vse tiste dele tabele »Posebna priloga ponudbe«, kjer ponujeni artikli ne izpolnjujejo določenih zahtev, pustil prazne, pri obravnavanem razlogu za nedopustnost ponudbe pa nasprotno zatrjuje, da je treba tudi pri nekaterih rubrikah, v katere je sicer vpisal »DA«, šteti, da zahtevanih lastnosti artiklov kljub izrecni navedbi ne zagotavlja. Navedeno kaže na to, da je vlagatelj ponudbo pripravil površno in v nasprotju z navodili naročnika, čeprav bi moral zlasti v delu, ki se nanaša na predmet naročila, ponudbo pripraviti z dolžno skrbnostjo, saj ga k temu zavezuje šesti odstavek 89. člena ZJN-3, v skladu s katerim naknadni posegi v ponujeni predmet naročila niso več dopustni.

Naročnik je v zadnjem razlogu za zavrnitev vlagateljeve ponudbe navedel, da je iz razpoložljive dokumentacije razvidno, da je bil preizkus za ponujeni enakovredni vlagateljev artikel pod zaporedno št. 119 v tabeli »Posebna priloga ponudbe« opravljen na tiskalniku tipa MS410d in ne na tipu MS310, kot je bila to naročnikova zahteva v predmetni tabeli. Kot navaja naročnik, naj predložen certifikat ne bi dokazoval, da je ponujeni artikel enakovreden zahtevanemu originalu. Vlagatelj je v zvezi z navedenim očitkom pojasnil, da je ponudil lastni artikel, kateremu je za namen dokazovanja enakovrednosti zahtevanemu originalu predložil ustrezen certifikat, kot tudi, da naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, ni določil, da je treba enakovrednost ponujenega predmeta zahtevanemu originalu presojati s pomočjo testiranja na točno določenih napravah-tiskalnikih. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je treba glede zadnjega naročnikovega razloga pritrditi vlagateljevim navedbam, saj iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila na strani 12. izhaja:

»Kot enakovreden material za tiskanje se šteje material za tiskanje, ki je izdelan po enaki proizvodni specifikaciji kot originalen material za tiskanje, kar pomeni, da je enakovreden material za tiskanje visoko kvaliteten in izpolnjuje vse pogoje in zahteve, ki so zahtevani za originalni material. Od originalnega materiala za tiskanje se razlikuje le v tem, da blagovna znamka materiala za tiskanje ni enaka blagovni znamki, kot izhaja iz specifikacije predračuna.«
Glede na navedeno je, nasprotno od zatrjevanja naročnika, torej moč zaključiti, da naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila ni izrecno postavil zahteve, da bi se enakovrednost ponujenega artikla presojala le na podlagi testiranja na točno določeni napravi.

V posledici vsega zgoraj navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja in zaključuje, da je vsebinska obravnava treh naročnikovih razlogov za nedopustnost vlagateljeve ponudbi v delu tehničnih specifikacij ponujenega predmeta pokazala, da je naročnik vlagateljevo ponudbo utemeljeno zavrnil kot nedopustno. Državna revizijska komisija pojasnjuje, da je glede zadnjega razloga za zavrnitev njegove ponudbe kot nedopustne sicer pritrdila vlagatelju in ga tako ocenila za neizkazanega. Vendar pa navedeno v ničemer ne vpliva na odločitev in položaj vlagatelja (preostali obravnavani razlogi za zavrnitev njegove ponudbe so bili utemeljeni), zato je Državna revizijska odločila, kot izhaja iz 1. točke izreka sklepa. Upoštevajoč vse zgoraj navedeno in določbo šestega odstavka 89. člena ZJN-3, ki, z izjemo popravka ali dopolnitve očitnih napak, prepoveduje dopolnjevanje ali popravljanje ponudbe v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, naročniku ni mogoče očitati, da je ravnal v nasprotju z ZJN-3, ko je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nedopustno iz razloga pomanjkljivosti v delu, ki se veže na tehnične specifikacije ponujenega predmeta.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati, da je naročnik kršil določbe ZJN-3, ko je njegovo ponudbo ocenil kot nedopustno in je ni izbral, je Državna revizijska komisija, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, njegov zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj v zahtevku za revizijo uveljavlja povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 14. 12. 2020


Predsednik senata:
Andraž Žvan, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,
- Odvetnica Pudgar Mihaela, Trg 67, 2391 Prevalje,
- Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran