Na vsebino
EN

018-194/2020 Občina Dol pri Ljubljani

Številka: 018-194/2020-3
Datum sprejema: 7. 12. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Andraža Žvana kot predsednika senata, Sama Červeka kot člana senata in Nine Velkavrh kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Vzdrževanje občinskih cest za obdobje 2020 / 2021«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja VBT, d. o. o., Topole 51 b, Mengeš, ki ga zastopa odvetnik Matej Skaza, Tavčarjeva 13, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 12. 2020

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Vzdrževanje občinskih cest za obdobje 2020 / 2021«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 26. 11. 2020, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti, dne 19. 6. 2020 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN003925/2020-W01.

Dne 24. 9. 2020 je naročnik na portalu javnih naročil objavil dokument »Obvestilo o oddaji javnega naročila« (dokument št. 430-0003/2020-9 z dne 21. 9. 2020), s katerim je predmetno javno naročilo dodelil skupnim ponudnikom VBT, družba za gradnjo in prevoze, d. o. o., Topole 51B, Mengeš, CVO, d. o. o., Tbilisijska ulica 81, Ljubljana, in Janez Marolt, s. p., Koreno nad Horjulom 5, Koreno nad Horjulom.

Zoper navedeno odločitev je zahtevek za revizijo vložil ponudnik Mapri Proasfalt, d. o. o., Cesta dveh Cesarjev 172, Ljubljana. Državna revizijska komisija je zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila izpodbijano odločitev (sklep št. 018-165/2020-4 z dne 12. 11. 2020).

Naročnik je dne 20. 11. 2020 na portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb« (dokument št. 430-0003/2020-40 z dne 19. 11. 2020), s katerim je zavrnil vse tri prejete ponudbe. Iz obrazložitve izhaja, da se glede na potek postopka oddaje predmetnega javnega naročila letno vzdrževanje cest v letu 2020 ne bo izvedlo, vprašljiva pa je tudi izvedba zimskega vzdrževanja (od novembra 2020 do marca 2021). Naročnik zato meni, da so v konkretnem primeru podane bistveno spremenjene okoliščine kot obligatoren pogoj, ki je izpolnjen, da bo lahko za isti predmet izvedel nov postopek oddaje javnega naročila, pri čemer bo določil novo obdobje trajanja (predvidoma do 15. 3. 2023).

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 26. 11. 2020, vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj je navedel, da naročnik v izpodbijani odločitvi navaja umetno ustvarjene argumente o bistveno spremenjenih okoliščinah. Vlagatelj še navaja, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila v teku revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo, zato naročnik tudi iz tega razloga ne bi smel sprejeti izpodbijane odločitve.

Naročnik je s sklepom št. 430-0003/2020-42 z dne 2. 12. 2020 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik je navedel, da je pri obravnavi zahtevka za revizijo posumil, da morebiti vlagatelju oziroma njegovemu pooblaščencu ni bil vročen sklep Državne revizijske komisije št. 018-165/2020-4 z dne 12. 11. 2020, zato je vlagatelja o tem opozoril po elektronski pošti dne 27. 11. 2020. Ne glede na navedeno, pa naročnik ob dejstvu, da je Državna revizijska komisija z navedenim sklepom razveljavila predhodno odločitev, vztraja pri svoji odločitvi oziroma pri vseh argumentih iz izpodbijane odločitve.

Vlagatelj je dne 3. 12. 2020 na naročnika naslovil vlogo »Umik zahtevka za revizijo«. V navedeni vlogi vlagatelj navaja, da umika zahtevek za revizijo in zahteva vrnitev vplačane takse v višini 1.000,00 EUR. Navaja, da se je z izpodbijano odločitvijo naročnika seznanil dne 20. 11. 2020, odločitev Državne revizijske komisije št. 018-165/2020-4 z dne 12. 11. 2020 pa je bila na naslov njegovega pooblaščenca poslana s povratnico dne 13. 11. 2020, pri čemer se je petnajstdnevni rok, v katerem jo je vlagateljev pooblaščenec lahko dvignil, iztekel dne 28. 11. 2020. Rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper izpodbijano odločitev se je iztekel dne 27. 11. 2020, zato je pooblaščenec zahtevek za revizijo vložil tega dne ob 14.31 uri, saj je štel, da Državna revizijska komisija svoje odločitve še ni sprejela. Izpodbijana odločitev mu je bila tako vročena preko portala e-naročanje dne 20. 11. 2020, sklep Državne revizijske komisije pa po pošti dne 27. 11. 2020. V kolikor bi prejel sklep Državne revizijske komisije pred izpodbijano odločitvijo, zaključuje vlagatelj, zahtevka za revizijo sploh ne bi vložil.

Naročnik je dne 3. 12. 2020 umik zahtevka za revizijo odstopil v obravnavo Državni revizijski komisiji (drugi odstavek 18. člena ZPVPJN). Naročnik je hkrati odstopil tudi vso preostalo dokumentacijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo vplačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, 7. 12. 2020


predsednik senata:
Andraž Žvan, univ. dipl. prav
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani,
- Odvetnik Matej Skaza, Tavčarjeva 13, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.

V vednost:

- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:

- v spis zadeve, tu.Natisni stran